logo
logo
Inspirace ze Školamyšli - jak na formativní hodnocení (1. část)

Inspirace ze Školamyšli - jak na formativní hodnocení (1. část)

13.01.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Slovní hodnocení žáků si žádá mnohem více času, zapojení a osobní angažovanosti pedagogů. Jakým způsobem na sobě pracují, jak se vzdělávají a kde berou inspiraci pedagogové ze ZŠ ŠKOLAMYŠL? A k čemu je vlastně formativní hodnocení dobré?
Obrázek článku

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay

Ředitelka soukromé Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli začala pracovat se slovním hodnocením žáků v roce 2009, tedy v době, kdy působila na pozici ředitelky v Základní a Mateřské škole Svitavy - Lačnov. V 1. části rozhovoru přiblíží, jaké vzdělávání a průprava je potřeba k tomu, aby se učitelé naučili vhodným způsobem slovně hodnotit žáky na vysvědčení. Dozvíte se také, k čemu je užitečné u žáků hodnotit sociální a emoční dovednosti.


Kdy jste se rozhodla, coby ředitelka školy, začít pracovat systematicky se slovním hodnocením žáků? Jaké typy hodnocení jste vyzkoušeli a s jakým efektem? 

Se slovním hodnocením jsem začala v Základní škole Svitavy - Lačnov pracovat už od roku 2009. Později jsem začala působit v Základní škole ŠKOLAMYŠL, která byla původně první tři roky své existence (2014–2017) odloučeným pracovištěm Základní školy MOZAIKA, o.p.s v Rychnově nad Kněžnou. Bylo předem domluvené, že po třech letech budeme samostatnou právnickou osobou. Hodně postupů, i co se týče formativního hodnocení včetně využívání slovního pololetního a závěrečného hodnocení (na konci školního roku), anebo pravidelných hodnotících triád žáka, učitele a rodiče, máme převzatých právě z MOZAIKY. Ve ŠKOLAMYŠLI na vysvědčení hodnotíme výhradně slovně až do 7. ročníku, teprve od 8. ročníku známkujeme.


Jaké zkušenosti jste v Základní škole Svitavy - Lačnov nasbírala v průběhu práce se slovním hodnocením?

Původně jsme začínali se čtvrtletními slovními hodnoceními, která jsme psali žákům ve třetí osobě. Až postupně nám došlo, že jim to vlastně píšeme jako dopis, a že by to tedy mělo být psáno ve druhé osobě. Nakonec jsme od těch čtvrtletních úplně ustoupili. Ono je to totiž téměř každé dva měsíce, co děláte nějaké náročné hodnocení. Viděla jsem, že učitelé jsou z toho vyčerpaní a ten efekt tomu neodpovídá. Ne vždy jsme také měli dojem, že to žáci čtou. Zůstali jsme tedy nakonec jen u pololetních slovních hodnocení a těch na konci školního roku.


Hodnocení práce v hodině, příprava na vyučování (referáty, domácí úkoly apod.), známky zapsané v ŽK, práce v pracovních listech (cvičebnicích) požadavky na žáka za 2. pol. 20xx/20xx (jsou v ŽK)


3. čtvrtletí 20xx/20xx


MartinČeský jazyk


Martin dovede pracovat ve slabikáři i u tabule samostatně i s učitelem. Zvládne samostatně vypracovat úkol podle jednoduchého zadání. Dovede se orientovat v textu, zná pojmy strana, řádek, sloupec. Martínek se vyjadřuje v celých větách, jeho slovní zásoba je velmi dobrá. Rozlišuje při čtení měkké a tvrdé slabiky. Rozumí i jednoduššímu učivu pro 2. ročník (druhy vět), o další učivo projevuje zájem.Chování


Martin je veselý a živý kluk. Rád si povídá. Při herních aktivitách v tělesné výchově nebo ve školní družině se špatně vyrovnává s neúspěchem. Ve školní družině mu také více vyhovuje práce ve skupinách, kde si činnost může vybrat, než když je činnost řízená. Martin se umí se spolužáky dohodnout, neprosazuje pouze svůj názor, umí spolupracovat. Někdy se stane, že je Martin velmi živý, proto jeho chování usměrňujeme.Tabulka č. 1. Ukázka z čtvrtletního slovního hodnocení psaného ve třetí osobě (1. stupeň ZŠ). Základní škola a Mateřská škola Svitavy - Lačnov. Zdroj: Archiv Radoslavy Renzové. Pozn. Jméno žáka bylo změněno.


Tip: 

Píšete žákům slovní hodnocení a hledáte kritéria vyhovující jak pro hodnocení jejich chování, tak pro hodnocení jejich osobnostních charakteristik v jednotlivých předmětech? Tabulka ke stažení pod textem vám poskytne vhodná vodítka včetně příkladů konkrétních formulací.V rámci pololetního slovního hodnocení učitelé hodnotí například sebereflexi žáka, komunikaci, sebevědomí, sebeovládání a další. Jakým způsobem si učitelé osvojovali dovednosti v hodnocení těchto osobnostních charakteristik?

Nás úplně zázračně osvítili na zahraničních stážích. To jsme měli z evropského projektu Učíme se společně!V každém dalším projektu hledám, kde by byly nějaké stáže, protože si myslím, že by každý učitel měl několikrát za svůj profesní život někam vyjet. Nejvíce nám pomohla stáž ve Finsku a v Holandsku, protože tam se ve všech školách tyto charakteristiky hodnotí přirozeně. Opravdu to jsou kritéria, se kterými se tam počítá. Z toho vycházela i naše pololetní kritéria Hodnocení sociálních a emočních dovedností ve třídě, která jsme si v Základní škole Svitavy - Lačnov vytvořili (viz tabulka č.1). To je právě inspirace z Finska. Obecně nám stáže v zahraničí pomohly v tom, že víme, na co se máme zaměřovat a co je v sociálních a emočních dovednostech důležité.

Já jsem se určitě taky naučila popisně hodnotit tyto osobnostní charakteristiky i na mnoha kurzech Respektovat a být respektován. Myslím si, že to je nejlepší platforma, i když tam přímo o slovním hodnocení nic neříkají. Jedná se vlastně o trénink popisů, popisného hodnocení. V celém tom kurzu neděláte nic jiného, než že pořád popisujete a celý náš pedagogický sbor v Lačnově jím prošel několikrát, třeba devětkrát. My jsme je totiž začali pořádat i pro ostatní pedagogy z různých grantů, takže jsme se jich vždycky znovu účastnili. Máme to v sobě tím pádem už zakořeněné a získali jsme odvahu.

Zatím si těmito školeními víceméně neprošli ještě druhostupňoví učitelé ve ŠKOLAMYŠLI, takže se učí od nás, služebně starších, kteří jsme si v tom jistější. Oceňuji u nich, že to rychle nasáli. Nestaví si jen něco na svém písečku, ale  přišli se mezi nás ostatní poradit, co mají dělat. Snažím se je tématem provázet, společně to ladíme. Ta časová investice se vyplatí, protože potom vidím, že třeba třetí slovní hodnocení už má jinou úroveň než pokusy na začátku.Hodnocení sociálních a emočních dovedností ve třídě 


Školní rok:

Pololetí:

Jméno:

Třída:

SEBEHODNOCENÍ

HODNOCENÍ

Budu potřebovat pomoc

Udělal/a jsem pokrok

Postu-poval/a jsem dobře

Můj postup byl vynikající

Budeš potřebovat pomoc

Udělal/a jsi pokrok

Postupo-val/a jsi dobře

Tvůj postup byl vynikající

Hledáš různá řešení problému

Pokračuješ v řešení i přes prvotní neúspěch

Objektivně posuzuješ výsledky své práce, hodnotíš se

Plníš zadaný úkol

Práci zodpovědně dokončíš

Spolupracuješ ve dvojici/ve skupině

Při práci ve skupině jsi aktivní, pomáháš a podporuješ

Jsi tolerantní při práci s ostatními

Pokud potřebuješ, požádáš o pomoc

Dokážeš se rozhodnout a jsi za své rozhodnutí zodpovědný(á)

Oceňuješ druhé

Respektuješ odlišný názor

Vážíš si druhých, respektuješ je

Nabízíš pomoc druhým, pokud ji potřebují

Aktivně nasloucháš druhým

Dodržuješ domluvená pravidla

Plníš své povinnosti

Kladeš otázky, zajímáš se, argumentuješ

Vážíš si školního majetku (pomůcky, vybavení, zařízení)


Tabulka č. 2. Hodnocení sociálních a emočních dovedností ve třídě. Základní škola a Mateřská škola Svitavy - Lačnov. Zdroj: Archiv Radoslavy Renzové.Ukázka slovního hodnocení žáka na vysvědčení ve 2. pololetí 1. ročníku ZŠ ŠKOLAMYŠL

V hodnocení předmětů jsou tučným textem označeny ty části, které se týkají hodnocení osobnostních charakteristik žáka (emočních, sociálních, komunikačních...).

(Celé slovní hodnocení je ke stažení pod textem.)


Milý …,

skončil Tvůj první školní rok ve Školamyšli. Zvládl jsi toho mnoho. (…) k dobré náladě v naší třídě přispíváš každý den. Se spolužáky komunikuješ vstřícně, a to se Ti od nich také vrací. Na svou roli služby si často vzpomeneš zcela sám. Třídní pravidla vždy respektuješ. Aktivně pracuješ při samostatných úkolech i společné práci. Neboj se prosadit a uplatnit vlastní nápady ve skupině. Komunikuješ o problémových situacích ve třídě, poskytuješ náměty na zlepšení vztahů ve třídě. V období domácího učení jsi aktivně pracoval na předložených úkolech v online prostředí Classroom, práce jsi odevzdával včas a aktivně ses účastnil třídních videohovorů. (...)

Tvůj vztah k angličtině je pozitivní, v hodinách pracuješ aktivně, do všeho se zapojuješ. Pilně jsi pracoval i v období online výuky. V tomhle pololetí jsi vytvořil několik lapbooků nebo jinak pracoval na tématech: dům, oblečení, ovoce a zelenina, Velikonoce. Zdokonaluješ se ve vyslovování zvuků typických pro angličtinu, osvojuješ si základní fráze a odpovědi. Ve vyplňování cvičení jsi pečlivý, do procvičování slovní zásoby se zapojuješ. Rozeznáváš a vykonáváš základní pokyny mluvené v angličtině. Pracuje se s Tebou dobře a je vidět, že Tě hodiny baví. Good job! (...)

Originální a nápadité jsou Tvé výtvory z centra ateliéru a tvořivé dílny. Kombinuješ odstíny barev, zapouštíš je do mokrého podkladu, kreslíš suchým pastelem. Skládáš origami podle předlohy. Vybranou planetu jsi zdobil korkovými obtisky. Namaloval jsi vlastní dopravní značku. Fantazijního zvířecího boha jsi vyrobil z hlíny. S pomůckami pracuješ opatrně, půjčuješ je ostatním. K pečlivému úklidu pracoviště vždy napomůžeš.


Tip: 

Zajímá vás, jaké zkušenosti nasbírali učitelé ze Základní školy Svitavy - Lačnov v základní škole v Oulu v severním Finsku? Jaké byly například jejich dojmy a postřehy ohledně hodnocení žáků? Více najdete v článku Osobní zkušenost s inkluzivním vzdělávání ve finském školství (Oulu), který uvedeme v příštích týdnech.
Ve druhém díle seriálu o formativním hodnocení se dozvíte, jak v základní škole ŠKOLAMYŠL pracují s žákem, kterému se ve výuce nedaří, a jaké preventivní kroky ve výuce i v komunikaci se žákem a rodiči by měly ze strany učitele předcházet samotnému slovnímu hodnocení, které bude obsahovat i popis zhoršení u žáka. V článku nechybí ani konkrétní ukázky pololetního a závěrečného slovního hodnocení žáků v 1. a 9. ročníku ZŠ ŠKOLAMYŠL.


závěrečném, třetím díle seriálu o formativním hodnocení se dočtete, s jakými hodnoticími nástroji (formuláři) pracují učitelé v ZŠ ŠKOLAMYŠL, co jsou to triády, proč v hodinách učitelé neznámkují, a k čemu je užitečné, aby žáci hodnotili sami sebe i svoje spolužáky ve výuce.


Ke stažení: 

Příloha 1: Kritéria pro slovní hodnocení chování žáka a hodnocení aktivity žáka.

Příloha 2: Slovní hodnocení žáka 1. ročník, 2. pololetí_ZŠ Školamyšl.Mohlo by Vás zajímat

Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Videoreportáž ze ZŠ a MŠ Olomouc

NPI ČR představuje třetí díl videoseriálu Práce s heterogenní třídou, kde uvidíte virtuální hospitaci hodiny českého jazyka v 6. ročníku. Reportáží provází odborná pracovnice v oblasti Společné vzdělávání NPI ČR Zonna Bařinková, která hovoří s Jiřím Vymětalem, ředitelem ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, Karlou Halabicovou, učitelkou českého jazyka a občanské výchovy na 2. stupni, a Filipem Svobodou, učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy na 2. stupni.

Představení vybraných zásad (02, 05, 06, 09) z Desatera práce s heterogenní třídou II – Tematický webinář, ZŠ a MŠ Olomouc

NPI ČR představuje čtvrtý díl z videoseriálu Práce s heterogenní třídou II, kde pedagogové ze ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 společně s odborníky z NPI ČR diskutují nad segmenty reportáže a videohospitace z hodiny českého jazyka na druhém stupni. Tématem webináře je představení zásad 02, 05, 06 a 09 z Desatera zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou, které slouží jako inspirace pro učitele.

Zobrazit další články