logo
logo
Náplň práce osobního asistenta v ZŠ (včetně orientace v prostoru)

Náplň práce osobního asistenta v ZŠ (včetně orientace v prostoru)

18.10.2022
Marta Kozdas
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Asistent/ka pedagoga
Máte na základní škole pracovní pozici osobního asistenta? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Osobní asistent není zaměstnancem školy, proto pracovněprávní vztahy vedení školy neřeší.

Osobní asistent není zaměstnancem školy, proto pracovněprávní vztahy vedení školy neřeší.

Osobní asistent není zaměstnancem školy, proto pracovněprávní vztahy vedení školy neřeší.

Osobní asistent není zaměstnancem školy. Výši úvazku určuje nestátní nezisková organizace, která osobního asistenta zaměstnává. Škola s ní uzavírá smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence.  

Doporučujeme ale uvést časový rozsah výkonu jeho činnosti ve škole.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

●       Je odpovědný vysílající nestátní neziskové organizaci (doplňte jaké) za veškerou odvedenou práci.

●       Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.

●       Účastní se podle potřeby schůzek osob zodpovědných za vzdělávání žáka.

●       Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu žáků.

●       Ačkoliv není zaměstnancem školy, dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka školy, řídí se etickým kodexem osobního asistenta, který je v souladu se standardy kvality sociálních služeb vysílající nestátní neziskové organizace (doplňte jaké).

●       Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje žáků, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

●       Vede dokumentaci určenou vysílající nestátní neziskovou organizací (uveďte jakou).

●       Jeho činnost je v souladu se stanovenými postupy a pokyny učitele. 

●       Komunikuje s učiteli vzhledem k výchovně vzdělávacímu procesu konkrétního žáka, ke kterému je přidělen.

●       Provádí dohled nad žákem, ke kterému je přidělen, ve škole i v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit. 

●   Poskytuje organizační podporu pedagogických pracovníků při práci se žákem, ke kterému je přidělen. 

●       Pracuje výhradně s konkrétním žákem, ke kterému je přidělen.

●       Komunikuje s žákem, naslouchá mu např. při neobvyklých stavech.

●       Podporuje žáka při adaptaci na školní prostředí.

●       Motivuje žáka k učení, poskytuje mu zpětnou vazbu, vytváří pro něj komplexní podporu při přípravě na školní práci.

●       Pomáhá žákovi při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

●       Pomáhá žákovi při osobní hygieně.

●       Pomáhá žákovi při zajištění stravy.

●       Poskytuje dopomoc při některých výchovně vzdělávacích činnostech.

●       Pomáhá žákovi při přípravě pomůcek na vyučování.

●       Pomáhá žákovi nejen při výuce, ale i o přestávkách.

●       Provádí další výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (doplňte jaké).

●       Podporuje žáka v prostorové orientaci.

●       Pomáhá žákovi při přesunech po budově školy (např. přesun na vozík, pohyb na vozíku, pohyb s užitím hole).

●       Doprovází žáka do školy a zpět.

●       Doprovází žáka na další mimoškolní aktivity.

●       Pomáhá žákovi při pobytu ve školní družině / školním klubu.

●       Podporuje žáka při užití vhodných kompenzačních pomůcek.

●       Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména v rámci třídního kolektivu a směrem k pedagogickým pracovníkům školy).

●       Podporuje začleňování žáka do života třídy/školy.

●       Podporuje žáka při rozvoji samostatnosti.

●       S žákem komunikuje srozumitelným způsobem.

Pomáhá žákovi se správou osobních věcí a pomůcek na výuku.

●       Zprostředkovává na základě předchozí komunikace s pedagogy rodině informace o výchovně vzdělávacím procesu, domácí přípravě, školní úspěšnosti, případně o potřebě s žákem pracovat.

●       Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí.

●       Zásadně neposkytuje informace o ostatních žácích třídy/školy.

●       Zajišťuje organizaci konkrétních aktivit (například se podílí na zajištění školního stravování pro žáka – komunikuje se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování u žáka apod.).

●       V případě naléhavých situací spolupracuje s OSPOD, Policií ČR aj., zejména v případě žáka ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence a rizikového chování žáka.

●  Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na prevenci a řešení sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících žáka, na různé formy podpory rodiny žáka v sociálně vyloučených lokalitách). 

  • ●       Pracuje s žákem v souladu s pokyny členů školního poradenského pracoviště.
  • Vzhledem k profesním kompetencím osobního asistenta doporučujeme tuto položku vynechat. 
Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zobrazit další články