PODCAST 46: Kariérová poradkyně o práci se žáky v ZŠ v Chomutově – 1. díl

23.09.2023
Lucie Holinková, Kristina Březinová
Pedagog

První díl podcastu Adély Pospíchalové s poradkyní Barborou Mikulkou ze základní školy v Chomutově představí dobrou praxi v kariérovém poradenství pro žáky prvního a druhého stupně. Jak probíhá skupinové a individuální poradenství? Co je kariérové portfolio a k čemu slouží? Kolik času je třeba věnovat jednomu žákovi v průběhu školního roku? A co považuje za největší úspěch své práce? Více v podcastu.Středně velká škola s 500 žáky? Kariérový poradce na poloviční úvazek stihne poskytnout péči všem žákům

Barbora Mikulka působí na Základní škole Chomutov, Písečná jednak jako kariérový poradce v rámci projektu Podpora rovných příležitostí Národního pedagogického institutu ČR, jednak jako učitelka občanské nauky, přičemž má odečet hodin pro vykonávání činnosti výchovného poradce a pak také vykonává činnost školního metodika prevence. Práci kariérového poradce se věnuje na poloviční pracovní úvazek a říká, že v současné době má dostatek času věnovat se žákům, kteří její pomoc potřebují. (pozn.: Z výroční zprávy školy 2021/2022 vyplývá, že počet žáků ve škole byl 474, jedná se tedy o průměrně velkou školu.)

 

Spolupráce s učiteli a se členy školního poradenského pracoviště

Jak se dá skloubit činnost kariérového poradce s výukou žáků? Co se týče exkurzí, projektových dnů a podobně, Barbora Mikulka se snaží především vyhýbat uvolňování žáků z výuky českého jazyka a z matematiky, a to zejména před přijímacími zkouškami na střední školu. Ale jinak vždy záleží na dohodě s vyučujícími a nepředstavuje žádný problém, aby třeba s žáky odjela na celodenní exkurzi do věznice nebo na letiště do Prahy. Pedagogové i vedení školy jsou si dobře vědomi přínosů kariérového poradenství pro žáky i pro klima ve škole, a není proto problém nalézt společnou shodu.

Co se týče spolupráce Barbory Mikulky s ostatními členy školního poradenského pracoviště, setkávají se pravidelně každý týden, předávají si aktuální informace a mohou včas řešit aktuální potřeby i obtíže žáků, rodičů i učitelů. V poradenském týmu školního poradenského pracoviště k září 2023 působí několik odborníků v těchto funkcích:

  • výchovná poradkyně pro oblast specifických poruch učení a spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
  • kariérový poradce,
  • koordinátor inkluze,
  • tři speciální pedagožky,
  • dvě sociální pedagožky,
  • metodička prevence,
  • adaptační koordinátorka.

Členem týmu je i zástupce vedení školy.

Cílem činnosti kariérového poradce není pouze tzv. „dostat dítě na školu“. Kariérový poradce se věnuje i prevenci možných předčasných odchodů ze vzdělávání i prevenci dalších rizikových jevů. Barbora Mikulka proto úzce spolupracuje s terénní pracovnicí, která může v případě potřeby za žákem a jeho rodiči vyrazit domů. (Školní poradenské pracoviště spolupracuje s terénní pracovnicí z Magistrátu města Chomutov, konkrétně s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí.)

Se sociálními pedagožkami pak kariérová poradkyně řeší např. téma placení školních obědů u některých žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí anebo tzv. retrostipendia pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

 

Ochutnávka kariérového poradenství pro žáky na prvním stupni: Jaké aktivity jsou k dispozici?

Barbora Mikulka pracuje s žáky na prvním i druhém stupni jak skupinově, tak individuálně. Obsah její práce se mění podle toho, co je cílem práce i podle věku žáků.

U žáků prvního stupně se jí osvědčilo monitorovat žáky již od prvního ročníku, kdy chodí na zápisy a dělá si prvotní identifikaci každého nově příchozího žáka. Zaměřuje se zejména na znevýhodněné žáky, aby jim mohla poskytnout podporu a šanci na rozvoj. Od čtvrtého ročníku začíná pracovat se žáky již přímo ve výuce, a to ve skupinách, přičemž využívá pestré pomůcky, jako jsou například sady karet s příběhy, inspirační, metaforické karty anebo karty hodnot, karty s vyobrazením profesí apod. Aktivity probíhají formou hry, v komunitním kruhu, kdy si Barbora Mikulka s žáky povídá o různých povoláních – cílem je rozvíjet sebepoznání u žáků.

V současné době často používá Kiwi karty, které jsou určeny ke zvýšení povědomí žáků o světě práce. Karty obsahují obrázky s ptákem kiwi, který vykonává různá povolání. Povolání ale nejsou na kartách přímo popsána. Barbora s žáky probírá, co by mohl dělat pták kiwi na obrázku, jaké povolání, které nástroje k tomu potřebuje, jakou školu. Při práci s kartami se mohou žáci zamýšlet na svými vlastními zájmy, silnými stránkami a jejich následným využitím pro budoucí kariérové směřování.

Další oblíbenou a často využívanou aktivitou je kreslení obrázků týkajících se vysněných povolání žáků anebo vytváření vizitek, které si žáci vyrábí a zdobí podle toho, co je nejlépe vystihuje a identifikuje.

Smyslem těchto hravých aktivit je odhalit a rozvíjet silné stránky a potenciál žáků a také jejich hodnotové nastavení, aniž by žáci věděli, že se jedná o aktivitu kariérového poradenství.  

Práce s žáky 4. a 5. ročníků probíhá nárazově. To znamená, že Barbora Mikulka s každou třídou pracuje alespoň 1x za půl roku. Důležitým cílem podobných aktivit je mj. získat přehled o všech třídách a seznámit se se všemi žáky, což představuje pro kariérovou poradkyni pevný základ pro intenzivnější poradenskou práci na druhém stupni. 

 

Osobní přístup v kariérovém poradenství na druhém stupni

Na druhém stupni využívá kariérová poradkyně pro svoji činnost již zmíněné vyučovací hodiny, a to pravidelněji než na prvním stupni. V 6., 7. a 8. ročníku ještě stále klade důraz zejména na skupinovou práci. Snaží se s žáky pracovat zejména v hodinách občanské výchovy, kdy se témata tohoto předmětu často prolínají s témata kariérového poradenství. Vstupuje ale třeba také do vyučovacích hodin předmětů jako Výchova ke zdraví anebo Informatika, kde mají žáci možnost pracovat s aplikacemi kariérového poradenství, jako je Cesta k zaměstnání nebo Můj život po škole. Během vyučování předmětu Výtvarná výchova spolupracuje kariérová poradkyně s učitelem v tandemu a využívají společně výtvarné techniky při práci na kariérovém poradenství.

Oproti tomu v 9. ročníku se kariérová poradkyně již více soustředí na individuální aktivity s žáky. Bezproblémovému žákovi věnuje poradkyně 12 individuálních hodin během školního roku. V problematických případech pak tráví s žákem až 28 hodin v průběhu celého školního roku. Dá se říci, že v obou případech je poskytnuta dostatečná časová podpora, která dává všem žákům možnost zvolit si co nejlepší budoucí povolání.

Pokud pracuje Barbora Mikulka v 9. ročníku skupinově, jedná se nejčastěji o aktivity zaměřené na průzkum trhu práce, na téma přechodu ze základní na střední školu či na sebeprezentaci. Barbora zde také vybírá žáky se stejnými nebo podobnými zájmy a jezdí s nimi na tematické workshopy nebo navštěvuje příslušné střední školy či učiliště.

Například, předem provede průzkum ve třídách, aby zjistila, které obory žáky zajímají. Poté vybere 5–6 žáků a navštíví se střední škola s obory automechanik a autotronik, kde budou moci vyzkoušet výměnu brzd, kol a nasazení sněhových řetězů. S menší skupinou pak navštíví střední zdravotnickou školu, kde se podívají na obory sociální činnost a praktická sestra. Cílem je umožnit žákům poznat v praxi, zda je daný obor opravdu láká a zda by jim vyhovoval.

Kromě zmíněných aktivit zve i zástupce různých povolání do škol, nejčastěji v rámci projektových dní, kteří s žáky mluví a prezentují své zkušenosti, buď osobně nebo online. Školu tak již navštívil fitness trenér, policista nebo truhlář. Ukázalo se ale, že nejúčinnější formou je možnost, kdy si žáci sami vyzkoušejí povolání na vlastní kůži a dostanou co nejreálnější informace. To jim pomůže lépe se rozhodnout o své budoucí kariéře.

 

U nemotivovaných žáků je důležité dohodnout se na společném přístupu

Ne každý žák a jeho rodiče mají vždy chuť spolupracovat v průběhu studia při výběru dalšího vzdělání a rozhodování o budoucí kariéře. V těchto případech se poradenský tým školního poradenského pracoviště snaží dohodnout, jak bude probíhat spolupráce s žákem a jeho rodiči a jaký způsob bude nejvhodnější. Důraz je kladen na individuální podporu a vzdělávání žáků i rodičů. Je také užitečné s nimi probrat, co přijde po skončení základní školy, ať už s úspěšným nebo neúspěšným ukončením 9. ročníku. Jak uvádí Barbora Mikulka, i když je koordinovaný přístup více pedagogů užitečný, bohužel nepřináší vždy očekávané výsledky.

 

Metody používané kariérovým poradcem a spolupráce s externími odborníky 

V práci se žáky se nejvíce osvědčily nejrůznější tvořivé metody, jako jsou například již výše zmíněné inspirační karty, dále webová aplikace Salmondo, anebo používání nástrojů vycházejících z Hollandovy teorie profesního vývoje RIASEC – jako je například Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry.

Kariérová poradkyně také využívá služby Informačního a poradenského střediska (IPS) při Úřadu práce v Chomutově. Žáci mohou využít tuto příležitost k práci s dotazníky zaměřenými na jejich zájmy a následně je reflektovat nad získanými výsledky. Další podpůrnou organizací je Pedagogicko-psychologická poradna v Chomutově, která ve škole provádí psychodiagnostiku žáků zaměřenou na mapování jejich schopností a zájmů. Na základě těchto výsledků pak s žáky probírají možnosti dalšího studia a volby profese.

 

Metody používané kariérovou poradkyní: Práce s kariérovým portfoliem žáka

Každý žák si během studia na základní škole tvoří vlastní kariérové portfolio, kam ukládá výstupy ze sebepoznávacích aktivit, jako jsou dotazníky, vizitky a kresby za uplynulé školní roky. Portfolio potom slouží jako užitečná pomůcka při volbě vhodné střední školy nebo odborného učiliště.

Barbora Mikulka pomáhá žákům tím, že jim poradí a ukáže možné cesty, ale zdůrazňuje, že konečné rozhodnutí je na žácích samotných. Upozorňuje také na fakt, že do procesu výběru budoucího povolání je nutné zapojit rodiče a seznámit je s jednotlivými kroky, které je třeba podniknout. Při této příležitosti na společné schůzce s rodiči a žákem zhodnotí jeho kariérové portfolio a výsledky testů, pak mohou následně vybrat nejvhodnější tip pro návazné studium. Při výběru střední školy nebo učiliště hraje roli také lokalita a typ školy – zda je veřejná nebo soukromá.

Někteří žáci mají své studijní cíle už jasně stanovené a definované, ale jiní neví, kterou školu si vybrat. Obzvlášť složitý je tento úkol pro žáky, kteří se do regionu nově přistěhovali a začínají navštěvovat zdejší základní školu až od 9. ročníku. Pro takové žáky je nutné nastavit intenzivnější formu podpory, například častější individuální konzultace.

 

Online informační systém pro vycházející žáky z 9. ročníku

Základní škola v Chomutově má podrobně zpracovaný systém informací pro vycházející žáky, který je přístupný jednak na webových stránkách školy, jednak je včleněn do systému Bakaláři. Žáci zde najdou aktuální termíny pro podání přihlášek na střední školy, termíny jednotlivých přijímacích zkoušek, pokyny k vyplňování přihlášky, informace k průběhu přijímacího řízení, termíny vyhodnocení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek. Všechny tyto kroky prochází Barbora se žáky, popřípadě s rodiči, také osobně a vždy mají možnost na vše se doptat a vše si ověřit.

Kariérová poradkyně vždy předává informace žákům i rodičům komplexně na začátku a následně postupně, krok za krokem, opakuje jednotlivé části pro lepší srozumitelnost.

Jaký je plán aktivit spojených s přechodem žáků na vyšší stupeň? Během úvodních třídních schůzek kariérová poradkyně představí rodičům všechny kroky, které je nutné podniknout pro úspěšný přechod na střední školu. Tyto informace sděluje také žákům v 9. ročníku na začátku školního roku, a stejně tak i žákům v 7. a 8. ročnících, vždy na konci školního roku. Kromě toho jim přiblíží roli poradce v procesu kariérového poradenství. Jako poradce může směrovat žáky i rodiče, ukázat jim cestu, ale konečné rozhodnutí je v jejich rukou.

Následují jednotlivé aktivity v průběhu školního roku: Nejprve žáci s rodiči vyplňují vzory přihlášek, kam si zkusí vyplnit dvě „vysněné“ školy. Tyto dva vyplněné vzory kariérová poradkyně vybere do konce ledna a eviduje v online školním systému Bakaláři. Jakmile žáci mají uzavřené pololetní vysvědčení, ze vzorů kariérová poradkyně udělá originály, vytiskne je, ředitel školy potvrdí a jsou znovu předány rodičům. Jedná se vždy o dva originály, protože žáci mají na výběr buď dvě odlišné školy, anebo si mohou vybrat, že se budou hlásit na dva různé obory na stejné škole. K přihláškám dostávají od poradkyně lísteček s informací, zda mají povinnou zdravotní prohlídku a do kdy ji musí odevzdávat. Žáci ještě dostávají manuál, kde mají popsány jednotlivé kroky celého procesu, a to od samotného začátku až po finální kroky, jako je manipulace se zápisovým lístkem a odchod na střední školu.

Další samostatnou podpůrnou aktivitou je strategie příprav k přijímacímu řízení – jak se učit, jak si rozvrhnout čas na učení nebo jak vyplňovat záznamové archy při samotné zkoušce.

 

Pracovní úspěchy stojí na intenzivní spolupráci 

Největším úspěchem pro kariérového poradce je to, když se žák dostane na svou vysněnou školu. Pro žáky ze základní školy v Chomutově i pro jejich kariérovou poradkyni byl ale obrovský úspěch i projektový a tematický den pod názvem „Den povolání aneb bez práce nejsou koláče“, který měli žáci možnost prezentovat v Senátu České republiky, kde se setkali i s žáky z jiných škol. Akce se navíc umístila v první desítce nejinspirativnějších projektů v soutěži žákovských parlamentů, kterou pořádalo Centrum pro demokratické učení.

Projektový a tematický den proběhl ve škole v září 2022 a organizovali jej členové žákovského parlamentu (většinou žáci 2. stupně), a to společně s žáky 9. ročníku. Hlavním cílem bylo přiblížit žákům od 3. do 5. ročníku různá povolání. Nejednalo se o klasické přednášky vedené zástupci firem nebo rodiči, byl to workshop od žáků pro žáky.

Žáci 9. ročníku společně s členy žákovského parlamentu sami připravili několik stánků zaměřených na určitá povolání: cukrář, elektrikář, stavebník…. Na každém stánku byla připravená tabulka s důležitými údaji o daném povolání – jakou školu je třeba vystudovat, kde, jaké jsou platové podmínky nebo s jakými nástroji se musí žák naučit pracovat. Úkolem starších žáků bylo tedy představit povolání žákům mladším. Účastníci akce tak měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, co jednotlivé profese obnáší a najít inspiraci pro svou budoucnost.

Dalším cílem akce bylo navodit co nejautentičtější atmosféru, proto si na sebe všichni žáci, i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy vzali oblečení odpovídající jejich vysněné profesi. Během dne se tedy žáci mohli setkat například s učiteli v kuchařských čepicích, s kočárky, koly, sportovním náčiním apod. Díky tomuto originálnímu přístupu vznikla příjemná atmosféra a všichni byli součástí jedné velké a soudržné komunity. Mezi žáky na 1. stupni byly nejoblíbenějšími povoláními policisté a vojáci. Žáci si odnesli nové informace a zážitky, které jim mohou pomoci při rozhodování o jejich budoucí kariéře.  

Jedním z dalších úspěchů byla realizace výmalby podchodu blízko školy v dubnu 2023, kdy žáci udělali návrh, spočítali barvy, které potřebovali a vyzkoušeli si dobrovolnickou činnost. Nyní vidí výsledek své práce a jsou s ním velmi spokojeni. Akci iniciovalo město Chomutov, ale podílelo se na něm také místní nízkoprahové zařízení a mateřská škola v Chomutově

 

Spolupráce s žákovským parlamentem

Podle Barbory Mikulky byla úzká spolupráce s koordinátorkou žákovského parlamentu v rámci jejích kariérových poradenských aktivit velmi účinná. Do akcí parlamentu lze přirozeně včlenit i nejrůznější aktivity související s kariérovým poradenstvím. Pokud například žákovský parlament připravoval ples pro žáky, žáci dostali za úkol stát se dýdžeji, fotografy, moderátory či režiséry. Pokud parlament organizoval Den dětí, starší žáci připravovali pro mladší soutěžní stanoviště a stávali se jejich průvodci. Žáci tak měli pocit důležitosti, protože byli zodpovědní za splnění daného úkolu.

Barbora Mikulka doplňuje, že v 9. ročníku už jsou žáci schopni sami zastat určité spektrum aktivit souvisejících s některými profesemi: jsou schopni sami moderovat akci, připravit video a představit jej veřejnosti, připravit si a zrealizovat prezentaci.

Spolupráce starších žáků s mladšími přináší i další benefity: Mladší žáci ty starší potkávají na chodbě, zdraví je a říkají jim: „Ty seš fakt frajer, chci bejt jako ty, já chci mít povolání jako ty, třeba to, co jsi tam ukazoval.“ Nebo říkají „Až budu v devítce, tak já taky budu takhle vodit děti, pomáhat dětem.“ A starší žáci jsou rádi vzorem pro ty mladší,“ popisuje Barbora Mikulka.

 

Tip:
Druhá část podcastu Zapojme všechny s kariérovou poradkyní Barborou Mikulkou je o tom, jak může poradce motivovat žáky a rodiče k aktivnímu zájmu o studium. Žáci v 9. ročníku se totiž často potýkají s nejrůznějšími rozhodnutími – zda mají dokončit základní vzdělávání, zvolit střední odborné vzdělání či přímo zaměstnání.  Inspirujte se příklady osvědčené praxe.

Efektivní komunikace: Jak vybudovat důvěru a podnítit žáky i rodiče k využívání služeb?

Doporučení Barbory Mikulky pro školy a kariérové poradce je zajistit žákům dostatek času, aby si získali důvěru a cítili se bezpečně při využívání služeb kariérové poradkyně. Tímto způsobem lze vytvořit blízký vztah s žáky a možnost individuálně pracovat na jejich potřebách. Důležité je udržovat pravidelný kontakt a mít poradenské pracoviště na půdě školy. Jak uvádí Barbora Mikulka, učitelský úvazek vnímá v tomto případě jako výhodu, protože jí umožňuje být v častém kontaktu s žáky.

Doplňuje, že když nastoupila, byla pro žáky neznámou osobou, které neměli důvod se svěřovat nebo s ní řešit obtíže při výběru střední školy, brigád a podobně. Ve chvíli, kdy žáky poznala, kdy se žáci seznámili s ní a získali k ní důvěru, mohla se nastartovat i efektivní komunikace a spolupráce.

A jak probíhá samotný proces komunikace s žáky a předávání informací? Jednak v hodinách občanské výchovy, jednak v rámci systému Bakaláři, v rámci kterého kariérová poradkyně posílá zprávy rodičům i žákům. Dále také přes individuální konzultace. Žáci za kariérovou poradkyní navíc mohou kdykoliv přijít o školní přestávce, ráno před vyučováním či po vyučování, pokud potřebují řešit například výběr střední školy nebo brigády. Není potřeba se registrovat a objednávat. Služba je dostupná v reálném čase.

Komunikace probíhá i pomocí technologií: přes pracovní Instagram anebo Facebook. Zejména na Instagramu se poradkyně snaží připomínat všechny potřebné informace. Objevují se tam proto příspěvky zaměřené například na určité povolání: Kde se může studovat, v rámci jakého oboru, zda se platí školné. Poradkyně umísťuje na Instagram zejména takové informace, na které již nezbývá ve škole čas a prostor.

Oblíbenou mimoškolní aktivitou jsou pak instagramové online kvízy k různých učebním oborům a školám. Může se jednat například o sadu 10 otázek (např. otázky typu: jak dlouho se studuje obor s výučním listem, jestli žák potřebuje vysokou školu, když chce být kadeřník). Žák po vyplnění kvízu ihned vidí výsledek. Jedná se o volnočasovou aktivitu, protože žáci školy nesmí používat mobilní telefony během vyučování.

 

Galerie fotografií:


Ukázky z kariérových portfolií žáků Základní školy Chomutov, Písečná: Kresby, výsledky diagnostiky, pracovní listy s tématem mapování silných stránek, cvičný profil / životopis žáka, informační brožurky o studijních oborech na SŠ, manuály poskytnuté poradcem, písemné úvahy žáka aj.). | Foto: Archiv Barbory Mikulky.

 

           

Infobox

Kiwi karty 

Kiwi karty jsou určeny k podněcování zájmu žáků o svět práce a objevování jejich zájmů, silných stránek a způsobů, jak je mohou v budoucnosti dobře využít. Karty znázorňující různé situace a povolání jsou velmi užitečné pomůcky pro kariérové poradenství i kariérové vzdělávání. Výhodou Kiwi karet je jejich dostupnost, protože novozélandská vláda je dala volně k dispozici. Z praxe je také doloženo, že s nimi rádi pracují žáci na 2. stupni základních škol i studenti na středních školách. Velmi dobře totiž zpodobňují různé obory a profese, a zároveň jsou i natolik obecné, že se pod ně dají zahrnout i nově vznikající profese.

Tip: Využití karet může být velmi široké. Nechte žáky si vybrat 1 Kiwi kartu se zadáním „povolání, které mě láká“. Žáci se pak následně pokusí vytvořit cca čtyřčlennou skupinu tak, aby v ní byla co nejpodobnější povolání. Začnou se seskupovat beze slov, pouze podle Kiwi karty, kterou si budou ukazovat při korzování v prostoru. Po několika minutách žáci budou moci začít mluvit a vyjasňovat si, co mají daná povolání společného a podle toho se pokusit vytvořit skupinku. Usazené skupinky dostanou za úkol se shodnout alespoň na čtyřech klíčových kompetencích nebo dovednostech, které pak na závěr odprezentují a vysvětlí, proč si myslí, že jsou pro daný obor či profesi důležité. Žáci 8. a 9. ročníků mohou dostat za úkol ještě vyhledat informace o nejvhodnějších školách, které je na dané povolání optimálně připraví. [1]

 

Teorie osobnosti a teorie profesního vývoje RIASEC formulované J. Hollandem

John Lewis Holland (1919–2008) byl americký psycholog a emeritní profesor sociologie na Johns Hopkins University. [2] Hollandův největší přínos a jeho nejproslulejší práce se týká jeho teorie osobnosti a pracovního prostředí (1959, 1966). Základní myšlenkou této teorie je, že většina lidí se podobá kombinaci šesti osobností, a to v návaznosti na příklon ke konkrétním typům profesí a pracovnímu prostředí. Každý z šesti osobnostních typů se vyznačuje specifickou konstelací zájmů, preferovaných činností, přesvědčení, schopností, hodnot a vlastností. [3]

Přehled typů osobnosti:

Realistický (R) – Popisuje lidi, kteří mají zájem o fyzickou práci a konkrétní činnosti.

Investigativní (I) – Tento typ zahrnuje lidi, kteří preferují analytický a výzkumný přístup k práci.

Umělecký (A) – Popisuje lidi s kreativními a uměleckými preferencemi.

Sociální (S) – Tento typ zahrnuje lidi, kteří mají zájem o práci s lidmi a sociální interakce.

Podnikavý (E) – Popisuje lidi, kteří mají zájem o vedení, organizaci a řízení.

Konvenční (C) – Tento typ zahrnuje lidi, kteří preferují strukturované a organizační úkoly. [4]

(Souhrn prvních písmen anglických názvů všech těchto typů tvoří akronymum RIASEC.)

Popisy profesních typů odkazují na idealizované nebo „čisté“ typy. Popisy „čistých typů“ budou jen zřídka přesně odpovídat jedné osobě. Každá osobnost bude pravděpodobně v různé míře kombinovat několik typů. [4]

Tzv. Hollandův kód obsahuje počáteční písmena tří typů z celkového počtu šesti typů, kterým se daná osoba nejvíce podobá – např. kód „CRI“ znamená, že daná osoba nejvíce inklinuje ke strukturovaným, konkrétním, manuálním a badatelským činnostem. [3] Podobně lze i pracovní prostředí kategorizovat podle jejich podobnosti s kombinací šesti typů RIASEC a k jejich popisu se často používají výše zmíněné Hollandovy kódy. [4]

 

Salmondo 

Salmondo je webová aplikace, která slouží žákům a výchovným nebo kariérovým poradcům. Tato aplikace vyvinutá ve spolupráci s předními českými odborníky představuje jednoduchý nástroj pro zjišťování informací o vhodných studijních a profesních cestách. Díky psychologickým testům, dotazníkům a dalším užitečným funkcím se žáci dozví více o svých schopnostech a zájmech, což jim pomůže najít správná studijní a profesní zaměření. Kariérovým poradcům umožní efektivně poskytnout potřebnou pomoc všem žákům a uspoří čas pro osobní poradenství. Jak tuto aplikaci využít a jak s ní pracovat naleznete ve webovém odkazu v seznamu zdrojů na konci textu. [5]

 

Tip:

Zaujala Vás možnost práce s kartami v kariérovém poradenství? Nabízíme vybrané tipy inspirativních karet pro kariérové poradenství u žáků na 1. i 2. stupni. (Nabídka inspirativních karet je obecně velmi široká, zájemci najdou další tipy i recenze produktů na internetu.):

Karty Obrazy mého života – PhDr. Sylvie Navarová (sylvienavarova.cz)

Karty 5S „RIASEC Surikaty“ – PhDr. Sylvie Navarová (sylvienavarova.cz)

Kariérové karTY - nástroj pro volbu SŠ (střední školy) (petradrahonovska.wixsite.com)

Karty Moje kariéra: Motivace, potřeby a hodnoty - Ceteras

Kreativní sada Dračí učení - Ceteras

Online motivační karty | 60 přístupů (b-creative.cz)

Vzhůru do světa povolání | Desková hra (b-creative.cz)

Kariérové karTY - vybíráš střední školu (b-creative.cz)

Silné stránky | karty (b-creative.cz)

Světem hodnot | karty (b-creative.cz)

Rozvojové karty – www.regio-poradna.cz

Kiwi Cards (careers.govt.nz)

Povolání - Pexetrio.cz

 

 

Mgr. Barbora Mikulka

Foto_Barbora Mikulka

Barbora Mikulka v nahrávacím studiu Panda v Praze | Foto: NPI ČR.

Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální pedagogika. V rámci programu celoživotního vzdělávání si doplnila kvalifikaci pro výuku na 2. stupni základní školy. Nyní pracuje na Základní škole Chomutov, Písečná jako učitel 2. stupně a poradenský pracovník (výchovný poradce, školní metodik prevence a současně i kariérový poradce).

Barbora Mikulka se v současnosti zabývá problematikou prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a prostřednictvím žákovského parlamentu se snaží aktivně zapojovat žáky do chodu školy.

Protože její cílovou skupinou jsou také žáci se sociálním znevýhodněním, snaží se je co nejvíce aktivizovat. Společně s žáky tvoří kariérová portfolia, ve kterých v průběhu školní docházky žáci sbírají informace o sobě, trhu práce a výstupem je pak jejich samotná sebeprezentace.

Úspěšně zrealizovanou a veřejně oceněnou aktivitou pro žáky byl například „Den povolání, aneb bez práce nejsou koláče“.

Kariérovému poradenství se věnuje také na školním Instagramu, kde s žáky komunikuje v rámci celého procesu kariérového vzdělávání. Při tom všem využívá znalosti z oblasti poradenství, ale například i koučování. Barbora Mikulka v současné době čerpá rodičovskou dovolenou.

 

 

Zdroje:

[1] InfoKariéra. (2020). Kiwi karty. [online]. Dostupné z:  https://www.poradcevpk.cz/page/kiwi-karty. [dat. cit. 20. 9. 2023].

[2] National Career Development Association. (2008). John L. Holland, 1919–2008. A Select Bibliography added to the Tribute & Obituary. [online]. Dostupné z: John L. Holland, 1919-2008 (associationdatabase.com). [dat. cit. 20. 9. 2023].

[3] Nauta, M. M. (2010). The development, evolution, and status of Holland’s theory of vocational personalities: Reflections and future directions for counseling psychology. Journal of counseling psychology57(1), 11. [online]. Dostupné z: nauta.pdf (counseling.org)[dat. cit. 20. 9. 2023].

[4] Johns Hopkins School of Medicine Office of Faculty Development. (nedatováno). Holland´s Occupational Personality Types. [online]. Dostupné z:  HOLLAND=S OCCUPATIONAL PERSONALITY TYPES (hopkinsmedicine.org). [dat. cit. 20. 9. 2023].

[5] Salmondo.cz. (2023). Efektivní kariérové poradenství. Dostupné z: https://www.salmondo.cz/pro-skoly-a-poradce. [dat. cit. 20. 9. 2023].

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Přínos portfolií pro profesní rozvoj

Když se učitelé naučí vytvářet a využívat vlastní portfolia, pro další profesní rozvoj se jim taková dovednost bude hodit. V ZŠ Brodek u Přerova si už v praxi ověřili, že s portfolii se dá efektivně pracovat v rámci plánů pedagogického rozvoje.

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články