logo
logo

Náplň práce chůvy v mateřské škole

07.04.2022
Marta Kozdas
Učitel/učitelka
Ředitel/ředitelka
Máte ve vaší mateřské škole pracovní pozici chůvy? Využijte náš vzorový dokument, který popisuje její náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Doplňte platovou třídu/stupeň zaměstnance.

Doplňte velikost úvazku.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

 • Je odpovědná vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Účastní se pravidelných schůzek / porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu dětí a všech zúčastněných.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje dětí, aby neohrozila jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, měsíčně vyplňuje tzv. report činnosti chůvy, předat … (doplňte komu).


 • Vzdělávací a výchovná činnost chůvy se realizuje podle stanovených postupů a pokynů učitele MŠ. 
 • Poskytuje podporu učitelům MŠ, kteří integrují do dětského kolektivu děti mladší tří let.
 • Pomáhá učiteli MŠ při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek, didaktické techniky a zajištění materiálů na výuku (pracovních listů).
 • Provádí dohled nad dětmi ve škole v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit. 
 • Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (výlety, školy v přírodě apod.).
 • Poskytuje organizační podporu pedagogům při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti podle potřeby. • Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání.
 • Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
 • Podílí se na upevňování společenského chování dětí, na jejich hygienických a pracovních návycích.
 • Komunikuje s dětmi, naslouchá jim např. při neobvyklých stavech.
 • Podporuje komunikaci mezi dětmi a pedagogickými pracovníky.
 • Sleduje děti z hlediska projevů forem rizikového chování.
 • V případě dlouhodobě nemocného dítěte plnícího povinnou předškolní docházku se podílí na přípravě materiálů pro domácí výuku.
 • Podílí se na řešení krizových situací ve školním prostředí.
 • Motivuje děti k učení, poskytuje jim zpětnou vazbu.
 • Podporuje vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem (zejména dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s odlišným mateřským jazykem, vyrůstající v náhradní rodinné péči, z rodin, které nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání).
 • Pomáhá dětem v nácviku jednoduchých činností při příchodu a odchodu, pomáhá s oblékáním.
 • Poskytuje podporu nejen při pobytu ve škole, ale také při akcích mimo školu.
 • Podporuje děti při manipulaci s pomůckami, v soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.
 • Podporuje děti při adaptaci na školní prostředí.
 • Používá výtvarné techniky pro rozvoj dětí.
 • Provádí přebalování, mytí, oblékání dětí.
 • Čte pohádky, říkánky, podílí se na zdokonalování řeči dětí, podílí se na řešení problémů s řečí.
 • Dodržuje zásady prevence úrazů a bezpečnosti dětí.
 • Podílí se na rozvíjení pozornosti a paměti dětí.
 • Soustavně výchovně působí na děti formou hry v místnosti i v přírodě, používá hračky k rozvoji dětí.
 • Pomáhá s péčí o dvouleté děti – v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb.
 • Pomáhá při stravování dětí, krmí děti, podílí se na přípravě pokrmu.
 • Podílí se na zachování denního režimu dětí.
 • Podporuje fyzické a duševní zdraví dětí.
 • Podílí se na rozvoji psychomotorického vývoje dětí.
 • Rozvíjí u dětí návyky zdravého životního stylu.


 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině, a to formou spolupráce s rodiči. Tyto činnosti provádí chůva pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.
 • Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí do mateřské školy, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou.
 • Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí chůva pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.


 • Vykonává organizační činnosti při zajištění školního stravování dětí (komunikace se školní jídelnou a rodiči apod.).
 • Spolupracuje s OSPOD (příp. s Policií ČR), zejména v případě dítěte ze zanedbávajícího a ohrožujícího prostředí, v případě neomluvené absence dítěte plnícího povinnou předškolní docházku a rizikového chování dítěte.
 • Spolupracuje s terénními sociálními pracovníky ve spádové oblasti školy (spolupráce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů potenciálně ohrožujících děti, na rodiny dětí v sociálně vyloučených lokalitách).  

Pro společně zřízenou ZŠ a MŠ se školním poradenským pracovištěm:

 • Spolupracuje se členy školního poradenského pracoviště.
 • Řídí se pokyny členů školního poradenského pracoviště.


Pro samostatně zřízenou MŠ bez školního poradenského pracoviště:

 • Spolupracuje s poradenskými pracovníky školy.
 • Řídí se pokyny poradenských pracovníků školy.


 • Zprostředkovává komunikaci s komunitou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí do MŠ.
Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Manuál pro učitele: Jak efektivně nabídnout pomoc žákovi, který jeví známky psychických obtíží?

Uplynulý školní rok byl v Česku ovlivněn vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými poruchami učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v období online výuky propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Seznamte se s tipy pro systematickou péči o duševní zdraví žáků.

Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

Jak na to, aby učitel s asistentem tvořili sehranou dvojku, díky které bude učení bavit celou třídu? V seriálu devíti článků vás pomocí praktických příkladů provedeme důležitými kroky nastavení spolupráce asistenta a pedagoga. Seriál připravujeme ve spolupráci se Zbyňkem Němcem, který patří k předním odborníkům na práci asistenta pedagoga. V prvním textu seriálu se dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

Zobrazit další články