Náplň práce osobního asistenta v ZŠ (včetně orientace v prostoru)

Máte na základní škole pracovní pozici osobního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Nápověda k vyplňování formuláře

  • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
  • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
  • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
  • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Nápověda

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Nápověda

Osobní asistent není zaměstnancem školy, proto pracovněprávní vztahy vedení školy neřeší.

Nápověda

Osobní asistent není zaměstnancem školy, proto pracovněprávní vztahy vedení školy neřeší.

Nápověda

Osobní asistent není zaměstnancem školy, proto pracovněprávní vztahy vedení školy neřeší.

Nápověda

Osobní asistent není zaměstnancem školy. Výši úvazku určuje nestátní nezisková organizace, která osobního asistenta zaměstnává. Škola s ní uzavírá smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence.  

Doporučujeme ale uvést časový rozsah výkonu jeho činnosti ve škole.

Nápověda

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

Nápověda

●       Je odpovědný vysílající nestátní neziskové organizaci (doplňte jaké) za veškerou odvedenou práci.

●       Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.

●       Účastní se podle potřeby schůzek osob zodpovědných za vzdělávání žáka.

●       Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu žáků.

●       Ačkoliv není zaměstnancem školy, dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka školy, řídí se etickým kodexem osobního asistenta, který je v souladu se standardy kvality sociálních služeb vysílající nestátní neziskové organizace (doplňte jaké).

●       Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje žáků, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

●       Vede dokumentaci určenou vysílající nestátní neziskovou organizací (uveďte jakou).

Nápověda

●       Jeho činnost je v souladu se stanovenými postupy a pokyny učitele. 

●       Komunikuje s učiteli vzhledem k výchovně vzdělávacímu procesu konkrétního žáka, ke kterému je přidělen.

●       Provádí dohled nad žákem, ke kterému je přidělen, ve škole i v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit. 

●   Poskytuje organizační podporu pedagogických pracovníků při práci se žákem, ke kterému je přidělen. 

Nápověda

●       Pracuje výhradně s konkrétním žákem, ke kterému je přidělen.

●       Komunikuje s žákem, naslouchá mu např. při neobvyklých stavech.

●       Podporuje žáka při adaptaci na školní prostředí.

●       Motivuje žáka k učení, poskytuje mu zpětnou vazbu, vytváří pro něj komplexní podporu při přípravě na školní práci.

●       Pomáhá žákovi při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

●       Pomáhá žákovi při osobní hygieně.

●       Pomáhá žákovi při zajištění stravy.

●       Poskytuje dopomoc při některých výchovně vzdělávacích činnostech.

●       Pomáhá žákovi při přípravě pomůcek na vyučování.

●       Pomáhá žákovi nejen při výuce, ale i o přestávkách.

●       Provádí další výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (doplňte jaké).

●       Podporuje žáka v prostorové orientaci.

●       Pomáhá žákovi při přesunech po budově školy (např. přesun na vozík, pohyb na vozíku, pohyb s užitím hole).

●       Doprovází žáka do školy a zpět.

●       Doprovází žáka na další mimoškolní aktivity.

●       Pomáhá žákovi při pobytu ve školní družině / školním klubu.

●       Podporuje žáka při užití vhodných kompenzačních pomůcek.

●       Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména v rámci třídního kolektivu a směrem k pedagogickým pracovníkům školy).

●       Podporuje začleňování žáka do života třídy/školy.

●       Podporuje žáka při rozvoji samostatnosti.

●       S žákem komunikuje srozumitelným způsobem.

Pomáhá žákovi se správou osobních věcí a pomůcek na výuku.

Nápověda

●       Zprostředkovává na základě předchozí komunikace s pedagogy rodině informace o výchovně vzdělávacím procesu, domácí přípravě, školní úspěšnosti, případně o potřebě s žákem pracovat.

●       Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí.

●       Zásadně neposkytuje informace o ostatních žácích třídy/školy.

Nápověda

●       Zajišťuje organizaci konkrétních aktivit (například se podílí na zajištění školního stravování pro žáka – komunikuje se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování u žáka apod.).

●       V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj., zejména v případě žáka ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence a rizikového chování žáka.

●  Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na prevenci a řešení sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících žáka, na různé formy podpory rodiny žáka v sociálně vyloučených lokalitách). 

Nápověda
  • ●       Pracuje s žákem v souladu s pokyny členů školního poradenského pracoviště.
Nápověda
  • Vzhledem k profesním kompetencím osobního asistenta doporučujeme tuto položku vynechat. 
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.

Zdroje

BŘEZINA, M. (2019). Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta [online]. Diplomová práce.  Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právo Katedra právní teorie. Vedoucí práce JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/b35u7/Plny_text_prace.pdf

ČMPS. (2017). Etický kodex psychologické profese [online]. Dostupné z: https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf

Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.