PODCAST 16. díl: Jak děti vhodně seznámit s problematikou smrti

Jak uchopit problematiku smrti? Jak pomoci dětem, pokud taková situace nastane u nich doma nebo ve škole? Lze nějak s tímto tématem pracovat v podobě prevence a děti případně na tuto eventualitu připravit dopředu? Více o tomto tématu v podcastu s Terezou Berkovou z Poradny Vigvam.

Téma smrti ve škole

Jak uchopit problematiku smrti? Jak pomoci dětem, pokud taková situace nastane u nich doma nebo ve škole? A lze nějak s tímto tématem pracovat v podobě prevence a děti případně na tuto eventualitu připravit dopředu?

Tereza Berková z Poradny Vigvam se tématu ztráty a smrti věnuje již dlouhá léta. Na poradnu Vigvam se nejčastěji obrací rodiny a pak i jednotlivci, a to jak děti, tak dospělí, kteří potřebují pomoci v okamžiku, kdy je postihla ztráta blízkého člověka. Často se však také na poradnu obrací vzdělávací instituce, většinou v případě úmrtí ve škole nebo v rodině některého z dětí. Zde se obvykle jedná o rady, jak v takovém případě postupovat, co přesně říkat, jakým způsobem by měla proběhnout intervence ve třídě, zda jsou na místě úlevy a na jak dlouho apod. Podle Terezy Berkové taková metodika může fungovat teprve ve chvíli, kdy je ve třídě vybudovaná atmosféra bezpečí a důvěry a v první řadě otevřený vztah mezi dětmi a učitelem.

Třebaže je smrt téma, které je pro všechny zúčastněné problematické, je to přirozená součást života a děti se s ní mnohdy vyrovnávají lépe než dospělí. Mnohem víc škody napáchá, pokud dospělí budou před dětmi něco tajit, nebudou se vyjadřovat přímo a budou v dětech posilovat vědomí, že se jedná o něco škodlivého a tabuizovaného. Téma smrti by přitom v ideálním případě mohlo (a mělo) být součástí výuky už od útlého věku. Již kolem 4. až 5. roku věku dítěte je možné v mateřské škole například při vycházce upozornit na mrtvého brouka a s dětmi promluvit o tom, co to znamená či zda se se smrtí již setkaly ve svém okolí. Do 10. až 12. roku děti přejímají vzory a postoje z rodiny, později, u dospívajících se otevírá větší prostor pro sebepojetí a otázky typu „co je po smrti“ apod. Čím méně bude téma tabuizované, tím snazší bude pro rodiče i učitele případný krizový rozhovor s dítětem ve chvíli, kdy se něco přihodí.

Téma smrti je citlivé, a i když o něm učitelé chtějí mluvit, může být někdy těžké vymyslet jak. I z tohoto důvodu Poradna Vigvam připravila tři filmy a na ně navazující metodiku, jejichž pojítkem je téma ztráty. Filmy se zabývají malými životními ztrátami, šikanou a poslední z nich smrtí. Třebaže jsou filmy určené primárně pro 1. a 2. stupeň a byly testovány v rámci pilotního promítání na žácích ze 2. ročníku, je možno je použít i u starších žáků a následná metodika může být upravena podle konkrétní potřeby a situace.

První podnětné ohlasy prokázaly, že žáci na daná témata živě reagují, mnohdy jinak, než dospělí očekávali, ale většinou lépe, už jen proto, že například u tematiky smrti nejsou ještě tolik ovlivněni nejrůznějšími tabu, strachem, předsudky a nejsou tolik svázáni konvencemi.

Tereza Berková dále upřesňuje, že filmy jsou určené výhradně pro preventivní práci, nikoliv pro intervenční. Je důležité s filmy postupovat opatrně, začít od jednodušších, lehčích témat, protože v současné době je velmi snadno možné, aby ve třídě bylo dítě, které ztrátu v podobě smrti v nedávné době zažilo. Téma smrti je proto vhodné do třídy v současné společenské situaci přinášet alespoň po asi půlroce pravidelné školní docházky, protože smrt byla celospolečensky velmi aktuální pro všechny žáky. V případě, že někdo z žáků třídy zažil úmrtí v blízké rodině v nedávné době (tedy zhruba uplynulém roce), je vždy žádoucí téma s žákem a jeho rodinou dopředu probrat a dojednat s nimi, zda je možné se tomuto s třídou věnovat, nebo zda je to pro něj nepředstavitelné.

V případě další budoucí možné vlny pandemie covidu-19 je pak potřeba s tématem smrti pracovat jako s aktuálním tématem a reagovat na to, co se děje – jedná se potom o intervenční, nikoliv preventivní práci.

Tip:

Níže najdete odkaz metodiky pro pedagogy, školní psychology, školní metodiky prevence či jiné další odborníky pracující se skupinou dětí v rámci primární prevence ve škole. V metodikách zájemci také najdou odkazy na již zmiňované filmy. Všechny nástroje vytvořili pracovníci Poradny Vigvam, z.ú., ve spolupráci s Nadací Sirius:

Metodiky pro práci s tématy ztráty a smrti ve třídě

Máte zájem projít školením, jak ve výuce pracovat s jednotlivými metodikami? Využít můžete webinář, který ke třem metodikám Poradna Vigvam nabízí: Webinář preventivní práce s tématem smrti a ztráty ve třídě

Tip na materiály z jiných organizací:

Tištěná metodika pro učitele 1. stupně ZŠ:

EXNEROVÁ, M. a kol. (2015). Kočičí zahrada: rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování: metodika pro učitele. Praha: Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v NLN s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny.

Kapitola 4 metodiky Kočičí zahrada se zabývá tématikou smrti:

  • Co je to smrt a ztráta;

  • jak ztrátu blízkého člověka prožíváme;

  • co znamená koloběh života.

Intervence ze strany učitelů

Vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka probíhá u dětí velmi různorodě. Děti navíc procházejí vlastním vývojem a v rámci něj se vyrovnávají se smrtí blízké osoby pokaždé znovu. Velkou roli hraje také to, v jakém vztahu byl zemřelý k dítěti. Pokud u některého z dětí dojde ke ztrátě blízké osoby, je na učiteli, aby navodil pocity bezpečí a důvěry, které jsou nezbytné k rozhovoru s dítětem. Pokud se na to učitel necítí sám, vždy je dobré přizvat školního psychologa, školního metodika prevence apod. Každopádně je nutné se s dítětem domluvit na konkrétním postupu. Zeptat se ho, jak a zda by si přálo o své situaci mluvit, kdo to jeho spolužákům sdělí, co přesně by se jim mělo říct. Rozhodně se vyplatí mluvit přímo a používat odpovídající terminologii (smrt, zemřel), nikoliv skutečnost obcházet pomocí nejrůznějších eufemismů a podobně. Také by si měl učitel stanovit, jak bude přistupovat k dítěti (po jakou dobu ho bude nějakým způsobem chránit, tolerovat jisté úlevy apod.). Ani to by se však nemělo přehánět.

Tip:

Jak pomoct dětem, které se setkaly se ztrátou? Jak správně odpovídat na zvídavé otázky, které pro pedagogy mohou být nepříjemné? Jak komunikovat se žákem, který prochází truchlením a také jak takovou situaci citlivě sdělit celému kolektivu?

Poradna Vigvam nabízí třídenní kurz: Děti a ztráta pro pedagogy

Chyby ze strany učitelů a dospělých obecně

Nikdy nelze říct, kdo se se smrtí blízké osoby vyrovnává lépe, zda dospělí, nebo děti. Jednou z klasických chyb je snaha zcela vytěsnit tematiku smrti z každodenního života. Problematický je také zažitý názor, že děti do věku osmi let smrt nevnímají. Malé děti ji sice neprožívají tak racionálně jako my dospělí, ale pocitově ano a ztrátu blízké osoby vnímají například už roční batolata. Práce s dětmi, které prožívají smrt blízké osoby, je pak vždy individuální a záleží na mnoha proměnných a zralosti každého dítěte. Prevence je v tomto případě vždy dobrou investicí. Třebaže nejsou výsledky prevence na první pohled vidět, její plody se bohatě zúročí v budoucnu.

Tip!

Jak vylepšit komunikaci a klima ve třídě?

Existují nejrůznější osvědčené metody. Tereza Berková má dobrou zkušenost s krátkými zastaveními a popovídáním si s dětmi: v pondělí ráno o tom, jak se měly o víkendu, co pěkného nebo naopak nepěkného se mezitím událo, v pátek po vyučování je pak přínosné zhodnotit uplynulý týden. Podobné třídnické momenty mohou probíhat nejrůznější formou, inspiraci lze nalézt například v článcích na stránkách Zapojmevšechny.cz K čemu je dobrý ranní kruh , Jak rozvíjet dobré vztahy ve třídě: 2 metody Kruh přátel jako podpora inkluze ve školách. O tom, jak funguje tzv. komunitní kruh, viz Komunitní kruh a škola, Moderní vyučovací metody – komunitní kruh nebo článek Komunitní kruh Národního pedagogického institutu.

Mgr. Tereza Berková 

Mgr. Tereza Berková, www.poradna-vigvam.cz(1)_1

Dětská a rodinná terapeutka v Poradně Vigvam. Zároveň působí na pozici školního poradenského pracovníka na Základní škole a gymnáziu Square, s.r.o. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor učitelství pro druhý stupeň základních škol. Vždy chtěla pracovat s dětmi, proto uvažovala o dráze učitelky, pak však zjistila, že ji více naplňuje, když může s dětmi otevřeně komunikovat a pomáhat jim s tím, co je tíží. Dlouhá léta pracovala jako lektorka programů primární prevence rizikového chování s třídními kolektivy, kde si společně povídali o věcech, které jsou pro ně důležité, a hledali cestu a řešení v případě problémů. Aby mohla pomáhat dětem účinněji, bylo potřeba lépe pochopit i svět dospělých, proto absolvovala výcvik v integrativní rodinné terapii Petra Boše, Anima, z. ú., který ji připravil na práci s celým rodinným systémem. Následně navázala postgraduálním výcvikem v terapii dětí a dospívajících v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii.

Email: Tereza.berkova@poradna-vigvam.cz

Telefon do Poradny Vigvam: 606 020 302

Poradna Vigvam

Smrt blízkého člověka dokáže otřást i těmi nejotrlejšími jedinci. Na pozůstalé pak čeká těžký úkol pokusit se narušenou realitu opět poskládat do funkčního celku. Právě zde pomáhá Poradna Vigvam: jednotlivcům s opětovným hledáním jistot ve světě, školám s preventivními programy i případnou intervencí, odborníkům s metodikou.

Kontakt: https://poradna-vigvam.cz/ 


Doporučená literatura:

Mannix, K. (2019). Máme konec na paměti. Praha: Cesta domů.

Špinková, M. (2021). Anna a Anička. Praha: Cesta domů.

The Dougy Center for Grieving Children (2017). 35 způsobů, jak pomoci truchlícímu dítěti. Praha: Cesta domů.

Letáky a brožury organizace Cesta domů: „Děti truchlí jinak“, „Mýty a otázky kolem umírání“, „Mohu říct pravdu“, „Komplikované truchlení“, „Jak být nablízku“ aj. Další materiály, kontakty a informace na www.cestadomu.cz

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Týmová spolupráce prvňáků a deváťáků
Když se prvňáci a deváťáci poznávají, pomáhají si a budují vztah, prospívá to dobrému klimatu školy. Společně naplánované a strávené školní výlety a další školní akce jsou toho důkazem. V ZŠ Máchovo náměstí vědí, jak na to, a o své tipy se nebojí podělit.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.