Náplň práce sociálního pedagoga v mateřské škole

12.03.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Jak vypadá náplň práce sociálního pedagoga v mateřské škole? Máme pro vás vzorový dokument s nápovědou. (Foto: APIV B)

Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Doplňte platovou třídu/stupeň zaměstnance.

Doplňte velikost úvazku.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

 • Zodpovídá se vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Mapuje závažnost a četnost výskytu rizikových jevů v předškolním vzdělávání a nutnost na ně reagovat z důvodu utváření a podpory bezpečného školního prostředí.
 • Věnuje se tvorbě projektů, programu a akcí směřujících k principům např. komunitní školy.
 • Účastní se pravidelných schůzek / porad s vedením školy.
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje všech aktérů, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky vlastní poradenské pomoci.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje Etický kodex pedagogického pracovníka / Etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje klientů, aby neohrozil soukromí a důstojnost klientů. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Věnuje se diagnostice a transformaci klimatu školy a klimatu jednotlivých tříd.
 • Na základě aktuálního stavu klimatu třídy nebo školy může stanovit plán práce s klimatem.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence a poskytuje pomoc a podporu pedagogům při prevenci, při řešení rizikového chování dětí, dopadů obtížné rodinné situace na děti a komunikaci s rodiči, PPP, OSPOD, Policií ČR.
 • Realizuje vzdělávací a rozvojové pro gramy pro učitele.
 • Poskytuje pedagogům informace týkající se zázemí dětí a problémů, což jim následně pomůže zvolit vhodný přístup k dítěti. Dbá přitom na mlčenlivost a diskrétnost ohledně sdělování citlivých a osobních údajů.
 • Posiluje znalosti, dovednosti a sebejistotu pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (např. syndrom vyhoření, neefektivní komunikace s dětmi aj.), při rozvoji těchto jevů, a v postupu k jejich zdárnému řešení.
 • Umožňuje pedagogům účast ve svépomocné skupině, sdílení, vzájemnou podporu a čerpání zkušeností jiných odborníků z dalších škol nebo školských zařízení.
 • Umožňuje pedagogům realizaci efektivních preventivních programů s pomocí jeho metodického vedení.
 • Podílí se na tvorbě IVP a PLPP a jejich vyhodnocování.
 • Navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu dítěte při jeho vzdělávání a sociálním rozvoji.
 • Distribuuje vzdělávací materiály v oblasti sociálního poradenství.
 • V konzultačních hodinách poskytuje pedagogům individuální konzultace. Ty probíhají v chráněném prostředí (k tomu určená konzultační místnost).
 • Podporuje a informuje pedagogy ohledně možností preventivního působení na rodiče dětí a tím zvyšuje celkovou efektivitu preventivního působení.


 • Realizuje konkrétní aktivity zaměřené na interkulturní výchovu a sociální rozvoj (simulační hry, projektové dny apod.).
 • Plánuje, organizuje a realizuje volnočasové aktivity a projekty s cílem zlepšování sociálních vztahů mezi dětmi, klimatu školy a třídy a prevence (patří sem mj. také realizace adaptačních kurzů, škol v přírodě aj.).
 • Dohlíží na řádné omlouvání předškolních dětí (povinné předškolní vzdělávání), řeší neomluvené hodiny.
 • Podporuje děti při sebeobsluze.
 • Podílí se na adaptaci nově příchozích dětí.
 • Aktivně vyhledává děti ze sociálně znevýhodňujícího, zanedbávajícího, ohrožujícího anebo kulturně odlišného prostředí za pomoci depistážních nástrojů.
 • Poskytuje individuální pomoc a podporu zejména těm dětem, které se nachází v tíživé situaci (např. nepříznivá situace v rodině, problémy s vrstevníky v kolektivu, problémy se začleněním do kolektivu), s výchovnými obtížemi a ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Poskytuje dětem (a společně s nimi i rodičům) možnost individuálního rozhovoru v chráněném prostředí ve škole (k tomu určená konzultační místnost).
 • Dlouhodobě spolupracuje s rodinou dítěte při nápravě nepříznivé situace s cílem zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek dítěte.
 • V případě potřeby realizuje krizovou intervenci přímo ve školním prostředí (ke krizové intervenci je odborně proškolen).
 • Pomáhá dětem, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu či kompetence, při vzdělávání v mateřské škole.
 • Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a dětem z odlišných sociálních a kulturních podmínek i jejich rodinám v sociálně právních oblastech.
 • Působí jako prostředník mezi mateřskou školou a rodinou.
 • Posiluje efektivitu primární prevence nabídnutím navazující služby rodičům (například se může jednat o kontakty na externí odborníky, ambulantní služby, letní pobyty s konkrétním zaměřením apod.).
 • Poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro přípravu dětí do školky (zprostředkování poradenství pro ranou péči, poradenství pro rodinu, poradenství sociálního pracovníka, sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi).
 • Pomáhá odstraňovat nedostatky komunikace mezi rodinou a školou a nastavit optimální informovanost.
 • Organizuje a realizuje, ve spolupráci se školním metodikem prevence (v rámci společně zřízené ZŠ a MŠ anebo v případě, kdy se samostatně zřízená MŠ rozhodne zavést pozici školního metodika prevence), besedy a setkání s rodiči. Náplní besed je problematika primární prevence (vybraná témata).
 • Provádí rozhovory s rodiči těch dětí, které vyžadují podporu v obtížných situacích (výchovné problémy, problémové rodinné zázemí aj.).
 • Uskutečňuje rozhovory s rodiči v rámci terénní práce v místě bydliště dítěte nebo ve škole.
 • Pravidelně, jednorázově nebo podle potřeby navštěvuje rodiny dětí.
 • V konzultačních hodinách poskytuje rodičům individuální konzultace ve škole. Ty probíhají v chráněném prostředí (k tomu určená konzultační místnost). Obsah konzultací směřuje zejména k nabídce řešení konfliktních situací v rámci komunikace a spolupráce rodiny a školy a k poradenské činnosti pro rodiče.
 • Zabývá se rodinnou situací dítěte, spolupracuje s dalšími subjekty (oblast sociální práce).
 • V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR, NNO (nestátní neziskové organizace), NPI ČR, CPIC aj.
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR) zejména v případě dítěte ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence dítěte plnící povinnou předškolní docházku a rizikového chování dítěte.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících děti, na rodiny dětí v sociálně vyloučených lokalitách).
 • Koordinuje spolupráci s jinými institucemi, jako jsou neziskové organizace poskytující poradenství rané péče; sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi; předškolní kluby pro matky s dětmi; nízkoprahová centra a zařízení pro děti a mládež; charity; občanské poradny poskytující právní poradenský servis zdarma; dětské skupiny a mateřská centra; služby expertů (dětští terapeuti, psychologové a psychiatři).
 • Spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky, školními asistenty a chůvami.
 • Účastní se zasedání ŠPP, poskytuje informace členům ŠPP.
 • Podílí se na návrzích a realizaci konkrétních podpůrných a výchovných opatření u jednotlivých dětí.
 • Setkává se s představiteli místních spolků, organizací a veřejných institucí a podílí se na plánování a realizaci projektů, které umožní propojení vzdělávací nabídky a materiálního zázemí školy se vzdělávacími, kulturními a sociálními potřebami lidí, kteří žijí v lokalitě.
Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.

VIDEO: Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv?

Vztahy mezi dětmi ve třídě výrazně ovlivňují nejen jejich postoj ke škole, celkovou spokojenost, ale i výsledky učení. Fungující kolektivy ovšem nejsou samozřejmostí, je potřeba je cíleně budovat a podporovat. Ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda radí, jak stmelovat vztahy ve třídách na prvním i druhém stupni. A jak případně řešit problémy.

Podpora nadaných dětí

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v rámci poskytování podpůrných opatření pro děti a žáky se SVP nezapomíná ani na podporu dětí a žáků s nadáním a mimořádným nadáním. Jaké možnosti navrhuje v rámci podpůrných opatření (IVP) pro nadané děti?

Zobrazit další články