logo
logo
Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

08.11.2022
Autorský tým APIV B
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)
Obrázek článku
Strana 1 (1/6)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Stažení formuláře

Olena

8. ročník

žák s OMJ

září 2016

prosinec 2016

Olena nastoupila v září 2016 do české školy bez znalosti češtiny. Pochází z Ukrajiny, její mateřštinou je ukrajinština. Čte i píše latinkou, rychle se učí, je pilná a zvídavá, na komunikační úrovni se už částečně dorozumí, ale má zatím potíže s vyjadřováním. Olena si potřebuje prohloubit slovní zásobu a jazykové struktury pro běžnou komunikaci a také osvojit akademický jazyk a specifikou slovní zásobu používanou v naukách a odborných předmětech na druhém stupni ZŠ.

Postupný rozvoj jazykových struktur a aktivní i pasivní slovní zásoby ve vyučovacích předmětech a naukách (přírodopis, zeměpis, dějepis) s cílem postupného zapojení do výuky a stejných témat jako zbytek třídy. Zapojení do kolektivu, další rozvoj na komunikační úrovni.

Upravit nároky na zapojení do školní práce – výuka by měla být přizpůsobena aktuální jazykové úrovni. Například redukce učiva, zadávání menších celků, využití vizualizace a názornosti (tabulky, grafy), kontrola průběhu činnosti a porozumění zadání, dostatek času na práci. Při skupinové a samostatné práci ostatních žáků individuální práce s žákyní.

Účast na intenzivním kurzu češtiny jako druhého jazyka v rozsahu 12 hodin týdně s docházkou místo vyučování v kmenové třídě. 

 • Individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů.
 • Posílení domácí přípravy na školu ve škole. Odpolední domácí příprava 1x týdně.
 • Zapojení práce s počítačem – vyhledávání témat k výuce.


 • Povzbuzující slovní hodnocení individuálního pokroku žákyně.

  Učebnice pro češtinu jako druhý jazyk, pracovní sešity a učebnice Fraus i z nižších ročníků, pracovní listy, gramatické tabulky, slovníky, knížky, časopisy, didaktické hry, obrázkový materiál, e-learningové programy a portály.

  Podpora rozvoje vyučovacího jazyka ve všech vyučovacích předmětech.

  Volba metod výkladu spojených s vizualizací a možností praktické aplikace – názornost (obrázky, videa, klíčové vizuály).

  Práce s jednotnými a stálými instrukcemi (přečti, ukaž na mapě, doplň).

  Aktivní zapojení do výuky (žákyně dostává zadání odpovídající jejím schopnostem – přizpůsobené zadání, přizpůsobený obsah).

  Zajištění pomůcek vycházejících z potřeb žákyně s OMJ – např. individuální pracovní materiály.

  Ověřování porozumění žákyně, popř. individuální konzultace.

  Využívání mateřského jazyka (vyhledávání informací, práce se slovníkem, internetem).

  Snaha pozitivně hodnotit i menší pokroky.

  Vyhodnocování úspěšnosti strategie práce s žákem v hodinách, informování dalších učitelů o úspěšnosti zvolené strategie.


  Zákonný zástupce dostal písemně informace o způsobu a organizaci výuky, možnost konzultovat studijní výsledky Oleny s pedagogy.

  Kontrola pochopení zadání domácího úkolu, individuální pracovní materiály, využívání grafických úprav poznámek, využívání mateřského jazyka (práce se slovníkem, internetem), opakování klíčových informací (hlasitě), odpolední domácí přípravy 1x týdně.  Respekt k sociokulturní odlišnosti. 

  Posilování postavení žákyně ve skupině – zapojení do činností, ve kterých je úspěšná. 

  Vybrat pro žákyni tutora z řad spolužáků, který pomáhá s orientací v provozu školy.  V rámci pravidelného vyhodnocení nastavené strategie dochází k úspěšnému naplnění dílčích cílů, s žákyní se i nadále bude pracovat v rámci PLPP, není třeba ji doporučovat k odbornému vyšetření. 

  NE

  Vygenerovat editovatelné PDF

  Mohlo by Vás zajímat

  PODCAST 2. díl: Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

  Mnozí ředitelé a učitelé v těchto dnech řeší, jaké změny v realizaci pedagogických intervencí ve své škole od 1. února nastaví. Od 1. 2. 2021 nově vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

  Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – čtvrtá část

  Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.

  Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část třetí

  Když u žáka zaznamenáte speciální vzdělávací potřeby, zavedete podpůrná opatření, abyste mu pomohli. Sestavte mu plán pedagogické podpory, který pomůže i vám. V naší sérii čtyř článků se dozvíte, jak na jeho správné vyplnění krok za krokem.