Příchod nového asistenta pedagoga: Jak nastavit efektivní spolupráci?

Pro úspěšné začlenění žáků se sociálním znevýhodněním či zdravotním postižením do třídy je mimo jiné nezbytná efektivní spolupráce pedagogů, asistentů pedagoga i vedení školy. Na tom je ale třeba pracovat – například tím, že nastavíme postupy, jak nové asistenty co nejlépe zapojit do kolektivu a dění v naší vzdělávací instituci. Právě tomu se bude věnovat tento článek.

Zdroj: Autorský tým APIV B

Vhodné podmínky pro začlenění nového asistenta do chodu školy je třeba začít připravovat ještě před jeho skutečným nástupem. Velmi důležitý je v tomto ohledu otevřený přístup jeho budoucích kolegů, tedy aby všichni zainteresovaní učitelé chtěli začlenit asistenta pedagoga do výuky a nevnímali to jako vnucené „zlo“. Klíčový vliv na to má přístup vedení školy – konkrétně práce ředitele školy a jeho zástupců s pedagogickým sborem a se školním klimatem.

Hana je asistentka pedagoga, která má nově nastoupit na základní školu. Co můžou udělat všichni členové pedagogického sboru i ona sama pro to, aby byl kolektiv soudržný a aby Hana mohla vykonávat své povolání co nejlépe, mít radost ze spolupráce s kolegy, žákem i jeho rodinou?

Je totiž nezbytné, aby se nově nastoupivší cítil ve škole i třídě bezpečně a věděl, na koho se obrátit o radu či pomoc. Vedení školy by proto mělo, optimálně ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, nastavit pravidla pro komunikaci a spolupráci asistenta pedagoga s třídním učitelem i s celým učitelským sborem. 

Čemu se co nejdříve věnovat po nástupu nového asistenta pedagoga: 

  • Seznámení se s nastavenými právy a povinnostmi asistenta pedagoga, učitelů a žáků na dané škole nejlépe již v přípravném týdnu.
  • Začlenění asistenta pedagoga do pedagogického sboru. Asistent pedagoga by měl být představen ostatním pedagogům jako jejich kolega a zároveň by měl být vysvětlen i důvod jeho působení. K tomu ale mnohdy nedojde a asistent pedagoga se musí každému představovat sám a vysvětlovat svoji funkci ve škole. To ho zbytečně hned na začátku vyčerpává a ubírá mu síly pro jeho vlastní práci. [2] 
  • Nastavení společných příprav, konzultací a reflexí a jejich časové dotace. Nezapomenout, že je nutná časová rezerva pro konzultace a reflexe učitele a asistenta pedagoga. Vzájemné přípravy a reflexe jsou velkou nutností! Nevynechávat, nemyslet si, že to půjde bez toho. Nepůjde! Dobré je si uvědomit, že díky těmto návykům, spolupráci a propojení ve výuce se bude čas potřebný k přípravě spíše zkracovat, nikoliv naopak. Zpočátku bývá ideální setkávat se každý den po společné výuce. Tyto stanovené hodiny je potřeba oboustranně respektovat a dodržovat.
  • Představení asistenta pedagoga a nastavení oslovování v hodinách, a to jak učitelem, tak žáky. Stanovte si, jak to bude s tykáním, vykáním a oslovováním mezi asistentem a učitelem a mezi asistentem a žáky – vhodné je asistenta před žáky prezentovat jako „paní/pana učitelku/učitele“. Asistent totiž není poskok ani učitelů, ani žáků, je to tedy také paní učitelka, které se vyká. Pokud se jedná o prvního asistenta pedagoga v dané třídě, vysvětlete i jeho roli.  

„Maminka zdravé holčičky: Naše dcera byla při nástupu do školy zmatená. Pořád se ptala, proč mají dvě paní učitelky. Nechápala to. Já bych asistenty zrušila a děti s postižením nedávala do klasické školy.“ [2]

tipTip: Na třídních schůzkách je vhodné co nejdříve objasnit roli asistenta pedagoga také všem rodičům.

  • V prvním školním týdnu by mělo být asistentovi pedagoga umožněno pozorování v jednotlivých hodinách. Měl by dostat možnost pozorovat nejen svěřeného žáka, ale také ostatní žáky, styl jednotlivých pedagogů a jejich jednání ve třídě.
  • Zasvěcení asistenta do problematiky třídy třídním učitelem – jaké jsou děti, jejich rodiče, rodinné problémy… 
  • V září zvolit volnější tempo, aby si na sebe asistent, učitelé a žáci zvykli a seznámili se, a aby mohli všichni pomalu prozkoumat možnosti asistentské podpory.
  • Seznámení asistenta s učebními plány pro jednotlivé předměty pro daný školní rok. 
  • Stanovení pravidel mezi asistentem, učitelem a žáky. Učitel s asistentem by měli mít jednotná pravidla, například co se týká možnosti žáků odcházet na záchod během hodiny, pití během vyučování, opravování, známkování, zapisování do žákovských knížek a podepisování se jménem asistenta, zapisování do třídnice. Soulad obou osob ve třídě je opravdu důležitý, co jeden zakáže, neměl by druhý dovolit – je nutná domluva předem. 
  • Dohoda na plánu výuky. Změny před hodinou a v průběhu hodiny probírat a schvalovat vždy společně, dodržovat stanovená pravidla třídy. 

priklad_bez
Příklad z praxe: Hanka se na začátku školního roku důkladně seznamuje s individuálními vzdělávacími plány žáků, případně má možnost získat další vysvětlení od učitele, výchovného poradce, školního psychologa. Zjišťuje si také možnosti  náslechových hodin u ostatních asistentů pedagoga v jiných třídách.

Kdo/kdy

Před nastoupením AP do školy

spp

vedení, školní psycholog, tým školního poradenského pracoviště

podpora a motivace kolektivu pro přijetí asistenta pedagoga

nastavení společných pravidel komunikace a spolupráce za strany vedení školy a školského poradenského pracoviště mezi asistenty pedagoga a učiteli

asistent_pedagoga

asistent pedagoga

seznámení se s nastavenými právy a povinnostmi asistenta pedagoga, učitelů a žáků na dané škole

Co nejdříve po nástupu AP do školy

ucitel_bez

třídní učitel / učitel jednotlivých předmětů žáka/žáků s IVP

zasvěcení AP do problematiky třídy

seznámení asistenta s učebními plány

asistent_pedagoga

asistent pedagoga

seznámení se s individuálními vzdělávacími plány žáků

zjištění možností náslechových hodin

ucitel_bezasistent_pedagoga

třídní učitel / učitel jednotlivých předmětů žáka/žáků s IVP + asistent pedagoga

nastavení společných příprav, konzultací a reflexí

představení asistenta pedagoga a nastavení oslovování ve třídě

pozorování v hodinách

stanovení pravidel mezi asistentem, učitelem a žáky

dohoda na plánu výuky


Zdroje

[1] KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 21–34.

[2] BAŘINKOVÁ, Z. a kol. (2012). Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika. NÚV, s. 26.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.