Plán pedagogické podpory – obtíže v chování

30.03.2020
Učitel/učitelka

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte v první třídě u dětí, které vykazují obtíže v chování s podezřením na ADHD. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Obrázek článku
Strana 1 (1/6)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Stažení formuláře

Pavel

  1. ročník

Problémy s chováním

Žák je hyperaktivní, nepozorný, impulzivní, vědomosti vysoce nadprůměrné, slabá sociální

oblast. Ve třídě nemá kamaráda, přestože většina spolužáků s ním navštěvovala MŠ. 

V hodině vykřikuje, poskakuje, pobíhá, často na upozornění nereaguje. Není schopen samostatně si nachystat věci a udržet pořádek na lavici. Časté konflikty se spolužáky o přestávkách a především v hodinách TV (ve snaze být první často nedomýšlí důsledky svého jednání). Ve výuce nevyrovnané výkony, v pracovních sešitech horší úprava, slabá jemná motorika, pohyby méně koordinované. Učivo chápe rychle, je snaživý a zvláště v předmětech, které ho baví (prvouka), prokazuje nadprůměrné znalosti.

Nácvik vhodných vzorců chování, posilování sebeovládání (hlásit se, nevybíhat z lavice, omluvit se, vyčkat, až na něj přijde řada apod.).

Zapojovat do skupinových činností, učit kooperaci.

Udržení pozornosti při plnění úkolů, vést k dokončení zadaného.

Při únavě nebo neklidu střídat činnosti, možnost odpočinku na koberci vzadu ve třídě.

Do výuky vkládat chvilky na procvičení jemné motoriky (gymnastika rukou, mačkání míčku, hry zaměřené na koncentraci pozornosti atd.).

Umožnit protažení, uvolnění během výuky – pomoc učiteli s úkony jako smazání tabule, rozdání sešitů apod.

Vhodné místo v zasedacím pořádku – 1. lavice.

Individuální přístup učitele:

  • dostatek času na vypracování úkolů, zpětná kontrola;
  • jasné a srozumitelné instrukce k plnění úkolů (1 instrukce, oční kontakt);
  • jasná pravidla činností a chování, neustálé vysvětlování, opakování a kontrola jejich dodržování.

Pochvala za dodržení pravidel a kázně, za snahu.

Bez úprav, klasifikace známkou.

Sešitek s denním hodnocením chování – razítko.

Pracovní listy, koberec, míček, motivační básničky s pohybem, tělovýchovné chvilky.

Matka má velký zájem na řešení dané situace. Častý rozbor výuky při příchodu nebo vyzvednutí syna ze třídy. Důležitá důslednost obou rodičů, výchovné postupy projednány, jednotnost i se školou.

Posilovat postavení žáka ve skupině, podporovat jeho sebedůvěru v činnostech, ve kterých je úspěšný. Vést k sebereflexi, nacvičovat techniky zklidnění.

3. 4. 2017

Došlo k mírnému zlepšení. Z pozice třídního učitele nutná důsledná kontrola plnění a dokončení zadaných úkolů. Žák je v péči školního psychologa, susp. ADHD. Rodiče byli seznámeni s tím, jak má probíhat domácí příprava a jak výchovně (jednotně) usměrňovat chlapce. Uvedené metody a organizace výuky se toho času osvědčily, přesto je chlapec stále značně neklidný a roztěkaný.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Potvrzení diagnózy ADHD mi pomohlo nejen při studiu

Vysokoškolákovi Petrovi s poruchou pozornosti a aktivity psychicky pomohlo až určení jeho diagnózy. Sám si postupně přichází na to, jak dokáže nejlépe fungovat ve společnosti. Přečtěte si jeho příběh!

Individuální vzdělávací plán – ADHD a autismus

Jak správně a objektivně sepsat individuální vzdělávací plán (IVP)? Vzor od našich odborníků vám napoví, jak by mohl vypadat IVP pro žáka s ADHD trpícího poruchami autistického spektra. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Život s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD)

Na sebepoznání není nikdy pozdě. Martin se ve svých 40 letech rozhodl projít diagnostikou jak specifických poruch učení, tak i pozornosti a aktivity. Potvrdil tak své podezření na ADHD, dyslexii a dysortografii. Jaká byla jeho cesta a jaké má tipy pro zvládnutí zaměstnání?

Zobrazit další články