Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi: co od ní můžete čekat?

27.08.2020
Petra Macková a autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog
Zřizovatel školy

I přes veškerou snahu se někdy může stát, že budete muset jako pedagogové řešit například záškoláctví nebo školní neúspěchy u vašich žáků. V takových chvílích může nabídnout pomocnou ruku Sociálně aktivizační služba (SAS), kterou poskytuje například nezisková organizace Člověk v tísni. Co to je a jak přesně funguje?

Obrázek článku

Ilustrační foto / FOTO: Freepik

Posláním Sociálně aktivizační služby (SAS) je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo odděluje od běžné společnosti. To totiž samozřejmě negativně dopadá i na vývoj dítěte. Je proto zásadní pomoci rodičům překonat problémy, které nedovedou zvládnout sami, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. 

To se děje například formou výchovné, vzdělávací, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Konkrétní cíle a zásady si nicméně definuje každý poskytovatel sám. Člověk v tísni je má nastavené takto: 

 • Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. 
 • Minimálním cílem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace rodiny. 
 • Optimálním cílem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny
 • Důležité je také nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny. Členy aktivně zapojit do řešení nepříznivé sociální situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby v budoucnu zvládli své problémy řešit samostatně.
 • Informovat rodinu v oblasti, ve které potřebuje pomoc. 
 • Rozvinout znalosti rodičů i dětí, díky kterým budou schopni předejít či řešit příčiny ohrožení dítěte. 
 • Podpořit rodiče při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního proudu školského vzdělávacího systému a pro jejich pravidelnou školní docházku, a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Podpořit rodiče při vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času. Předcházet předčasnému ukončování vzdělávání. 
 • Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit, která je lokálně dostupná: MŠ, družina, kroužky, kluby aj.

Mlčenlivost i dobrovolnost jako základ

Každý poskytovatel si také definuje svoje vlastní zásady pro danou službu, pro příklad opět uvádíme postoje Člověka v tísni:

 1. Mlčenlivost je velmi důležitá zásada, sdělené osobní informace jsou vždy považovány za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu rodiny nesmí být dále šířeny (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost).
 2. Dobrovolnost – služba je poskytována na přání rodiny a v rozsahu, který si sama zvolí, spolupráci může rodina bez udání důvodu kdykoliv ukončit.
 3. Bezplatnost služby.
 4. Individuální pomoc a podpora – pracovníci hledají řešení podle konkrétní situace rodiny, respektují jedinečnost její i jejích členů.
 5. Podpora samostatnosti rodiny – rodiny jsou vedeny k tomu, aby se podle svých možností a schopností podílely na řešení své situace, nesou za ni odpovědnost. Toto je klíčová hranice: Pracovníci SAS nepracují za rodiny. Naopak rodiny jsou tahounem změny.
 6. Zájem dítěte je vždy nadřazen nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.
 7. Rovný přístup – služba je poskytovaná bez předsudků, bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženství, sexuální orientaci atd.

Kdo může být poskytovatelem SAS?

SAS se poskytuje ambulantně a také jako terénní forma. Člověk v tísni se zaměřuje hlavně na terénní formu služby, tj. pracovníci navštěvují rodiny v jejich prostředí (chodí k nim domů). Ambulantní formou mohou být například skupinové aktivity pro matky, které se setkávají v prostorách organizace.

Poskytovatelem služby může být organizace, která má zaregistrovanou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a splňuje zákonné požadavky Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Nejčastěji se jedná o zaregistrované obecně prospěšné společnosti, zapsané spolky a ústavy, které může v některých případech zřizovat místní obec (centra sociálních služeb), anebo církev (farní charity apod.). Pro mnohé organizace představuje významnou podporu jejich činnosti sponzorství. Zákon o sociálních službách ukládá i odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálních pracovníků (bližší informace lze nalézt v Zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb., § 109 – § 117). 

Kompletní databázi všech poskytovatelů lze dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb zde.  

Jak funguje spolupráce s OSPOD a školou?

Někdy může být uzavírána dohoda o spolupráci i mezi pracovníkem SAS, rodinou a třetím subjektem, jako je škola, OSPOD anebo další organizace.Pracovníky SAS může oslovit sama škola, anebo OSPOD (kurátor pro mládež) s tím, že by službu rádi propojili s rodinou. Ta s nabídkou nicméně musí vždy souhlasit. Další variantou je, že OSPOD může spolupráci rodiny a SAS pouze doporučit s tím, že nechce být součástí kooperace. Potom ke trojstranné dohodě nedochází.

První setkání bývá společné a účastní se ho všechny strany. Pracovníci SAS se představí, sdělí, co služba nabízí. Učitel obvykle řekne svá očekávání a rodiče se vyjádří, zda mají o službu zájem. Mohou například odmítnout trojstrannou spolupráci a chtít pouze SAS, nebo nic z toho. 

V uzavřené trojstranné dohodě (Dohodu o spolupráci si můžete stáhnout jako „Přílohu 1“ pod článkem) o spolupráci se jasně definují cíle, kroky všech stran (co kdo a kdy udělá). V dohodě je ošetřeno i předávání informací (četnost písemných zpráv apod.). Pokud je zapojen učitel, má také svoje úkoly.

Trojstranná dohoda o spolupráci obsahuje: 

 • smluvní strany
 • cíl spolupráce
 • kroky rodiny
 • kroky pracovníka SAS
 • kroky pracovníka třetího subjektu (ZŠ, OSPOD…)
 • způsob spolupráce mezi jednotlivými stranami
 • způsob výměny informací
 • četnost setkání 
 • vyhodnocování spolupráce

V dokumentu jsou také informace o písemné hodnotící zprávě – jedná se o pravidelná shrnutí, zda se spolupráce daří, jestli v ní pokračovat. Dále je tam uveden způsob zpracování této zprávy, pravidla nahlížení do ní, interval, v jakém se bude vystavovat, kdo ji bude vypracovávat. V praxi obvykle písemnou zprávu vyhotovuje pracovník SAS, četnost je na dohodě. Dohoda o spolupráci také specifikuje postup při jejím rozvázání před vypršením platnosti. 

Další pravidla:

 • Dohoda o spolupráci se uzavírá na šest měsíců. 
 • Může být prodloužena dodatkem na dobu šesti měsíců. 
 • Dohoda o spolupráci obsahuje výslovný souhlas rodiny s postupem v ní obsaženým a informaci o tom, že může kdykoliv tento souhlas změnit. 
 • Pokud se mění cíl v uzavřené dohodě, je měněn dodatkem a je opět uzavírán na dobu šesti měsíců.

Jaké informace může SAS sdílet se školou?

SAS může škole sdělit jen ty informace, které odsouhlasí rodič. Předávají se na společném setkání, kde všichni slyší, co která strana říká. I proto SAS s rodinou dochází na schůzky do školy společně. Může se jednat o individuální setkání s učitelem, třídní schůzky, výchovnou komisi, případovou konferenci.  

Pokud si rodina nepřeje předávat informace, případně odmítá podepsat trojstrannou dohodu o spolupráci, toto přání pracovník SAS respektuje. V klidu s ní o důvodech pohovoří a postupně se snaží toto její rozhodnutí změnit, popřípadě odstranit důvody, které k němu vedly. 

Ukončení spolupráce 

Dříve či později samozřejmě dojde i k ukončení spolupráce. Jakou formou se tak děje?

 • Rodina má právo smlouvu vypovědět kdykoliv (tj. pokud rodina nevnímá další potřebu spolupráce i před uplynutím lhůty 6 měsíců). 

 • Škola má právo smlouvu vypovědět kdykoliv (tj. pokud škola nevnímá další potřebu spolupráce i před uplynutím lhůty 6 měsíců). 

Rodina, škola, pracovník SAS mohou spolupráci ukončit po vzájemné dohodě (tj. pokud všechny strany vnímají, že není třeba další spolupráce před uplynutím lhůty 6 měsíců). V tomto případě podepíšou dohodu o ukončení (ke dni, na kterém se společně dohodnou).

Pracovník SAS a rodina vždy uzavírají smlouvu o poskytování služby. Pracovník má přitom právo tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy rodina porušuje pravidla spolupráce. V tu chvíli logicky zaniká i případný režim trojstranné spolupráce, přičemž musí pracovník neziskové organizace o změně informovat i třetí stranu.

Kde hledat podrobnější informace?

V případě zájmu lze najít více informací na webových stránkách služby. Je také možné se obrátit na vedoucí sociálních služeb a metodičku, které mají potřebné informace, popřípadě vás přesměrují na ředitele a koordinátory sociálních služeb konkrétních poboček. 

V případě zájmu se lze obracet na:

Kateřina Dosoudilová

Metodik sociálních služeb

Katerina.dosoudilova@clovekvtisni.cz

Radka Kunešová 

Koordinátor sociálních služeb

Metodik služby SAS

Radka.kunesova@clovekvtisni.cz


Příloha 1: Dohoda o spolupráci

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Přínos portfolií pro profesní rozvoj

Když se učitelé naučí vytvářet a využívat vlastní portfolia, pro další profesní rozvoj se jim taková dovednost bude hodit. V ZŠ Brodek u Přerova si už v praxi ověřili, že s portfolii se dá efektivně pracovat v rámci plánů pedagogického rozvoje.

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články