Tři kroky asistenta pedagoga k úspěšnému vzdělávání žáka se SVP

06.05.2020
Autorský tým APIV B
Pedagog

Úloha asistenta pedagoga nabírá na důležitosti, a to zejména při přípravě podmínek pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Projděte si komunikaci se všemi aktéry vzdělávacího procesu ve třech krocích.

Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Úloha asistenta pedagoga

V současné době školství klade důraz na pedagogovu provázející roli. Provázení žáka dokonce považuje za mnohem efektivnější než přímou výchovnou intervenci. Důležitým úkolem asistentů pedagoga je mj. upravovat podmínky, tak aby se žák učil co nejlépe, využíval všech svých možností, rád se učil a rád chodil do školy. Jak ale zajistíte vhodné pracovní podmínky, ve kterých se bude cítit dobře také žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)? Jakými postupy zajistíte , aby se žák se SVP zapojoval do učebních aktivit co nejvíce? Za jakých podmínek bude žák svobodně vyjadřovat sám sebe a nebude se bát projevit, riskovat a dělat chyby? 

Na podmínkách vzdělávání zásadně závisí prospěch každého žáka. Vytváření vhodných podmínek je dlouhodobý proces, který budete utvářet v součinnosti se žákem se SVP, s jeho spolužáky a se všemi pedagogy, kteří na výuce participují. V první řadě je nezbytné se všemi aktéry vyučovacího procesu komunikovat, a to ve třech následujících krocích. [1]

1. Komunikace s žákem se SVP

 • Žákovi, kterého budete „provázet“ výukou v následujícím školním roce, se na úvod představte. Při té příležitosti si vyjasněte pravidla komunikace – jak vás bude žák oslovovat, co od vás může očekávat. 

 • Hovořte s ním v závislosti na typu jeho specifických potřeb. Pokud vás čeká setkání s žákem s Aspergerovým syndromem, požádejte pedagoga, aby ho připravil na váš příchod tím, že mu ukáže nejprve vaši fotografii. Tím se sníží žákova úzkost z neznámého člověka a z blížící se změny.  

 • Později podobným způsobem seznamte žáka s každým dalším novým pedagogem, se kterým se bude setkávat – pořiďte fotografie, ukažte mu je a proberte to s ním.. 

 • V dalších fázích vypozorujte, zda je vhodné žáka se SVP přesadit dopředu nebo třeba obecně mezi soustředěné děti, zda potřebuje více pracovního prostoru, kde nenachází rozptylující podněty atd. 

 • Promyslete i to, jak často měnit osvětlení, zda zhasínat, využívat audio anebo video k relaxaci či nikoliv. 

 • Zvažte, zda tvořit studijní kouty nebo „studijní kabinky“ – lavice s přepaženým prostorem pro kteréhokoli žáka atd. [2] 

Svoje působení zhodnoťte ve svém deníku, proveďte také krátkou reflexi vašeho rozhovoru s žákem. Deník AP je vhodné vést jako sešit A5, do kterého si (po každé vyučovací hodině) zapisujte krátké postřehy a glosy o práci žáka. Nezapomeňte, že deník slouží k záznamu pokroku žáka, nikoli k hodnocení pedagoga. Neslouží ani k hodnocení případných didaktogenních poklesků pedagoga. Dále je dobré vědět, že všichni pracovníci ve školství, tudíž i AP, jsou vázáni mlčenlivostí (dle školského zákona). Mějte na paměti, že každý má právo na dobrou pověst.  

Témata reflexe v deníku:

 • Kontrola zajištění pomůcek a přípravy žáka na vyučování včetně uspořádání pracovního místa;
 • včasný příchod do hodiny, dozor nad žáky těsně před začátkem hodiny;
 • aktivizace žáka k samostatné práci;
 • pomoc při porozumění instrukci, pokynu, zadání (nikoli však další výklad učiva);
 • dozor nad prací při skupinovém vyučování;
 • dopomoc při osvojování třídních pravidel, základních pravidel slušnosti atd.;
 • pečlivé strukturování zadaného úkolu, rozdělení učiva na kratší partie;
 • zjednodušení zadání po předchozí konzultaci s pedagogem;
 • pomoc při zápisu zadaných domácích úkolů (v některých pracovních kolektivech není dobrým zvykem, aby AP psal zápisy z hodiny za žáka; je však možné se domluvit s pedagogem, že žák bude například psát každou druhou větu; rozhodně je však vhodné konzultovat především situaci, kdy žák poznámky zapisovat nestíhá);
 • kontrola a zajištění zápisu domácího úkolu do úkolníčku, případně komunikace s rodiči za účelem podání jednoduché informace;
 • individuální práce se žákem/žáky podle instrukcí pedagoga ve třídě i mimo třídu; dohled nad třídou, když se pedagog právě individuálně věnuje žákovi/žákům se SVP.

2. Komunikace se spolužáky žáka se SVP

Asistent pedagoga ani kdokoli jiný nemůže do třídy jen tak vpadnout. Atmosféra, klima ve třídě a veškerá komunikace, která se ve třídě odehrává, je v určitém smyslu intimní. Učebna není průchozí prostor, do kterého může kdokoli kdykoli vstoupit. Každý, kdo do třídy přichází, by měl být žákům představen. Sejděte se se třídou a třídním učitelem, představte se jim a společně vysvětlete, proč k nim přicházíte. Předneste svoje očekávání a to, jaké máte představy o společném fungování, viz návodné otázky v tabulce. Vaše očekávání podpory od pedagoga je zcela na místě, předem se na ní dohodněte. Dejte prostor pro dotazy od žáků. Po hodině proveďte krátké sebehodnocení toho, zda se vám povedlo formulovat otázky. K otázkám doplňte do tabulky symboly ☺ nebo x (tabulku máte také ke stažení jako Přílohu 1). 

Otázky, které se vám podařilo/nepodařilo zodpovědět

 x

poznámky

Jakou roli budete plnit?

Zformulovali jste přesný a pro žáky srozumitelný důvod podpory?

Jak často budete u žáka asistovat?

Jak byste svou činnost chtěli vést? 

3. Komunikace s ostatními pedagogy žáka se SVP 

Komunikace mezi pedagogy je vlastně alfa a omega úspěšnosti práce se žákem. Dejte najevo, že jste srozuměni s tím, že vaše činnost nesmí narušovat výuku v hodině. Vystupujte sebevědomě a upozorněte, že vaším úkolem je pomáhat žákovi. S největší pravděpodobností vás pedagog požádá, abyste ho informovali o všem, co podnikáte. Pokud ne, buďte to vy, kdo ho o tom ubezpečí. Stanovte si konzultační hodiny, ve kterých spolu budete dále pravidelně komunikovat, kdy je budete informovat o postupu žáka a vašem dalším hodnocení. Pravděpodobně se dočkáte velmi rozmanitých reakcí. Buďte i na to připraveni a za všech okolností dělejte i nadále svoji práci co nejlépe.

Vše, co uděláte, každý svůj krok obhajte nejprve sami před sebou. Tím získáte sebedůvěru, jistotu a časem i určitý profesionální nadhled. 

Například:

 • mám právo, aby mě žáci respektovali, svojí autority využívám k tomu, aby se něco naučili;
 • zasloužím si, aby mých pokynů žáci uposlechli, protože jednám v jejich zájmu;
 • mohu se rozhodnout, že v zájmu zvýšení efektivity výuky změním zasedací pořádek žáků; než zajdu za pedagogem, vnitřně se ujistím a připravím si vhodné argumenty

Není nic horšího než nejistý asistent, který nakonec oslabuje i sebejistotu dítěte. Působte pozitivně, usmívejte se, naslouchejte pedagogům, dělejte si poznámky, ptejte se na to, co vám není jasné. Dávejte najevo, že vás potřeby žáka i pedagogů zajímají a že jste zde pro ně. Pokud dosud nemáte potřebné informace o žákovi, vyžádejte si je. Požádejte pedagogy o obsah probíraného učiva. Ten bývá v podobě tematických časových plánů k dispozici všem pedagogům na intranetu školy. Seznamte se s učebnicemi, které bude žák používat. 

Podkladem pro vaši další komunikaci s pedagogy mohou být otázky v následující tabulce. Označte, zda jste je již položili a zda odpovědi na ně byly uspokojivé.

Otázky, které je třeba zodpovědět

 x

poznámky

Co budete potřebovat od vyučujícího vy (učebnice, materiály, tematické časové plány, plán učiva pro následující vyučovací hodinu atd.)?

Stanovili jste si měřitelné cíle, které můžete podložit hmatatelným výstupem?

Jak často budete zhodnocovat pokrok žáka?

Co budete hodnotit, co budete sledovat?

Co jiného kromě testů a zkoušení ovlivňuje známku žáka se SVP? 

Budete mít k dispozici místo, kde si budete moci uložit pomůcky pro práci? 

Domluvili jste si s pedagogem neverbální signály, se kterými má dobré zkušenosti? 

Máte pro žáka vyčleněný další docvičující materiál, který vyplní ve chvíli, kdy ostatní ještě vykonávají samostatnou práci? 

Jak budete řešit opakované selhání a chybování žáka v učebním procesu? 

Jak se zapojíte do procesu informování rodičů?

Jak s nimi budete komunikovat (budete např. představeni rodičům na třídní schůzce)?

Dítě se obecně cítí nejisté tam, kde vládne chaos bez pravidel. Prodiskutujte s pedagogem sadu pravidel, která bude třída dodržovat. Jsou důležitá pro to, aby všichni žáci ve školní třídě, i ti se SVP, cítili určitý řád a základní jistotu stabilního prostředí. Jedině takové prostředí je pro ně podnětné a umožňuje soustředění a učení.

Vaše spokojenost i spokojenost ostatních pedagogů je důležitá pro spokojenost dětí ve třídě. Žák se SVP velice dobře vycítí vaše naladění. Pokuste se s pedagogy prodiskutovat a vyjasnit vaše kompetence. Dotazník, který by vám k tomu mohl pomoci, najdete v příloze tohoto článku (Příloha 2). Promyslete, které činnosti můžete uskutečňovat vy samostatně a které ve spolupráci s pedagogem. Nezapomeňte označit také činnosti, o kterých se domníváte, že je vykonávat nemáte.


Přílohy: 

Nástroj: Představení asistenta pedagoga ve školní třídě

Nástroj: Rozdělení kompetencí mezi asistentem pedagoga a pedagogem

Manuál k nástroji: Rozdělení kompetencí mezi asistentem pedagoga a pedagogem


Zdroje:

[1]KOČOVÁ, H., ŽUČEK, S. Metodika práce asistenta pedagoga. Podpora zvyšování sebevědomí žáka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 21–28. 

[2]RIEFOVÁ, S. F. (2006). Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, s. 151.

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články