Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti

Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.

Obr.: Centra aktivit – 1. třída základní školy. Zdroj: Tyršova Základní škola a Mateřská škola Plzeň – Černice.


Program „Začít spolu“ je zaměřený na předškoláky a mladší školáky, funguje v souladu s alternativním pedagogickým přístupem orientovaným na dítě. Děti jsou v něm tak spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování. Vyučující je zde spíše v roli průvodce a nabízí žákům různé typy činností dle jejich individuálních potřeb. Jeho cílem je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení nesrovnává žáky mezi sebou. Největší váhu má v programu vlastní sebehodnocení každého dítěte. Chyba je přitom vnímána jako neoddělitelná součást procesu vzdělávání a příležitost k dalšímu rozvoji. 

Inspirace Marií Montessori a centra aktivit

Koncept učebního prostředí se inspiroval u Marie Montessori, třídy jsou tedy uspořádány do tzv. center aktivit. To jsou menší pracovní kouty, ve kterých mohou děti pracovat samostatně i ve skupině a které jsou vybaveny tak, aby je stimulovaly k aktivitě. Pomůcky jsou zde vždy volně přístupné a umístěné na lehce dostupných místech. 

Zdroj: Tyršova Základní škola a Mateřská škola Plzeň – Černice.

Pro představu uvádíme některá centra aktivit ve třídě základní školy, ve skutečnosti jich může být více:

  • Centrum čtení a centrum psaní slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní, k podpoře rozvoje gramotnosti. 
  • Centrum čtení je vybaveno knihami, texty, básničkami, říkadly a dětskými časopisy. Je zde možné najít i karty se slovy, slabikáře, skládačky z čísel a písmen, ale i kazety, cédéčka, přehrávače a sluchátka. 
  • Centrum psaní nabízí pera, pastelky, tužky, nejrůznější druhy papírů, sešity, písanky, počítač, tiskárnu, případně psací stroj.
  • Centrum matematiky a manipulativ by mělo dovést děti k pochopení matematických zákonitostí, k získání konkrétních zkušeností s matematikou z reálného světa. Jsou zde k nalezení a používání pracovní sešity a učebnice matematiky, číslice, počítadla, přírodniny k počítání, metr, provázek, kružítka, pravítka, geometrické tvary či stavebnice.
  • Centrum pokusy a objevy slouží k pozorováním, biologickým i chemickým pokusům, objevování a experimentování. Je zde možné nalézt kromě jiného lupu, mikroskop, přírodniny, váhy, zkumavky, filtrační papír, vatu, špejle, měřidla, encyklopedie a mapy. 
  • Centrum ateliér využívá potenciálu, který kontakt s uměním, estetikou a kreativitou může žákům přinést, ale také napomáhá ve vyjádření pocitů, dojmů a zážitků. Jsou tu k využití tradiční i netradiční artikly, jako jsou vodové a temperové barvy, pastelky, fixy, tužky, kelímky, hadříky, štětce, modelovací hlína, výkresy a papíry, lepidla, látky, vlny a nitě, přírodniny i knihy o výtvarném umění.


pastedGraphic.png

Ukázka center aktivit ve třídě. Zdroj: Inovativní pedagogické programy – 1. díl – Začít spolu.

Jak to funguje v praxi? Žáci dostávají penzum úkolů, které mají vyřešit v daném čase. Mají ale možnost si sami volit úroveň, pořadí úkolů i způsob jejich řešení. K tomu používají pomůcky, které si dle svého uvážení vybírají. Učitel přitom stojí v pozadí a do popředí se dostává aktivita dětí a jejich vzájemná spolupráce.

Pravidla ve třídě programu Začít spolu.

Zdroj: Step by Step Česká republika, o.p.s.

Ve třídě se tedy ve stejnou dobu pracuje na různých úkolech v různých centrech aktivit. Děti každý den navštíví jiné, aby postupně prošly všechna a splnily nastavené cíle. K dosažení stanoveného cíle ve výuce se používá časově vymezený plán. Ten obsahuje určité množství učiva, jež žák dokáže samostatně a relativně nezávisle na učiteli zpracovat v určitém čase. Učitel hlavně uspořádává třídu do center aktivit a stará se o jejich vybavení, přičemž obměňuje pomůcky na základě projektových témat, zájmů a potřeb dětí. [3]

Kde a jak vznikl program „Začít spolu“

U vzniku vzdělávacího programu „Začít spolu“ (mezinárodně známého jako „Step by Step“) byla nadace Open Society Foundations, kterou založil v roce 1993 filantrop a finančník George Soros. Cílem bylo finančně podpořit vzdělávání fungující na demokratických principech a rozvoj občanské společnosti, a to primárně v zemích bývalého východního bloku. Ve spolupráci s washingtonskou neziskovou organizací Children’s Resources International a pedagogickými odborníky vznikl ucelený program pro výchovu a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku.

Program vychází z tradic evropské pedagogiky – propojuje myšlenky Komenského, Montessori, Gardnera, principy činnostního učení, učení v souvislostech, projektového vyučování aj. Koncept dnes slouží jako základní platforma pro další vzdělávací formy, metody a inovace, a to díky své ucelenosti a provázanosti principů, podle kterých funguje.  [1]  

Čím si program získal učitele, rodiče i děti?

V začátcích 90. let byl program značně inovativní v tom, že ve školkách kromě učitelů působili i asistenti a rodinný koordinátor, jenž byl prostředníkem mezi rodinou a školou, pomáhal s aktivním zapojením rodičů a spolupracoval s okolní komunitou. Myšlenky konceptu se díky pozitivním zkušenostem učitelů, rodičů a hlavně dětí rychle začaly šířit do dalších školek a škol. Zkušenosti předávali dál nejčastěji samotní učitelé, což se obvykle dělo formou letních škol, pozváním zájemců z řad učitelů či rodičů do výuky, případně realizací seminářů pro pedagogické sbory. Tento model je realizován i dnes, navíc je rozšířen o další možnosti kolegiální nebo individuální podpory. Hlavní cíle programu a jeho základní principy uvádíme v příloze pod článkem. (Příloha ke stažení pod textem)

Školením prošlo přes deset tisíc učitelů

Program „Začít spolu“ si získal značnou oblibu i v tuzemsku. Ředitelka „Step by Step“ v Česku Mgr. Iveta Pasáková například v rozhovoru pro magazín Řízení školy (12/2019) uvedla, že za posledních 25 let prošlo vzděláváním v rámci komunity přes 10 tisíc učitelů. Jen od roku 2014 jich bylo 3,5 tisíce. Iveta Pasáková k tomu dodává: „Ale to, že učitel projde naším vzděláváním, neznamená, že realizuje program Začít spolu. K tomu je potřeba mnoho dalších důležitých podmínek. Pokud mluvíme o školách, které se k programu hlásí, tak je jich zhruba 200. Více je škol mateřských, zhruba 120, zbytek jsou základní školy. (…) Škol, které používají metodiku programu, přibývá, každý rok máme na letní škole téměř 200 učitelů, takže se zdá, že zájem o program Začít spolu narůstá.“ [2]

Činnost v Česku

Step by Step ČR, o.p.s., (SbS ČR) je jediný český držitel licence pro šíření vzdělávacího programu „Začít spolu“, již uděluje ISSA (International Step by Step Association). Je též jediným odborným garantem vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto programu v České republice. Více o činnosti „Step by Step ČR“ najdete v přiložené prezentaci.

Příloha ke stažení: Step by Step ČR, o.p.s


Zdroje:

[1] Začít spolu. O programu Začít spolu. (nedatováno)  [online]. [cit. 20. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/ 

[2] Pýchová, S. (2019) Škola má být připravená na jakékoli dítě.  [online]. [cit. 20. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.zacitspolu.eu/wp/wp-content/uploads/2019/11/rsk_2019_12_nahled_2-1.pdf 

[3] Novotná, E. (2018) Plánování center aktivit v programu Začít spolu na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce, vedoucí doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., Masarykova univerzita, s. 43–45. [online]. [cit. 21. 2. 2020]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zu76p/planovani_center_aktivit_v_programu_zacit_spolu-na_1._stupni_diplomova_prace.pdf

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Mapy učebního pokroku a Bloomova taxonomie cílů
Vnitřní motivace dítěte dokáže ve vzdělávání zázraky, zejména když ji škola vhodně podpoří. Jak vypadá aplikace map učebního pokroku a Bloomovy taxonomie cílů v praxi na ZŠ Lyčkovo nám.?
Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření
Mentoringem, koučinkem a supervizí se dá předcházet syndromu vyhoření. Jak si základní škola profesora Švejcara na Praze 12 udržuje kvalitní pedagogy, a tedy kvalitní výuku? O tom vypráví zástupce ředitele a externí mentor.
Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření – konkrétní zakázka
Případy syndromu vyhoření ve školách přibývají, jde o velké téma dnešního školství. Jak se dá mentoringem a koučinkem zažehnat odliv kvalitních pedagogů? Tady je jeden konkrétní příklad.
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.