Zavádění vysvědčení bez známek a se slovním hodnocením: komunikace s rodiči je důležitým faktorem

28.08.2020
Autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog

Když v pololetí obdrželi prvňáčci na pražské základní škole v Pernerově ulici vysvědčení, bylo výjimečné hned ze dvou důvodů: bylo jejich první v životě a nebyla na něm ani jedna známka. Známky děti nedostávají ani v průběhu školního roku, jednou do měsíce jim učitel pouze předá písemné hodnocení. Na konci prvního a třetího čtvrtletí se pak koná schůzka rodiče, žáka a pedagoga.

Obrázek článku

Zdroj: Freepik.com

Přechod ze známek na slovní hodnocení u žáků prvních tříd je nový jak pro rodiče, tak pro učitele. „Spolu s pedagogy jsme hledali způsob, jak pololetní hodnocení uchopit,“ vysvětluje Bc. Marek Remiš, zástupce ředitele v základní škole Pernerova, což je detašované pracoviště základní školy Lyčkovo náměstí. 

Zmiňované dvě první třídy tu fungují jinak, než je obvyklé, ve více ohledech. Výuka je koncipovaná tak, aby se každé dítě posouvalo v jednotlivých oborech podle vlastních možností. Učitelé v hodinách pracují s mapami učebního pokroku, snaží se u dětí posílit vnitřní motivaci učit se, nesrovnávají je mezi sebou. Známky oproti tomu fungují jako vnější motivátor, který nabízí rychlou zpětnou vazbu, která ale vyžaduje srovnání, hodnocení bez ohledu na snahu, možnosti nebo výchozí pozici žáka. Do navrženého konceptu výuky se proto nehodí. 

Škola se na začátku školního roku domluvila s rodiči, že třídní učitel bude vypracovávat jednou měsíčně slovní hodnocení dítěte. Toto hodnocení rodiče obdrží. Zároveň pololetní hodnocení žáka bude obsahovat kombinaci hodnocení na barevné škále a slovního hodnocení. 

Vysvědčení bez známek

Jak tedy vypadalo v pololetí vysvědčení pro prvňáčky? Nakonec si děti nesly domů hned dvě. 

List A – Hodnocení dovedností v matematice a v českém jazyce 

List A hodnotil dovednosti v matematice a ve čtení a psaní, které jsou lineární – tedy takové, které se jednou člověk naučí a měl by si je trvale pamatovat, jako je například psaní velkých tiskacích písmen. (Celý list je také ke stažení ve formátu PDF pod textem jako Příloha 1).

ČTENÍ A PSANÍ

DOVEDNOSTsemaforPOZNÁMKY

Rozpozná a přečte velká tiskací písmena

Napíše velká tiskací písmena

Rozpozná a přečte malá tiskací písmena

Napíše malá tiskací písmena

Vím, že malá tiskací písmena poznáš, ale je potřeba se je naučit i psát.

Čte a rozumí slovům (jedno/dvojslabičné)

Čte a rozumí víceslabičným slovům

Napíše slovo

Nemáš problém napsat kratší slova, ale v delších už se občas ztrácíš. Také si dávej pozor na psaní písmena S. Často se objevuje zrcadlově.

Čte a rozumí holým větám

Je dobré si přečíst každé slovo pořádně. I malou změnou ve slově se může změnit celý význam věty.

Napíše větu

V psaní věty se ti často písmena rozutíkají.

MATEMATIKA

DOVEDNOSTsemaforPOZNÁMKY

Čte a zapisuje číslo

Znázorní hodnotu čísla (rozumí hodnotě)

Porovnává čísla (větší, menší, rovná se)

Znázorní součet dvou čísel

Znázorní rozdíl dvou čísel

Rozpozná, přečte a zapíše číslice 1–10

Číslice často píšeš zrcadlově. Je potřeba si na to dávat pozor.

Přečte a vypočítá příklad (sčítání) do 10

Přečte a vypočítá příklad (odčítání) do 10

Je potřeba zapracovat na příkladech s odčítáním a pokaždé, když napíšeš výsledek, si to zkontrolovat.

Zapíše a vypočítá příklad

NeovládáSnímek obrazovky 2020-09-01 v 22.29.38
Ovládá s dopomocíSnímek obrazovky 2020-09-01 v 22.28.03
OvládáSnímek obrazovky 2020-09-01 v 22.28.16


Na listě A jsou ve sloupci vypsané dovednosti, na kterých během pololetí děti ve škole pracovaly. To, jak si je žák osvojil, vyjadřuje barva v druhém sloupci: zelená, žlutá, nebo červená. Poznámky učitele a jeho postřehy k dané činnosti si žák může případně přečíst ve třetím sloupci. 

Škola chtěla vytvořit jasnou a přehlednou zpětnou vazbu. To se sice povedlo, nicméně semafor, jak barevnou škálu nazývají, se nesetkal s nejlepším přijetím. Zejména červená barva působila na rodiče podle jejich slov poněkud hrozivě. Většina se ve spolupráci s pedagogy shodla, že by uvítali změnu třeba v té podobě, že by se obdélník v druhém (prostředním) sloupci vyplnil podle toho, jak moc danou dovednost žák ovládá, tedy například ze třetiny, poloviny a podobně. Lépe to prý odráží pojetí cesty a postupného dosahování cílů během učení, které škola prosazuje. 

Další připomínky směřovaly k tomu, že tříbarevná škála má v konečném důsledku podobný účinek jako známky. Děti si ji mohou mezi sebou srovnávat bez většího zamyšlení. I tak má ale oproti klasickému vysvědčení vyšší vypovídací hodnotu, oba obory – matematika, čtení a psaní – jsou zde rozepsány do devíti dovedností, a list tak poskytuje požadovaný přehled o tom, jak si v předmětu dítě stojí a na čem je potřeba ještě pracovat.

List B – Slovní hodnocení 

List B obsahuje slovní hodnocení, které se z velké části věnuje sociálním a komunikačním kompetencím, procesu učení, dodržování pravidel a takzvaným měkkým dovednostem. 

hodnoceni

Stejně jako ve většině škol, kde mají místo známek slovní hodnocení, má list B podobu souvislého textu. Protože se nevrací k dovednostem z listu A, je o něco kratší. 

Připomínky rodičů k této části vysvědčení se týkaly hlavně toho, že vzhledem k popisnému jazyku a jisté strohosti nechtěly některé děti text dočíst. Což byl problém, protože povzbuzení do další práce bylo obvykle až na konci. Některé rodiny přiznávaly, že nevěděly, komu je vysvědčení určené, zda hlavně jim, nebo dětem. 

Jiné školy někdy text slovního hodnocení uvádí oslovením dítěte, takže působí osobněji a žáci jsou víc motivovaní jej přečíst. Pro prvňáky může být také napsán velkými tiskacími písmeny, která většina dětí tou dobou již ovládá.

Nejistota a obavy rodičů

Aby škola zjistila, jak rodiče vnímají vysvědčení a hodnocení v uplynulém pololetí, svolala s nimi schůzku. Vyplynulo z ní například toto:

  • Někteří rodiče by ocenili, kdyby nějakou formu hodnocení potomka dostávali častěji než jednou měsíčně. Mimo jiné i proto, aby věděli, co děti ve škole probírají, a mohli s nimi doma látku procvičovat. V hodnocení by proto rádi viděli i doporučení, na co se zaměřit. Z jejich reakcí byla cítit jistá nervozita, aby něco náhodou nezanedbali, nebo dítě nebylo pozadu. Hodnocení, jak bylo ukázáno na Listu A, by řadě rodičů vyhovovalo na pravidelné bázi. 
  • Některým rodičům zase chybělo periodické ujištění, že je vše v pořádku a dítě dělá, co má. 
  • Některým nový systém vyhovoval. Z jejich pohledu platilo, že pokud nedostanou ze školy žádnou zprávu, znamená to, že je vše v pořádku a není potřeba se znepokojovat. 

Shoda nicméně panovala v tom, že by se měla dodržovat dohoda ze začátku školního roku a učitel by měl hodnocení dítěte vypracovat alespoň jednou měsíčně.Jednou se stalo, že to nestihl, což bylo pro rodiče nepříjemné. Takovéto měsíční hodnocení je totiž pro všechny dobrá příležitost si doma společně sednout a popovídat, jak se ve škole daří, co děti baví a co je pro ně naopak složité.

Zároveň má škola více možností na výběr, jak řešit přání rodičů ohledně ujištění, že je vše v pořádku: například může zavést týdenní plány výuky (list A4) spojené se stručným sebehodnocením dítěte ohledně probíraného učiva. Dítě takový plán přinese domů a rodiče mohou na konec listu připsat poznámku nebo komentář pro třídního učitele. Tím se zvýší četnost zpětné vazby o výuce dítěte, a to jak pro rodiče, tak pro učitele. Rodiče, kteří potřebují velmi časté ujištění o prospívání dítěte ve škole, mohou týdenní plány rovněž ocenit. 

Pro úspěšné zavedení slovního hodnocení je každopádně podstatné, aby mezi pedagogy a rodiči panovala důvěra, že se děti ve škole naučí vše potřebné, a není nutné, aby učitel posílal své hodnocení rodinám příliš často. Rodič musí také škole důvěřovat, že ho bude včas informovat v případě problému, nebo bude požádán, aby své dítě podpořil v činnosti, která se mu ve výuce dlouhodobě nedaří. K této důvěře se ovšem někteří rodiče, kteří vyrostli na pravidelném hodnocením známkami, musí propracovat postupně.


Ke stažení:

Příloha 1: Vysvědčení pro 1. ročník_hodnocení dovedností v českém jazyce a v matematice.

Mohlo by Vás zajímat

Každá pedagogická práce navíc je pro děti přínosem: dobrá praxe ze ZŠ Kojetín

V první části rozhovoru s Jiřím Isakidisem, ředitelem základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, jsme se seznámili nejen s prostředím školy, ale především s vizí odstranit předsudky a bariéry ve vnímání školy, kde většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve druhé části rozhovoru s ním a dalšími vyučujícími se moderátorka soustředí na přínosy projektových aktivit uskutečňovaných v rámci Národního plánu obnovy.

Model hodnocení ve Smysluplné škole

Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole

Portfolia můžete tvořit i při distanční výuce. Ředitelka základní školy Brodek u Přerova se podělila o zkušenosti se žákovskými portfolii a jejich překlopením do online podoby.

Zobrazit další články