Jak pracovat s nadanými předškoláky s nerovnoměrným vývojem

11.05.2021
Autorský tým APIV B
Rodič
Pedagog

Ač se to nezdá, nadání může dětem komplikovat život. Platí to i pro děti v raném věku. Máme pro vás praktické rady, jak pomoci dětem v mateřské škole rozvíjet jejich nadání.

Obrázek článku

Ilustrační foto/FOTO: APIV B


Často nelze ihned a snadno rozlišit, zda obtíže v motivaci, vzdělávání, spolupráci a komunikaci s vrstevníky i učiteli, se kterými se nadané dítě předškolního věku v mateřské škole může potýkat, pramení z:

 • Nefunkční interakce dítěte s jeho blízkým sociálním okolím: nefunkční interakce může obnášet například v dané situaci nevhodné výchovné postupy a nedostatek empatie vůči dítěti ze strany rodičů a dalších blízkých osob. 

Dle M. Martochové Dudové a M. Martocha (2012): „Sociální okolí se muže významně podílet na utváření problémových rysů dítěte, které se později negativně projeví právě opět v oblasti sociálních vztahů. Např. kladení přílišného důrazu na výkon, a nikoliv na osobnost dítěte, může být živnou půdou pro pozdější vznik nefunkčního typu perfekcionismu. Ten potom může dítěti způsobovat problémy v kontaktu s vrstevníky a může být mj. i základem pro rozvoj dalších emočních problémů, např. může vést ke snížení sebedůvěry, zvýšenému sebekritizování a k vytvoření neadekvátního sebeobrazu.“ [1]

 • Nefunkčních způsobů vzdělávání dítěte: nefunkční způsoby vzdělávání dítěte mohou obnášet brzdění jeho zvídavosti s odkazem na to, že dítě bude mít dostatek času se rozvíjet v základní škole, požadování, aby se dítě přizpůsobilo danému programu v mateřské školce bez toho, aby se přihlédlo k individuálním potřebám dítěte, které by si například místo odpoledního spánku raději četlo, stavělo apod.;

 • Osobnostních charakteristik dítěte: například bázlivost, sklony k prožívání úzkostných stavů, tendence vyhýbat se rizikům, tendence trávit čas o samotě, nechuť ke společnosti, malá kapacita korigovat vlastní projevy emocí, neschopnost odloučit se od rodičů, obtíže v komunikaci v novém prostředí a s cizími lidmi, malá schopnost akceptovat sociální normy a přizpůsobit jim své chování, perfekcionismus;

 • Nerovnoměrného vývoje percepčně motorických a kognitivních funkcí: například zrakové a sluchové vnímání, pozornost, paměť, řeč, jemná a hrubá motorika, pravolevá orientace jsou oslabené ve srovnání s rozumovým nadáním;

 • Vývojových poruch: například poruchy aktivity a pozornosti;

 • Pervazivních vývojových poruch: poruchy autistického spektra.

Mateřská škola může při spolupráci se školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) významným způsobem přispět k tomu, aby nadané dítě s nerovnoměrným vývojem mohlo:

 • osvojovat funkční interakce s okolím, 

 • úspěšně se zapojit do procesu vzdělávání,

 • rozvíjet své vlohy a nadání, 

 • rozvíjet sociální dovednosti, kdy se v kontaktu s vrstevníky může rozvíjet jeho sebepojetí, sebevědomí, a učí se sdílet zážitky a emoce,

 • pracovat na rozvoji oslabených funkcí centrálního nervového systému.

V tomto článku naleznete praktické rady, jak v předškolním vzdělávání pomoci nadaným dětem s nerovnoměrným vývojem rozvíjet nejen jejich vlohy a nadání, ale zároveň i jejich sociální dovednosti. Vhodným přístupem lze předejít rozvoji nejrůznějších obtíží, se kterými se nadané dítě v mateřské škole může potýkat.

Tip:

Text se nezabývá tematikou rozvoje nadaných předškoláků s nerovnoměrným vývojem, kteří vykazují výrazné oslabení některých funkcí centrálního nervového systému anebo vývojové či pervazivní vývojové poruchy. 

Pokud vás tato problematika zajímá, bližší informace naleznete v textech: Dítě s ADHD a motivace k učeníPsychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hraniceOdměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS) a Kompenzační pomůcky pro děti s poruchami autistického spektra (PAS)

1. Vybírejte vhodné aktivity


V důsledku nerovnoměrného vývoje u nadaného dítěte (ať už jsou příčiny jakékoliv) může být pro nadané dítě obtížné zapojit se do kolektivu, kde mají ostatní děti často jiné zájmy, odlišné prožívání apod. V takovém případě pomůže individuální přístup učitelky, která dokáže dítěti poskytovat dostatek zajímavých podnětů odpovídajících jeho úrovni, dostatek zajímavých podnětů „na míru“, protože aktivity přiměřené schopnostem jeho vrstevníků pro něj nemusí být dostatečně zajímavé. Zároveň je důležité nadané dítě podpořit v začlenění do kolektivu ostatních dětí, kde si bude moci najít kamarády a rozvíjet se sociálně. [2] 

Při společných aktivitách s ostatními dětmi, které jsou pro dítě s rychlým rozumovým vývojem příliš jednoduché a nezajímavé, může nastat potíž. To, čemu se jeho vrstevníci teprve učí, nadané dítě už ovládlo, a proto je vhodné dávat mu takové úkoly, které pro něj budou obtížné, ale splnitelné. Tím předejdete tomu, aby se nudilo. Současně dbejte na zapojení dítěte do kolektivu, protože i nadané děti touží po kamarádech a potřebují se rozvíjet sociálně. Jako inspiraci nabízíme aktivitu „Seznámení se sovičkami“ z mateřské školy Rozmarýnek, kde se úkoly dětem rozdělí tak, aby odpovídaly jejich schopnostem.

Aktivita: Seznámení se sovičkami

„Nejmladší děti budou sovičky kreslit, modelovat a učit se o nich básničky, písničky apod.

Pokročilejší děti budou hledat informace o tom, jak sovy žijí.

Ty, které umí číst, nebo ty, kterým už někdo o sovičkách četl, budou hledat v knížkách příběhy, ve kterých se o sovách píše. 

„Vědci“ budou hledat informace o různých druzích sov v encyklopediích nebo i v odborné literatuře, na mapě mohou ukázat, kde se které druhy vyskytují apod. 

Na konci projektu zhodnotíme, co jsme se naučili.“ [3]

Podobné aktivity umožňují začlenit nadané dítě mezi ostatní tak, aby s nimi mohlo spolupracovat navzdory jiné úrovni schopností, a současně se rozvíjet díky dostatku zajímavých podnětů. Je přitom důležité v dítěti nebudovat pocit odlišnosti, ale sounáležitosti.

Pro rozvíjení zájmů nadaných dětí prostřednictvím např. četby nebo vypracovávání pracovních listů můžete využít také polední odpočinek, pokud dítě nemá potřebu odpočívat s ostatními a upřednostní aktivitu.

Tip: 

V příloze najdete výběr úkolů vhodných pro rozvoj nadaných dětí v mateřské škole.

Přečtěte si také: Identifikace rozumově nadaného žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, Nadaný žák s dyslexií: Jak s ním pracovat nebo si třeba poslechněte podcast PODCAST 6.díl: Můj dobrý výkon přičítali náhodě.

 Pozor na perfekcionismus a vzdor

Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu a nedokážou se vyrovnat s jimi vnímanou nedokonalostí svých výtvorů. Takovým dětem poskytněte šetrnou zpětnou vazbu, výtvor s nimi proberte a veďte je k zaměření nejen na výsledek, ale také na proces tvorby.

Jiné děti zase osloví nějaké téma natolik, že je nic jiného nezajímá. Mají potřebu k němu získat všechny dostupné informace, a jsou-li nuceny věnovat se něčemu jinému, mohou jednat vzdorovitě.  Nechte dítě věnovat se činnosti, která ho zajímá, pokud to situace umožňuje. Zároveň ho učte činnost ukončit v případech, kdy to je nezbytné, a ukažte mu, proč to je důležité. [3]

2. Umožněte kontakt se staršími dětmi


Pro nadané děti, které mají obtíže navazovat a udržovat kamarádské vztahy s vrstevníky, je vhodným řešením jejich zařazování do věkově smíšených tříd v mateřské škole, kde si mohou najít starší kamarády na stejné úrovni rozumového vývoje. Problém může nastat, pokud se dítě stane nejstarším v kolektivu dětí v mateřské škole a rodiče musí se rozhodnout, zda nechat dítě v mateřské škole, nebo usilovat o předčasný nástup do školy. To je ale možné doporučit jen tehdy, odpovídá-li úroveň sociálních dovedností dítěte úrovni jeho kognitivních dovedností. [4]

3. Vyhněte se srovnávání

Děti si v průběhu života osvojují vzorce chování, které pak ovlivňují jejich fungování v kolektivu. Jestliže je budete motivovat především k soutěžení a poměřování s ostatními dětmi, navyknou si odvozovat vlastní hodnotu a sebevědomí od své úspěšnosti. To může být problematické ve vztazích k druhým lidem, protože je dítě bude vnímat jako své soupeře. 

V situacích, kdy je potřeba spolupráce, se může dítě projevovat neústupně, aby nevypadalo jako slaboch. Soupeření neprospívá dovednostem jako naslouchání, podpora nebo schopnost požádat o pomoc, hledat konsenzus a podobně. Bez zmíněných dovedností se ale spolupráce v kolektivu nemůže podařit, a proto je třeba je v dětech rozvíjet. 

Tip z praxe 

Zkuste mírně upravit pravidla soutěživých her. Například při vybíjené zaveďte pravidlo, že ten, kdo je vybitý, zůstane stát na místě a může být do hry vrácený jakýmkoli jiným hráčem. Tím předejdete tomu, aby někteří byli považovaní za definitivní poražené, zatímco jiní za vítěze. Ve hrách, kdy proti sobě stojí dva týmy, je možné družstva promíchávat. Při různých přehlídkách, předvádění výtvorů a vystavování prací je možné vynechat vyhlašování vítězů a nechat na každém jednotlivci, aby se porovnal s ostatními a zjistil, jak je možné věci udělat jinak. [5]

Příloha 1: Příklady rozvíjejících úkolů pro nadané děti v mateřské škole

Zdroje

[1] MARTOCHOVÁ DUDOVÁ, M., MARTOCH, M. (2012). Problematika nerovnoměrného vývoje u mimořádně nadaných dětí. [online]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/38554 [datum citace 21. 9. 2020].

[2] HAVIGEROVÁ, J. M. (2011). Pět pohledů na nadání. Praha: Grada, 2011. 

[3] HOMOLKOVÁ, M., KOŠŤÁLOVÁ, I., MARTINCOVÁ, N. NOMI – Metodika MND MŠ s NOMI [online]. (2012). Hradec Králové: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3322 [datum citace 31. 8. 2020]

[4] GILLERNOVÁ, I., ed. a MERTIN, V., ed. (2003). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 

[5] MARTOCH, M. MARTOCHOVÁ DUDOVÁ, M. (2011). Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky zájmového vzdělávání a NNO. [online]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2017 [datum citace 21. 9. 2020]

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články