logo
logo

Asistent pedagoga vs. školní asistent

21.10.2021
Marta Kozdas
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga
Jaké jsou rozdíly mezi profesí asistenta pedagoga a školního asistenta? Kdo poskytuje podpůrná opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a kdo nepedagogickou podporu?
Obrázek článku

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay


Pojdme se blíže podívat na rozdíly, které jsou mezi asistenty pedagoga a školními asistenty.


Příklad z praxe:

Dana (42 let): Celou svou profesní kariéru jsem hned po maturitě na hotelové škole věnovala práci v pohostinství a ubytovacích službách. Na školu jsem šla kvůli přání rodičů, kvůli rodinné tradici. Ale vždy mě to táhlo k dětem. Už dříve jsem bývala vedoucí na táborech. Proto mě oslovila nabídka místní vzdělávací agentury a absolvovala jsem kurz asistenta pedagoga. Jako zázrakem jsem záhy po ukončení kurzu objevila inzerát základní školy, kam chodí můj syn, že hledají od nového školního roku asistentku. Neváhala jsem a přihlásila se. S paní ředitelkou jsem se domluvila na nástupu. Z kurzu asistenta jsem věděla, že bych měla být v 8. platové třídě. Od ekonomky školy jsem ale dostala k podpisu platový výměr s 5. platovou třídou. Ostýchala jsem se, ale i tak jsem se ozvala, že se mi tyto podmínky nezdají. Až při dalším setkání s paní ředitelkou jsem se dozvěděla, že jsem nenastoupila jako asistentka pedagoga, ale že škola inzerovala volné místo školního asistenta.


Pedagogický pracovník

Neznalost rozdílu mezi profesemi asistenta pedagoga a školního asistenta způsobila Daně rozčarování. Podívejte se na jejich rozdílnost z pohledu legislativy i samotného působení ve škole. Základní charakteristika zní: asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem školy, oproti tomu školní asistent mezi pedagogy nepatří. Hovoří se o něm tedy jako o nepedagogickém, provozním nebo administrativním pracovníkovi školy.Asistent pedagoga

Činnost asistenta pedagoga vymezuje vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (podle aktuálního znění). Uvádí, že asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání včetně poskytování školských služeb. Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.


Různá náročnost činnosti asistenta pedagoga je v souladu s jeho vzděláním. Setkáte se se dvěma typy asistenta pedagoga (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle aktuálního znění):


  1. Vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání žáků formou individuální integrace. Tento asistent musí mít pro splnění kvalifikačních předpokladů absolvovaný vysokoškolský, vyšší odborný nebo středoškolský pedagogický obor a další pedagogické studium (pedagogika, studium pro asistenty pedagoga).


  1. Vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (např. ve školní družině nebo školním klubu), ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Tento asistent pro splnění kvalifikačních předpokladů může buď dosahovat stejného vzdělání jako předchozí typ asistenta pedagoga, nebo mít absolvované střední vzdělání s výučním listem zaměřené na přípravu asistentů pedagoga. V případě, že střední vzdělání s výučním listem takto zaměřené nemá, kvalifikaci si musí doplnit o další studium pedagogiky nebo kurzem pro asistenty pedagoga. Tento typ pedagogické činnosti také může vykonávat osoba se základním vzděláním a kurzem pro asistenty pedagoga.


Školní asistent

Pozice školního asistenta občas nebývá dostatečně jasně vymezená. Školní asistent, na rozdíl od asistenta pedagoga, není spojen s konkrétním žákem (neposkytuje podpůrná opatření), působí v celé škole. Tato profese se objevila až s realizací projektů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde je určitý úvazek školního asistenta šablonou, kterou si školy podle svých potřeb a alokovaných finančních prostředků volí. Školní asistent pracuje vždy na dobu určitou podle trvání projektu konkrétní školy, nejdéle 2 roky. Oproti tomu je délka pracovního poměru asistenta pedagoga vázána na přítomnost žáka s podpůrnými opatřeními v dané škole.

Co se týče náplně práce, školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času a práce, s úpravou pracovního prostředí a motivací k učení. Poskytuje žákovi také formativní zpětnou vazbu a podporu při přípravě na školní práci. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě se žákem pracovat. 

Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek nebo kulturního prostředí žáka. Činnosti v rodině provádí pouze se souhlasem zákonných zástupců žáka. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci a rozvíjí nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy a poskytuje organizační podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. [1]

Jak to má školní asistent s platem?

Dana z úvodního příběhu měla, co se týče finančního ohodnocení asistenta pedagoga, pravdu jen zčásti. V nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (podle aktuálního znění), není stanoveno finanční ohodnocení asistenta pedagoga jen v 8.platové třídě, ale i v dalších platových třídách.

Podle náročnosti práce asistenta pedagoga, jeho kompetencí a stupně vzdělání je možné ho zařadit od 4. do 9. platové třídy. Ale prostředky, které škola na jeho plat dostává (můžete se setkat s pojmem normovaná finanční náročnost), jsou určeny pro 8. platovou třídu. Z tohoto důvodu proto školy mnohdy vybírají takové asistenty, kteří splňují předpoklady stanovené 8. platovou třídu, ne nižší.


Pozici školního asistenta v katalogu prací ve veřejných službácha správě nenajdete. Jeho zařazení do platových tříd proto odpovídá jiným, už stanoveným pracovním pozicím, jako jsou:

  • asistent pedagoga (4.–6. platová třída, 5.–7. platová třída),

  • pracovníkv sociálních službách (7.–8. platová třída)

  • a personalista (7.–8. platová třída). [2]


Tip:

Podrobnější a aktuální informace k odměňování školních asistentů najdete v dokumentu Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací – aktualizovaná verze srpen 2019.


Konkrétní popis pracovních činností v jednotlivých stupnicích platových tříd u profesí asistenta pedagoga, pracovníka v sociálních službách a personalisty najdete v NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 222/2010 Sb. ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě (podle aktuálního znění).


Stejná odborná kvalifikace pro asistenta pedagoga i školního asistenta

Zajímavostí je, že ačkoliv školní asistent není pedagogickým pracovníkem, vztahují se na něj stejné kvalifikační předpoklady jako na asistenta pedagoga. I školní asistent může svou kvalifikaci získat absolvováním studia pro pedagogy volného času, vychovatele, trenéry, učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a středoškolským vzděláním obohaceným kurzem zaměřeným na práci s dětmi a mládeží. [1]


Rozsah přímé a nepřímé činnosti u školního asistenta, čerpání dovolené a vzdělávání

Příklad z praxe:

Dana (42 let): Nakonec jsem se rozhodla, že přece jenom práci školní asistentky přijmu. Před výukou i při ní jsem pomáhala žákům se sociálním znevýhodněním, práce mě bavila, viděla jsem, že má smysl. Viděla jsem, že učitelky učí 22 hodin, zbytek své pracovní doby s žáky nejsou, a buď si v kabinetu chystají výuku, nebo si přípravy mohou dělat doma. Zajímalo mě, jak to mají u nás ve škole asistentky pedagoga. Zjistila jsem, že ty, které pracují na plný úvazek, mají na přípravy 5 hodin týdně. Ale já jsem žádný takový čas neměla. Další pochybnosti mě přepadly, když jsem dostala první výplatní pásku a na ní méně dovolené, než jsem očekávala. Navíc kolonka s volnem pro samostudium byla proškrtnuta.


I když bylo zjištění o chybějící nepřímé pedagogické činnosti, nižším rozsahu dovolené a neposkytování volna k samostudiu pro Danu znepokojivé, škola postupovala správně.

Při plném úvazku činí týdenní pracovní doba jakéhokoliv zaměstnance školy 40 hodin (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, podle aktuálního znění). Z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (podle aktuálního znění) vyplývá, že různé pedagogické profese mají stanoven konkrétní rozsah přímé pedagogické činnosti, tedy doby, kdy se přímo věnují výchovně vzdělávacímu procesu s žáky. Asistent pedagoga tak při plném úvazku vykonává 32 až 36 hodin přímé pedagogické činnosti týdně. Konkrétní rozsah této činnosti je na rozhodnutí ředitele školy.

Jelikož je Dana školní asistentkou, netýkají se jí ujednání o přímé pedagogické činnosti. Obdobně je tomu při čerpání dovolené. Podle zákoníku práce je dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Dovolená nepedagogických pracovníků škol, tedy i Dany, činí 5 týdnů v kalendářním roce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje také tzv. samostudiem (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle aktuálního znění).

Tuto formu vzdělávání stanoví ředitel školy v rozsahu až 12 pracovních dnů za školní rok. Proto se čerpání samostudia Dany, jakožto nepedagogického pracovníka – školního asistenta –, netýká. Kdyby ale byla na pozici asistenta pedagoga, pracovala by s podmínkami platnými pro všechny ostatní pedagogy.

Obě profese, jak asistent pedagoga, tak školní asistent, mají svá specifika. Nejdůležitější ale je, že poskytují nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nezastupitelnou podporu v jejich rozvoji.


Zdroje

[1] MŠMT. (nedatováno). Školní asistent v projektech OP VVV [online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Specifika_skolni_asistent.pdf [dat. cit. 1.10.2021]

[2] MPSV. (nedatováno). NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 222/2010 Sb. ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb. [online]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/372793/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+vl%C3%A1dy+%C4%8D.+222_2010+Sb..pdf/02aab315-a81a-ceab-1914-95065bd0295c [dat. cit. 1.10.2021]


Mohlo by Vás zajímat

Rozdělení kompetencí mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodiči v péči o žáka se SVP

Učitel, společně s asistentem pedagoga, může včasným rozdělením kompetencí i nastavením pravidel spolupráce s rodiči předejít nejednomu zádrhelu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přinášíme vám osvědčené tipy zkušených asistentek pedagoga z pražské základní školy.

Zobrazit další články