logo
logo

Zapojme všechny.cz

Společné vzdělávání - osvědčené postupy a inspirace pro pedagogy a rodiče

Doporučené knihy

Doporučené knihy

Anotace knih a dalších publikací zveřejňujeme bez záruky - názory na jejich vhodnost se mohou lišit. K dostání jsou většinou v mnoha e-shopech a prodejnách. Proto odkazy uvádíme pouze, pokud se jedná o omezenou distribuci.

Vyhledávání
Výsledky:
264

Každé dítě má talent - Jak rozvíjet vrozené nadání, Gerhard Hüther

Gerhard Hüther

Každé dítě má pro něco nadání, jen je musíme objevit.
Každé dítě je mnohostranně nadané, má cenné talenty. To je již dávno vědecky dokázáno. Proto bychom měli skoncovat s konceptem nadání tradovaným z minulého století! Tak bude méně frustrace a stresu při „výchově" a dítě dostane větší šanci.
Tato knížka osvobodí rodiče i školu od trýznivé fixace na výkon a v rámci debaty přetrvávající celá desetiletí nabídne naléhavě očekávané perspektivy.
Konec šílené honby za výborným prospěchem!

Nadané děti a jejich rozvoj, Jiří Mudrák

Jiří Mudrák

Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součástí českého vzdělávacího prostředí: jsou jím ovlivňovány politiky škol a dalších vzdělávacích institucí, podílí se na výchovných a vzdělávacích postupech uplatňovaných rodiči a vyučujícími a také utváří to, jak o sobě uvažují sami žáci a studenti. Kniha analyzuje limity tohoto pohledu na nadání a představuje širší rámec založený na současných výzkumech optimálních podmínek rozvoje lidského potenciálu. Nadání je zde představeno jako jev, který je vytvářen či narušován ve vztahu dítěte s druhými lidmi. Přinejmenším stejně důležitou roli jako individuální potenciál tak hraje to, jak je tento potenciál vnímán okolím dětí i dětmi samotnými a jak je na tomto základě rozvíjen. Výsledky psychologických studií jsou v knize dokumentovány příběhy mimořádně nadaných dětí a studentů, což předkládaným závěrům dodává na čtivosti a srozumitelnosti.

Zdroj: http://www.martinus.cz/?uItem=198250&gclid=COG1qM_jhs4CFaUW0wodXNwNag

Nadané dítě ve škole: Náměty do výuky pro celou třídu, Cihelková Jana

Cihelková Jana

V knize najdete návrhy systémových strategií k zajištění adekvátního přístupu k nadaným dětem, které škola může začlenit do svého vzdělávacího programu, a také zásobník v praxi ověřených aktivizujících učebních metod upravených pro potřeby nadaných žáků, který je určený jednotlivým učitelům k využití v přímé výuce.

Autorka se zaměřuje na rozvoj dovedností učitelů individualizovat výuku pomocí aktivizujících učebních metod. Individualizace výuky je přitom jediným způsobem, jak v praxi realizovat inkluzivní vzdělávání. Proto může být – přestože cílí především na nadané děti – využívána k práci s celým třídním kolektivem.

Nakladatelství Portál, s.r.o.
ISBN: 978-80-262-1248-5
Počet stran: 128
Rok vydání: 2017

Zdroj: ttps://neoluxor.cz/odborne-knihy/nadane-dite-ve-skole-namety-do-vyuky-pro-celou-tridu--268044/

Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu, M. Stehlíková

Stehlíková Monika

Tato kniha umožňuje rodičům a učitelům těchto dětí podívat se pod pokličku a tím jim přinést pochopení, porozumění a bezvýhradné přijetí těchto dětí. Nabízí jim praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání – a to s jediným cílem: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět. Knihu mohou číst i nadaní dospělí, kteří chtějí více porozumět svému vnitřnímu (nadanému) dítěti.

Grada Publishing, a.s.
ISBN: 978-80-271-0512-0
Počet stran: 160
Rok vydání: 2018

O autorce

Mgr. Monika Stehlíková, MBA

Monika Stehlíková je lektorka a terapeutka. Pořádá kurzy mindfulness - všímavosti pro veřejnost, ve školách i ve firmách. Její kurz určený pro učitele s názvem „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků" byl akreditován MŠMT ČR. Ve všímavosti se vyškolila v Paříži pod vedením dr. Ch. Andrého, psychiatra a psychoterapeuta, který je jedním z hlavních průkopníků a propagátorů této vědecky ověřené metody ve Francii. S nadanými jedinci pracuje individuálně na bázi pozitivní psychologie a Terapie přijetí a odevzdání ACT, ve které se vyškolila na Institutu pro kontextuální psychologii v Québecu. Monika Stehlíková se ve své práci také hodně věnuje dětem a dospívajícím, a to v rámci workshopů a kroužků Sociálního a emočního učení a všímavosti. S nadanými dětmi pracuje individuálně formou koučinku nebo terapie. Autorka je také mentorkou a příležitostně publikuje a přednáší.

Původně vystudovala bohemistiku, francouzštinu, pedagogiku a pedagogickou psychologii na Pedagogické fakultě UK a postgraduálně Řízení podniku na IFTG/IAE při Univerzitě Jean Moulin III. v Lyonu. Pracovala ve školství a ve firemním prostředí. Posléze se zaměřila na studium mindfulness a psychoterapie ACT a především na téma nadaných a nadání. S tématem nadaných jedinců, osobnostním rozvojem a meditací má dnes dvacetiletou osobní zkušenost.

URL URL: https://www.mensashop.cz/shop/product/kniha-nadane-dite-jak-mu-pomoci/

Zdroj: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--knihy--rodice&prid=236

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol.

Portešová Šárka

Kromě obecného vhledu zacíleného na problematiku formování nadání v období adolescence a rané dospělosti se kniha zaměřuje především na otázky související s úspěšným překonáváním školního znevýhodnění těchto studentů, jež souvisí s jejich poruchou učení. Na konkrétních příkladech výpovědí nadaných studentů s tzv. dvojí výjimečností ukazuje, které faktory a podmínky mohou vést k úspěšné kompenzaci jejich specifických handicapů a souběžně k rozvoji nadání a naopak, které skutečnosti jsou v tomto procesu rizikové.

ROZUMOVĚ NADANÍ STUDENTI S PORUCHOU UČENÍ Portešová, Š. a kol.: Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Masarykova univerzita 2014, 142 stran, ISBN: 978-80-210-7520-7.

Zdroj: http://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-knihy-o-nadani

Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti, Rezková, V. - Tumpachová, L.

Rezková, V. a Tumpachová, L.

Je určen především pro učitele jako pomůcka pro práci s nadanými žáky středního školního věku (od 3. třídy), k rozvíjení rozumových schopností dětí jej mohou využívat i rodiče. Pracovní listy jsou rozděleny do skupin podle typu nadání, který rozvíjejí – logické uvažování a práci se znaky, schopnosti verbální, neverbální i matematické, praktickou inteligenci. Součástí práce s nimi je i nácvik soustředění a rozvoj tvořivosti.

Rezková, V. a Tumpachová, L.: Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti. Pražská pedagogicko-psychologická poradna.

Zdroj: http://centrumucebnic.cz/cs/detail/3579-rozvoj-inteligence-soubor-pracovnich-listu-pro-nadane-deti/

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ, Jitka Fořtíková

Fořtíková Jitka

Pracovní sešit se proto zaměřuje na procvičení paměti, verbálních a matematických schopností, logiky, prostorové a plošné představivost, postřehu a rychlosti myšlení, abstraktního myšlení, fantazie a tvořivosti, čtení a práce s písmeny. Pracovní listy kromě zadání obsahují také řešení a tipy na další práci. Metodický úvod přináší vysvětlení, o co se v každé z deseti oblastí rozvíjení intelektu jedná a jak ji můžeme prakticky rozvíjet a procvičovat.

Publikace je určena pedagogům v MŠ (případně ZŠ), vychovatelům, rodičům.

Jitka Fořtíková je předsedkyní Centra nadání, dlouhodobě pracuje s nadanými dětmi, má za sebou rozsáhlou pedagogickou praxi a publikační činnost.

Nakladatelství Portál, s.r.o.
ISBN: 978-80-262-0717-7
Počet stran: 64
Rok vydání: 2014


                                                                                                                

 Zdroj: https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/rozvoj-

 

Šťastné a úspěšné dítě: Jak vychovat génia, Andrew Fuller

Fuller Andrew

Vzdělání dětí je v současnosti zaměřeno více na konkrétní znalosti a data než na rozvoj důležitých obecných schopností, jako je cílevědomost, odhodlání pouštět se do náročných úkolů, schopnost poučit se z vlastních chyb a uvažovat netradičně. Autor vyvrací některé zažité mýty – že míra inteligence je vrozená, že geniální a kreativní je jen malé procento populace, že chybovat je špatné či že genialita je dědičná – a ve své knize shromáždil rady a techniky, jak rodiče mohou své děti rozvíjet.

Fuller, A.: Šťastné a úspěšné dítě: Jak vychovat génia. Nakl. Esence, 2017, EAN: 9788075491756

Tajemství talentu, Coyle Daniel

Coyle Daniel

Daniel Coyle v tomto průkopnickém díle seznamuje rodiče, učitele, kouče, obchodníky – a všechny ostatní – s nástroji, které mohou využít, aby zvýšili potenciál v sobě i druhých. Ať už jste trenérem fotbalu nebo učíte děti hrát na klavír, píšete romány nebo se snažíte zlepšit odpal při golfu, tato převratná kniha vám ukáže, jak pěstovat talent tím, že začnete využívat nově objevený mechanismus v mozku. Coyle odhaluje tři klíčové elementy, které vám umožní rozvíjet dary přírody a vyladit vaše vystoupení na poli sportu, umění, hudby, matematiky nebo čehokoliv jiného. Hluboká praxe – každý ví, že klíčem k úspěchu je praxe, co však všichni neví, je, že určité druhy praxe mohou zvýšit dovednosti až desetkrát rychleji než konvenční praxe. Zapalování – všichni potřebujeme nějakou motivaci, abychom mohli začít. Co však odděluje od zbytku smečky opravdu úspěšné lidi? Vyšší úroveň oddanosti – nazvěme to vášeň –, která vznikla mimo naše nejhlubší podvědomé touhy a byla vyvolána určitými prvotními podněty. Pochopení, jak tyto signály pracují, vám může pomoci zažehnout vášeň a urychlit rozvoj dovedností. Mistr koučování – jaká jsou tajemství nejefektivnějších učitelů, školitelů a trenérů na světě? Objevte ctnosti, které umožňují zažehnout tyto „našeptávače talentu", inspirovat hlubokou praxi a dostat ze studentů to nejlepší. Tyto tři prvky spolupracují v mozku a tvoří myelin, mikroskopickou nervovou látku, která zrychluje a zpřesňuje pohyby a myšlenky. Vědci zjistili, že myelin může být svatý grál: základ všech forem velikosti, od Michelangela až po Michaela Jordana. Dobrou zprávou je, že hladina myelinu není při narození pevně daná, ale naopak roste – a jako něco, co roste, může být myelin kultivovaný a vyživovaný. Tato kniha je kombinací objevné analýzy a ukázkových příkladů obyčejných lidí, kteří mají dosáhnout velikosti. Nebude pouze měnit způsob vnímání talentu, ale vybaví vás schopnostmi nutnými k dosažení vlastního nejvyššího potenciálu.

Coyle, D.: Tajemství talentu. Anag 2015, 222 s.

Zdroj: http://www.knihydobra.cz/tajemstvi-talentu-42434

Zpět na začátek