logo
logo
Plán pedagogické podpory pro předškoláky s obtížemi ve výslovnosti

Plán pedagogické podpory pro předškoláky s obtížemi ve výslovnosti

31.03.2020
Irena Cakirpaloglu, NPI ČR
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Máme pro vás vzor plánu pedagogické podpory (PLPP), který uplatníte u předškolních dětí. S vaší laskavou pomocí lépe zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Mirka

Nedostatečná komunikace, nesrozumitelná výslovnost, nemá znalosti přiměřené věku 

(dívka je v předškolním věku)

Potíže s výslovností některých hlásek. Potíže při reprodukci příběhu, básně, písně. Komunikace s dětmi bez problémů, s učitelkami omezená. Dívka navštěvuje logopedii. V hrubé motorice je nadaná, v sebeobsluze je samostatná. Lateralita je nevyhraněná. Spolupráce s dětmi je dobrá, je nekonfliktní, přátelská. 

Při samostatné práci je nejistá, potřebuje dopomoc a vysvětlení učitelky, zejména při řešení úloh v rámci předmatematické nebo předčtenářské gramotnosti. 

 • rozvoj komunikace dítěte s učitelkou
 • rozvoj slovní zásoby, gramatická správnost řeči
 • procvičování jemné motoriky
 • rozvoj logického myšlení
 • poskytnout dítěti dostatek času na dokončení činnosti a hry
 • činnosti na rozvoj jemné motoriky: pracovní listy, grafomotorické listy, navlékání korálků, mačkání, trhání, lepení papíru, kreslení a malování na větším formátu s postupným zmenšováním, namotávání klubíčka vlny
 • činnosti na rozvoj řeči: vyprávění pohádek za pomoci obrázků, řazení obrázků dle logické časové linie, rozlišování tónů a zvuků, přiřazování, zařazení didaktických her se zaměřením na rozvoj sluchu, nácvik písní, básní, rozhovor nad knihou a obrazovým materiálem, zobecňování pojmů, nadřazené a podřazené pojmy, jazykové hry, „slovní fotbal“, popis věcí kolem sebe, nedokončené příběhy
 • činnosti na rozvoj paměti: písně, básně, pexeso, Kimova hra
 • činnosti na rozvoj logického myšlení: logické hry, Logico, skládanky, pexeso, puzzle, stavebnice
 • Individuální činnosti – ráno, odpoledne
 • práce ve skupině – skupinové hry a úkoly
 • ústní hodnocení po skončení aktivit, pochvala, motivace k dalšímu učení, hodnocení prostřednictvím smajlíků nebo samolepek 
 • písemné hodnocení – 1x za měsíc v rámci pedagogické diagnostiky
 • sebehodnocení – zhodnocení provedených činností

Logico, obrazové materiály a encyklopedie, dětské časopisy, společenské hry pro děti, stavebnice, lego, pexeso, puzzle, pracovní a grafomotorické listy, korálky, modelovací prostředky

Jednotný přístup všech učitelek

Pravidelná konzultace s rodiči, sjednocená pravidla motivace a práce s dítětem, zapůjčení pracovních listů k nácviku dílčích funkcí i doma

ne

Během poskytování PLPP se zlepšila komunikace mezi dívkou a učitelkami, dívka více komunikuje, je schopná odpovídat na otevřené otázky, pravidelná práce v dílčích oblastech vedla k částečnému zlepšení. Přestože dívka stále potřebuje rozvoj dílčích oblastí, rodiče trvají na tom, aby dívka šla do 1. třídy ZŠ.

Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Asistent pedagoga a bezpečné prostředí pro dítě s autismem a vadou řeči

Když děláte asistenta pedagoga dítěti s autismem a vadou řeči, mohly by se vám hodit dva nástroje pro vytvoření bezpečného prostředí. Screening a komunikační tabulky práci s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami ulehčí.

Případová studie –⁠ žák s poruchou chování, narušenou pozorností spojenou s hyperaktivitou (ADHD) a vývojovou dysfázií

Seznamte se s konkrétním příběhem začlenění žáka s ADHD a vývojovou dysfázií do třídy. Uvidíte, že vždy je cesta, že ani poruchy chování, oslabená pozornost a vývoj řeči nejsou překážkou ve vzdělávání.

Co znamená narušená komunikační schopnost

V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. Žáky se SVP lze pro přesnější popis specifik jejich vzdělávacích potřeb řadit do skupin, které jsou charakteristické složením a podobou potřebných podpůrných opatření ze strany školy. V tomto pětidílném seriálu si klademe za cíl představit vám specifika podpory a vzdělávání těch žáků, kteří pro úspěšné zapojení do školní práce potřebují zohlednění svých komunikačních obtíží. První část textu vás seznámí s definicí narušené komunikační schopnosti (NKS), osvětlí vám pozorované roviny řeči a určí základní typy NKS, s nimiž se ve školách setkáváte.

Zobrazit další články