logo
logo

Náplň práce speciálního pedagoga v mateřské škole

09.08.2022
Marta Kozdas
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Oblast působení a hlavních činností, kterým se věnuje speciální pedagog v mateřské škole, zahrnuje vytváření individuálních vzdělávacích plánů, vyhodnocení podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pomoc s přípravou vzdělávacího programu. Jaké jsou další povinnosti speciálního pedagoga? (Ilustrační foto. | FOTO: Freepik)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Doplňte velikost úvazku.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek/porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje všech aktérů a informace o zdravotním stavu dětí.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje Etický kodex pedagogického pracovníka / Etický kodex pedagogického pracovníka školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje dětí, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Připravuje a průběžně upravuje podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

  Koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby na škole.  

 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 • Využívá speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Podílí se na úpravě školního prostředí.
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.

Participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Participuje na vytvoření plánu pedagogické podpory u dětí s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Průběžně vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v rámci vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu anebo plánu pedagogického podpory).

Dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy poskytovaných podpůrných opatření.

Metodicky pomáhá učitelům při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Realizuje metodickou podporu a metodické aktivity pro pedagogické pracovníky školy.

Zajišťuje pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.

Podílí se na vytváření školního vzdělávacího programu.

Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole.

 • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 • Pomáhá při zajišťování výjezdů školy (adaptační pobyty, školy v přírodě apod.) v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyhledává děti s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  Děti s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb zařazuje do vhodného preventivního, stimulačního nebo intervenčního programu.

  Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazuje do speciálně pedagogické péče.

  Vytyčuje hlavní problémy dítěte, stanoví plán pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanoví druh, rozsah, frekvenci a trvání intervenčních činností.

  Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dítěte.

  Shromažďuje údaje o dítěti, včetně anamnézy rodinné a osobní, údaje vyhodnocuje.

  Při výchovných problémech provádí etopedickou diagnostiku, stanovuje intervenční přístup v rámci školy i mimo ni.

  Provádí screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

  Poskytuje intervenční podporu při realizaci plánu pedagogické podpory.

  Dlouhodobě i krátkodobě individuálně provádí speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření.

  Provádí speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti.

  • Zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakty s rodinou dítěte.
  • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí.
  • Zajišťuje besedy a osvětu pro zákonné zástupce.
  • Poskytuje individuální konzultace pro zákonné zástupce týkající se speciálních vzdělávacích potřeb dětí nebo rizika jejich vzniku.
  • Účastní se konzultací, kde škola zákonným zástupcům navrhuje vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.
  • Podílí se na vyplnění a odeslání žádosti o vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.
  • Věnuje se facilitaci (usnadňuje a vyjasňuje komunikaci) ohledně organizace a průběhu vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení: poskytuje zákonným zástupcům potřebné informace ohledně vyšetření.
  • Konzultuje nastavení podpůrných opatření, které navrhlo školské poradenské zařízení, se zákonnými zástupci dítěte.
  • Účastní se konzultace, kde se se zákonnými zástupci konzultuje individuální vzdělávací plán dítěte a udělení písemného souhlasu ze strany zákonných zástupců s tímto plánem.
  • Účastní se konzultace, kde se se zákonnými zástupci konzultuje individuální vzdělávací plán – vyhodnocení přínosů a nedostatků plánu po jednom roce jeho platnosti.
  • Podílí se na nastavování četnosti společné komunikace (zahrnuje i zpětnou vazbu ohledně vzdělávání dítěte) se zákonnými zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (osobní konzultace, telefonní či elektronický kontakt).
  • Podílí se na informování zákonných zástupců, co se týče domácí přípravy dítěte (zadávání úkolů a způsob jejich plnění).
  • Podílí se na informování ostatních vyučujících dítěte, co se týče nastavených pravidel se zákonnými zástupci.
  • Kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky (např. se zdravotnickými, sociálními či dalšími službami) ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
  • Minimálně jedenkrát ročně se podílí na konzultování individuálního vzdělávacího plánu dítěte s pracovníkem školského poradenského zařízení (vyhodnocení přínosů a nedostatků).
  • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.
  • V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj.
  • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR) zejm. v případě dítěte ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí v případě neomluvené absence dětí plnících povinnou předškolní přípravu.

   MŠ nezřizuje ŠPP. Toto pole zůstává nevyplněné.


  • Zprostředkovává komunikaci s komunitou dětí s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a školou.
  Vygenerovat editovatelné PDF

  Mohlo by Vás zajímat

  Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

  Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

  Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

  Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

  Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

  Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

  Zobrazit další články