Spolupráce s rodiči: Pro asistenty pedagoga je klíčová i rodina žáka

Práce asistenta pedagoga s žákem samozřejmě neprobíhá ve vakuu, ale je úzce navázaná kromě školního prostředí také na rodinné zázemí dítěte. Je tedy klíčové mezi asistentem a rodiči nastavit fungující spolupráci i otevřenou komunikaci, a to vše v rámci předem stanovených pravidel.

Zdroj: Autorský tým APIV B

Každý asistent pedagoga by si měl být neustále vědom toho, že komunikace s rodinou sociálně či zdravotně znevýhodněného žáka je nezastupitelnou součástí jeho práce se svěřeným dítětem. Na základě součinnosti s rodinou dochází k vytvoření pozitivního postoje žáka ke škole, a tedy i k asistentovi pedagoga. Pro předcházení nedorozumění mezi asistenty a rodiči je ovšem nezbytné:

  • stanovení transparentních pravidel pro komunikaci, která všichni respektují a dodržují,
  • nastavit vzájemnou spolupráci na pravidelné bázi a aktivitu na obou stranách.

Spolupráce v zájmu dítěte

Rodiče by měli být vždy srozuměni s tím, že bude zachována důvěrnost veškerých sdělení, že jsou sdílené informace využívány pouze pro zajišťování pomoci a efektivního vzdělávání daného žáka. Doporučujeme uplatňovat otevřenost vůči rodině a snažit se o totéž z jejich strany. Společným mottem se může stát: „Vše co společně děláme, slouží pro prospěch dítěte.“ 

Níže uvádíme osvědčené tipy pro fungující spolupráci.

Osvědčené tipy pro fungující spolupráci s rodiči: 

Asistent pedagoga má dobrou znalost rodinného prostředí, z něhož žáci pocházejí.

Asistent pedagoga má od rodičů zjištěné důležité informace o dítěti (o jeho zálibách, koníčcích, ale také zvycích, vlastnostech, náboženství, o kamarádech apod.).

Asistent pedagoga dává rodičům doporučení, jak mají s dítětem pracovat, jaké pracovní postupy dítěti vyhovují.

Asistent pedagoga společně s rodiči sleduje pokroky dítěte, jak dítěti vyhovují zvolené postupy, zda a jak se dítěti daří zvládat úkol, co by bylo třeba vylepšit.

Asistent pedagoga vede rodiče k uvědomění si odpovědnosti k vlastnímu dítěti. Tento bod se může týkat zejména: komunikace a spolupráce se školou; domácích úkolů a přípravy; zajištění pomůcek; včasného předávání informací o dítěti směrem ke škole, aktivního podílení se na používání motivačního systému u dítěte i v domácím prostředí, tzn. nejen ve škole, pokud škola rodiče o to požádá apod.

Asistent pedagoga zajišťuje podporu sociálního a kulturního zapojení žáků do školního prostředí. Tento bod se může týkat zejména dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Jak to vidí asistenti pedagoga? Anketa z praxe

Pro představu předkládáme i přepis z ankety mezi asistenty pedagoga, kteří mají osobní zkušenosti ze spolupráce s rodiči. Otázka zněla, jaký má podle nich pozice asistenta pedagoga význam pro rodiče. 

  • Větší jistotu, že se s žákem pracuje individuálně, podle jeho možností a schopností, a tudíž že nezaostává, nestrádá. Pro ostatní rodiče ze třídy větší jistotu toho, že se učitel díky asistentovi může více věnovat ostatním dětem. 
  • Rodiče vidí, že se jejich dítěti věnuje dostatečná pozornost a podpora. Ve velké míře všichni rodiče oceňují, že jsou ve třídě dva pedagogové, kteří si dělí práci s žáky podle potřeby a jejich znalostí a dovedností. 
  • Rodiče mě uznávají jako odborníka, který je vzdělán v oblasti, jež pomáhá jejich dítěti. Často se na mne obracejí s žádostí o radu či pomoc. 

Konkrétní způsob komunikace v praxi lze vyčíst ze zápisu z pedagogického portfolia jedné asistentky pedagoga:

  • Žák má tendenci reagovat liknavě na instrukce učitele, takže v době, kdy teprve začíná pracovat, ostatní děti již mají samostatnou práci hotovou a výsledky, které si ostatní ověřují na tabuli, si on bez námahy často opisuje do sešitu. O této skutečnosti jsem informovala maminku v diáři, zvolila jsem tentokrát komunikaci skrz žákovský diář, kde v týdnu krátce shrnu přístup, učivo nebo doporučení. Opakovaně jsem žádala o to, aby si žák donesl tabulky a shrnutí učiva, které jsem mu minulý rok vyrobila a laminovala. Zatím bez efektu. Budu muset maminku oslovit přímo, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Tip: 

Je nezbytné mít s rodiči nastavenou pravidelnou a transparentní komunikaci. Pravidla pro ni by měla být ideálně vytvořena ve spolupráci s danou rodinou a měla by jí být srozumitelná. Rodiče mohou sami navrhnout, jaký způsob komunikace jim nejvíce vyhovuje. Také by se neměli ze strany školy dozvídat jen nepříjemné zprávy, pak hrozí, že budou časem jednat velmi defenzivně. 

Pokud komunikace i přes snahu pedagoga nefunguje, je vhodné se zeptat, co se aktuálně děje v dané rodině. Případně se zaměřit na lepší srozumitelnost pravidel školy.


Zdroje:

[1] KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. (2015). Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 21–34.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Ze školního klubu k práci asistenta pedagoga
Rivalové, nebo spojenci? Ze vzájemné spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele nejvíce vytěží především děti. Najděte společnou cestu, jako to dokázaly kolegyně z jedné pražské základní školy v našem článku.
Řešení nefunkční komunikace mezi asistentem pedagoga a žákem
Asistenta pedagoga (AP) čeká v průběhu školního roku mnoho nástrah, které je potřeba s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) překonat. Přečtěte si, jaké to jsou, co dělat a čemu se raději vyhnout.
VIDEO: Jaké výzvy čekají oborové asistenty pedagoga na druhém stupni ZŠ?
Práce oborových asistentů pedagoga na druhém stupni základní školy má určité odlišnosti od práce na stupni prvním. Například je nutné přistupovat jinak k žákům se SVP, kteří během dospívání mnohem hůře snášejí dozor a naopak oceňují prostor k samostatnosti. Jak nastavit pravidla pro působení oborových asistentů, popsala ve videu Klára Fischerová, speciální pedagožka na ZŠ Lyčkovo náměstí.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.