NPI ČR nabízí učitelům online podporu a metodicky podpoří školy při zakládání adaptačních skupin

Od března do srpna 2022 mohly děti a rodiče přicházející z Ukrajiny využívat v MŠ Větrná v Českých Budějovicích školní klub a adaptační skupinu. Metodickou podporu při zakládání skupiny poskytlo školce krajské pracoviště NPI ČR. Edita Nevoralová, vedoucí pracoviště, uvádí, co je důležité při realizaci adaptační skupiny neopominout. Přibližuje také přínosy online supervize pro učitele nabízené ve školním roce 2021/22. Ti často hledali odpovědi na otázky, jak podpořit nové žáky z Ukrajiny.

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

 

Co obnáší založení adaptační skupiny pro předškolní děti?

Edita Nevoralová, vedoucí a konzultantka krajského centra Národního pedagogického institutu ČR v Českých Budějovicích, přibližuje specifika zakládání adaptační skupiny v mateřské škole. Nezbytné je zejména časově ohraničit adaptační skupinu, zajistit pozici adaptačního koordinátora i další potřebné pozice, zvážit počet žáků, najít vhodný prostor ve školce, zajistit si správné metody pro adaptační proces a domluvit se, zda a jak bude probíhat výuka českého jazyka. Dalším nezbytným krokem je spolupráce s pediatrem, zejména co se týče očkování dětí. Vedení mateřské školy by mělo také myslet na systematické vedení záznamů o adaptační skupině (kontakty na rodiče, případně se souhlasem rodičů i další informace o nich, jako místo, odkud přicházejí apod.).

Online supervize pro učitele i asistenty pedagoga

Krajské pracoviště NPI ČR v Českých Budějovicích nabídlo také v loňském školním roce 2021/22 podporu zájemcům z řad pedagogů formou pravidelných supervizních setkání online. Podpora byla cílená zejména na integraci nových ukrajinských žáků ve školách všech stupňů. 

Jak uvádí Edita Nevoralová, supervize se konaly pravidelně jedenkrát týdně, probíhaly zdarma, a to pro skupinu patnácti zájemců. Byly spojené se sdílením dobré praxe, ale i omylů. Nechyběla související poradenská činnost a výklad aktuální legislativy. 

Na výše zmiňované supervize nejčastěji docházeli učitelé základních škol. Zajímalo je zejména hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem na konci školního roku, pokud se tito žáci některých předmětů v podstatě neúčastnili (například českého jazyka, biologie, přírodovědy). Šlo tedy o to, jaký způsob slovního hodnocení pro žáky zvolit, a také o domluvu s vedením školy na vhodném způsobu hodnocení. Učitelé také v rámci supervizí hledali metodickou podporu, jak nastavit komunikaci s rodiči cizinci, aby pochopili, že v případě nutnosti opakovat ročník se tak děje v zájmu nastavení maximálního stupně individuální podpory dítěte. Tato aktivita byla zajišťována v rámci projektu Děti, žáci, cizinci. 

Během supervizí bylo také častým tématem přeřazení žáka do nižšího ročníku. To může přinášet mnohá úskalí. Na prvním místě stojí zhodnocení potenciálu žáka: jaké řešení je pro něj v dané situaci nejvhodnější. Je také na místě důkladně posoudit, zda se do současnosti skutečně efektivně využívala všechna podpůrná opatření pro žáka. Přeřazení může žák vnímat jako školní neúspěch, navíc může následně čelit neúspěchům v oblasti navazování mezilidských vztahů (ztráta kamarádů z původní třídy, nutnost budovat si od začátku vztahy s věkově mladšími dětmi v nové třídě). Pokud škola usoudí, že přeřazení je pro žáka i přes výše zmíněná rizika přínosem, je každopádně důležité pečlivě prodiskutovat takový krok s rodiči tohoto žáka.

Ve školním roce 2022/2023 nabízí krajské pracoviště NPI ČR online konzultace pro adaptační koordinátory.

Jak uvádí Edita Nevoralová, ve školním roce 2022/2023 nabízí krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR v Českých Budějovicích nastartování nové formy podpory zacílené na adaptační koordinátory v mateřských a základních školách. Jedná se o podporu ve formě online konzultací, které mají též charakter poradenství. Pedagogové se na konzultace mohou hlásit s dotazy, které potřebují zodpovědět, ať už se jedná o vzdělávání, začleňování žáků, komunikaci s rodiči apod. 

Konzultace proběhnou dvakrát týdně online a zdarma. Povedou je supervizní adaptační koordinátoři, kteří působí přímo v terénu a jsou v kontaktu s žáky a rodiči z Ukrajiny. Mají tedy možnost podílet se na řešení všedních problémů, se kterými se školy aktuálně potýkají. 

Asistenti pedagoga a učitelé, kteří se dostávají přímo do kontaktu s ohroženou skupinou, mají možnost tímto způsobem konzultovat aktuální nastalé obtíže. 

Více informací k online konzultacím pro adaptační koordinátory naleznou zájemci na webových stránkách NPI ČR:

Konzultační služby NPI ČR (Adaptační koordinátoři)


Více informací ke vzdělávacím programům pro pedagogy z celé ČR, zaměřeným na oblast žáků s OMJ, najdete na webových stránkách NPI ČR:

Vzdělávací programy - NPI - Národní pedagogický institut

 

Tipy na závěr:

Zaujalo Vás téma? Rozhovor s Editou Nevoralovou i s ředitelkou MŠ Větrná v Českých Budějovicích Kamilou Finkovou najdete v sekci Videa na stránkách Zapojmevšechny.cz: 

Videa | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Zaujalo vás téma zřízení adaptační skupiny v MŠ nebo realizace online supervizí pro asistenty pedagogy a učitele a rádi byste získali další informace / anebo máte nějaký jiný dotaz k těmto tématům? Obracet se můžete na krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR:

Krajské pracoviště České Budějovice (npi.cz)

 

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?
Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.
Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.