PODCAST 24. díl: Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

10.03.2022
Autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog

V prvním díle podcastu Zapojme všechny s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o fungování obecně prospěšné společnosti META. V návazném  dílu podcastu si metodička projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi NPI ČR Rumyana Georgieva povídá s Kristýnou Titěrovou o roli dvojjazyčných asistentů pedagoga při začleňování žáků s OMJ, o učitelích češtiny jako druhého jazyka a adaptačních koordinátorech začleňování žáků s OMJ.


Podpůrné pozice pro žáky s OMJ

1. díle podcastu s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o fungování obecně prospěšné společnosti META zaměřené na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin, a to především s ohledem na úspěšné zapojení dětí do školní docházky. Část podcastu se také věnovala problematice učení se češtině jako druhému jazyku a úskalím, s nimiž se musí žáci s OMJ v českém vzdělávacím systému vypořádat. V dnešním 2. dílu se více zaměříme na podpůrné pozice pro žáky s OMJ, konkrétně na fungování dvojjazyčného asistenta na školách, na učitele češtiny jako druhého jazyka a také koordinátory žáků s OMJ.

Dvojjazyčný asistent pedagoga na škole

Již od roku 2012 probíhá díky společnosti META vzdělávání dvojjazyčných asistentů pedagoga. Do těchto vzdělávacích kurzů se většinou hlásily ženy, často s migrační zkušeností. V mnoha případech šlo o ženy s vysokoškolským vzděláním v zemi původu či ženy, které ve své domovské zemi pracovaly ve školství. Prvotní snahou bylo zaměstnat tyto ženy na pozici, která by odpovídala jejich zkušenostem a vzdělání. Právě proto vznikl kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga v rozsahu 70 hodin vzdělávacího programu a 30 hodin praxe na škole.

Cílem bylo vyškolit tolik potřebné asistenty pedagoga, kteří ovládají mateřský jazyk dětí s OMJ, a zároveň zvládnou pedagogickou náplň práce i náročnou „akademickou“ češtinu ve výuce, k jejímuž osvojení rozhodně nestačí obecný kurz češtiny jako cizího jazyka.

Přítomnost dvojjazyčného asistenta pedagoga ve třídě se po všech stránkách vyplatí. V první řadě se tím zásadně usnadní práce učitele, který se může věnovat jiným činnostem a nemusí většinu hodiny trávit snahou dorozumět se s žákem s OMJ, navíc přítomnost asistentů výraznou měrou ovlivňuje i celkové klima ve škole. Stejně jako u českých asistentů pedagoga je velice důležité určit správnou hranici podpory tak, aby dvojjazyčný asistent pedagoga nedělal práci za žáka a jeho podpora směřovala k postupnému osamostatňování daného žáka. Vždy je klíčové nastavit pravidla fungování tak, aby učitel neměl pocit, že asistent při hodinách působí rušivým dojmem apod.

Prospěšnost kurzu potvrzuje ostatně i moderátorka podcastu a metodička projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního pedagogického institutu ČR, Rumyana Georgieva, která byla jednou z prvních úspěšných absolventek 1. ročníku tohoto kurzu. Od roku 2012 proběhlo již 6 ročníků těchto přípravných kurzů, jež jsou z organizačních důvodů pořádány pouze v Praze. Každý z kurzů navštěvovalo v průměru 14–⁠15 frekventantů. Nejvíce se hlásí rusky či ukrajinsky mluvící zájemci – dlouhodobě se nedostává vietnamsky mluvících asistentů. Že je o tyto služby ze strany škol značný zájem, potvrzují čísla: v prvním programovém období (výzvy operačního programu OP PPR – konkrétně výzvy Začleňování a podpora žáků s OMJ I a II - č. 49, 54) žádalo o dvojjazyčného asistenta pedagoga 163 škol, ve druhém již 228. Podle odhadů působí v současnosti v Praze více než 200 dvojjazyčných asistentů.

Učitel češtiny jako druhého jazyka

U této podpůrné pozice se zatím nevyžaduje žádná jasně definovaná odborná příprava. V ideálním případě je žádoucí pedagogické vzdělání jazykového směru. Aprobace český jazyk není vždy nutně přínosem – při učení se češtině jako druhému jazyku musí mít učitel jiné cíle než u žáků, u nichž je čeština jazykem mateřským, taktéž je potřeba využívat jiných metod: gramatika by vždy měla být ve službách komunikaci, nikoliv opačně. Podporu, pomoc a inspiraci lze hledat u Asociace učitelů češtiny jako cizímu jazyku, nejrůznějších neziskových organizací, META o.p.s. nabízí nejrůznější semináře a webináře určené učitelům češtiny jako 2. jazyka, metodické kurzy pro učitele češtiny taktéž nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.


Tip!

U začleňování žáků s OMJ je na prvním místě jejich well-being, tedy spokojenost a celkové klima ve škole. Klíčová je v tomto případě role třídního učitele. Již od prvního okamžiku nástupu žáka na školu je klíčová podpora výuky češtiny, a to nejen během výuky češtiny jako druhého jazyka, ale také v rámci ostatních předmětů. Zároveň by se ale nemělo zapomínat na další rozvíjení jazykových kompetencí žáka v jeho mateřském jazyce.


Koordinátor výuky žáků s OMJ na školách

Při efektivním začleňování žáků s OMJ se osvědčila spolupráce se speciálně vyčleněným pracovníkem, který funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli a případně i poradenským zařízením školyKoordinátor pomůže nejen dítěti s OMJ, ale uleví i ostatním učitelům, kteří budou vědět, na koho se při vzdělávání žáků s OMJ mohou ve škole obrátit a s kým koordinovat jejich podporu ve výuce. Nejlepší je, pokud je to někdo se zkušenostmi z oblasti poradenství, tedy speciální pedagog, výchovný poradce apod.

Koordinátoři výuky nejsou speciálně školeni, na tyto pracovníky nejsou prozatím systémově určené prostředky ve školách. Základní informace lze nalézt například na stránkách www.inkluzivniskola.czZájemci o zřízení pozice koordinátora také mohou absolvovat kurz První kroky při začleňování žáků s OMJ na ZŠ, či hledat na stránkách NPI vhodnou metodiku: k dispozici je ke stažení například příručka Adaptační koordinátor na základní škole, která obsahuje informace dobře prakticky využitelné právě i pro koordinátory výuky žáků s OMJ.

Přehled škol, které mají rozpracovaný systém podpory žáků s OMJ

V rámci činnosti projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Národního pedagogického institutu ČR dáváme k dispozici zájemcům seznam škol z vybraných krajů, které se s problematikou žáků s OMJ každodenně zabývají a které mají rozpracovaný systém podpory žáků s OMJ:

Kraj

Adresa školy

Web školy

Kontaktní osoba - podpora žáků s OMJ

Vysočina

ZŠ Křížová 1367/33,

Jihlava

http://zskrizova.cz/


Mgr. Lenka Picková

zástupkyně ředitelky

e-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

tel.: 565 598 201

Karlovarský kraj

ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary


https://www.zskomenskeho-kv.cz/


Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

ředitelka školy

e-mail: vasickova@zskomenskeho-kv.cz

tel.: 353 300 333, 777 337 052

Karlovarský kraj

ZŠ a ZUŠ Žlutice, příspěvková organizace

https://zszlutice.edupage.org/


Mgr. Monika Volemanová

zástupkyně ředitele pro ZŠ

e-mail: zastupce@zszlutice.cz

tel.: 353 393 243

Hlavní město Praha

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 1120/22, Praha 1

http://truhla.cz/


Mgr. Radka Holečková

výchovná poradkyně

e-mail: radka.holeckova@truhla.cz

tel.: 606 098 443

Hlavní město Praha

ZŠ a MŠ, Kořenského 10/760, Praha 5 - Smíchovhttps://www.zskorenskeho.cz/Mgr. Olena Keronyak

koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem

e-mail: keronyak@zskorenskeho.cz

tel.: 273 132 833

Středočeský kraj

ZŠ T. G. Masaryka

Školská 112

289 23 Milovice

https://zsmilovice.cz/


Mgr. Lada Flachsová

ředitelka školy

e-mail: lada.flachsova@zsmilovice.cz

tel.: 603 485 377

Zlínský kraj

ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

https://www.zsunesco.cz/


Mgr. Dagmar Janásová

zástupkyně ředitele pro I. stupeň e-mail: janasova@zsunesco.cz

tel.: 572 432 822

Liberecký kraj

ZŠ Šluknovská 2904, Česká Lípa


https://www.zslada.cz/


Mgr. Dominika Holubová

výchovná poradkyně

e-mail: Holubova.Dominika@zslada.cz

tel.: 487 714 666, 731 653 268

Moravskoslezský kraj

ZŠ a MŠ, V. Košaře 6, Ostrava-Dubina

https://www.zskosare.cz/


Mgr. Hana Konopásková

zástupkyně ředitelky

e-mail: zastupkyne@kosare.cz

tel.: 601 340 311, 595 700 048

Moravskoslezský kraj

ZŠ, Nádražní 1217/117, Ostrava

https://www.zsnadrazni.eu/


Mgr. Linda Vašínková

odborná konzultantka kurzů češtiny pro cizince

e-mail: Linda.Vasinkova@zsnadrazni.eu

tel.: 596 116 289

Ústecký kraj

ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,

Plynárenská 2953/6, Teplice

https://zsprosetice.cz/


Mgr. Marcela Prokůpková

ředitelka školy

e-mail: reditelna@zsprosetice.cz

tel.: 417 538 672, 603 198 107

Pardubický kraj

ZŠ, Štefánikova 448, Pardubice I-Zelené Předměstí

http://zsstefanikova-pce.cz/uvod


Mgr. Renata Janecká

ředitelka školy

e-mail: renata.janecka@zsstefanikova-pce.cz

tel.: 742 040 336

Jihomoravský kraj

ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

https://www.zsjihomoravske.cz/


Mgr. Gabriela Ducháčková, PhD., zástupkyně ředitele

e-mail: duchackova@zsjihomoravske.cz

tel.: 545 321 600

Jihomoravský kraj

ZŠ a MŠ, Staňkova 14, Brno

http://zs.zsstankova.eu/Mgr. Jana Hlaváčková

ředitelka školy

e-mail: zsstankova@volny.cz

info@zsstankova.eu

tel.: 541 219 992, 541 422 022

Plzeňský kraj

4. ZŠ Plzeň,

Kralovická 12, Plzeň

https://zs4.plzen.eu/


Mgr. et Bc. Miroslava Valíčková zástupkyně ředitele pro I. stupeň e-mail:

ValickovaMi@zs4.plzen-edu.cz

tel.: 378 028 354PhDr. Kristýna Titěrová 

1 (1)

Programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy v rámci obecně prospěšné společnosti META, která nabízí podporu pedagogům a školám, jež se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Absolventka Filozofické fakulty UK Praha, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.

Kontakt:

Kristýna Titěrová (programová ředitelka) META, o.p.s. Tel. 00 420 771 153 155, titerova@meta-ops.cz.


META o.p.s.

Pomáháme rodinám s migrační zkušeností zorientovat se v českém školství a začleněním do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a dospělé. Školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které mají nulovou nebo jen malou znalost češtiny. Dále pořádáme semináře, poskytujeme metodickou podporu a materiály do výuky. Dlouhodobě navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které odrážejí aktuální potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjejí jejich potenciál. Pomocí aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Více na:

Společnost pro příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (meta-ops.eu)

Kontakty | META, o.p.s. (meta-ops.eu)


Operační program Praha – Pól růstu

V rámci operačního programu Praha – Pól růstu již byly realizovány mnohé projekty zaměřené na podporu začleňování dětí s OMJ do českého vzdělávacího systému, přípravu dvojjazyčných asistentů pedagoga, rozvoj výuky češtiny jako druhého jazyka apod.


Užitečné zdroje:

Služby pro pedagogy

Uvodni stranka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Inkluzivní škola - Otázky a odpovědi (inkluzivniskola.cz)

Portál nabízející inspiraci a podporu pro pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Je určen pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol. V jednotlivých sekcích rozlišených mj. podle vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ) lze nalézt inspiraci a konkrétní rady, metodiky, informace pro pedagogicko-psychologické poradny, publikace a produkty, taktéž aktuální informace o seminářích pro pedagogy a workshopy pro žáky.

Nejčastější dotazy (npi.cz)


Kurzy pro učitele:


Semináře pro pedagogy | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Poradna pro integraci – Poradna pro integraci je nezisková organizace, která podporuje integraci cizinců v České republice. Nabízíme bezplatné sociální a právní poradenství, kurzy češtiny, podporujeme multikulturalitu. (p-p-i.cz)

Vzdělávací programy (npi.cz)

Metodické kurzy pro učitele | ÚJOP UK (cuni.cz)

Rekvalifikační kurz lektorských dovedností (cicops.cz)


Metodická podpora:

Kontakty - rozcestník | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Odborníci v krajích v PPP – oblast péče o děti/žáky s OMJ (npi.cz)

E-poradenství (npi.cz)

Adaptační koordinátoři (npi.cz)

Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz)

Brožury – Poradna pro integraci (p-p-i.cz)


Služby pro cizince (poradenství, doučování, kurzy češtiny):

Cizinci, rodiče a děti | META, o.p.s. (meta-ops.eu)


Další kontakty:

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Sdružení pro integraci a migraci (migrace.com)

Projekty | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)Mohlo by Vás zajímat

Spolupráce asistenta a učitele při poskytování podpory žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. díl

Národní pedagogický institut ČR spolu s UNICEF přináší první část videoseriálu zaměřeného na spolupráci mezi asistenty pedagoga, ukrajinskými asistenty a učiteli při podpoře žáků z Ukrajiny. Jak připravovat výukové hodiny pro tyto žáky? Praktické tipy najdete ve videohospitaci z hodin výuky českého jazyka a přírodovědy v ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech. Výukový záznam je rozšířen o diskuzi mezi odborníkem z institutu a pedagožkami.

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – 2. díl

Druhá část videoseriálu připravená Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s UNICEF se zaměřuje na spolupráci mezi asistentem a učitelem při podpoře žáků z Ukrajiny. Webinář je strukturován do různých částí, v nichž se střídají ukázky výuky českého jazyka a přírodovědy na prvním stupni ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, doplněné diskuzí k této problematice. Té se účastní Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech, a odborník z institutu Miroslav Vosmik.

Strategie učení na ZŠ Lyčkovo náměstí

I děti s poruchami učení mají na této ZŠ šanci si nacvičit, jak se efektivně učit. Pro děti na druhém stupni tam mají kroužek, který je během každé lekce seznámí s různými strategiemi učení.

Zobrazit další články