logo
logo
Asistent pedagoga v mateřské škole – dobrá praxe MŠ Líbeznice

Asistent pedagoga v mateřské škole – dobrá praxe MŠ Líbeznice

27.05.2021
Adéla Pospíchalová
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Asistent/ka pedagoga
V mateřské škole v Líbeznicích sestavuje učitel s asistentem pedagoga (AP) týdenní plán pro všechny děti, tedy i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nahlédněte do jejich inspirujícího prostředí.
Obrázek článku

MŠ Líbeznice / FOTO: Archiv Martiny Podlipné


Počet asistentů pedagoga na českých školách v posledních letech rychle rostl. Ne každá škola ale umí s asistenty zacházet a plně využít jejich potenciál. To platí i pro mateřské školy. Některé se teprve učí, jak k nim správně přistupovat, jak s nimi co nejefektivněji spolupracovat.

Asistentka by měla být samostatná, milá, vstřícná, respektovat pozici učitele ve třídě a mít chuť se vzdělávat,” vyjmenovává zástupkyně ředitelky v Mateřské škole Líbeznice Štěpánka Oliveriusová vítané vlastnosti asistentky. Sama s jednou ve třídě spolupracuje a jejich vztah je založený na důvěře a vzájemném respektu. „Na všem se společně domlouváme,” říká Štěpánka.

Mateřskou školu v Líbeznicích navštěvuje 128 dětí, které jsou rozdělené do pěti tříd. Z toho jsou tři děti s poruchami autistického spektra, jedno dítě s vývojovou dysfázií a jedno dítě, u kterého se kombinuje autismus s dysfázií. Dalším sedmnácti dětem jsou poskytována podpůrná opatření. V mateřské škole v současné době pracuje pět asistentů pedagoga, v každé třídě jeden.

Štěpánka vypracovává podle vlastní představy a na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP) týdenní plán. S asistentkou ho procházejí, rozdělují si práci a domlouvají se na tom, jak by třída měla fungovat a jak k tomu dospět. Cílem je, aby se všechny děti zapojily do všech aktivit. Musí proto přemýšlet, jak aktivity přizpůsobit i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – třeba volbou jiné vyhovující techniky. Asistent má možnost plán komentovat, připomínkovat a vnášet do něj své podněty.

Pro zástupkyni ředitelky je důležité, že se na svou asistentku může spolehnout. Asistentka zas oceňuje, že s ní učitelky jednají jako s partnerem a její práci považují za důležitou. To není všude samozřejmostí. Ředitelka Mateřské školy Líbeznice Martina Podlipná působí také jako lektorka kurzů pro asistenty pedagoga a zná tak i praxi z jiných škol.


Respekt k asistentovi pedagoga

Pro asistenty pedagoga je stěžejní jejich přijetí v pedagogickém kolektivu. Někde je přehlížejí a chovají se k nim jako k podružným pracovníkům, a to i přesto, že ve třídě mohou zastat velmi cennou práci. „Vztah mezi učitelem a asistentem pedagoga je podobný jako vztah lékaře a zdravotní sestry,“ říká ředitelka Podlipná. Náplň práce asistenta pedagoga totiž úzce souvisí právě se spoluprací s učitelem – jedná se o primárně o asistenta pedagoga, nikoliv asistenta dítěte.

Dobré přijetí a prokázání respektu je to nejmenší, co školy mohou asistentům pedagoga poskytnout. Jejich finanční ocenění je často špatné, navíc bývají zaměstnaní na zkrácený úvazek a mají smlouvu jen na dobu určitou. Jejich pracovní pozice (a tedy i výše úvazku) se totiž váže k určitému dítěti na základě doporučení školského poradenského zařízení. Školy a děti je ale potřebují, pokud má být inkluze ve školách úspěšná.

Ředitel by měl jít příkladem a asistenta pedagoga všem představit. Nemůže se pak stát, že se ho jiná učitelka snaží vyprovodit z prostor školy nebo školky, kde nikdo nepovolaný nemá co dělat.


Dělba práce s asistentem pedagoga

Asistent pedagoga by se měl s učitelem předem domluvit na rozdělení práce. Záleží na obtížích dítěte a do jaké míry se mu asistent musí individuálně věnovat. Rozdělení práce se odvíjí také od jeho schopností a odbornosti. Dobrý asistent pedagoga může být učiteli velkou oporou a ten by jeho práci měl ocenit a dát mu k ní patřičný prostor. Bohužel je praxe v některých školkách a školách velmi frustrující, kdy asistent pravidelně pracuje s dítětem na chodbě. Odstrkování mimo třídu je nevhodné jak pro dítě, tak pro asistenta a dá se předpokládat, že si takové chování osvojí i spolužáci.

Učitel by měl mít k asistentovi pedagoga důvěru a nekoukat mu příliš pod ruce. Práce by měla být rozdělena tak, aby ji zvládl i bez neustálého dohledu.

V Líbeznicích se individuální práce s dětmi, ať už ji vede asistent pedagoga, nebo učitel, koná většinou v relaxačním koutku, který má každá třída. Je stranou hlavního dění a je příjemně zařízený sedacími vaky a polštáři. Primární účel těchto koutků je poskytnout dětem, které si potřebují odpočinout od ruchu ve třídě, trochu klidu. Velmi je oceňují například děti s poruchami autistického spektra, oblíbené jsou ale i u ostatních.


Vyjasnění a rozdělení kompetencí asistenta pedagoga

Respekt musí být obousměrný a asistent pedagoga by měl vědět, co má dělat a co naopak do jeho kompetencí nespadá. Pravidla a rozdělení kompetencí mezi učitele a asistenta musí vedení předem určit a komunikovat, aby nedocházelo k nedorozumění a zbytečným rozepřím. Praxe v Mateřské škole Líbeznice je taková, že metodické vedení patří učiteli, v jehož kompetenci je i sestavení plánu aktivit na jednotlivé dny. Asistent pedagoga proto nesmí sám konzultovat vzdělávací potřeby dětí s rodiči, vždy jen za přítomnosti učitele.

Asistent zas vede všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě notýsek, kam jim zapisuje důležité události dne, jejich pocity, chování, úspěchy i nezdary a individuální aktivity. Nechybí ani pochvala. Sešit dostávají jednou týdně rodiče k nahlédnutí domů. (Ukázku zápisu najdete v příloze 1 pod textem.)

Rodiče můžou využít konzultačních hodin, které pro ně mají vyhrazené učitelky, asistenti se neúčastní. V případě potřeby si k sobě během konzultace učitelky zvou paní ředitelku.


Fotogalerie: MŠ Líbeznice | FOTO: Archiv Martiny Podlipné 


Spolupráce asistenta pedagoga s dětmi

Děti jsou vnímavé a snadno poznají, když si učitel svého asistenta neváží nebo jsou mezi nimi rozbroje. To pak může narušit chod celé třídy a nepomůže to ani dítěti, které ho potřebuje. „Když to nějaké dvojici dobře funguje, tak je nerozděluji a nechávám je dlouhodobě pracovat společně,” popisuje ředitelka Martina Podlipná svou praxi.

V Mateřské škole Líbeznice dbají na to, aby děti nerozlišovaly mezi učitelkou a jejím asistentem a respektovaly je stejně. „Pracujeme jako tým,” pochvaluje si Oliveriusová. „Bez své asistentky bych se ve třídě jen těžko mohla tolik individuálně věnovat dětem, které to potřebují.”


Jak poznat dobrého asistenta pedagoga?

Pokud najdete dobrou asistentku, je třeba si ji hýčkat, špatné se rychle zbavte,” říká ředitelka.

Sama ve své školce přestala dělat přijímací pohovory v kanceláři a uchazečky o práci hodí rovnou do vody. „Hodina ve třídě s dětmi a paní učitelkou, která by měla s asistentem pedagoga následně pracovat, je nejlepší způsob, jak vybrat správného kandidáta,” říká Podlipná. Učitelka si pak sama řekne, jestli s uchazečem může pracovat. Aby to mezi učitelkou a asistentem pedagoga fungovalo, musejí si lidsky rozumět. A během zkušební hodiny o sobě kandidát vědomky i nevědomky mnoho prozradí – svůj přístup k práci, do jaké míry je samostatný, iniciativní a jak ho vnímají děti. „Děti jsou velmi empatické. Buď za ním jdou, nebo ho ignorují. To nám hodně napoví,” říká Podlipná.


Pravidelné porady

Asistenti pedagoga se v MŠ Líbeznice účastní běžných pedagogických a provozních porad. Vedle toho se jednou za dva týdny sejdou v užším kruhu asistentek a paní ředitelky, která zároveň ve školce zastává roli speciálního pedagoga. Společně probírají své zkušenosti s podpůrnými opatřeními, sdílí své nápady. Věnují se takto všem dětem, takže všechny asistentky mají přehled o dětech ve všech třídách. Vedle různých výhod sdílení je to také dobré pro případný zástup v jiné třídě.


Vzdělávání asistentů pedagoga

Předpokladem dobrého asistenta je ochota se dál vzdělávat. Kurz pro asistenta pedagoga v praxi nestačí. Děti jsou různé a asistenti se setkávají s různými poruchami, se kterými by měli umět pracovat. Ředitelé je často podporují ve vzdělávání, které jim pomůže v práci s konkrétním dítětem ve třídě.

V Mateřské škole Líbeznice všichni (učitelé i asistenti pedagoga) absolvují víkendový kurz pedagogické diagnostiky, který považují za základ. Asistenti si tím rozšiřují spektrum znalostí, i když diagnostika zůstává v kompetenci učitelek. Dalších školení se účastní vybrané pedagožky, které pak na pravidelných poradách předávají nové poznatky svým kolegyním.

Součástí vzdělávání jsou také pravidelná setkání s ostatními kolegyněmi a paní ředitelkou, kde vzájemně sdílí dobrou praxi a společně hledají řešení nastalých problémů s dětmi v jednotlivých třídách.

Tip:

Další ukázky práce a přístupu paní ředitelky k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami najdete v článku Jak přistupovat k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – dobrá praxe z Mateřské školy Líbeznice.

 Ke stažení:

Příloha 1: Ukázka denního zápisu asistenta pedagoga v zápisníku žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Mohlo by Vás zajímat

Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Metody hodnocení žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami

Školský zákon přináší svobodu volby metody hodnocení žáků na základní škole. Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody slovního hodnocení a známkování ve škole a co je vhodnější pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jak minimalizovat rušivé chování žáků? – část I.

Petra je asistentka pedagoga, kterou zajímá, jak může podporovat žádoucí chování žáků ve třídě na 1. stupni základní školy. Jak ale postupovat v případě už existujícího rušivého chování? Žáci, kteří vyrušují, totiž svým chováním něco pedagogovi nebo asistentovi pedagoga sdělují.

Zobrazit další články