logo
logo
Dopady specifických poruch chování na vzdělávání žáků

Dopady specifických poruch chování na vzdělávání žáků

02.01.2024
PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Učitel/učitelka
V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. Žáky se SVP lze pro přesnější popis specifik jejich vzdělávacích potřeb řadit do skupin, které jsou charakteristické složením a podobou potřebných podpůrných opatření ze strany školy. Nabízíme vám text, který popisuje oblast vzdělávání jedné ze skupin žáků – žáků se specifickými poruchami chování (SPCH). Materiál je rozdělen do pěti částí. Zde se můžete seznámit s první dílem, který se věnuje dopadům SPCH na vzdělávací proces, určuje terminologii, téma rámuje zákonnou oblastí platnou pro školy na území ČR.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dopady specifických poruch chování na vzdělávání 

Mezi specifické poruchy chování (dle aktuální školské legislativy tzv. vývojové poruchy chování, SPCH) patří hyperkinetické poruchy chování, poruchy aktivity a pozornosti, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) se svými třemi subtypy: nepozorným, hyperaktivně-impulzivním a kombinovaným, či samostatně se vyskytující hyperaktivita, hypoaktivita, impulzivita, nepozornost. Dále ADD (porucha pozornosti), která přijetím DSM 5 splynula s ADHD I. subtypu, tedy s typem nepozorným. Termín ADHD popisuje neurovývojovou poruchu se základní symptomatickou triádou: nepozornost, hyperaktivita, impulzivita. Termín LMD (lehká mozková dysfunkce) se pokládá za překonaný [1].

Výskyt ADHD ve 3–5 % někteří autoři zvyšují na 10 % ve školním věku. Chlapci 3× častěji (v poměru 6 : 2) naplňují kritéria diagnózy než dívky. Začátek obtíží v dětství přetrvává pozorovatelně do dospělosti v 50–65 %.  


Podle míry závažnosti rozlišujeme 3 stupně poruchy: 

 • mírná – minimálně zasahuje do sociálního života,  

 • střední – již dochází ke společenské újmě, 

 • těžká – stává se téměř pervazivní poruchou, často se zaměňuje s poruchami autistického spektra [2].

 

S ADHD souvisí potíže v oblasti emoční, sociální, kognitivního vývoje, výkonu. Přidruženými riziky bývají poruchy řeči, spánku, psychomotorické obtíže, percepční poruchy. Podle DSM 5 ve 30–50 % je komorbiditou porucha chováníObjevuje se mezi 7.–10. rokem věku jako opoziční vzdor, agresivita, lhaní, začínající úzkostné poruchy či poruchy nálady. Je spojena s narušením exekutivních funkcí při regulaci kognitivních procesů, emočního prožívání nebo chování (Vágnerová, 2023). Bývá doprovázena neprospěchem. Barkley (2006) uvádí snížené výkony v IQ testech v průměru o 0,6 standardní odchylky v porovnání s intaktní populací. Přičítá je poruše exekutivních funkcí, schopnosti člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se. Přidávají se vztahové problémy, špatný odhad vlastních schopností či neadekvátní sebeobraz. Zřetelné potíže jsou v rovině každodenního fungování, v sebeobsluze či samostatnosti. Děti s ADHD se často léčí s astmatem a vykazují více úrazů [3] [4].

Žáci s ADHD patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pravidla jejich vzdělávání ukotvuje stejně jako v případě dalších skupin žáků zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský. S účinností od 1. 1. 2005 uzákonil zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. V jeho dikci u SPCH preferujeme vzdělávání v běžném proudu, případně ve třídě či škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s těžkou poruchou, jimž podpůrná opatření ve škole nepostačují. Inkluzivní novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., účinnou od 1. 9. 2016, vzniká právní nárok dětí na vymezená podpůrná opatření 1.–5. stupně a jejich financování ze státního rozpočtu.  

 

Theiner (2012) sestavil přehledná schémata typických příznaků ADHD v dětství a v dospělosti (upraveno) [5]:

Typické příznaky ADHD v dětství  

Typické příznaky ADHD vdospělosti (a v dospívání)  

Nepozornost  

 • obtížná koncentrace na úkoly, 
 • neudrží pozornost, zapomíná, 
 • zdá se, že neposlouchá, 
 • nedokončuje začaté činnosti, 
 • vyhýbá se úkolům s velkým mentálním úsilím, 
 • je nepořádný, roztržitý, ztrácí věci.  

Nepozornost

 • špatné plánování a nakládání s časem,  
 • problémy se zahájením adokončením úkolu,  
 • prokrastinace,  
 • vyhýbání se soustředivým činnostem.  

Hyperaktivita 

 • neposedný, nevydrží sedět na místě, pobíhá,  
 • vyrušuje, je hlučný, obtížně zachovává klid,  
 • pořád je v pohybu,  
 • mnohomluvný.  

Hyperaktivita  

 • nepříjemný vnitřní pocit neklidu, potřeby stále něco konat,  
 • drobné příznaky zevního neklidu, např. poklepávání nohou, 
 • workoholismus,  
 • vyhýbá se situacím, kdy není co dělat.  

Impulzivita  

 • nezadržitelný v řeči,  
 • odpověď vyhrkne bez přemýšlení,  
 • nedokáže čekat,  
 • přerušuje ostatní včinnostech,  
 • skáče do řeči.  

Impulzivita 

 • nízká frustrační tolerance,  
 • časté změny zaměstnání, partnerů,  
 • rychlá jízda a pokuty za dopravní přestupky,  
 • rychlá rozhodnutí, netolerance nejistoty,  
 • skákání do řeči.  

 

Emoční dysregulace

 Zdroje

[1] Janderková, D., Kendíková, J., Klégrová, J., Strnadová I., Swierkoszová J., & Ženatová, Z. (2016). SPU a ADHD. Praha: Raabe. Dobrá škola.

[2] Michalová, Z. (2007). Sonda do problematiky specifických poruch chování. Havlíčkův Brod: Tobiáš.

[3] Drtílková, I., & Šerý, O. (2007). Hyperkinetická porucha: ADHD. Praha: Galén.

[4] Žáčková, H., & Jucovičová, D. (2017). Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: zápory i klady ADHD v dospělosti. Praha: Grada.

[5] Theiner, P. (2012). ADHD od dětství do dospělosti. Neurologie pro praxi [online], 13(4), 148–151. https://www.psychiatriepropraxi.cz/PDFS/PSY/2012/04/02.PDF

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Pozitivní motivace a stanovení hranic: Jak asistentka pedagoga podporuje žáka s ADHD ve vzdělávání – díl V.

V posledním dílu naší série se dozvíte, jak bylo úspěšně řešeno náročné chování žáka s ADHD jménem Tomík během vyučování. Tato část také nabízí pohled odbornice z Národního pedagogického institutu ČR na zvládání takového chování a zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi školou a poradenskými službami.

Život s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD)

Na sebepoznání není nikdy pozdě. Martin se ve svých 40 letech rozhodl projít diagnostikou jak specifických poruch učení, tak i pozornosti a aktivity. Potvrdil tak své podezření na ADHD, dyslexii a dysortografii. Jaká byla jeho cesta a jaké má tipy pro zvládnutí zaměstnání?

Zobrazit další články