logo
logo
Zápisy se blíží! Na kterou školu přihlásit své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)?

Zápisy se blíží! Na kterou školu přihlásit své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)?

28.03.2022
Autorský tým APIV B
Rodiče
Jaké možnosti vzdělávání má žák se SVP na ZŠ? Podle jakého školního vzdělávacího programu se může vzdělávat? Co jsou podpůrná opatření a „speciální“ třídy zřízené podle paragrafu 16 školského zákona? Co nabízejí žákům se SVP základní a speciální školy? Odpovědi najdete v přehledném průvodci. Ten je určen zejména rodičům dětí se SVP, které aktuálně čeká nástup do 1. ročníku ZŠ.
Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: Pixabay


Přehled možností vzdělávání pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ:


 1. Žák se vzdělává na běžné základní škole v běžné třídě bez podpůrných opatření anebo s podpůrnými opatřeními 1. až 5. stupně


Rozsah a délka základního vzdělání

Stupeň základního vzdělání získá žák (se SVP) úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (§ 45 školského zákona). Celkem se jedná o devět absolvovaných školních roků. Stupeň základního vzdělání je možné také získat po splnění povinné školní docházky úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole (podrobněji § 55 odst. 3). Pozn.: Stupeň základního vzdělávání proto nezískávají například žáci, kteří odcházeli ze ZŠ v 7. ročníku po ukončení povinné devítileté školní docházky, přičemž jednou opakovali ročník na 1. stupni a jednou na 2. stupni. 

Příklad z praxe 1 – Jak může probíhat vzdělávání žáka se SVP v běžné škole bez podpůrných opatření:

Žák prošel vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně s výsledkem specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie) v lehčí formě. Poradna nevydává v tomto případě Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Žák nečerpá během výuky žádná podpůrná opatření, učitelé například jen v určitých případech (nárazově) zohledňují občasné pomalejší pracovní tempo žáka při psaní a čtení.

Příklad z praxe 2 – Jak může probíhat vzdělávání žáka se SVP v běžné škole s podpůrnými opatřeními:

Žák ve 2. ročníku ZŠ prošel vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně s výsledkem specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dyslexie) v těžší formě. Žák má rovněž obtíže s pozorností a hyperaktivitou (ADHD). Poradna vydává v tomto případě Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Žák čerpá během výuky podpůrná opatření 3. stupně, konkrétně personální podporu (asistent pedagoga), který po dohodě s učitelem během výuky dopomáhá žákovi se zadanou prací, vhodně jej motivuje apod. Školní speciální pedagog provádí s žákem 2x týdně jednu vyučovací hodinu cvičení (v rámci tříčlenné skupiny žáků se SVP s obdobnými obtížemi) zaměřených na zlepšení koncentrace pozornosti, dále nácvik čtení a psaní a také cvičení zaměřená na rozvoj zrakové a sluchové percepce a rozlišování (předmět speciálně pedagogická péče). Třídní učitelka systematicky zohledňuje pomalejší pracovní tempo žáka při psaní a čtení, specifické chyby i výpadky v pozornosti. Žáka hodnotí formativně, dle pokynů v Doporučení. Žák má vypracovaný Individuální vzdělávací plán.


Co jsou podpůrná opatření?

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem se SVP, kdy je potřeba upravit průběh vzdělávání u takového žáka. Cílem úprav je vyrovnávat podmínky vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny nejrůznějšími mírnými nebo závažnějšími obtížemi. Ty mohou být způsobeny:

 • nepřipraveností žáka na školu;

 • odlišnými životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím žáka;

 • nepříznivým aktuálním zdravotním stavem;

 • dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který je příčinou zdravotního znevýhodnění (postižení) žáka.

Podpůrná opatření podrobněji definuje školský zákon, podle rozsahu a obsahu se člení do 1. 5. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat.

 • 1. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.

 • 2.–5. stupeň navrhuje a metodicky podporuje jeho naplňování školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Mezi podpůrná opatření patří například:

 • úprava metod a forem vzdělávání žáka;

 • organizace vzdělávání (organizace výuky, volnočasových aktivit, prostorového uspořádání, práce s délkou vyučovací hodiny, délka přestávky, počet žáků ve třídě nebo skupině…);

 • personální podpora pro práci pedagoga jako asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, školní psycholog / školní speciální pedagog;

 • úprava obsahu vzdělávání a případně i úprava výstupů ze vzdělávání;

 • tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, průvodce pro orientaci v prostoru, osobní asistent nebo přítomnost další osoby;

 • metodická podpora v intenzivní podobě ze strany školského poradenského zařízení po dobu 6 měsíců v případech, kdy škola vzdělává žáka, jehož vzdělávání a nastavení podpůrných opatření vyžaduje těsnou spolupráci s odborníky.

Podrobnější informace o podpůrných opatřeních:

Vzdělávání dětí s mentálním postižením, podpůrná opatření a kompenzační pomůcky

Podpůrná opatření, MŠMT ČR (msmt.cz)

Úplný přehled podpůrných opatření lze nalézt v příloze č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., bod 1.7. Platné znění této vyhlášky můžete najít na stránkách MŠMT: 

https://www.msmt.cz/file/54675/download/Rámcový vzdělávací program v základní škole

Škola, která poskytuje žákům vzdělání v oboru základní škola, vypracovává Školní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (podrobnější informace lze nalézt v přehledu na konci textu).


 1. Žák se vzdělává na běžné základní škole ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona bez podpůrných opatření anebo s podpůrnými opatřeními. 

Dle Vyhlášky 27/2016 Sb. (§ 19–21) je možné zařadit žáka se SVP (viz výčet výše) do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení pouze tehdy, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka. Jedná se tedy o upravené prostředí ke vzdělávání, ve kterém se případně ještě realizují i podpůrná opatření.

Jak uvádí Školský zákon v § 16, pro žáky s:

 • mentálním postižením,

 • tělesným postižením,

 • zrakovým postižením,

 • sluchovým postižením,

 • závažnými vadami řeči,

 • závažnými vývojovými poruchami učení,

 • závažnými vývojovými poruchami chování,

 • souběžným postižením více vadami,

 • autismem

lze zřizovat buď školy, nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny.


Tipy pro rodiče:

Pokud má rodič zájem vyhledat pro své dítě se SVP např. běžné základní školy, které zároveň zřizují třídy podle § 16, je možné vyhledat nejprve základní školy v místě bydliště přes Rejstřík škol a školských zařízení a následně buď kontaktovat školy telefonicky či emailem či dohledat informace o třídách na webových stránkách škol. 

Informace o školách, kde jsou zřízeny třídy podle § 16, může také podat pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum v místě bydliště anebo v nejbližším dosahu (okres). Přehled poradenských zařízení naleznete například v Mapě expertních služeb na webu Zapojmevšechny.cz. Informace o školách, které mají třídy zřízené podle § 16, také může podat MŠMT, odbor speciálního vzdělávání.

Při volbě vhodné školy je vždy na místě projít si školní vzdělávací program školy, zmapovat, zda má škola např. v rámci „speciální“ třídy nějakým způsobem upravený učební plán (navýšení časové dotace na některé předměty), jak probíhá výuka ve třídě apod.


Třídy jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění (viz výčet výše), tzn. lze například zřídit třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením nebo pro žáky s vývojovými poruchami učení. V odůvodněných případech se v těchto třídách mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním (viz výčet výše), přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě. V těchto třídách mohou být zařazeni žáci dvou i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.

Třída má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Žák docházející do takové třídy nemusí mít stanovena žádná další individuální podpůrná opatření.

Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků se SVP (viz výčet výše) nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.

Žáci, kteří se vzdělávají v těchto třídách, mohou mít na 1. stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na 2. stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.

Základní vzdělávání pro žáky uvedené v § 16 odst. 9, kteří se vzdělávají ve třídách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem (§ 46 školského zákona).

Základním předpokladem pro vzdělávání dítěte ve třídě zřízené pro děti se SVP uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona je žádost zákonného zástupce o přeřazení dítěte do třídy speciálníTato žádost musí být podložena kladným vyjádřením školního poradenského zařízení na první straně Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (dále Doporučení).

Toto Doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let (§ 20 Vyhl. č. 27/2016 Sb.). 

I přes žádost zákonného zástupce nelze bez tohoto kladného vyjádření školského poradenského zařízení v Doporučení, nebo dokonce i bez existujícího Doporučení s kladným vyjádřením dítě do „speciální“ třídy přeřadit. Stejně tak nelze dítě v takové třídě vzdělávat, pokud dítě ani Doporučení ke vzdělávání nemá – chybí tak kladné vyjádření školského poradenského zařízení a zákonný zástupce nemá o co žádat.

Pokud dítě má platné Doporučení, pak nestačí k zařazení do „speciální“ třídy informovaný souhlas rodiče s poskytováním podpůrných opatření (část VIII. Doporučení), protože vzdělávání ve speciálním školství není podpůrné opatření (viz „seznam“ druhů podpůrných opatření v § 16 odst. 2 školského zákona). Je potřebná ještě i samostatná žádost rodiče o zařazení do „speciální“ třídy.

Pokud dítě má platné Doporučení, ale rodiče si ho od školního poradenského zařízení nepřevzali, není to důvod k nezaslání Doporučení do školy ze strany školského poradenského zařízení. Není přitom rozhodující, jestli má rodič Doporučení k dispozici nebo ne, z hlediska poskytování podpůrných opatření nebo možnosti zařazení/setrvání ve speciální třídě opět platí potřeba mít od rodiče písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření a ohledně zařazení/setrvání ve „speciální“ třídě žádost o zařazení.

Vzdělávání dítěte ve „speciální“ třídě je tak podmíněno:

 1. platným Doporučením s kladným vyjádřením se vzděláváním ve speciálním školství, 

 2. žádostí zákonného zástupce se zařazením dítěte do „speciální“ třídy. 

Pokud cokoli chybí, pak škole nezbývá nic jiného, než dítě přeřadit do třídy běžné, protože nejsou splněny podmínky pro vzdělávání ve speciálním školství. Děti bez platného doporučení školského poradenského zařízení tak ani nelze vykazovat jako žáky tříd „speciálních“. Škola sice není povinna rodiče informovat o přeřazení do běžné třídy, informace o přeřazení rodič ale nejspíše obdrží e-mailem anebo písemně.

Rámcový vzdělávací program ve třídách zřízených podle § 16

 1. Ve třídách zřízených podle § 16 se žáci mohou vzdělávat podle ŠVP vytvořeného dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (např. třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení, logopedické třídy).

 1. Pokud jsou vytvářeny třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením, potom škola vytváří Školní vzdělávací program (samostatná příloha pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), a to opět podle již výše uvedeného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde jsou popsány očekávané výstupy učiva na minimální úroveň u žáků s lehkým mentálním postižením (v rámci podpůrných opatření od 3. stupně)Minimální očekávané výstupy by měla mít každá škola zapracovány či zmíněny ve svém školním vzdělávacím programu. Tyto očekávané výstupy jsou pak vždy na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání Základní škola speciálníV rámci tohoto ŠVP může být například mj. uzpůsoben obsah výuky pro žáky (může být například zařazeno více vyučovacích hodin pracovních dílen).


Třídy zřízené podle § 16 - Příklad z praxe 1:


V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD, autismus, vady řeči, aj.) má dlouholetou tradici 11. základní škola Plzeň, Baarova 31. Škola poskytuje žákům vzdělání v oboru základní škola. Ve škole je zajišťováno speciální vzdělávání žáků buď formou individuální integrace žáka do běžných a sportovních tříd nebo formou skupinové integrace do třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


Jak fungují třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?

Ve škole působí učitelé se speciálně pedagogickým vzděláním. Ve třídách s žáky se SVP pracuje speciální pedagog. Nad rámec běžné výuky je poskytována 1 hodina speciálně pedagogické péče. Dětem je věnována cílená péče během celého dne, ve třídě je menší počet dětí (do 14). Přizpůsobeno je tempo práce, hodnocení je diferencované podle stupně vady. Učivo není redukované oproti běžným třídám (výuka podle ŠVP dle RVP pro základní vzdělávání). Žáci mají upravený učební plán (přílohy ŠVP). Posíleny jsou předměty český jazyk, matematika a informatika. Žákům se SVP je poskytováno speciální vzdělávání na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). O formě speciálního vzdělávání rozhoduje na základě žádosti rodičů ředitel školy (individuální integrace, skupinová integrace).


Žáci se SVP (skupinová i individuální integrace) jsou vzděláváni pomocí následujících podpůrných opatření:


- speciální metody,

- kompenzační a rehabilitační učební pomůcky,

- snížený počet žáků ve třídě,

- zařazení předmětu logopedická péče,

- zařazení žáků do nápravných programů DOV, KUPOZ,

- práce s počítačovými programy,

- preferování slovního hodnocení,

- rozlišování chyb, které souvisí s poruchou,

- texty úkolů vidět - zvýšená kontrola chápání obsahu,

- kopírování textů,

- tolerance úpravy,

- omezení hlasitého čtení před třídou,

- časová tolerance.


Pro zajištění speciálně vzdělávacích potřeb žáků individuálně integrovaných je zpracováván Plán pedagogické podpory, pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně nebo Individuální vzdělávací plán pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s lehkým mentálním postižením od 3. stupně podpory, je pro tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP pro základní vzdělávání.


Třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se ve škole dělí do dvou kategorií. První z nich jsou tzv. logopedické třídy. Ty jsou určeny pro žáky s vadami řeči (opožděný vývoj řeči, nesprávná výslovnost, dysfázie, dysartrie, rozštěpové vady a koktavost). Po překonání potíží (nejčastěji po ukončení 2. ročníku) bývá dítě přeřazeno do běžné třídy nebo se vrací do školy v místě bydliště. Někdy se potíže s řečí vyvinou v poruchu dyslekticko-dysortografickou a dítě může pokračovat v docházce do třídy pro žáky s poruchami učení.


Dále jsou ve škole zřízeny třídy pro žáky s poruchami učení. Třídy jsou zřizovány nejdříve od 3. ročníku. Ty jsou určeny pro žáky s vývojovými poruchami učení – převážně dyslexiií, ale také dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Do těchto tříd jsou zařazení také žáci s poruchou aktivity a pozornosti, středně těžkými vadami řeči, poruchou autistického spektra nebo s kombinovaným postižením. Po překonání potíží bývá dítě přeřazeno do běžné třídy nebo se vrací do školy v místě bydliště.


Zdroj: 

Speciální třídy | 11. ZŠ Plzeň (plzen.eu)

4 Učební plán (plzen.eu)


Třídy zřízené podle § 16 - Příklad z praxe 2:

V základní škole Karla Hynka Máchy v Doksech se v těchto třídách vzdělávají děti s lehkým mentálním postižením nebo zdravotním omezením, které jim znemožňuje plnit školní docházku v běžné základní třídě. Škola poskytuje žákům vzdělání v oboru základní škola. Ve školním roce 2019–2020 byla nově zřízena třída pro 1. stupeň, kterou navštěvuje maximálně 14 žáků většinou 3. až 5. ročníku. Důraz je kladen na kooperativní výuku, individuální výuku, názornost a praktické příklady. Heslem je „Snaha se cení více než úspěch.“ Třída 2. stupně je tvořena 6.–9. ročníkem (malotřídní systém výuky). 


Výuka v těchto třídách je zajišťována speciálním pedagogem a asistentem pedagoga. Hlavním cílem výuky je příprava pro plnohodnotný život s pracovním uplatněním a maximální integrace do života společnosti. Zásadní je rozvoj sociálních, komunikačních a praktických dovedností. 

Žáci jsou vzděláváni dle samostatného upraveného ŠVP (dle RVP pro základní vzdělávání) s úpravou očekávaných výstupů vzdělávání na minimální úroveň. V rámci tohoto ŠVP je respektována snížená rozumová úroveň žáků a rozsah učiva je tomu přizpůsoben. Očekávané výstupy jsou prakticky zaměřené a využitelné i v běžném životě.

Vzdělávací obory a časová dotace vyučovacích hodin jsou podobné jako v běžných třídách. Žáci se setkávají s běžnými školními předměty, jako je český jazyk, matematika, přírodopis, dějepis, fyzika apod., ale kromě toho se učitelé zaměřují na pracovní vyučování, při kterém si vyzkoušejí práci s různými materiály, čímž rozvíjí své manuální dovednosti, které jsou předpokladem zapojení do běžného života. Všichni žáci praktických tříd se plně podílejí na všech aktivitách školy společně s ostatními. Setkávají se s ostatními žáky na různých akcích, jako je plavání, návštěva dopravního hřiště, sportovní a kulturní akce, zájmové kroužky atd.

Zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do základní třídy praktické provádí ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce. 


Zdroj: Třídy § 16, odst. 9.: ZŠ K. H. Máchy Doksy (zsdoksy.cz)


Třídy zřízené podle § 16 - Příklad z praxe 3:

V početně velké základní škole Letovice, která poskytuje žákům vzdělání v oboru základní škola i v oboru základní škola speciální, mají žáci s lehkým mentálním postižením (od 3. stupně podpůrných opatření) možnost vzdělávání ve dvou samostatných třídách zřízených dle § 16 školského zákona s úpravou očekávaných výstupů na minimální úroveň. Škola vytvořila samostatnou přílohu ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Letovice pod názvem „Minimalizované výstupy učiva v rámci podpůrných opatření“, který je určen těmto žákům.

V těchto třídách jsou jednotlivě integrováni i žáci se středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou pak individuálně vzděláváni podle upraveného ŠVP (Školní vzdělávací program – základní škola speciální, část I.) v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání Základní škola speciální

Zdroj: 

Školní vzdělávací program - Základní škola Letovice (zsletovice.cz) 1. Žák se vzdělává na základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona bez podpůrných opatření anebo s podpůrnými opatřeními. 


Základní školy zřízené podle § 16

V těchto školách se vzdělávají žáci:

 • s mentálním postižením,

 • se zrakovým postižením,

 • se sluchovým postižením,

 • se závažnými vadami řeči,

 • s tělesným postižením,

 • se závažnými vývojovými poruchami učení,

 • závažnými vývojovými poruchami chování,

 • souběžným postižením více vadami,

 • poruchami autistického spektra.

Při těchto základních školách bývají zřizována speciálně pedagogická centra (školská poradenská zařízení), která zajišťují speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství, diagnostiku a péči žákům se SVP i jejich rodičům.

Speciální základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracovává Školní vzdělávací program pro žáky se zdravotním postižením (sluchovým, zrakovým…) podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona (viz výčet výše) je možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich typ znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.

Základní vzdělávání pro žáky uvedené v § 16 odst. 9, kteří se vzdělávají ve školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem (§ 46 Školského zákona).

Základní školy speciální

V těchto školách se vzdělávají děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na 1. stupeň a 2. stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem. Školní docházka je desetiletá (§ 48 školského zákona)

Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat dle Rámcového programu pro obor Základní škola speciální (tzn. v základní škole speciální), nejsou-li vzděláváni jinak.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – informativní přehled:

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

RVP stanoví zejména:

 • konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů;

 • podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy (ŠVP).

Nový RVP obohacený o Informatiku a rozvoj digitální gramotnosti

V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP, který je v souladu s revidovaným RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.


Pozn.: Školy mohou stále vyučovat podle ŠVP, který je v souladu s původním rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který má dobíhající platnost do 31. 8. 2023 /31. 8. 2024. Tento RVP byl zaveden v roce 2016 a jeho platnost v následujících letech končí (viz výše).

Zdroje

RVP – Rámcové vzdělávací programy – edu.cz

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) – edu.cz


Tip na závěr:

V prvním díle seriálu o zápisech do 1. ročníku jste se mohli dočíst, podle jakých kritérií hledat kvalitní základní školu pro dítě se SVP.

Pokud hledáte informace o možnostech vzdělávání dětí s mentální retardací na základních školách, informace najdete v závěrečném textu našeho třídílného seriálu: Přehled vzdělávání žáků s mentálním postižením na základních školách
Mohlo by Vás zajímat

PODCAST 50: Role matky – Zásadní faktor pro vzdělávací úspěch v sociálně vyloučených lokalitách

Práce s dospívajícími může být sama o sobě náročná. Když k tomu připočteme vliv sociálně vyloučených oblastí, vznikají ještě složitější situace. Dospívající, kteří vyrůstají v takových podmínkách, obvykle dle svých rodičů nevnímají vzdělání jako životní hodnotu. Jaké mají šance na dokončení střední školy? Mohou dosáhnout běžného životního standardu, jen když obdrží systematickou podporu? Tyto otázky rozvíjí 2. díl podcastu, v němž je opět hostem Rut Veselá z Člověka v tísni.

Projekty, které stmelují třídu a zapojují rodiny do výuky

Projektové dny na děčínské ZŠ stmelují kolektiv, s lehkostí zapojují rodiny dětí a vytvářejí pozitivní klima. Máme pro vás tři tipy na konkrétní aktivity, které vás s dětmi sblíží.

Máte „živější“ dítě a zvažujete, zda je zralé pro nástup do školy?

Máte neobratné, impulzivní a náladové dítě, či dítě se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo bez ní (ADD) v předškolním věku? Zvažte, zda je pro nástup do školy zralé nebo zda pro něj bude vhodnější odklad školní docházky z důvodu nezralé centrální nervové soustavy. Co to obnáší, se dozvíte v následujícím článku. Máme pro vás také tipy pro práci s těmito dětmi! Ty se mohou hodit jak rodičům, tak pedagogům.

Zobrazit další články