Proč, kdy a jak se věnovat tématu duševního zdraví ve škole?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay

Tři tipy: jak, kdy a proč se systematicky věnovat tématu duševního zdraví u žáků

Informace obsažené v tomto doporučení včetně příloh pod textem mohou být použity jako součást minimálního preventivního programu školy či krizového plánu školy. Vedení školy si ve spolupráci se zaměstnanci školního poradenského pracoviště může následující doporučení uzpůsobit přesně podle interních potřeb školy.  

  1. Budování vztahů důvěry s žáky

  • Je vhodné (nejen v rámci realizace jednotlivých aktivit minimálního preventivního programu školy) zavést pravidelné třídnické hodiny se třídami nebo „třídnické chvilky“ žáků s třídním učitelem v délce 10–20 minut. Na 1. stupni ZŠ se osvědčuje zavést pravidelné společné sdílení po víkendu (v pondělí ráno) a v pátek odpoledne (před víkendem), kdy žáci shrnují, co dělali o víkendu, a hodnotí uplynulý školní týden. Na 2. stupni je vhodné zavést pravidelné třídnické hodiny alespoň v intervalu jednou za 3 týdny, anebo zavést „třídnické chvilky“ alespoň jedenkrát týdně. Pravidelná realizace třídnických hodin a třídnických chvilek přispívá k budování vztahů důvěry mezi třídním učitelem a žáky. 

  • Je důležité, aby žáci rozuměli tomu, že požádat o pomoc nebo se někomu svěřit se svými psychickými obtížemi není známkou slabosti. Je proto vhodné žáky seznámit s dokumentem: „Manuál pro žáky: Kdy a komu si říct o pomoc, když mám psychické obtíže?“ (ke stažení jako příloha 1). Manuál by měl být dostupný pro všechny žáky (například může být vyvěšen na viditelném místě ve škole a také umístěn na webových stránkách školy). 

  • Všichni žáci by měli být předem informováni o možnosti se obrátit na konkrétní osobu v případě, že oni sami pociťují psychické obtíže. Žáci by měli znát všechny komunikační kanály školy: schránka důvěry ve škole, e-mailová schránka důvěry, konzultační hodiny školního psychologa, výchovného poradce, třídního učitele apod. Žáci by měli být povzbuzováni k tomu, aby se obraceli na učitele anebo na zaměstnance školního poradenského pracoviště pomocí těchto komunikačních kanálů, a to s jakýmikoliv, tedy i s drobnými problémy. Průběžná komunikace pomáhá předcházet rozvoji závažnějších obtíží a problémů. 

  • Je důležité, aby žáci rozuměli tomu, že je rozdíl mezi rolí žáka pouze pasivně přihlížejícího a aktivní rolí žáka, tzn. rolí toho, kdo je ochotný nabídnout žákovi, u kterého pozoruje projevy psychických obtíží, určitou podporu. Žáci by měli být informováni i o tom, že také oni sami mohou promluvit se svým spolužákem, který má obtíže, nabídnout mu například doprovod ke školnímu psychologovi nebo mu doporučit, aby se obrátil na školní schránku důvěry. Je vhodné žáky seznámit s následujícím dokumentem: „Manuál pro žáky: Co dělat, když má můj spolužák obtíže – a jak s ním mluvit.“ (ke stažení jako příloha 2). Manuál by měl být dostupný pro všechny žáky (například může být vyvěšen na viditelném místě ve škole a také umístěn na webových stránkách školy). 

Forma a čas sdělení: 

Třídnické hodiny a třídnické chvilky v průběhu celého školního roku. 

Vždy začátkem každého školního roku, na adaptačním výjezdu žáků adaptačním dni / úvodní třídnické hodině, jsou žáci informováni o komunikačních kanálech školy i o tom, proč, kdy, komu a jak si říct o pomoc, pokud sami pociťují psychické obtíže nebo pozorují u spolužáka psychické obtíže. 

Rodiče žáků jsou o informačních kanálech školy informováni na úvodních třídních schůzkách. 


  1. Neopomíjet témata duševního zdraví ve výuce a v programech primární prevence 

Je vhodné zařazovat jak do výuky (tematické bloky), tak i do plánovaných programů primární prevence témata související s duševním zdravím, well-beingem, zvládáním stresu a zátěže, uměním říct „ne“, uměním říct si o pomoc, uměním zvládat manipulaci, nátlak apod.   1. Včasná identifikace psychických obtíží u žáků

Učitelé a další pedagogičtí pracovníci školy jsou začátkem každého školního roku informováni o tom, že pokud si u některého ze žáků všimnou psychických obtíží, které trvají alespoň několik týdnů, informují o této skutečnosti některého ze členů školního poradenského pracoviště (metodika prevence školy, školního psychologa…). Ten následně zvolí další postup. Je rovněž vhodné (třídní) učitele seznámit s dokumentem „Manuál pro učitele: Jak identifikovat žáka s duševními obtížemi“ (ke stažení jako příloha 3).

Forma a čas sdělení: pravidelné porady školy, optimálně v přípravném týdnu. 

Tip:

Další informace, například jak komunikovat se žákem, který má psychické obtíže nebo jak komunikovat s rodiči tohoto žáka, najdou zájemci v textu Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

 

Ke stažení: 

Příloha 1: Manuál pro žáky: Kdy a komu si říct o pomoc, když mám psychické obtíže?

Příloha 2: Manuál pro žáky: Co dělat, když má můj spolužák obtíže - a jak s ním mluvit

Příloha 3: Manuál pro učitele: Jak identifikovat žáka s duševními obtížemi..

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření
Mentoringem, koučinkem a supervizí se dá předcházet syndromu vyhoření. Jak si základní škola profesora Švejcara na Praze 12 udržuje kvalitní pedagogy, a tedy kvalitní výuku? O tom vypráví zástupce ředitele a externí mentor.
Mentoring ve školství jako prevence syndromu vyhoření – konkrétní zakázka
Případy syndromu vyhoření ve školách přibývají, jde o velké téma dnešního školství. Jak se dá mentoringem a koučinkem zažehnat odliv kvalitních pedagogů? Tady je jeden konkrétní příklad.
VIDEO: Bez spokojených pedagogů nemůže škola uspět. Čím je motivovat?
Bez spokojených učitelů nemohou být spokojení žáci. Pro dobrou atmosféru ve škole je tak zásadní, aby vedení podporovalo pedagogický sbor a naslouchalo jeho potřebám. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, popisuje svoje zkušenosti s motivací učitelů a dalších zaměstnanců školy i s budováním atmosféry důvěry i rozvojem pracovníků.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.