logo
logo
Jak vybrat vstřícnou (inkluzivní) školu pro dítě se SVP?

Jak vybrat vstřícnou (inkluzivní) školu pro dítě se SVP?

24.03.2022
Autorský tým APIV B
Rodiče
Máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nejste si jisti, jak postupovat při zápisu a jak najít ve svém okolí vstřícnou (inkluzivní) školu? Nebo hledáte jiné možnosti, kam své dítě zapsat, aby mělo opravdu individuální a odborný přístup? Pojďme se podívat, jak při výběru školy postupovat a na co se zaměřit. V dalších dílech si ukážeme, jaké možnosti vlastně existují, jak se klasifikují stupně mentálního postižení a co je pro zápis na různé školy důležité.
Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: Freepik


První kroky před zápisem

Rodiče s dětmi se speciální vzdělávacími potřebami (SVP) by se měli ještě teď, před zápisem dítěte do základních škol obrátit na učitelky svých dětí v mateřské škole. Ony s dětmi pracují, znají je jinak než jejich rodiče, znají je nejlépe po té „výkonnostní“ stránce – znají jejich psychiku, jejich vůli, jejich bojovnost, hranici frustrační tolerance, sociabilitu. Obzvlášť, pokud s nimi pracovaly déle než jeden školní rok. A také znají postoje rodičů, což je také důležité: jejich ambice, schopnost věnovat dítěti skutečnou pozornost, i to, jak dítěti věří, že vše zvládne, jak jej dokážou motivovat a stát za ním, zda jsou schopni být trpěliví a dítě podporovat i ve chvílích, kdy se nedaří… 

Rodiče by se také měli obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC), kde dítěti status dítěte se SVP přiznali, a měli by chtít vědět, co konkrétně doporučí odborník – kterou základní školu, jaký stupeň podpory. Případně je na místě vyšetřit dítě ještě i speciálním pedagogem za účelem zmapování míry školní připravenosti dítěte. Během vyšetření speciálním pedagogem se schopnosti a dovednosti testují podrobněji a pomocí jiných nástrojů, než během testování školní zralosti dítěte.

Co by měl rodič u škol v rámci péče o žáky se SVP sledovat?

Většinu informací lze zjistit zejména z těchto 5 zdrojů:

  1. Webové stránky školy.

  2. Výroční zprávy školy - Užitečné informace ohledně péče o žáky se SVP lze najít i v každoročních výročních zprávách školy, které jsou zpravidla umístěny na webových stránkách školy. Dle Školského zákona § 10 ředitel základní školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
  3. Sociální sítě např. facebooková stránka školy (pokud ji škola má zřízenou).
  4. Individuální rozhovor s budoucím třídním učitelem / členem školního poradenského pracoviště / zástupcem ředitele pro 1. stupeň nebo ředitelem školy, např. během dne otevřených dveří nebo během konzultačních hodin. Pokud škola nenabízí pravidelné konzultační hodiny pro rodiče, je možné požádat o konzultaci i individuálně.
  5. Zjištění referencí, zkušeností a postřehů od jiných rodičů v místní lokalitě, jejichž děti (se SVP) školu již navštěvují.


Inkluzivita škol aneb kvalita péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – jaké mohou být její indikátory? 

Při tvorbě indikátorů jsme vycházeli z dokumentu Pyramida kvalitní - inkluzivní školy. [1]


Indikátor 

Zdroj

1. Škola má aktivní školní poradenské pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce), které je rozšířeno o školního speciálního pedagoga nebo o školního psychologa.

Webové stránky

Výroční zpráva

2. Ve škole je k dispozici školní asistent pro podporu žáků se SVP a jejich rodin.

Webové stránky

Výroční zpráva

3. Škola má dostatečný počet asistentů pedagoga i určeného zaměstnance, který činnosti asistentů koordinuje a metodicky je vede tak, aby mohli efektivně spolupracovat s učiteli. Škola má dlouhodobější zkušenosti se zaměstnáváním asistentů pedagoga.

Webové stránky

Výroční zpráva

Individuální rozhovor ve škole

4. Škola má ve třídách volně k dispozici pomůcky do vyučovacích hodin.

Individuální rozhovor ve škole

5. Škola umožňuje žákům zpracování domácích úkolů ve škole (a případně i dopomoc s úkoly), například v rámci školní družiny, školního klubu nebo jiných nabízených mimoškolních aktivit. 

Webové stránky

Individuální rozhovor ve škole

6. Škola poskytuje zdarma školní anebo volnočasové aktivity přístupné pro všechny žáky.

Webové stránky

Individuální rozhovor ve škole

7. Výchovný poradce nebo školní psycholog realizují pro všechny žáky vícekrát opakovanou službu kariérového poradenství (individuální i skupinovou) ohledně budoucí vzdělávací a profesní dráhy žáků.

Webové stránky

Výroční zpráva

Individuální rozhovor ve škole

8. Škola spolupracuje s informačním poradenským střediskem Úřadu práce, které poskytuje všem žákům ZŠ a jejich rodičům informace k volbě povolání.

Výroční zpráva


9. Škola realizuje projekty ve spolupráci s mateřskými a středními školami: například návštěvy, exkurze, jednodenní společné aktivity, kdy děti z MŠ navštíví třídy 1. ročníku v ZŠ, děti z 1. ročníku ZŠ zase navštíví MŠ. Škola podporuje možnost návštěvy výuky na SŠ u žáků 9. ročníku apod.

Webové stránky

Výroční zpráva

Individuální rozhovor ve škole

10. Škola má zřízenou speciální třídu dle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Webové stránky

Výroční zpráva


 11. Pro rodiče jsou zřízené pravidelné konzultační hodiny vedení školy nebo jednotlivých učitelů. Pro rodiče jsou pořádány vzdělávací semináře, rodičovské kavárny. Škola podporuje účast rodičů i prarodičů ve výuce, pořádá dny otevřených dveří pro rodiče, anebo umožňuje rodičům účast na projektových dnech školy. Škola nabízí rodičům dobrovolnickou činnost.

Webové stránky

Výroční zpráva

Reference od jiných rodičů

12. Školská rada zasedá pravidelně více jak dvakrát do roka.

Webové stránky

Výroční zpráva

13. Na škole je zřízena pracovní pozice koordinátora pro inkluzivní vzdělávání, který koordinuje péči o žáky se SVP a také zajišťuje individuální přístup k potřebám těchto žáků.

Webové stránky

Výroční zpráva

14. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, přístup do pater, sociální zařízení apod.).

Webové stránky

Výroční zpráva

15. Škola má webové stránky, na nichž lze nalézt také témata z oblasti inkluzivního vzdělávání (např. fotografie, dny otevřených dveří, společné akce s rodiči, projektové dny žáků a rodičů, úspěchy žáků se SVP apod.). 

Webové stránky


16. Škola je „komunitním“ centrem v dané lokalitě. Ve škole probíhají například večerní aktivity pro dospělé, škola nabízí vzdělávání, volnočasové aktivity dospělým apod. 

Webové stránky

Individuální rozhovor ve škole


17. Škola se účastní vzdělávacích projektů zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Učitelé procházejí dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti inkluze ve vzdělávání. 

Webové stránky

Výroční zpráva 

Individuální rozhovor ve škole

18. Škola nabízí pro žáky se SVP přípravné třídy anebo nejrůznější krátkodobé přípravné kurzy či letní školy před nástupem do ZŠ

Webové stránky

Výroční zpráva

Reference od jiných rodičů

19. Škola má zájem sejít se s Vámi a Vaším dítětem již před nástupem do ZŠ ohledně výuky a péče o Vaše dítě se SVP. Škola se zajímá o předchozí docházku dítěte v MŠ, je také v aktivním kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem, kde prošlo Vaše dítě diagnostikou. 

Individuální rozhovor ve škole

20. Škola nabízí žákům individuální nebo skupinové doučování. 

Webové stránky

Individuální rozhovor ve škole

21. Škola má dlouhodobější zkušenost s výukou žáků se SVP. Podrobnější informace je možné zpravidla nalézt ve výročních zprávách školy. 

Výroční zpráva

Individuální rozhovor ve škole

22. Budování vztahů a komunikace jsou důležitou součástí vzdělávání – ve třídách pravidelně probíhají hodiny osobnostně-sociální výchovy, třídnické hodiny s třídním učitelem zaměřené na podporu pozitivního klimatu ve třídě. Anebo ve třídách probíhají hodiny etické výchovy, hodnotového vzdělávání aj. Ve školních třídách lze nalézt na viditelném místě vyvěšená společná pravidla chování a komunikace pro všechny žáky. Žáci se aktivně podílejí na tvorbě těchto pravidel. 

Výroční zpráva

Individuální rozhovor ve škole

23. Rodiče i jejich žáci mají možnost alespoň jednou ročně poskytnout zpětnou vazbu škole. Škola nabízí rodičům a žákům například písemné nebo online dotazovací ankety, společné besedy, diskuze apod. 

Výroční zpráva

Individuální rozhovor ve škole

Reference od jiných rodičů

24. Ve škole je funkční žákovský parlament, který pravidelně komunikuje s vedením školy a předává podněty ke zlepšení chodu školy apod. Vedení parlamentu se pravidelně obměňuje.

Výroční zpráva

Webové stránky


25. Škola je otevřená takovým metodám výuky, které zohledňují různorodost žáků ve třídě. Ve škole probíhá například výuka ve skupinkách, projektová výuka či badatelsky orientovaná výuka. Žáci mají možnost při výuce vzájemně spolupracovat a vyzkoušet si různé role i aktivity. 

Výroční zpráva

Webové stránky

Individuální rozhovor ve škole

Reference od jiných rodičů

26. Učitelé pracují s formativním hodnocením žáků, přičemž motivačně kladou důraz jednak na silné stránky žáků, jednak na porovnávání aktuálního výkonu žáků s jejich vlastním předešlým výkonem. Učitelé využívají také slovní hodnocení žáků. 

Individuální rozhovor ve škole

Reference od jiných rodičů


Na místě je také si zjistit, jaká bude naplněnost prvních tříd ve škole, kam dítě nastupuje. Často je ale vše o přístupu konkrétních lidí, proto doporučujeme jít především za dobrým učitelem – laskavým, otevřeným, trpělivým, trochu nad věcí, který je tu pro dítě…..

Leckdy je dobrým řešením i odklad školní docházky. Rok navíc lze dobře využít v přípravné třídě základní školy k postupné adaptaci a motivaci dítěte na roli školáka. Pokud je dítě připravené, zkuste ho v první fázi zařadit do běžné školy, až jako druhou variantu volte speciální školství.

dalších, návazných textech najdete informace o typech základních škol, jednotlivých třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy v rámci základních škol a také o vzdělávání žáků s mentálním postižením na ZŠ. Zdroje:

LÁBUSOVÁ, A., ZEMSKÁ TANNENBERGEROVÁ, M., SVOBODA, Z. (2021). Pyramida kvalitní – inkluzivní školy. [online]. Agentura pro sociální začleňování, MMR ČR. Dostupné z: https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/pyramida-kvalitni-inkluzivni-skoly/ [dat. cit. 24.3.2022]

 


Mohlo by Vás zajímat

ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích inovuje přístup k žákům a žákyním ze sociálně znevýhodněného prostředí – část 3.

Škola Maxe Švabinského v Teplicích, kterou navštěvuje vyšší počet žáků a žákyň ze sociálně znevýhodněného prostředí, se rozhodla začlenit do svého poradenského týmu sociální pedagožku. Tento krok byl realizován díky účasti školy v projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Ve třetí, závěrečné části této série se budete moci dočíst o tom, jak nová členka týmu pomáhá žákům a žákyním druhého stupně s přechodem na střední školy a odborná učiliště a jak zvládá komunikační výzvy s rodiči.

PODCAST 54: Školské rady: Nevyužitý potenciál klíčového pilíře českého vzdělávacího systému

Nikola Křístek, odborník na školskou legislativu, školní evaluaci a rozvoj demokratické kultury ve školách, odpovídá na otázky moderátorky Marty Kozdas o významu školské rady v rámci školského systému a o tom, kdo bývá jejími členy. V rozhovoru se také dozvíte, jak jsou školské rady zakotveny v českém vzdělávacím systému jako nezávislý orgán a jaký je jejich současný význam a funkce.

Zobrazit další články