logo
logo

Náplň práce speciálního pedagoga v mateřské škole

09.08.2022
Marta Kozdas
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog v mateřské škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Doplňte velikost úvazku.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek/porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje všech aktérů a informace o zdravotním stavu dětí.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje Etický kodex pedagogického pracovníka / Etický kodex pedagogického pracovníka školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje dětí, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Připravuje a průběžně upravuje podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

  Koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby na škole.  

 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 • Využívá speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Podílí se na úpravě školního prostředí.
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.

Participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Participuje na vytvoření plánu pedagogické podpory u dětí s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Průběžně vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v rámci vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu anebo plánu pedagogického podpory).

Dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy poskytovaných podpůrných opatření.

Metodicky pomáhá učitelům při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Realizuje metodickou podporu a metodické aktivity pro pedagogické pracovníky školy.

Zajišťuje pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.

Podílí se na vytváření školního vzdělávacího programu.

Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole.

 • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 • Pomáhá při zajišťování výjezdů školy (adaptační pobyty, školy v přírodě apod.) v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyhledává děti s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  Děti s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb zařazuje do vhodného preventivního, stimulačního nebo intervenčního programu.

  Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazuje do speciálně pedagogické péče.

  Vytyčuje hlavní problémy dítěte, stanoví plán pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanoví druh, rozsah, frekvenci a trvání intervenčních činností.

  Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dítěte.

  Shromažďuje údaje o dítěti, včetně anamnézy rodinné a osobní, údaje vyhodnocuje.

  Při výchovných problémech provádí etopedickou diagnostiku, stanovuje intervenční přístup v rámci školy i mimo ni.

  Provádí screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  Poskytuje intervenční podporu při realizaci plánu pedagogické podpory.

  Dlouhodobě i krátkodobě individuálně provádí speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření.

  Provádí speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti.

  • Zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakty s rodinou dítěte.
  • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí.
  • Zajišťuje besedy a osvětu pro zákonné zástupce.
  • Poskytuje individuální konzultace pro zákonné zástupce týkající se speciálních vzdělávacích potřeb dětí nebo rizika jejich vzniku.
  • Účastní se konzultací, kde škola zákonným zástupcům navrhuje vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.
  • Podílí se na vyplnění a odeslání žádosti o vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.
  • Věnuje se facilitaci (usnadňuje a vyjasňuje komunikaci) ohledně organizace a průběhu vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení: poskytuje zákonným zástupcům potřebné informace ohledně vyšetření.
  • Konzultuje nastavení podpůrných opatření, které navrhlo školské poradenské zařízení, se zákonnými zástupci dítěte.
  • Účastní se konzultace, kde se se zákonnými zástupci konzultuje individuální vzdělávací plán dítěte a udělení písemného souhlasu ze strany zákonných zástupců s tímto plánem.
  • Účastní se konzultace, kde se se zákonnými zástupci konzultuje individuální vzdělávací plán – vyhodnocení přínosů a nedostatků plánu po jednom roce jeho platnosti.
  • Podílí se na nastavování četnosti společné komunikace (zahrnuje i zpětnou vazbu ohledně vzdělávání dítěte) se zákonnými zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (osobní konzultace, telefonní či elektronický kontakt).
  • Podílí se na informování zákonných zástupců, co se týče domácí přípravy dítěte (zadávání úkolů a způsob jejich plnění).
  • Podílí se na informování ostatních vyučujících dítěte, co se týče nastavených pravidel se zákonnými zástupci.
  • Kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky (např. se zdravotnickými, sociálními či dalšími službami) ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
  • Minimálně jedenkrát ročně se podílí na konzultování individuálního vzdělávacího plánu dítěte s pracovníkem školského poradenského zařízení (vyhodnocení přínosů a nedostatků).
  • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.
  • V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj.
  • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR) zejm. v případě dítěte ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí v případě neomluvené absence dětí plnících povinnou předškolní přípravu.

   MŠ nezřizuje ŠPP. Toto pole zůstává nevyplněné.


  • Zprostředkovává komunikaci s komunitou dětí s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a školou.
  Vygenerovat editovatelné PDF

  Mohlo by Vás zajímat

  Začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny

  Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny. Platí i pro školní družinu, podobně jako pro školní třídu, odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními? Kolik takových žáků může být do družiny přijato celkem? Více v textu.

  Náplň práce školního speciálního pedagoga na základní a střední škole

  Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog na základní a střední škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)

  VIDEO: Rodinná škola, kde pedagogové přistupují individuálně ke všem dětem

  Seznamte se s dobrou praxí ze ZŠ T. G. Masaryka v Českých Budějovicích, kde studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kde v rámci individuálního přístupu přijímají všechny žáky takové, jací jsou. Kde se klade důraz na rozvíjení vztahů mezi žáky, a to i ve školní družině. Kde je důležité, aby i žáci, kteří aktuálně zažívají školní neúspěch, mohli odcházet ze školy s pozitivními emocemi. K tomu přispívá empatický přístup pedagoga...

  Zobrazit další články