logo
logo
Žákovský pas: formulář pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Žákovský pas: formulář pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

14.04.2022
Vladislav Günter, Kristina Březinová
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Jak předejít případným zmatkům a nedorozuměním v situaci, kdy k vám do školy přichází v důsledku nenadálých okolností větší množství žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Využijte žákovský pas, nástroj inspirovaný a prověřený dlouholetou praxí anglických škol.

Podívejte se na krátký videomanuál, přílohy v něm zmíněné najdete pod návodem níže.
Popis

Charakteristika

charakteristika

Jedná se o nástroj, který využívají anglické školy s větším výskytem dětských migrantů a který dobře slouží zejména při větším množství nových žáků, dočasných žáků atp. Má ale smysl i pro dlouhodobé sledování výsledků a vývoje žáků ve standardním režimu. Nástroj, původně vyvinutý pouze pro tzv. migrující žáky (v anglickém originálu: Pupil Passport to Learning), je dnes v Anglii běžně používán pro všechny žáky bez rozdílu.

Když dítě s OMJ nastoupí do nové školy, jedním z hlavních úkolů je získat o něm maximum informací (třeba i s pomocí tlumočníka) a vhodně je zpracovat, ale:

a) nemusíte na to mít zpočátku časovou nebo osobní kapacitu,

b) podrobné informace logicky nemusíte v případě větší skupiny snadno a rychle vstřebat,

c) kompletní seznam informací vám stejně nepomůže, pokud potřebujete něco rychle s konkrétním žákem probrat. 

Žákovský pas přináší rychlý a ucelený informační přehled o žákovi na jednu stranu A4. Pedagog s pasem může pracovat v podstatě kdykoliv a podle individuální potřeby.

Česká verze formuláře žákovský pas vytvořená autorským týmem APIV B (najdete ji ke stažení pod článkem) je inspirována dobrou praxí veřejných základních škol v anglickém Leicesteru sloučených v platformě Leicester Primary Partnership.

Cíl

cil

Hlavní cíle tohoto nástroje:

 1. Možnost kdykoliv získat rychlý základní informační přehled o žákovi s OMJ (základní údaje typu jméno, přezdívka, datum nástupu do školy, zájmy, potřeby apod.). 1. Prevence různých nedorozumění nebo nepříjemných situací mezi žákem a učitelem, případně i mezi žákem a třídou. 1. Podpora "well-beingu" všech žáků ve třídě i učitelů. 1. Podpora komunikace, organizace a plánování výuky, a to i třeba ve chvíli, kdy se nový/suplující učitel ocitne ve třídě, jejíž žáky s OMJ nezná.

Čas / frekvence setkávání

cas_neomezene

 1. Úvodní vyplnění je nejvhodnější provést jednorázově v den nástupu žáka do školy.

 2. Alternativně může jít o postupné vyplňování formuláře s žákem s OMJ pomocí opakovaných rozhovorů (podle potřeb žáka i učitele a podle vnějších okolností).


Postup

postup

Žákovský pas s žákem s OMJ ideálně vyplňuje třídní učitel, je možné také přizvat některého člena školního poradenského pracoviště (výchovný poradce…). Přítomnost rodičů žáka při vyplňování není nezbytnou podmínkou. 

Třídní učitel postupně s žákem prochází všechny kolonky, může si nejprve ručně dělat poznámky do předem vytištěného formuláře nanečisto a potom je zestručnit do formuláře v PC. Anebo může psát rovnou do PC. Dokument si může později vytisknout. Hotový dokument následně zpřístupní i pro ostatní učitele na předem domluveném místě. 

Žákovský pas má pro každou informaci o žákovi přesně dané místo.

 1. Celé jméno – do závorky je vhodné napsat správnou výslovnost (viz vzor vyplněného formuláře ke stažení pod článkem).

 2. Fotografie doplněná celým jménem – v tomto případě je potřeba si vyžádat písemný souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů. 

 3. Přezdívka – zkrácená nebo jinak změněná podoba křestního jména.

 4. Datum narození.

 5. Datum vyplnění žákovského pasu.

 6. Datum nástupu do školy.

 7. Název školy.

 8. Jméno a příjmení třídního učitele.

 9. Zájmy, záliby, ale také to, co vzbuzuje například obavy nebo strach.

 10. Co předcházelo tomu, než se dostal/a do školy. 

 11. S kým dnes do školy přišel/přišla. 

 12. Co mu schází/chybí, z čeho má obavy.

 13. Na co se ve škole těší. 

 14. Domovská země/město – odkud pochází.

 15. Rodný jazyk – jakým jazykem mluví doma. 

 16. Sdílená domácnost – s kým žije.

 17. Silné stránky – v čem je dobrý (popis v českém jazyce anebo nakreslený obrázek).

 18. Slabé stránky – v čem má rezervy (popis v českém jazyce anebo nakreslený obrázek).

 19. Další důležité informace – co by ještě měli ostatní vědět.

Žákovský pas může být připojen k třídní knize nebo být prostě jakkoliv k dispozici komukoliv, kdo má s danou třídou a danými žáky co do činění (to už záleží na domluvě v rámci učitelského sboru). Nabízí se například žákovské pasy vyvěsit na viditelném místě ve třídě (nástěnka) – vždy ale se souhlasem samotných žáků s OMJ i jejich rodičů.

Důležité: Různí učitelé mohou preferovat různé informace obsažené v žákovském pasu, ale všichni členové pedagogického sboru vědí, kde přesně je mají hledat.

Varianty, komentáře

varianty

 • Ačkoliv je určitě žádoucí a správné, aby si škola nástroj upravila podle svých potřeb a představ, je v tomto případě vhodné využít alespoň zhruba jeho původní podoby, protože za ní stojí více než dvě desetiletí dlouhé a ověřené praxe.

 • Pokud se škole žákovský pas osvědčí, může s ním pracovat dlouhodobě, po celou dobu školní docházky žáka.

 • Nástroj je využitelný i pro předškolní děti v mateřských školách. Jeho vyplňování by ideálně mělo probíhat za účasti rodičů. Pedagogové v mateřských školách si žákovský pas mohou uzpůsobit pro své účely.

Faktory úspěchu

pozitivni
 • Z informací, které sdělíte autoritám při žádosti o pas, se do něj dostane jen nezbytné minimum na přesně dané místo. Každý policista / celník / imigrační úředník tak ví, kam přesně se podívat, aby našel údaje potřebné k identifikaci. Stejné je to s žákovským pasem. Je proto vhodné nepřeplňovat ho příliš mnoho informacemi. Mělo by se jednat o stručný základní přehled.

Pro podrobnější informační přehled o žákovi s OMJ (přičemž informace je možné sbírat v několikatýdenním intervalu a opakovaně) je možné využít:

 • Dotazník pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem a

 • Dotazník pro žáky s odlišným mateřským jazykem

které jsou ke stažení pod tímto článkem.


Je potřeba zdůraznit, že informace obsažené v žákovském pase jsou přístupné každému pedagogovi, který přichází do dané třídy. Proto je potřeba, aby i samotný žák věděl, jaké konkrétní informace tam jsou. Žák by měl být partnerem při procesu vzniku žákovského pasu. Je důležité vzít v potaz, co on sám chce o sobě učitelům sdělovat.

 • Pokud žáci neovládají český jazyk, je řešením vyžádat si tlumočnické služby přes síť krajských koordinátorů Národního pedagogického institutu ČR. 

Kontakty najdete na webové stránce: https://cizinci.npi.cz/kontakty/.

Vyhodnocení

vyhodnoceni

Žákovský pas aktualizujte průběžně podle potřeby.Přílohy:

Příloha 1: Žákovský pas – formulář

Příloha 2: Vyplněný žákovský pas – vzor

Příloha 3: Dotazník pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

Příloha 4: Dotazník pro žáky s odlišným mateřským jazykem


Zobrazit další články