logo
logo
PODCAST 45: Strategie pro úspěšnou integraci a efektivní výuku žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole

PODCAST 45: Strategie pro úspěšnou integraci a efektivní výuku žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole

15.09.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Hostem prvního dílu podcastu na téma integrace a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole je Michaela Jiroutová, bývalá dlouholetá pracovnice z neziskové organizace META. Jak ve škole zvládnout příchod žáka s odlišným mateřským jazykem? Co se na školách, které mají s prací se žáky s OMJ zkušenosti, osvědčilo? Jak se lépe vcítit do toho, co tito žáci zažívají? A jak mohou učitelé pomoci těmto žákům s rychlejší integrací i osvojením češtiny? Více v podcastu.


Co je nezbytné udělat, než žák s OMJ nastoupí do školy

Pokud se učitel dozví, že k němu má do třídy nastoupit nový žák s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), je vhodné se připravit na nástup žáka dopředu:

„Ve své profesní praxi jsem často zažila situaci, že někteří učitelé nebyli informovaní o tom, že jim má v září nastoupit do 1. ročníku na střední škole žák s odlišným mateřským jazykem, nevěděli, jakou znalost českého jazyka ten žák bude mít. Někdy to pro ně bylo opravdu překvapení, když v září přišli a ve třídě byl žák, který nerozuměl česky,“ upřesňuje Michaela Jiroutová.

Prvním nezbytným krokem je tedy zjišťování a vyměňování si informací v rámci školy. Už při přijímacím řízení některé informace školy mohou mít k dispozici, a dále přes individuální pohovory je vhodné si zjistit znalost českého jazyka žáka s odlišným mateřským jazykem.

„Mám zkušenost s jednou pražskou školou, kde v červnu, tedy před nástup žáků do školy, dělají schůzky pro rodiče a žáky, aby jim předali informace, jak to ve škole chodí, jak vypadá školní docházka, harmonogram školy, jak budou rodiče spolupracovat se školou, tzn. nastavují oboustranná pravidla komunikace,“ doplňuje Michaela Jiroutová.

Rodiče těchto žáků často nemluví česky, takže je mnohdy potřeba sjednat schůzku s tlumočníkem. Je také na místě poskytnout jim překlady dokumentů, ať už jsou to žádosti, souhrny informací anebo kontakty na styčné osoby ve škole

Tip:

Překlady vybraných dokumentů i formulářů pro střední školy v několika jazykových mutacích jsou ke staženínapř. na stránkách Národního pedagogického institutu. Národní pedagogický institut může navíc zajistit tlumočení a také překlady dalších odborných i obecných textů dle individuálních potřeb škol.


Jazyková diagnostika

U žáků s OMJ, kteří nastupují na střední školu, je vždy nutné zvážit vstupní úroveň jazyka, protože studium zde je po všech stránkách náročné. Jazykovou úroveň žáka je možné otestovat pomocí těchto diagnostických nástrojů:

Jazyková diagnostika | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Výstupy z projektu APIV A (npi.cz)

(Upozornění: Tyto diagnostické nástroje jsou určeny pro žáky základních škol, jejich využití pro žáky středních škol je proto pouze orientační, doporučujeme konzultovat využití nástrojů s příslušnými institucemi).

Všichni učitelé, kteří budou daného žáka s OMJ učit, by měli spolupracovat a domluvit se na jednotném postupu, tzn. jakým způsobem s žákem můžou anebo naopak nemůžou komunikovat, co po žákovi můžou požadovat, aby se všichni aktéři vzdělávání cítili v této situaci komfortně.

„Mám tu zkušenost, že z toho často učitelé mají strach a potom, když vlastně se ta samotná podpora toho žáka rozjede a začnou s ním pracovat, tak jsou nadšení z toho, že ten pokrok je velký a díky právě té jejich práci,“ dodává Michaela Jiroutová.

Jak prolomit jazykovou bariéru: Běžný versus odborný jazyk 

První věc, na kterou je potřeba se zaměřit, je výuka češtiny jako druhého jazyka: Jak to udělat, aby se byl žák s OMJ schopen dorozumět, aby mohl fungovat jak v životě, tak ve škole. Čím bude žák s OMJ úspěšnější v používání běžného jazyka, tím spíše se může rozvíjet i v používání odborného jazyka, jehož osvojení je nezbytné pro studium na střední škole.

Ve střední škole je klíčové, že se žáci při výuce každého předmětu učí používat speciální jazyk, odbornou terminologii a slovní zásobu. Žák s OMJ proto potřebuje velkou míry podpory od pedagogů nikdy se mu nemůže zpočátku dařit úspěšně pojmout veškeré učivo. Proto by látka v jednotlivých předmětech měla být citlivě redukována.

Žáci s OMJ mají také nárok na podpůrná opatření stanovená školským poradenským zařízením, a to 2. stupně (speciální pomůcky, učebnice a slovníky, např. učebnice češtiny jako druhého jazyka) a 3. stupně (nárok na asistenta pedagoga či prodloužení středoškolského studia, více viz metodika MŠMT). V rámci podpůrných opatření může být žákovi s OMJ stanoven i individuální vzdělávací plán.

Tip:

Meta o.p.s. vydala také vlastní učebnici Česky levou zadní,určenou žákům starším 14 let, kteří s výukou českého jazyka začínají.


Vždy by učitelé měli mít v patrnosti, že v běžných podmínkách trvá 23 roky naučit se jazyk na komunikační úrovni, u odborného jazyka, s nímž žáci přicházejí do styku ve všech předmětech, je to pak 57 let, někdy dokonce celých deset let! Největší problém činí žákům s odlišným mateřským jazykem obvykle čeština, konkrétně metajazyk, jímž se při výuce češtiny popisují gramatické jevy (např. pády, vidy), literární teorie, literární konstrukce (metafory) apod. Pro žáka s OMJ představuje tento druh odborného jazyka často nepřekonatelný problém nejprve se totiž potřebuje dorozumět, naučit se základy jazyka, a teprve potom zvyšovat svoji úroveň a osvojovat si odborný jazyk. Problémy může žákům s OMJ také působit psaní slohových prací v češtině, kde se nejvýrazněji projeví nedostatečná znalost jazyka.

Co se týče používání odborné terminologie ve výuce jednotlivých předmětů, zde mívají žáci s OMJ menší obtíže než například s pochopením metajazyka při výuce češtiny, ale záleží hodně na konkrétním učiteli, konkrétním dítěti a konkrétní škole.

„Každý učitel, který učí na škole odborný předmět, kromě svého obsahu předmětu učí všechny svoje žáky také český jazyk, protože nikdo se nenarodil s tím, že by například věděl, co je to vývěva, metafora, inflace a podobně. Je potřeba si uvědomit, že každý učitel předmětu pracuje se specifickou slovní zásobou, a proto je potřeba žákovi s odlišným mateřským jazykem přidat nějakou formu podpory, aby mohl úspěšně zvládnout probírané učivo.

Žák s odlišným mateřským jazykem nemůže ihned od nástupu do školy pojmout veškeré učivo, zejména ne na střední škole je pro něj potom demotivující, pokud nedostává žádnou formu podpory, a následně nezvládá ani jazyk, ani učivo. Je proto důležité alespoň zpočátku se pokusit redukovat obsah učiva tak, aby tito žáci dostali to nejnutnější, např. to, co je důležité v tom daném oboru pro závěrečné zkoušky,“ upřesňuje Michaela Jiroutová.

Jak předejít tomu, aby žáci s OMJ předčasně odcházeli ze školy? 

Jak uvádí z vlastní profesní zkušenosti Michaela Jiroutová, mnoho žáků s OMJ střední školu nedokončí a odchází z ní v prvních letech. Žáci si najdou jinou školu, např. soukromou, anebo zahraniční, případně se vracejí do školy v jejich rodné zemi. Někteří odcházejí pracovat.

Pro zamezení těchto odchodů je podstatné, aby se žák jednak cítil ve škole přijímaný, jednak aby podmínky ve výuce byly nastavené tak, aby v látce ve srovnání se spolužáky nezaostával.

Jedním z nástrojů, který může efektivně napomoci tomu, aby se žák ve škole cítil přijímán, může být zavedení tzv. „buddyho“ (z angličtiny: kamarád, parťák). Jedná se o spolužáka či vrstevníka, který, znalý prostředí, pomůže žákovi s OMJ zorientovat se na novém místě, uvede ho do kolektivu apod. V nejlepším případě přejde vztah i do volnočasových aktivit. „Buddy“ by měl mít každopádně možnost obrátit se v případě potřeby na školské poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog) anebo na třídního učitele, pokud by musel řešit složitější problémy, které mohou během doprovázení spolužáka s OMJ vyvstat. Také je na místě, aby se třídní učitel nebo některý člen poradenského pracoviště průběžně zajímal, jak doprovázení probíhá a zda „buddy“ nepotřebuje nějakou formu pomoci nebo podpory. Mnohdy se ve škole přirozeně najde český spolužák, který nově příchozímu žákovi s OMJ poskytne doprovázení, radu či pomoc. Pokud to tak není – nově příchozí žák s OMJ je například uzavřenější povahy – je vhodné si doprovázejícího spolužáka vytipovat a domluvit se s ním na formě dobrovolné pomoci.

Institut „buddies“ se společnost META snažila zavést napříč školským systémem, a to pomocí informačních workshopů, kdy například pracovníci oslovovali žáky, aby se stali „buddies“ žáků s OMJ, někde se tyto snahy setkaly s větším, někde s menším nadšením. Většinou jako „buddy“ působí jednotlivci, ale jak uvádí Michaela Jiroutová, na nejmenované škole působily i skupinky „buddies“. Tito žáci se sami rozhodli pro tento méně obvyklý způsob přijetí spolužáka s OMJ.

Žák s OMJ potřebuje zažít školní úspěch 

Tak jako u všech žáků by měli i žáci s OMJ zažít ve škole nějaký úspěch. Je bohužel běžné, že tito žáci kvůli jazykové bariéře ve výuce nestíhají a záhy nabydou dojmu, že nic neumí a jsou hloupí. „I spolužáci žáka s OMJ můžou sklouznout k negativnímu hodnocení, že je nechápavý, hloupý nebo neschopný. Je to tedy extrém, ale může se to samozřejmě stát,“ upřesňuje Michaela Jiroutová.

Učitelé by měli dát těmto žákům šanci ukázat, v čem excelují, např. pochlubit se nějakou dovedností, zálibou, prostě ukázat cokoliv, oč se zajímají. Zajímavou zkušeností může být aktivita prováděná v rodném jazyce žáka, bez ohledu na to, jak moc mu budou spolužáci i učitelé rozumět. Je to cenná zkušenost pro všechny zúčastněné: mohou si tak ozkoušet, jaké to je ocitnout se v situaci, kdy dostatečně nerozumí (nebo vůbec), budou posléze vstřícnější a tolerantnější ke svému spolužákovi s OMJ.

Proto je důležité, aby žák s OMJ mohl ve výuce ukázat, že něco umí, že je v něčem šikovný. Například si může připravit část hodiny, pracovní list nebo úkoly pro spolužáky či referát o nějakém tématu - osobní zkušenost ilustrující rodnou zemi či něco o geografii jeho země. Spolužáci většinou dobře reagují na to, když žák s OMJ ukáže znalost svého rodného jazyka. Může si to tedy připravit ve svém jazyce. Zároveň si spolužáci mohou vyzkoušet „na vlastní kůži“, co znamená pokoušet se splnit určitý úkol anebo porozumět výkladu v jim nesrozumitelném jazyce.

A v neposlední řadě samotný učitel může sice chápat situaci, ve které se žák s OMJ nachází, ale nemusí už mít vlastní zkušenost s tím, jaké to je být v cizí zemi, studovat nějaký odborný předmět a mít problémy porozumět – i samotnému učiteli může proto zadání podobného úkolu žákovi s OMJ přinést určitou přidanou hodnotu.

Podobné vystoupení může navíc pozvednout sebevědomí žákovi s OMJ. Spolužáci mají možnost jej lépe poznat: Mohou pochopit, že jejich spolužák má skvělé komunikační dovednosti, jen mu prostě nerozumí, protože hovoří jiným jazykem. Podobná aktivita může proto pomoci odstraňovat bariéry v komunikaci mezi žákem s OMJ a jeho českými spolužáky.

„Co se týče příležitostí zažít úspěch i mimo výuku, žák s OMJ může některé svoje dovednosti sdílet například v „buddy“ dvojici. Populární je také online platforma TikTok, kde lze tvořit krátkometrážní videa pomocí mobilního telefonu: Žák s OMJ může tak například předvést pohybovou dovednost, sportovní aktivity a podobně,“ popisuje Michaela Jiroutová.

Pokud jde o žáka samotného a jeho původ, Michaela Jiroutová doporučuje negeneralizovat: žák není zástupcem celého národa, každý je individualita, a v jeho rodině mohou některé věci fungovat jinak, než se všeobecně předpokládá (slavení svátků, zvyky aj.).

Praktické výukové tipy pro středoškolské učitele žáků s OMJ 

  1. Strukturovat výuku a klást důraz na názornost:

Využívat schémata (v každém odborném předmětu se dá najít v rámci učební látky návaznost, např. něco následuje, něco se dělí na něco jiného apod). Učitel může pracovat s myšlenkovými mapami, klíčovými vizuály (více viz grafická vizualizace obrazu), které ukazují i kontext kolem daného tématu (souvislosti). Ke schématům je možné žákům s OMJ přidat další slovní zásobu anebo i obrázky či video.

„Když jsem byla na jednom z náslechů na střední škole, tak jsem se dost špatně orientovala v té výuce, a to jsem vysokoškolsky vzdělaný pedagog, a i to byl můj obor. Takže si myslím, že to, že se budeme zaměřovat na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem a více strukturovat výuku, může celkově pomoci nejen žákům s OMJ, ale i dalším žákům, a může to celkově zlepšit výuku,“ glosuje Michaela Jiroutová.

  1. Klást důraz na podporu jazyka:

  • Používat ve výuce žáků s OMJ online překladač (např. Google Překladač a další) či papírové slovníky. Je možné také pracovat s Audioslovníkem (F point, z.s.).

  • Psát v průběhu výuky na tabuli tzv. záchytná slova.

  • Učitel může v rámci přípravy materiálů (např. pracovních listů) pro všechny žáky přidávat pro žáky s OMJ určitou formu podpory:

- a) Ověření porozumění: Jazykový úkol, kdy žák má za úkol spojit začátek věty s druhou polovinou věty.

  1. - b) Doplňovačka slov do vět doplněná databankou (slovníčkem) slov: Pokud všichni žáci dostanou pracovní list, ve kterém doplňují slova do textu, žák s OMJ má v pracovním listu navíc ještě uvedenou databanku konkrétních slov, která má doplňovat do textu.

- c) Pracovní listy s podporou navíc: Je možné pro žáky s OMJ například předvyplnit některé údaje anebo přidat slova navíc.

- d) Vizuální opora: Žák spojuje slova s obrázky.

- e) Slovníček odborných pojmů: Učitel může žákům s OMJ předem připravit nejdůležitější odborná slova (základní slovní zásoba z určitého tématu), která se v té výuce jeho odborného předmětu budou opakovat. Žáci s OMJ si mohou tato česká slova sami předem přeložit do rodného jazyka. Tímto způsobem jsou vybaveni na obsah vyučovacích hodin.

Slovníček používané terminologie může obsahovat i příklady skloňování slov (např. často používaný 4. pád, příklad: „dám si vod-u“).

Pokud je takový slovníček opatřen i výkladovou částí, může sloužit k učení i ostatním žákům. Lze jej také využít k učení se cizím jazykům, když se vyrobí jeho mutace např. v cizích jazycích, jimž se na dané škole vyučuje.

Více informací o vedení slovníčků můžete nalézt na webových stránkách inkluzivniskola.cz:

Vedení slovníčků ve výuce (roční přípravný kurz) | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)


„Když jsem byla na některých násleších na středních školách, přišlo mi, že se tam trošku odstupovalo od tabule. A já bych rozhodně doporučovala minimálně pro žáky s odlišným mateřským jazykem psát na tabuli, ať už jsou to nějaké záchytné body, ať už je to klíčová slovní zásoba, něco, o co se může ten žák opřít, co může vidět a sledovat tu výuku, kde jsme, aby se prostě všechno neodehrávalo jenom na té slovní úrovni,“ doplňuje Michaela Jiroutová.

Tipy pro učitele SŠ: Kde hledat další vzdělávání i pomoc?

Na odborníky z neziskové organizace META, o.p.s. se nejčastěji obracejí samotní učitelé, velmi často češtináři, a také školní psychologové či školští pedagogičtí poradci.

Vzdělávání pro pedagogy k tématu integrace a výuky žáků s OMJ nabízí i Národní pedagogický institut ČR na svých webových stránkách: NPI - Národní pedagogický institut.Doporučené webové odkazy:

E-poradenství (npi.cz)

Nový cizinec/OMJ ve třídě (npi.cz)

Materiály – střední školy (do A2) (npi.cz)

Přijímací pohovor na SŠ (npi.cz)

Střední školy – rozcestník | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Inkluzivní škola – Otázky a odpovědi (inkluzivniskola.cz)


Mgr. Michaela Jiroutová 

Výřez (2)

Michaela Jiroutová v nahrávacím studiu Panda v Praze | Foto: NPI ČR

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. V minulosti vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. věnovala také výuce Češtiny pro cizince. V neziskové organizaci META působila mezi lety 2017–2023 v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se zabývala podporou středních škol v oblasti vzdělávání žáků s OMJ (poradenství a metodická podpora pro pedagogy SŠ, tvorba a lektorování vzdělávacích seminářů, správa webového portálu www.inkluzivniskola.cz, tvorba výukových a metodických dokumentů). Působila také na pozici metodičky maturitního kurzu pro středoškoláky. 

Publikuje články a aktivně se účastní konferencí a dalších akcí pro odbornou veřejnost v tematice podpory žáků s OMJ na středních školách. Je spoluautorkou metodiky pro středoškolské pedagogy: Průvodce světem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ (META, 2022).


Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení, poradenství i webinář –⁠ to vše poskytuje NPI ČR na podporu dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem. Podívejte se na užitečné odkazy na databázi překladů, síť odborníků a další.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Zobrazit další články