PODCAST 22. díl: Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem

22.01.2022
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Co čeká děti z odlišného jazykového prostředí, když nastoupí do české školy? Jaké bývají nejčastější problémy a jaké možnosti mají učitelé i žáci, aby integrace proběhla co nejlépe? Hostem tohoto podcastu je Jan Heinrich ze společnosti META o.p.s., zabývající se integrací dětí s odlišným mateřským jazykem.Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem

Hostem nového podcastu Adély Pospíchalové je Bc. Jan Heinrich z obecně prospěšné společnosti META o.p.s., zabývající se integrací dětí s odlišným mateřským jazykem. Obecně prospěšná společnost META, o.p.s. pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, naučit se česky, součástí její činnosti je i poradenství. Také se však s cílenou pomocí obrací na samotné školy, které mnohdy tápou a často dítě raději odmítnou z obavy, jak se k integraci dítěte s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) postavit.

Většina nově příchozích rodin cizinců má nulovou nebo jen velmi mlhavou představu, jak české školství funguje. Každá rodina přichází se svou vlastní zkušeností ze země původu, a ty se často diametrálně liší. Málokdo se tedy vyzná ve svých právech a povinnostech, v tom, co přesně obnáší v České republice povinná školní docházka apod. Nikdy však nelze čekat s nástupem do školy až do doby, kdy se dítě naučí dostatečně česky.

Prvním problémem je samozřejmě jazyk a následně scholarizace. Dítě se obvykle posílá do spádové školy, určitě není vhodné situaci zhoršovat dojížděním mimo bydliště. Navíc není žádoucí, aby se například v nějaké škole (vstřícné vůči integraci cizinců) koncentrovalo více studentů s OMJ. Každé dítě by mělo hned po nástupu obdržet co největší podporu ve formě jazykové přípravy a následně plán pedagogické podpory, a to nejen v českém jazyce, ale i všech ostatních předmětech. Rozhodně se nedoporučuje, aby dítě automaticky šlo o ročník níže jen proto, že neumí dostatečně česky, byť je to na mnoha školách častá praxe.

V každém případě je třeba mít na paměti, že se jedná o velice individuální záležitost, kdy hraje roli celá řada faktorů, včetně osobnosti daného dítěte. Některé děti se díky svému osobnímu nastavení rychle zapojí do kolektivu, což prospívá i následnému učení se češtině, u jiných může odlišné prostředí a logické zhoršení (anebo kolísání) školních výkonů vyvolat silnou frustraci, která může vést k pasivitě a letargii, jindy naopak k „vyrušování“ ve snaze upoutat na sebe pozornost. Vždy je na místě vstřícnost a trpělivost ze strany učitele.

Integrace a adaptace dítěte mnohdy od samého počátku naráží na problém komunikace s rodinou.


Komunikace s rodinou 

Existuje celá řada způsobů, jak s rodinou navázat kontakt a nastavit oboustrannou komunikaci, která je pro integraci žáků s OMJ zcela zásadní. Národní pedagogický institut ČR například nabízí školám bezplatné služby tlumočníků, překlady a celou řadu textů a dokumentů v nejrůznějších jazykových mutacích. Mnohé neziskové organizace a integrační centra, více viz například na https://icpraha.com/, kde lze nalézt aktivity pro klienty, či Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců pak nabízejí služby poraden či adaptačních kurzů. Charita ČR také nabízí informační telefonické linky s tlumočením ve třech jazycích: vietnamština, mongolština, ukrajinština.

Rodina by měla být v první řadě obeznámena se svými právy a povinnostmi, s významem povinné školní docházky a s tím, jakým způsobem probíhá na dané škole komunikace se zákonnými zástupci (výstupy v podobě e-mailu, elektronické žákovské knížky – škola online, bakaláři apod.). Některé z těchto aplikací už fungují i v jiných jazycích.

Vietnamská komunita

Pro vietnamské rodiny je typická úcta k autoritám, zároveň však tyto rodiny očekávají, že se o vše potřebné postará škola. Rodiče nejsou mnohdy zvyklí se aktivně zapojovat, komunikovat se školou, psát si o informace nebo kontaktovat pedagogy kvůli úkolům, případně zařizovat potřebné dokumenty. Rodiny často při komunikaci využívají prostředníků, buď někoho ze širší rodiny (starší sourozenec na třídních schůzkách apod.), či institutu „náhradního prarodiče“ z řad českých známých. Tato praxe sice funguje, ale je minimálně z právního hlediska sporná, navíc se tím rodiče vyčleňují ze školního života svých dětí. Škola by měla v každém případě usilovat o to, aby tyto rodiče co nejvíce zapojila.

Ruskojazyčná komunita

Tato komunita je té české logicky kulturně blíže, i jazykové problémy zde nebývají tak velké jako u neslovanských rodin. Také tyto rodiny obvykle více sledují, co se s jejich dítětem ve škole děje. Problémem bývá spíše odlišná zkušenost se vzdělávacím systémem a s tím souvisejícím očekáváním – rodiny z těchto zemí bývají často konzervativněji založeny, jsou zaměřeny na větší výkon, memorování, a v mnoha případech nejsou zastánci progresivnějších či alternativních metod – mají pak pocit, že se děti nic nenaučí.

Integrace a střední škola

Podpora integrace studenta je možná i po nástupu na střední školu. Legislativně již bohužel není nárok na jazykovou přípravu. I na tyto studenty se ale vztahuje § 16 školského zákonavyhlášky č. 27/2016 Sb. (jde o žáky odlišného kulturního prostředí s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka). Bohužel ani školská zařízení, ani poradny nejsou zvyklé v takovém případě tyto možnosti podpory implementovat a nevědí to často ani sami žáci. V praxi jsou pro tyto žáky často jedinou úlevou slovníky u maturity a čas navíc. Ostatně problémem bývají už samotné přijímací zkoušky, které jsou nejen u českého jazyka, ale i u matematiky (z níž musejí zkoušku skládat i ti uchazeči, kteří se předtím nevzdělávali v české škole a byli z přijímaček z češtiny uvolněni), založeny do značné míry na pokročilém porozumění textu v ČJ. Z důvodu nedostatečné podpory během samotné docházky na SŠ pak mnoho z těch studentů s OMJ, kteří překonali bariéru přijímacího řízení, středoškolská studia nedokončí (z cizinců ve věku 17 let je až 1/3 mimo vzdělávací systém).

META proto již dlouhá léta bojuje za legislativní změny pro děti s OMJ, především pokud jde o studium na SŠ. I úřad ombudsmana uznal, že děti s OMJ nemají v České republice rovné podmínky a zaštítil například konferenci v Brně věnovanou této tematice. Potřebné změny včetně úpravy přijímacího řízení, rozšíření jazykové přípravy a podpůrných opatření i na SŠ a zavedení speciální jazykové přípravy mezi základní a střední školou jsou popsány v materiálu Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 20202022.

V tomto ohledu došlo přece jen k jistému posunu, již pět let běží intenzivní roční přípravný kurz, který META pořádá ve spolupráci s organizací Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. a jenž je financován ze strany dánské nadace THE VELUX FOUNDATIONS. Záměrem bylo vytvořit úplně nový typ kurzu, který kombinuje jazykovou výuku s výukou obsahu učiva ze základní školy, a to z důvodu snadnější možnosti následného uplatnění při studiu na SŠ. Cílem bylo také samotnou realizací upozornit na chybějící systémovou podporu těmto mladým lidem. Více na: Roční přípravný kurz před SŠ | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Podpora pro učitele

Učitelé, kteří mají ve třídě dítě s OMJ, které neumí česky, mají různé možnosti. U organizace META a Národního pedagogického institutu lze získat v takovém případě metodickou podporu. Nabízí se také další vzdělávání učitelů, a to prostřednictvím nejrůznějších seminářů. Pomoc lze hledat i u mnoha dalších organizací, které škole zprostředkují komunikaci s rodinou, do hry může vstoupit adaptační koordinátor, podpora může přijít také ze strany vedení školy, obce apod. Pedagogicko-psychologická poradna může dítěti stanovit konkrétní podpůrná opatření. Ta se řídí §16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. metodikou MŠMT  pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).


Kazuistika

Jedním z mnoha příběhů se zdárným koncem je integrace rumunského chlapce ve 4. ročníku, který přišel do české základní školy bez jakékoliv předchozí znalosti českého jazyka. Již od počátku s ním byly i kázeňské problémy. Od prvního dne totiž dostával špatné známky, například z diktátů, vyjmenovaných slov apod.! Přes veškerou snahu byla nakonec nutná změna školy. Výsledkem byl obrat o sto osmdesát stupňů, kdy se potvrdilo, že se jedná o velmi nadané dítě, jehož jediným problémem byla jazyková bariéra a které dnes zvládá školu bez větších problémů.


Co je nejdůležitější pro úspěšnou integraci

  • dítě se musí ve škole cítit bezpečně a přijímané;
  • maximální podpora výuky češtiny, a to nejen v hodinách českého jazyka – nutná reflexe i v dalších předmětech;
  • možnost seberealizace – podpora zájmové činnosti;
  • fungující oboustranná komunikace.

Partnerem této sekce Odlišný mateřský jazyk na Zapojmevšechny.cz je portál www.inkluzivniskola.cz a obecně prospěšná společnost META, o.p.s.: Společnost pro příležitosti mladých migrantů. 

Bc. Jan Heinrich 

heinrich do ramecku

Vystudoval obor Sociologie a sociální politika v Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (2004). V letech 2007 2011 pracoval jako vychovatel v dětském domově rodinného typu Radost s programem sanace rodiny. Mezi roky 2011 2012 působil jako sociální pracovník a metodik v projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání Národního pedagogického institutu.

Od roku 2012 pracuje jako sociální pracovník v META, o. p. s. Věnuje se zejména poradenství migrantům v oblasti vzdělávání. Má také zkušenosti s tvorbou a vedením workshopů pro třídy zaměřených na migrační problematiku pro organizace META a UNHCR (Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky). Je spoluautorem a lektorem akreditovaného kurzu Sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání.

Od roku 2021 působí v META také jako vedoucí nově zřízené sociální služby SASKIA (Sociálně Aktivizační Služba pro rodiny s dětmi – Komunikace, Integrace, Adaptace).

Kontakt:

Telefon: +420 777 756 858

E-mail: heinrich@meta-ops.cz 

Web: Kontakty | META, o.p.s. (meta-ops.eu)


META, o.p.s.

Pomáháme rodinám s migrační zkušeností zorientovat se v českém školství a začleněním do společnosti. Nabízíme kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a dospělé. Školám poskytujeme poradenství ve vzdělávání dětí, které mají nulovou nebo jen malou znalost češtiny. Dále pořádáme semináře, poskytujeme metodickou podporu a materiály do výuky. Dlouhodobě navrhujeme a prosazujeme systémové změny, které odrážejí aktuální potřeby škol a dětí s odlišným mateřským jazykem a které rozvíjejí jejich potenciál. Pomocí aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více na: Společnost pro příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (meta-ops.eu)


SASKIA – Sociálně Aktivizační Služba pro rodiny s dětmi – Komunikace, Integrace, Adaptace 

Další registrovanou sociální službou META,o.p.s. je od 2021 sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Naši pracovníci podporují mladé migranty a jejich rodiny v komplikovaných životních situacích, zejména s ohledem na potřeby ohrožených dětí. V této službě nabízíme intenzivní dlouhodobou spolupráci s rodinou, podporu ve výchově a vzdělávání při zvládání psychické zátěže a stresových situací, řešení sociální situace, chodu domácnosti apod.

Součástí služby je koordinovaná spolupráce s dalšími aktéry – spolupráce se školou, OSPOD (orgány sociálně – právní ochrany dětí) a jinými úřady a organizacemi pracujícími s danou rodinou. Služba pomáhá facilitovat komunikaci a překonávat znevýhodnění dané kulturní a jazykovou bariérou. Více na: Služba SASKIA pro rodiny s dětmi | META, o.p.s. (meta-ops.eu)


Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. (2016). Diskriminace do školy nepatří [online]. Praha: META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Dostupné online v 9 jazykových verzích na: https://meta-ops.eu/publikace/diskriminace-do-skoly-nepatri/ [dat. cit. 10.1.2022]

CUMMINS, J., HROMADOVÁ M., PAPÁČKOVÁ, Z., ŠÁMALOVÁ, J., TITĚROVÁ, K., A KOL. (2021).  Existuje-li to, je to možné. Praha: META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

Multikulturní výchova mírní strach i předsudky. Žáky vede k toleranci

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci nebo žáky z jiných kultur. Je tak dobré na to svou třídu připravit v rámci multikulturní výchovy, která dětem pomůže se zvládáním obav, předsudků a stereotypů a dovede je k větší toleranci i respektu vůči všemu odlišnému.

Tipy na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (1. část)

Děti a žáci s odlišným jazykem nebo cizinci potřebují během vzdělávání různé formy podpory. Jak postupovat, když takové dítě nastoupí k vám do školy nebo školky, jaké pomůcky a další podpůrná opatření jim můžete poskytnout?

Zobrazit další články