logo
logo
MŠ Srdíčko – Jak začlenit děti s odlišným mateřským jazykem? Hlavně začněte brzy!

MŠ Srdíčko – Jak začlenit děti s odlišným mateřským jazykem? Hlavně začněte brzy!

28.06.2022
Marta Kozdas
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Jak zapojit do výuky a kolektivní činnosti děti s odlišným mateřským jazykem? Ředitelka mateřské školy Srdíčko Radana Mikšová, která se dětem s odlišným mateřským jazykem věnuje víc než deset let, doporučuje začít co nejdřív, ideálně už u mladších dětí ve školce.
Obrázek článku

Ilustrační foto / FOTO: Pixabayprvní části rozhovoru nás Mgr. Radana Mikšová, ředitelka pražské mateřské školy Srdíčko, seznámila s podporou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním zařízení externími školskými poradenskými službami či ze strany zřizovatele školy. Ve druhé části rozhovoru se věnuje práci dvojjazyčné asistentky, doučování českého jazyka nebo spolupráci s rodiči.


Některé vaše učitelky jsou proškolené v oblasti vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Máte ve školce koordinátora vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem?


Koordinátorem jsem já. Městská část Praha 12 klade zřetel na vzdělávání nejen pedagogů, ale i ředitelů. Dříve jsme se s řediteli základních škol neznali, a nyní probíhají leadershipy (pozn. redakce: Leadership je dvoudenní seminář určený pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol z MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, více na info na Leadership – MAP Praha 12), díky nimž se propojujeme i v diskusi týkající se vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. 


Ve vaší školce působí dvojjazyčná asistentka. Jaký druhý jazyk ovládá?


Měli jsme asistentku pedagoga Vietnamku, která na pedagogické fakultě studovala češtinu jako druhý jazyk. Byl to naprostý ideál, ale skončil nezdarem. Souvisí to s kulturní odlišností i s náhledem na pracovní uplatnění ženy. Vydržela rok, její muž neunesl její roli pedagožky a potřeboval ji ve svém podnikání. V současnosti je dvojjazyčnou asistentkou asistentka, která má maturitu z angličtiny, je to Češka. Pomáhá nám s podporou dětí s odlišným mateřským jazykem, s jejich vstřebáváním českého jazyka, ale i s komunikací s rodiči a přípravou materiálů, které ve školce využíváme. 


Jaké aktivity konkrétně dělá dvojjazyčná asistentka?


Není úplně dobré, aby dvojjazyčná asistentka kolovala po třídách. Většinou asistentku využíváme ve třídě, kde je největší množství dětí s odlišným mateřským jazykem, které jsou na velmi nízké úrovni porozumění českého jazyka. Navíc pomáhá při doučování češtiny. Pohybuje se se svými aktivitami samozřejmě ve všech třídách, ale prioritou je, aby většinu svého času strávila ve třídě, kde je největší podíl práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Máme třeba v jedné třídě tři děti s odlišným mateřským jazykem, z Moldávie, Ukrajiny a z Anglie z bilingvní rodiny, takže úroveň českého jazyka je velmi dobrá. V jiné třídě máme ale dvě vietnamské děti bez znalosti češtiny. Asistentka bude alespoň půlrok v této třídě, kde pomůže dětem dostat se na úroveň porozumění, aby jim ve třídě bylo dobře.


Jiná asistentka pedagoga doučuje nejen děti v povinném předškolním vzdělávání. Jak jste na tuto podporu získali prostředky?


Asistentka pedagoga má uzavřenou dohodu o provedení práce s Městskou částí Praha 12, tudíž doučuje v rámci finančních prostředků, které pro nás městská část získává od ministerstva vnitra na doučování českého jazyka dětí, které nejsou v povinném předškolním vzdělávání. Dotace je tak velkorysá, že doučování může probíhat každý den a třeba i na dvě skupiny. 

(Pozn. redakce: Jedná se aktivitu Městské části Praha 12 „Doučování českého jazyka pro děti s OMJ v mateřských školách (vyjma dětí předškolního věku).“ Aktivita se zaměřuje na komplexní pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou znalostí ČJ. Podporu poskytují přímo pedagogové ve školách, protože mají se svými dětmi/žáky dlouhodobý kontakt a znají jejich potřeby. Více informací najdete: Podpora integrace cizinců: Praha 12).


Jaký je rozdíl v doučování dětí v povinném předškolním vzdělávání a mladších dětí?


Žádný. Jen na doučování předškoláků, tedy hodinu týdně hrazenou ministerstvem školství, je v té době už pozdě. Proto začínáme, jakmile je to možné; včasný start je velmi důležitý. Asistentka si může skupinky rozdělit i podle znalostí a úrovně.


Kde získáváte finanční prostředky na dvojjazyčnou asistentku a tlumočníka?


Dvojjazyčného asistenta mohla například získat každá pražská mateřská škola, pokud se přihlásila v roce 2020 do výzvy číslo 54 (Pozn. redakce: Jedná se o Výzvu č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II z Evropských strukturálních fondů, maximální délka projektu byla stanovena na 2,5 roku). 

Dotace pokryje zhruba půl úvazku dvojjazyčné asistentky či asistentky pedagoga. V rámci schváleného projektu probíhají také projektové dny a setkávání s rodiči, které souvisí s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Dále je možnost vyjíždět na stáže do zahraničí. Těch se učitelky vůbec nemusí bát, protože je lze zařídit přes agenturu, která se věnuje zpracování žádosti v rámci vypsané výzvy a s organizací tak není žádná práce. 

Jako ředitelka ale nemůžu získat dotace na tlumočníka. Toho je možné získat v rámci dotace ministerstva vnitra, částečně i z místních akčních plánů a z krajských akčních plánů, o které si zřizovatel může požádat. Musí být ale šikovný a musí chtít. 


Tip na možnosti financování pozice dvojjazyčného asistenta v MŠ:


Šablony OP JAK mateřské školy

Přehled šablon pro MŠ

Personální podpora:

  • Školní asistent MŠ

  • Sociální pedagog MŠ

  • Dvojjazyčný asistent MŠ


Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ


Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ:

  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ


Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností:

  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ


Je-li součástí MŠ také školní družina či školní klub, je možné využít i šablony určené pro tyto subjekty.


Podání žádosti o podporu: 

25. 5. 2022 - 28. 4. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: ISKP21+ (mssf.cz)


Konzultační linka pro šablony OP JAK

e-mail: dotazyZP@msmt.cz

tel.: 234 814 777

Více informací na webu: Výzvy – OP JAK a v textu Šablony OP JAK vyhlášeny.


Ve třídách máte české děti i děti s odlišným mateřským jazykem. Jak spolu dokážou fungovat?


Ve všech třídách jsou děti české a děti s odlišným mateřským jazykem. Máme dvě třídy mladších dětí (3–5 let) a dvě třídy od 4,5 roku až po děti s odkladem školní docházky. Pracujeme ve skupinách, usilujeme o kooperaci a samostatnost dětí. V každé třídě máme navíc jedno až dvě české děti s handicapem. Od prvního dne pracujeme i s těmi nejmenšími tak, že se nejen představíme a navzájem poznáváme, ale vysvětlujeme si, proč nosí některé dítě brýle, proč holčička, kterou tady máme, nevidí, jak s ní komunikovat a co je pro ni vhodné a co ne, na co musíme dávat pozor a jak si můžeme povídat s chlapečkem, který přijel z Vietnamu a nerozumí vůbec česky. 

Jakmile se děti hned zkraje seznámí s tím, co mají jejich kamarádi jinak, za dva dny je to pro ně úplně normální a vůbec neřeší, jestli je někdo žlutý, černý, bez nohy nebo bez ruky. Je pravda, že intenzivněji musíme pracovat s předškolními dětmi, které se dostávají do období prepuberty (viz níže) a začínají si uvědomovat samy sebe, včetně svých nedokonalostí nebo odlišností, které jim třeba rodiče podali ne úplně vhodným způsobem. Stačí říct, že neumí zpívat nebo běhat a začnou to řešit: odmítají se účastnit zpívání nebo hudebních činností. Stejně tak začnou řešit nevhodná označení jako Ťong nebo Nataša z Ruska a podobně. Jakmile to děti zaslechnou, okamžitě to nasají a pokud se to včas neuchopí, už v předškolním zařízení může dojít k náznakům šikany. Najednou se objeví známky vyčlenění z kolektivu, což musíme podchytit a dávat pozor, zda se nám i v uceleném a zajetém kolektivu nezačíná rozvíjet šikana.


Další informace:

Co je prepuberta?

Prepuberta je vývojové období bezprostředně před pohlavním dospíváním; vyznačuje se kritičností, změnou postoje k dospělým, k dosavadním zájmům, pohybovou nemotorností, zaměřeností na sebe a svůj vnitřní svět, nazývá se také mladší školní věk, trvá zhruba od 6 do 12 let.


Zdroje:

HARTL, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál. s. 198.

LANGMEIER, J. a KREJČÍŘOVÁ, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. s. 117.Jaká je spolupráce s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem?


Náročná. Nástupu dítěte s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy má předcházet zjištění, odkud a kdy přijelo, jak ovládá češtinu. Dále důkladné nastudování kultury a kulturních odlišností. Vietnamským rodičům i dětem jsme se dlouho snažili přiblížit všechny nadstandardní aktivity školy: kroužky, výlety, školu v přírodě, plavání a podobně, ale nedařilo se nám děti zapojit. Až jsme se pak sešli s jinými dospělými Vietnamci a ti nám řekli, že pro jejich rodiče je důležité to, co je povinné. Nepovinné aktivity důležité nejsou, rodiče potřebují děti v krámku; a nejlépe by se prý děti adaptovaly, kdybychom vyhlásili, že nějaký kroužek je povinný. Vietnamci mají velkou úctu k pedagogovi. Sami se nikdy na nic nezeptají a my si pak myslíme, že nemají zájem. 

U ruských národů zase děti vychovávají k absolutní hrdosti a když je upozorníme na nějakou nedokonalost, tak se urazí. Pokud budu komunikovat s rodičem dítěte arabské národnosti, vždy raději zvolím komunikaci s matkou. Otec mě jako ženu nebude brát vůbec vážně, ale tak to je a já to musím respektovat. 

Zvlášť u asijských národností je velice důležité nezvat ke komunikaci s rodiči jejich kamarády. Nemáte jistotu, že překládají to, co vy říkáte. Existují integrační centra, která vám zdarma poskytnou tlumočníka, ačkoli na něj čekáte třeba 14 dnů. Také lze využít další možnosti, na stránkách Národního pedagogického institutu ČR je spousta jazykových mutací ke stažení. 

Doporučuji pozvat rodiče dítěte s odlišným mateřským jazykem do třídy třeba na dvě hodiny dopoledne, aby viděli, jak to ve školce funguje. Mnohdy je rodič překvapený, že si děti zvládají samy umýt ruce, připravit svačinu, že zpívají, cvičí, lepí, stříhají. 


Tip:

Překlady školských dokumentů v různých jazykových verzích pro mateřské školy:

» Překlady pro mateřské školy (npi.cz)


Tlumočnické a překladatelské služby, které nabízí Národní pedagogický institut ČR:

» Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz)


Jakou máte vizi rozvoje vaší školky v oblasti vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem?


Chceme upevňovat to, co umíme, více to propojovat. A naše zkušenosti se vzděláváním dětí s OMJ využít pro děti ze sociálně slabších českých rodin. Každý rok je kam směřovat, každý rok dostaneme 26 nebo 28 originálů a mezi nimi se objeví osobnosti s odlišným mateřským jazykem, každá na jiné úrovni a z jiné země. U každého dítěte je rychlost vstřebávání českého jazyka jiná. Hodně ale tlačíme na to, aby existovala podpora buď pedagogicko-psychologických poraden, nebo vyčleněných speciálních pedagogů právě pro asijské děti. Stává se, že děti vstřebávají český jazyk nepochopitelně pomalu, existuje riziko poruch učení, ale nemá s nimi kdo pracovat, protože neovládají český jazyk natolik, aby mohly být adekvátně vyšetřeny. Pedagogicko-psychologické poradny to zatím moc neumí, speciálně pedagogická centra jsou zahlcená dětmi s různými handicapy a chybíněkdo, kdo by nám pomohl pracovat s těmi dětmi s odlišným mateřským jazykem, u kterých se rýsuje handicap pro vzdělávání na základní škole. Chtěli bychom, aby Česká republika začala řešit i tuto podporu, abychom děti mohli posouvat.


Tip na závěr:

Více informací k činnosti dvojjazyčného asistenta pedagoga ve škole i další užitečné publikace naleznete na stránkách META, o.p.s.:

Dvojjazyčný AP | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)


Mgr. Radana Mikšová

Foto_Radana Mikšová

FOTO: Archiv Radany Mikšové

Radana Mikšová vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a specializaci v oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. V předškolním vzdělávání působí 34 let, z toho 25 let na pozici ředitelky mateřské školy. Od roku 2004 působí jako ředitelka Mateřské školy Srdíčko v Praze 12.

Má za sebou celkem 11 let praxe s integrací dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a inkluzivním vzděláváním. Je autorkou publikace Metodika integrace dětí s OMJ. Od roku 2020 působí v Národním pedagogickém institutu ČR jako lektorka, školí na téma integrace dětí s OMJ v mateřské škole. Je zkušební komisařkou pro ČR u závěrečných zkoušek v oboru Chůva pro předškolní vzdělávání. Působí také jako zavádějící ředitelka pro MČ Praha 12.

Mateřská škola Srdíčko

Školka má třídy s 26–27 dětmi, v každé třídě jsou 1–2 děti s podpůrnými opatřeními od 3. stupně. Do školky dochází 5–15 % dětí s odlišným mateřským jazykem (denně probíhá doučování ČJ). Ve školce působí 4 asistenti pedagoga, 1 školní asistent a 1 dvojjazyčný asistent.

Oblíbené heslo Radany Mikšové: „Vše, čím podporujeme děti s OMJ, podporujeme děti české, které jsou v kolektivu zapomenuté, neviditelné, nejisté nebo pochází z nepodnětného rodinného prostředí.“


Mohlo by Vás zajímat

Zvyklosti ve školách na Ukrajině: udělejte si jasno

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově. Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

NPI ČR podporuje děti/žáky s odlišným mateřským jazykem: e-learning, e-poradenství, překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení, poradenství i webinář –⁠ to vše poskytuje NPI ČR na podporu dětí / žáků s odlišným mateřským jazykem. Podívejte se na užitečné odkazy na databázi překladů, síť odborníků a další.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v povinném předškolním a základním vzdělávání. Článek poskytuje informace o kurikulu pro předškolní a základní vzdělávání.

Zobrazit další články