logo
logo
Začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny

Začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny

15.06.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Rodiče
Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká začlenění žáků s podpůrnými opatřeními do školní družiny. Platí i pro školní družinu, podobně jako pro školní třídu, odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními? Kolik takových žáků může být do družiny přijato celkem? Více v textu.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dotaz: 

Dobrý den, rád bych se zeptal na začlenění dětí s podpůrnými opatřeními (PO) do školní družiny. Máme jedno oddělení, kapacitu třicet žáků. Žák s podpůrnými opatřeními, který přijde do školní družiny, bude mít i v družině asistentku. Platí i pro školní družinu odpočet za dítě s podpůrnými opatřeními? Kolik mohu přijmout maximálně takových dětí? Musím snížit počet přijatých dětí o dva?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Z legislativy vyplývá, že se ve školní družině počet účastníků při začlenění dětí/žáků/účastníků s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO) nesnižuje, ale může jich být v jednom oddělení maximálně pět.

Což se ale automaticky vylučuje s tím, pokud má ředitel školy spádových žáků s podpůrnými opatřeními více (přednostní přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona). 

  1. Ve vyhlášce 27/2005 Sb. – vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných o snižování počtů dle podpůrných opatření ve třídách a odděleních – žádné podrobnější informace uvedeny nejsou, i když se v ní termín oddělení používá.

  1. Ve vyhlášce 48/2005 Sb. – vyhláška o základním vzdělávání a náležitostech plnění povinné školní docházky – se o snižování počtu žáků hovoří, ale pro změnu se zde hovoří jen o třídě, ne o oddělení ve školní družině.

§ 5

(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 


Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.


Doplnění informací: 

§ 36 školského zákona 

(7)

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.


  1. Ve vyhlášce 74/2005 Sb.  – vyhláška o zájmovém vzdělávání (pozn.: používá se v ní stará terminologie – např. „účastník se zdravotním postižením“ namísto „účastník s přiznanými podpůrnými opatřeními“ a termín „integrovat“).


§ 10

Organizace činnosti družiny

(1) Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení.

(4) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

(7) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky se zdravotním postižením, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením stanoveným zvláštním právním předpisem (dále viz § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Doplňuji další informaci z webu MŠMT: V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. [1]

 

Neznám přesně povahu speciálních vzdělávacích potřeb přijatých účastníků do školní družiny. Uvádíte, že v oddělení bude při začleňování účastníků pomáhat asistentka pedagoga. Je tedy na zvážení ředitele školy, zda je bezpečnost všech účastníků v tomto konkrétním případě adekvátně zajištěna.

Z uvedených právních předpisů vyplývá, že pro oddělení školní družiny neplatí stejné podmínky při snižování počtu účastníků – tedy odpočet za žáka s podpůrnými opatřeními jako pro školní třídu. 

Přijmout tedy můžete až 30 účastníků zájmového vzdělávání do jednoho oddělení nebo zvážit vytvořit oddělení dvě, pokud na to má škola kapacitu, prostory, personální podmínky apod. Lze také kombinovat provoz jednotlivých oddělení, kdy v nejexponovanějších částech dne, kdy je ve školní družině nejvíce dětí, fungují oddělení dvě, v méně exponovaných částech dne se oddělení spojují. 


Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR.


Zdroje: 

[1] MŠMT. (2013 – 2023). Často kladené dotazy. [online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mladez/casto-kladene-dotazy-2 [dat. cit. 13. 6. 2023].

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zobrazit další články