logo
logo
Vzdělávací volnočasové aktivity jako alternativa k doučování

Vzdělávací volnočasové aktivity jako alternativa k doučování

25.05.2020
Petra Macková
Učitel/učitelka
Rodiče
Zřizovatelé škol
Vychovatel/ka
Volnočasové aktivity formou zážitkové pedagogiky dokážou s dětmi se sociálním znevýhodněním divy. Vedle doučování jsou zájmové kroužky další příjemnou formou, jak děti vzdělávat.
Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: APIV B


Text tematicky navazuje na článek o doučování dětí se sociálním znevýhodněním.


Zkušenosti a informace v článku vycházejí z programu Podpora vzdělávání v rodinách společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Jedná se o jednu ze služeb Programů sociální integrace, která je při sedmi krajských pobočkách Člověka v tísni poskytována dětem ohroženým školním neúspěchem. Program působí od roku 2006, v rámci něj dobrovolníci podpořili individuálním a v některých případech i skupinovým doučováním v rodinách kolem 3 000 dětí. 


Zážitková pedagogika

V rámci programu individuálního a skupinového doučování doplňuje Člověk v tísni ještě vzdělávací volnočasové aktivity pro děti. Děti si při skupinových volnočasových aktivitách procvičí a prohloubí své dovednosti a získají možnost podívat se na věci z nového úhlu pohledu. Dostanou se do míst, kam se obvykle nepodívají. Volnočasové aktivity jsou postaveny na principech zážitkové pedagogiky. Děti např. „hrají“ na běžný život, v simulovaných situacích se učí zodpovědnému rozhodování, finanční gramotnosti, plánování apod. Program probíhá formou jednodenních nebo vícedenních akcí, nebo formou nějaké pravidelné klubové aktivity.  Významnou roli hraje motivační charakter aktivit, mohou fungovat jako „odměna“ za celoroční práci. To funguje obzvlášť u letních pobytových aktivit a táborů. 


Popis jedné z možných aktivit zde


Zájmové kroužky

Jediným omezením volnočasových aktivit je, že se často potkávají pouze děti ze stejné lokality. Ideální je tedy motivovat a podporovat děti i k začleňování do běžných vrstevnických skupin hlavního proudu, což se ideálně děje prostřednictvím klasických mainstreamových volnočasových aktivit (zájmových kroužků). Je to potřeba zejména z toho důvodu, že kroužky jsou pro spoustu dětí nedostupné. Až na výjimky se děti se sociálním znevýhodněním žádné zájmové činnosti nevěnují, což je limituje při rozvíjení možných talentů, schopností a dovedností. Začleňování je důležité pro posílení přirozených přátelských a zájmových vazeb dětí na okolí, je to možnost vymanit se z mnohdy velmi málo podnětného prostředí, ve kterém se pohybují. Finance bývají v této oblasti jednou z hlavních překážek, proto je potřeba pro rodiny cíleně hledat možnosti finanční pomoci, která by umožnila dětem kroužky navštěvovat. 


Individuální volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity mohou být uskutečňovány také v individuální podobě – zážitkové a vzdělávací akce zprostředkovává dobrovolník přímo konkrétnímu dítěti a sám se jich také účastní. Jedná se o aktivity typu výlety, návštěvy knihoven, muzeí, výstav, pamětihodností, kulturních institucí (divadlo, kino) – vždy s ohledem na konkrétní potřeby a zájmy dítěte ve vztahu k jeho vzdělávání. Dobrovolník pracuje  s přirozenou motivací a zájmem dítěte, a tím ovlivňuje jeho vztah k okolnímu světu, rozšiřuje mu obzory a zároveň těmito aktivitami ukotvuje a formuje motivaci k dalšímu vzdělávání. Skladbu a volbu aktivit dobrovolník konzultuje s pracovníkem Člověka v tísni. Osvědčené aktivity jsou dobrovolníky sdíleny v rámci celého programu. Možnosti realizace těchto aktivit úzce souvisejí se vztahem dobrovolníka a dítěte, motivací a v neposlední řadě s finančními a časovými možnostmi. Mohlo by Vás zajímat

Jak nastavit a udržet bezpečné klima ve třídě s žáky se sociálním znevýhodněním

Bezpečné klima ve třídě s žáky se sociálním znevýhodněním se vám snáze podaří udržet s pomocí diagnostiky klimatu třídy, společně dohodnutých třídních pravidel a reflektování stereotypů a předsudků. Nechte se inspirovat našimi tipy pro realizaci a vyhodnocování těchto aktivit.

Čtenářský klub

Když má školní knihovna svůj čtenářský klub, přináší to pro děti velké výhody. Nejenže se ve čtení zdokonalují, ale čtení jim pomáhá také naučit se kritickému myšlení. Přečtěte si, jak se daří čtenářskému klubu na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze.

Podpora žáka se sociálním znevýhodněním ze strany asistenta pedagoga

Jak na to, aby učitel s asistentem pedagoga tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky k nastavení jejich spolupráce. Připravujeme je se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na téma práce asistenta pedagoga. V osmém článku vás seznámíme s možnostmi, které se asistentovi pedagoga nabízejí v oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním.

Zobrazit další články