logo
logo
Adaptační koordinátoři

Adaptační koordinátoři

Máte ve třídě nového žáka či žákyni, kteří přichází z cizojazyčného prostředí a mluví špatně nebo vůbec česky? Může Vám pomoct adaptační koordinátor.Jak ho získat?

  1. Kontaktuje svého krajského koordinátora (viz Kontakty). 
  2. Vyberte si z Vašeho prostředí sami osobu, která má chuť pomáhat nově příchozím žákům a žákyním – uděláme z ní adaptačního koordinátora! Máme metodiku jak na to :).
  3. Uzavřeme s ní na měsíc DPP, 250 Kč/hod.
  4. Adaptační koordinátor pracuje ve Vaší škole 40 hodin/1 měsíc.
  5. Adaptační koordinátor se věnuje dítěti/žákovi ve Vámi určeném čase, provádí ho po škole, domlouvá s rodiči pravidla docházky apod., prochází základy češtiny, vysvětluje rozvrh a pravidla školy, pomáhá se zapojením do kolektivu.
  6. DPP vyřídíme a vyplatíme.


Prostředky na adaptační koordinátory

Ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem vnitra ČR přidělujeme prostředky na adaptační koordinátory. Pro detailní informace se můžete obrátit na jednotlivé krajské koordinátory podpory DŽC (žáků s OMJ).

V roce 2024 budou uvolněny prostředky na AK, neváhejte se obrátit na svého krajského koordinátora, prostředky jsou k dispozici od 3. 4. 2024 .

V roce 2024 po domluvě s MŠMT rozšiřujeme možnost využití AK pro krátkodobé doučování aktuální potřebné látky pro žáky s potřebou integračních opatření (děti/žáci cizinci a děti/žáci s OMJ) jako prevenci školního neúspěchu.


Popis činnosti adaptačního koordinátora

Tato aktivita si klade za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora.

Podpora adaptačním koordinátorem NPI ČR se týká dětí/žáků cizinců (s odlišným mateřským jazykem) plnících povinnou předškolní a  školní docházku.

Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dětem/žákům cizincům k dispozici po dobu až 4 týdnů výuky po nástupu do školy. Nově příchozím dětem/žákům cizincům je poskytována pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. 

Adaptační koordinátor je nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.).

Adaptační koordinátor také poskytuje pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb ve škole; zajišťuje průběžné seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi; je nápomocen při zajišťování či realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů.

Částečně či kompletně se podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako jazyka druhého/cizího v prvních čtyřech týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické soustavy – latinky aj.).

Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince by měl být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.


Metodické příručky

Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka – kolektiv autorů, zpracováno NPI ČR, vydáno Praha, 2020 (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk).

Metodická příručka pro adaptační koordinátory: Sichingerová, Vágnerová, Herrmann, META, o. p. s. (vypracována ve škole ZŠ Masarykova v Plzni pro potřeby školy).


Výsledky:
3
10.03.2022
Podcast
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga

V prvním díle podcastu Zapojme všechny s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o fungování obecně prospěšné společnosti META. V návazném  dílu podcastu si metodička projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi NPI ČR Rumyana Georgieva povídá s Kristýnou Titěrovou o roli dvojjazyčných asistentů pedagoga při začleňování žáků s OMJ, o učitelích češtiny jako druhého jazyka a adaptačních koordinátorech začleňování žáků s OMJ.

obrazek clanku
02.07.2021
Encyklopedie
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Odlišný mateřský jazyk (OMJ), změna kulturního prostředí, stereotypy, předsudky – tito žáci se musejí vypořádat s lecčím. Jak jim můžete pomoct? Jakými předpoklady disponuje ideální adaptační koordinátor?

obrazek clanku
02.07.2020
Příklady dobré praxe
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce

Když jsou ve škole děti/žáci s odlišným mateřským jazykem, nemůžete to nechat na nich. Volba adaptačního koordinátora a krajských center podpory je skvělou pomocí, jak děti/žáky s odlišným mateřským jazykem začlenit do českého vzdělávacího systému.

Zpět na začátek