logo
logo
Školní sociální pedagog je pro žáky a rodiče především partnerem

Školní sociální pedagog je pro žáky a rodiče především partnerem

04.10.2022
Adéla Pospíchalová
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Školní sociální pedagog komunikuje s žáky a rodiči a hledá řešení jejich problémů v rámci jejich možností. Funguje také v roli týmového dotahovače – snaží se dovést do konce snahy a záměry učitelů ohledně řešení obtíží u žáků. Zároveň pomáhá rodičům na tyto záměry a snahy učitele reagovat ve spolupráci s dalšími externími institucemi a odborníky. Více přiblíží Dagmar Kudličková, bývalá sociální pedagožka z MŠ a ZŠ Kořenského na Praze 5.
Obrázek článku

Vlevo Mgr. Olena Keronyak, koordinátorka péče o žáky s OMJ, vpravo Mgr. Dagmar Kudličková, bývalá sociální pedagožka v ZŠ Kořenského | FOTO: APIV B


Mateřská a základní škola Kořenského na Praze 5 se během jedenáctiletého působení současné ředitelky přeměnila ze školy, které hrozí uzavření, v žádanou instituci, kam se hlásí i děti mimo spádovou oblast. Je to díky tomu, že se škola naučila dobře pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem (více viz článek Na ZŠ Kořenského to s žáky s odlišným mateřským jazykem umí | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)) a dobře se také vyrovnává s vysokým počtem dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí pražského Smíchova. „Naším cílem je poskytnout všem žákům bez rozdílu, co potřebují,“ říká ředitelka Libuše Daňhelková.

Jak se dostat z nuly na sto

Zpočátku se řídící pracovníci školy hlavně učili psát zprávy pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí a snažili se dobře nastavit práci školního metodika prevence, který do té doby moc nefungoval. Začali spolupracovat s neziskovou organizací Člověk v tísni, o. p. s., která na Smíchově pracuje v rodinách ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 

Hodně jim také pomohla spolupráce s etopedem, který ve škole jeden den v týdnu po celý rok dobrovolně působil, navštěvoval třídy a pomáhal s řešením náročného chování u žáků.

Dnes má základní škola rozvinuté školní poradenské pracoviště, které tvoří šest pracovníků a je rozděleno na dva týmy – dvě triády. Jedna se věnuje vzdělávacím potřebám dětí a výuce, druhá řeší prevenci a výchovu. Uvnitř týmů probíhá intenzivní spolupráce, napříč týmy spolu jednotliví členové komunikují, ale neinformují se nutně o všech podrobnostech, které s konkrétním dítětem řeší. Činnost obou týmů koordinuje a vede ředitelka školy, opěrný a jednotící prvek v systému (více viz článek Na ZŠ Kořenského to s žáky s odlišným mateřským jazykem umí | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)).

Učitel učí, metodik vychovává

Výchovným záležitostem se věnují školní metodik prevence, psycholožka a sociální pedagožka, kteří vedle prevence učitelům pomáhají například v případě vysoké míry absencí anebo jiných kázeňských problémů u žáků. Učitelé se díky této podpoře mohou soustředit na výuku. Mnohdy náročné kontaktování a informování rodičů a následné řešení nedostatečné přípravy či početných absencí u dětí nevyčerpává jejich pozornost a energii. Musí to nicméně být učitel, kdo se obrátí na podpůrný tým s prosbou o spolupráci.

Sociální pedagožka řeší především sociální prostředí žáků a jeho možné negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků žáků. Spolu s rodiči a pedagogy navrhuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu zejména těm žákům, kteří pocházejí z ohrožujícího, zanedbávajícího nebo nepodnětného prostředí. Úzce spolupracuje se školnímmetodikem prevence, který realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a dalších rizikových jevů, věnuje se výchovným problémům žáků, metodicky podporuje pedagogy. Společně pak zajišťují sociálně-právní ochranu dětí ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Jak pracuje sociální pedagog

Když sociální pedagog dostane zakázku od třídního učitele, obvykle co nejdříve kontaktuje rodiče a snaží se domluvit si s nimi osobní schůzku. Pokud to není možné například z důvodu covidu, postačí online setkání nebo rozhovor po telefonu. Cílem prvního setkání je rodičům vysvětlit roli sociálního pedagoga a přesvědčit je, že mají v zájmu dítěte i rodičů se školou spolupracovat. „Zde trochu pomáhá označení ‚sociální‘ pedagog, které vzbuzuje konotaci se sociálkou, a tím i jistý respekt,“ říká s úsměvem sociální pedagožka Dagmar Kudličková. 

Dále je potřeba nastavit způsob a frekvenci společné komunikace, jasně vymezit pravidla a také důsledky, pokud budou porušována. Ve spolupráci s učitelem a rodinou hledá sociální pedagog způsob, jak situaci žáka vylepšit. Když se na něčem dohodnou, sleduje, jak se daří závazky plnit, aktivně rodinu kontaktuje a komunikuje s rodiči o aktuální situaci. Na začátku je s nimi v kontaktu třeba i dvakrát do týdne. Pokud se daří, postupně frekvenci rozvolňuje na jednou za týden až jednou za čtrnáct dní. „Když dojde k nápravě, stačí si jednou za čas zavolat,“ popisuje Dagmar. 

Vedle vyřešení konkrétního problému má působení sociálního pedagoga za cíl podpořit žáka ve zvládání školních povinností a také naučit rodinu převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí, objasnit jim školský systém, jejich povinnosti, na co mají právo a co je naopak pro školu nepřijatelné. Rodiče by také měli vědět, na koho se ve škole mohou obrátit, pokud se dostanou do svízelné situace, nebo se chtějí vyhnout nepříjemnostem.

Most mezi školou a rodinou

Dagmar se snažila být pro žáky a rodiče především partnerem, komunikovat s nimi a hledat řešení, která jsou v jejich možnostech. I když připouští, že je někdy potřeba být direktivní a nelze se vyhnout ani komunikaci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí či policií. Součástí práce sociálního pedagoga je také spolupráce s neziskovými organizacemi a sociálními pracovníky, zdravotními zařízeními a podobně.

Vytvářím most mezi školou a rodinou. Vím, co se ve škole děje a mohu to rodičům zprostředkovat,“ popisuje Dagmar Kudličková svou roli. Na druhou stranu má lepší vhled než kdokoli jiný do zázemí žáků, jejich situace a problémů. Nebrání se ani návštěvám u žáka doma. Pedagogové pak na základě její reflexe mohou zvolit vhodný přístup k dítěti. I přestože sociální pedagog může rodině poradit v sociálně-právní oblasti, pomoci s kroužky pro děti nebo například s doučováním, nesupluje roli sociálního pracovníka. Je zde primárně jako podpora pedagoga, který by sám neměl kapacitu řešit nedostatečnou přípravu či problémové chování žáků.

Paní ředitelka Libuše Daňhelková odhaduje, že škola uspokojivě vyřeší devět z deseti kázeňských problémů (nejčastěji se záškoláctvím). „Kdybychom sociálního pedagoga na škole neměli, zavalilo by řešení těchto problémů někoho z pedagogů, nebo by se situace jednoduše nedala vyřešit,“ říká a pozici sociálního pedagoga velmi oceňuje. Díky ní a celému poradenskému pracovišti roste spokojenost učitelů, kterým se dostává potřebné podpory. S tím roste také kvalita výuky a zlepšuje se prostředí ve škole, což je předpokladem pro větší úspěšnost všech žáků.

Význam sociálního pedagoga z pohledu učitelky MŠ

Práce sociálního pedagoga nespočívá jen v řešení náročného chování žáků či kázeňských problémů, jako jsou časté absence. Může učitele dobře podpořit i v jejich pedagogickém působení a pomoci žákovi, aby nedošlo k zanedbání jeho potřeb a měl tak rovné šance ve vzdělávání. 

Učitel dokáže při své práci rozpoznat změny u žáka na základě pedagogické diagnostiky nebo na základě pozorování chování během aktivit ve výuce. Poté je jeho povinností předat informaci rodičům, kteří by na základě doporučení měli jednat dál. Často se stává, že právě zde cesta končí. Rodič si sám neví rady, nevěnuje problémům důležitost, nebo problém přejde. Kvůli tomu se včas nepředejde možným komplikacím v dalším rozvoji žáka. Učitel nemá časové možnosti, aby v těchto případech jednal za rodiče. Na starosti má především pedagogickou činnost ve třídě a v nepřímé práci s dětmi by měl svůj čas věnovat kvalitní přípravě dalšího vyučování. A právě zde vidí pedagožka Radka Bidlasová, které vyučuje v mateřské škole Kořenského, velký přínos sociálního pedagoga.

Sociální pedagog se snaží dotáhnout snahy učitelů a pomáhá rodičům na ně reagovat ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky, jako jsou například speciálně pedagogická centra, psychologové, speciální pedagogové, tlumočníci pro cizojazyčné rodiny a podobně. Na rozdíl od učitele má ve své náplni práce dostatek prostoru na to, aby rodičům pomáhal zajistit správnou a adekvátní odbornou pomoc, domluvil vhodná vyšetření a návštěvy odborných poraden,“ říká. „Má velký přínos pro zkvalitňování pedagogické práce a zároveň výrazně zlepšuje komunikaci mezi pedagogy a rodiči. Sociální pedagog dokáže stmelovat spolupráci rodičů a učitelů v zájmu co nejlepšího rozvoje dítěte,“ shrnuje Bidlasová.

Legislativní neukotvenost přináší problémy

Dagmar Kudličková ve škole jako sociální pedagožka pracovala šest let. Stejně jako koncem každého školního roku nebylo jisté, zda se najdou finance na její pozici a ona se nakonec rozhodla přijmout práci jinde. Peníze na působení sociálního pedagoga získává ředitelka z grantů. To je důvod, proč nemůže nabídnout pracovní smlouvu pro tuto pozici na dobu neurčitou a vždy koncem školního roku je jeho další působení nejisté. Z pohledu vedení školy, kterou navštěvuje větší počet žáků s nedostatečným zázemím a nízkou podporou rodiny, to je velmi nešťastná situace. „Na sociálního pedagoga se lze obrátit s dotazy, radami a s prosbou o odbornou pomoc, a je proto velice důležité, aby měl své profesně stálé a ukotvené místo ve školském prostředí,“ přidává svůj pohled pedagožka Bidlasová.EUng NPO MŠMT color_zlutehvezdy

Mohlo by Vás zajímat

PODCAST 51: Jak se zapojit do programů „buddy“ s projektem Stand By Me / Stojím při Tobě

V podcastu vedeném Martou Kozdas se představuje Tereza Vlčková, bývalá metodická pracovnice projektu Stand By Me / Stojím při Tobě. Posluchači mají příležitost seznámit se s jejími zkušenostmi ohledně tvorby metodik a vzdělávacích materiálů pro rozsáhlý program podpory, známý jako „buddy“ program. Témata rozhovoru zahrnují vysvětlení programu DofE, podstatu a principy „buddy“ programu, proces stávání se mentorem či mentorkou tohoto programu a přínosy, které program nabízí studentům.

Zobrazit další články