Plán pedagogické podpory – problémové chování

30.03.2020
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
Pedagog

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte v první třídě u dětí, které vykazují problémové chování s podezřením na ADHD. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/6)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Stažení formuláře

Pavel

  1. ročník

Problémy s chováním

Žák je hyperaktivní, nepozorný, impulzivní, vědomosti vysoce nadprůměrné, slabá sociální

oblast. Ve třídě nemá kamaráda, přestože většina spolužáků s ním navštěvovala MŠ. 

V hodině vykřikuje, poskakuje, pobíhá, často na upozornění nereaguje. Není schopen samostatně si nachystat věci a udržet pořádek na lavici. Časté konflikty se spolužáky o přestávkách a především v hodinách TV (ve snaze být první často nedomýšlí důsledky svého jednání). Ve výuce nevyrovnané výkony, v pracovních sešitech horší úprava, slabá jemná motorika, pohyby méně koordinované. Učivo chápe rychle, je snaživý a zvláště v předmětech, které ho baví (prvouka), prokazuje nadprůměrné znalosti.

Nácvik vhodných vzorců chování, posilování sebeovládání (hlásit se, nevybíhat z lavice, omluvit se, vyčkat, až na něj přijde řada apod.).

Zapojovat do skupinových činností, učit kooperaci.

Udržení pozornosti při plnění úkolů, vést k dokončení zadaného.

Při únavě nebo neklidu střídat činnosti, možnost odpočinku na koberci vzadu ve třídě.

Do výuky vkládat chvilky na procvičení jemné motoriky (gymnastika rukou, mačkání míčku, hry zaměřené na koncentraci pozornosti atd.).

Umožnit protažení, uvolnění během výuky – pomoc učiteli s úkony jako smazání tabule, rozdání sešitů apod.

Vhodné místo v zasedacím pořádku – 1. lavice.

Individuální přístup učitele:

  • dostatek času na vypracování úkolů, zpětná kontrola;
  • jasné a srozumitelné instrukce k plnění úkolů (1 instrukce, oční kontakt);
  • jasná pravidla činností a chování, neustálé vysvětlování, opakování a kontrola jejich dodržování.

Pochvala za dodržení pravidel a kázně, za snahu.

Bez úprav, klasifikace známkou.

Sešitek s denním hodnocením chování – razítko.

Pracovní listy, koberec, míček, motivační básničky s pohybem, tělovýchovné chvilky.

Matka má velký zájem na řešení dané situace. Častý rozbor výuky při příchodu nebo vyzvednutí syna ze třídy. Důležitá důslednost obou rodičů, výchovné postupy projednány, jednotnost i se školou.

Posilovat postavení žáka ve skupině, podporovat jeho sebedůvěru v činnostech, ve kterých je úspěšný. Vést k sebereflexi, nacvičovat techniky zklidnění.

3. 4. 2017

Došlo k mírnému zlepšení. Z pozice třídního učitele nutná důsledná kontrola plnění a dokončení zadaných úkolů. Žák je v péči školního psychologa, susp. ADHD. Rodiče byli seznámeni s tím, jak má probíhat domácí příprava a jak výchovně (jednotně) usměrňovat chlapce. Uvedené metody a organizace výuky se toho času osvědčily, přesto je chlapec stále značně neklidný a roztěkaný.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Předsudky a stereotypy vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Česko už dávno není uzavřeným státem izolovaným od zbytku světa, ve třídách se tak můžete setkat i s dětmi cizích národností. Jejich začlenění někdy komplikují předsudky a stereotypy, o kterých je s žáky potřeba hovořit. S rozvíjením tolerance mohou třídám pomoci například speciální aktivity a hry.

Řešení šikany

Šikana je onemocnění skupiny. Odhalením a odstraněním šikany dáváte najevo, že vám záleží na normách, pravidlech skupiny,  respektování druhých a společného bytí. Šikanu můžete snadno zaměnit za škádlení nebo ubližování (např. on si začal, tak jsem mu to vrátil, a příště naopak). Má svoji přesnou definici, kterou potřebujete znát, abyste mohli postupovat adekvátně. Pojďme spolu termín šikany i ostatní termíny rozklíčovat.

Nadaní žáci a šikana: Možnosti využití sociometrie

Terčem šikany se často stávají mimořádně talentované děti – právě pro svou odlišnost. Přinášíme vám orientační nástroje, které vám pomohou předcházet rozvoji šikany ve školním kolektivu.

Zobrazit další články