Nastavování pravidel komunikace a spolupráce školy a rodiny

12.01.2020
Mariana Chytilová
Pedagog

Děti, učitelé i rodiče se potřebují při vzájemné komunikaci cítit bezpečně. Pocitu bezpečí dosáhnete nastavením srozumitelných pravidel. Smysluplná a pro všechny závazná pravidla vám pomáhají cítit jistotu, že víte, co se od vás očekává, co můžete očekávat od ostatních, a že víte, jak postupovat, když se vám něco nelíbí.

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: APIV B

Základním principem, na kterém můžete vystavět pravidla vzájemné komunikace, je společný zájem na nejlepším fungování a maximálních možných výsledcích dítěte. Spolupráce rodičů a učitelů musí vycházet z rovnoprávného vztahu obou stran.

Proces nastavování pravidel komunikace školy a rodiny musí začít už před nástupem dítěte do školy a pak vždy na začátku každého školního roku. Je dobré, aby první setkání školy s rodiči i budoucím žákem proběhlo ještě před nástupem dítěte do školy. Účelem takového setkání je poznat se navzájem, navázat přátelský, otevřený vztah, získat důležité informace o dítěti, zjistit vzájemná očekávání a společně s rodiči vytvářet pravidla vzájemné spolupráce a komunikace. [1]

Na co se můžete zeptat rodičů ještě před vstupem jejich dítěte do 1. třídy? [2]

 • Co byste chtěli, aby se vaše dítě v průběhu tohoto školního roku naučilo?
 • Jaké činnosti děláte společně s dítětem nejraději?
 • Má vaše dítě nějakou zkušenost, o které bych jako učitel měl vědět?
 • Na co jste u svého dítěte nejvíce pyšní?
 • Jaké jsou oblíbené hry a aktivity vašeho dítěte?
 • Jak se vaše dítě chová, když je rozrušené, a jak nejlépe s ním v takové situaci jednat?
 • Co dalšího bychom měli o vašem dítěti vědět?
 • Jakým způsobem byste se chtěli zapojit do aktivit ve třídě a ve škole?
 • Jaká jsou vaše očekávání směrem ke škole, výuce, třídnímu učiteli?

Proč by měla být následná komunikace s rodiči pravidelná?

Zabráníte tak tomu, že se rodiče od školy dozvědí jen nepříjemné informace v okamžiku, kdy nastane problém [3]. Z rodičů se tak nestanou pouze obránci dítěte, z vás není jen zvěstovatel špatných zpráv. Škola se na druhou stranu může dozvědět o tom, co se děje u dítěte doma, aby mohla případně reagovat.

Proč by měla být následná komunikace s rodiči transparentní?

Rodiče by měli vědět, na koho se mohou se svými dotazy a informacemi obracet.

Dokumenty a informace ze strany školy by měly být snadno dohledatelné. [3]


Jak pravidla komunikace s rodiči co nejlépe nastavit a vysvětlit? [4]

Očekávání a potřeby

 • Vyjasněte si očekávání a potřeby. Konkrétně a v klidu (všechno není jasné a samozřejmé). Ideální jsou k tomu rodičovské schůzky na začátku roku.
 • Některým očekáváním a potřebám rodičů můžete vyhovět, jiným ne, a to i z důvodů plnění školního vzdělávacího plánu, řádu školy, interních pravidel, vašeho objemu času, vašeho rozsahu aktivit (například s dětmi na školy v přírodě nejezdíte) apod. Je vhodné si vše vyjasnit hned na začátku.

Dohoda mezi rodiči a školou

 • Vytvořte a podepište dohodu s rodiči. Hned na začátku školního roku.

Vytvoření pravidel

 • Pravidla formulujte srozumitelně, přívětivě a konkrétně.
 • Napište, co se má dělat, nikoli co se dělat nemá. A jedna A4 stačí.

Diskuse a vysvětlení

 • Na diskusi a vysvětlení pravidel si nechte dost času.
 • Nevynechejte ani postupy pro řešení možných problémů.

Na koho se obracet

 • Vytvořte přehlednou strukturu toho, kdo je za co zodpovědný a koho kvůli čemu kontaktovat.

Konzultační hodiny

 • Kdy jsou?
 • Kam je možné přijít?
 • Jak je možné si domluvit schůzku?

Vzájemné informování

Za jaké situace informuje škola rodiče a naopak?


Vědí rodiče, na koho se můžou obrátit v případě, že:

  • je jejich dítě nemocné?
  • chtějí poznat prostředí školy?
  • se chtějí zapojit do výuky?
  • by rádi sdělili nějaké nápady nebo poskytli zpětnou vazbu?
  • nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem s nimi komunikujete?
  • potřebují vysvětlit něco ze školního řádu?
  • mají podezření, že je jejich dítě obětí šikany?
  • chtějí škole věnovat sponzorský dar?
  • rádi by měli možnost sledovat průběh školního dne (dokumentace práce, informace na internetu, elektronická žákovská knížka)?  

Nastavení pravidel při osobních konzultacích: Jak vést složitá jednání s rodiči? [5]

 1. Pečlivě si připravte fakta a argumenty. Ujasněte si s rodiči předem obsah schůzky.
 2. Setkání naplánujte na dobu, která rodičům vyhovuje.
  • Nabídněte jim více termínů.

 1. Vyberte vhodný prostor pro jednání a klidnou atmosféru.

  • Nabídněte rodičům i dítěti (a dalším účastníkům) občerstvení.
  • Buďte laskaví a usměvaví. Přispěje to ke snížení napětí.

 1. Stanovte si jasný časový rámec.
 2. Dejte rodičům prostor k jejich vyjádření, zhodnocení situace, postřehům.
 3. Představte svůj úhel pohledu.

  • Udržte si nadhled.
  • Nejprve vyjádřete pozitiva (úspěchy, pokroky, silné stránky).
  • Poté sdělte informace o tom, co se nedaří (neúspěch, problém, slabé stránky).

 1. Dejte prostor pro diskusi.

  • Zaměřte se na to, aby všichni (učitel, rodič i žák) měli stejný časový prostor pro své sdělení.
  • Rodič i žák jsou vašimi partnery v rozhovoru. Mluvte s nimi klidně a s respektem.

 1. Navrhněte konkrétní krok vedoucí ke zlepšení.

  • Před koncem setkání se domluvte na tom, jak budete pokračovat a jaké konkrétní kroky podniknete.

 1. Spolupracujte s výchovným poradcem a třídním učitelem.
 2. Ze setkání udělejte zápis.

Rodiče i škola mají společný cíl – dobro dítěte. Vytvořením pravidel vzájemné komunikace ukazují hned od počátku, že se chtějí společně domluvit. Společnou dohodou dávají najevo partnerství a vytvořenými pravidly získávají nástroj, jak o vzájemný vztah a o svěřené dítě pečovat.

Příloha 1: Dohoda mezi rodinou a školou


Zdroje:

[1] Křemenová, J. (2015). Učí se celá škola: Spolupráce a komunikace s rodiči. Fakta, s. r. o. Žďár nad Sázavou, s. 5

[2] Křemenová, J. (2015). Učí se celá škola: Spolupráce a komunikace s rodiči. Fakta, s. r.o. Žďár nad Sázavou, s. 5

[3] Felcmanová, A. (2013). Rodiče nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, Praha, s. 23. ISBN 978-80-87456-45-3.

[4] Felcmanová, A. (2013). Rodiče nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, Praha. ISBN 978-80-87456-45-3.

[5] srov. Felcmanová, A. (2013). Rodiče nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, Praha, s. 41. ISBN 978-80-87456-45-3. a Křemenová, J. (2015). Učí se celá škola: Spolupráce a komunikace s rodiči. Fakta, s.r.o. Žďár nad Sázavou, s. 9

Mohlo by Vás zajímat

Každý konflikt řešíme s dětmi i rodiči: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586 je základní školou s devíti ročníky, vyučovanými v osmi třídách a přípravnou třídou. Škola čelí specifické výzvě, jelikož většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Ředitel Jiří Isakidis se snaží o odstranění předsudků a bariér, s jakými se škola potýká, a otevřeně sdílí své úsilí v rozhovoru se speciální pedagožkou, lektorkou a redaktorkou Martou Kozdas.

PODCAST 49: Výzvy mladých ze sociálně vyloučených lokalit a jejich šance na normální život

Co představují sociálně vyloučené lokality a čím se vyznačují? Jakým výzvám čelí mladí lidé z těchto lokalit? Lze těmto výzvám čelit a integrovat se do hlavního proudu společnosti? Podcast s Rut Veselou z programu Poradenství mladistvým Člověka v tísni přináší zkušenosti z praxe v tomto tématu. Nabízí vysvětlení pro typické chování mladých vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách a zdůrazňuje, proč je obtížné se z tohoto prostředí vymanit.

Jak pracovat s dětmi a jejich rodiči, je-li ve školní třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud máte ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), vezměte to za správný konec! Přečtěte si, proč se vyplatí připravit všechny, kterých se to týká, a možná vás překvapí, že to nejste jen vy a děti ve třídě. Máme pro vás tipy i praktické příklady, jak a jaké informace získat i předat, aby nikdo nepřišel k újmě.

Zobrazit další články