logo
logo
Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

30.03.2020
Irena Cakirpaloglu
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Vasil

3.

Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ), nedostatečná znalost českého jazyka

Vasil je původem z Ruska, do Česka se nastěhoval před 2 roky. Nastoupil do první třídy, přestože v Rusku absolvoval první třídu. Komunikuje po dvou letech celkem bez problému, rychle se začlenil do kolektivu, je oblíbený. Povahu vahu má spíše klidnější, zdrženlivější. Vzhledem k délce pobytu v ČR je slovní zásoba stále nedostatečná, chybuje při skloňování podstatných a přídavných jmen, dost často se ve větách objevují agramatismy a ruská slovíčka. Nerozumí složitějším zadáním a odborným názvům, často potřebuje pomoc spolužáka při plnění jednotlivých úkolů. Žák Potřebuje prohloubit slovní zásobu a také si osvojit specifickou slovní zásobu používanou v naukách a odborných předmětech.

 • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby ve vyučovacích předmětech (výběr pojmů k probíranému tématu, žák si vytváří vlastní slovníček pojmů)
 • zapojit žáka do mimoškolních aktivit, ve kterých projevuje zájem a talent
 • podpora komunikace žáka ve výuce
 • podpora žáka prostřednictvím „buddyho“ 
 • individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů
 • výuka češtiny pro cizince – intenzivní kurz v rámci Centra na podporu integrace cizinců 
 • stanovení zodpovědné osoby (žáka), který bude plnit funkci „buddyho“
 • redukce učiva, rozložení učiva na menší celky, práce s jednotnými a stálými instrukcemi: přečti, ukaž…
 • využití vizualizace a názornosti při vysvětlování nové látky (obrázky, grafy)
 • pravidelná kontrola porozumění obsahu a zadání, volba otevřených otázek při kontrole
 • vedení vlastního slovníčku a rozšíření slovníčku dle jednotlivých předmětů, využívání tematických myšlenkových map při rozvíjení slovní zásoby
 • podpora četby dětských knížek a textů, výběr neznámých slovíček, převyprávění textů, nedokončené povídky
 • skupinová a individuální činnost s žákem, společné projekty se spolužáky


 • umístění žáka co nejblíže k učiteli
 • výběr patrona „buddyho“, který sedí s žákem

Slovní hodnocení v předmětech: ČJ, Člověk a jeho svět.

Hodnotíme pokrok, motivaci a zapojení do individuálních a skupinových činností.

Sledujeme obohacení slovní zásoby během 3 měsíců, ověřujeme prostřednictvím rozhovoru nebo využitím tematických myšlenkových map, krátkých esejů na dané téma, sledujeme také samostatnost při plnění úkolů.

 • výběr vhodné učebnice češtiny jako cizího jazyka, pracovní listy
 • výběr dětských knížek a textů
 • gramatické tabulky, slovníky, obrázkové slovníky, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby
 • e-learningové programy, aplikace do mobilu 
 • Volit metody výkladu spojené s vizualizací a možností praktické aplikace. 
 • Práce s jednotnými a stálými instrukcemi (přečti, ukaž na mapě, doplň).
 • Zajištění pomůcek vycházejících z potřeb žáka s OMJ – např. individuální pracovní materiály.
 • domácí využití pracovních listů, internetových aplikací 
 • pravidelná konzultace s rodiči ohledně pokroků žáka
 • domluva doučování „tutora“ doma
 • pravidelná docházka do CPIC
 • patron „buddy“
 • v rámci pravidelného vyhodnocení nastavené strategie dochází k úspěšnému naplnění dílčích cílů, s žákem se i nadále bude pracovat v rámci PLPP, není třeba žáka doporučovat k odbornému vyšetření
Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Čtenářský kroužek podle třífázového modelu učení a metody pětilístek

Věděli jste, že literární skupina efektivně podporuje rozvoj čtenářských dovedností u žáků s jazykovou bariérou? Naše metodika ukazuje asistentům pedagoga i učitelům, jak zavést třífázový model učení a metodu pětilístek do řízené výuky žáků na druhém stupni.

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Zobrazit další články