Jak zapojit rodiče všech žáků do činnosti školské rady?

21.02.2023
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká kompetencí předsedkyně školské rady. Koho může pozvat na zasedání rady? Má možnost požádat vedení školy o kontakty na všechny rodiče?

Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz:

Dobrý den, na naší škole bych chtěla z pozice předsedkyně školské rady za rodiče zapojit rodiče všech žáků. V současné době působí školská rada jako „nutná formalita“. Proto se ptám, jestli je možné kontaktovat členy vedení školy a požádat je o e-mailové kontakty rodičů. Ráda bych jim představila fungování školské rady a požádala je o eventuální podněty, které by si přáli na další její schůzce probrat.

Dále bych se chtěla zeptat, kdo má ještě kromě členů školské rady přístup na jednání. Vím, že vedení školy mohu pozvat. Mohu například ale pozvat i zástupce města (zřizovatel), případně zastupitele, rodiče…?

 

Odpověď 1:

Podmínky pro činnost školské rady stanovuje § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), jejichž znění přikládám níže. Zasedání školské rady jsou neveřejná. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se jednání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby podle uvážení rady.

O tom, jestli Vám může ředitel školy poskytnout e-mailové kontakty rodičů, bych se ve Vašem případě raději ujistila u zmocněnce pro GDPR (nebo pověřence pro ochranu osobních údajů), kterého má určeného každá škola. Kontakt na něj by měl být na stránkách školy. Pokud ne, ředitel nebo zřizovatel školy by Vám tento kontakt měl poskytnout. Více informací k fungování školské rady a všech těchto záležitostí by měli mít rovněž na příslušném odboru školství zřizovatele školy (magistrát, městský úřad).

Také můžete požádat ředitele školy, jestli by např. prostřednictvím třídních učitelů oslovil rodiče apředal jim kontakt na Vás s tím, že pokud budou chtít v dané věci spolupracovat, aby se Vám ozvali oni sami.

Příhodné je rovněž seznámit se se zvláštním právním předpisem, a to zákonem č. 101/200 Sb.  – zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství v projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu ČR. 

 

Odpověď 2:

Podle § 167 odst. 1 školského zákona je školská rada orgánem školy, tedy součástí školy. Jejím účelem je, aby se mohli zákonní zástupci, pedagogové, zřizovatel a další podílet na správě školy. Podle § 168 odst. 2 školského zákona je ředitel povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Jelikož je smyslem školské rady, aby zastupovala rodiče / zákonné zástupce žáků, dává také smysl, aby měla k dispozici e-mailové kontakty na rodiče, kde je bude informovat o činnosti a dá jim možnost se do činnosti školské rady zapojit. Ředitel by tak měl Vaší žádosti o e-mailové kontakty rodičů vyhovět. Na rodiče se můžete obracet a žádat je o podněty, které by bylo možné na schůzi školské rady probrat. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je veřejný zájem.

Členy školské rady jsou zástupci pedagogů, zákonných zástupců a zástupci zřizovatele. Jednání je povinen se zúčastnit ředitel nebo jím pověřený zástupce, a to na Vaše vyzvání jakožto předsedkyně.

Co se týče účasti veřejnosti na zasedání školské rady, školský zákon o tom mlčí, nicméně dle mého názoru se zasedání může zúčastnit kdokoliv, koho předseda školské rady pozve. Nicméně každá školská rada by měla mít jednací řád, kde upraví i to, zda je jednání veřejné a kdo se může případně zúčastnit.

Sdílíme s laskavým svolením společnosti Wolters Kluwer: Na dotaz odpověděla advokátka Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová, Holubová advokáti, s. r. o.

 

 

Školská rada (Školský zákon)

 •  167 
 • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 • Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 • Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 • Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 • Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
 1. vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
 2. dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
 3. vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
 4. v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
 5. dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
 6. dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

 

 •  168
 • Školská rada
 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 • Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 • O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 • Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Školská rada

Školská rada: Kým je a jaký má úkol? Coby nezávislý orgán uvnitř škol má školská rada důležité pravomoci a úkoly podle školského zákona. Ale co ji skutečně pohání? Hlavním cílem je zahájit konstruktivní dialog s vedením školy, aby všichni aktéři společně zkoumali, jak efektivně škola operuje nyní a jak by měla vypadat v budoucnosti.

Projekty, které stmelují třídu a zapojují rodiny do výuky

Projektové dny na děčínské ZŠ stmelují kolektiv, s lehkostí zapojují rodiny dětí a vytvářejí pozitivní klima. Máme pro vás tři tipy na konkrétní aktivity, které vás s dětmi sblíží.

Spolupráce s rodiči: Pro asistenty pedagoga je klíčová i rodina žáka

Práce asistenta pedagoga s žákem samozřejmě neprobíhá ve vakuu, ale je úzce navázaná kromě školního prostředí také na rodinné zázemí dítěte. Je tedy klíčové mezi asistentem a rodiči nastavit fungující spolupráci i otevřenou komunikaci, a to vše v rámci předem stanovených pravidel.

Zobrazit další články