Náplň práce asistenta pedagoga s vyšším stupněm kvalifikace v MŠ

26.04.2022
Autorský tým APIV B
Pedagog

Máte ve vaší mateřské škole pracovní pozici asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících? Zjednodušeně řečeno se jedná o pedagogy, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou a ukončené specializační studium nebo vzdělání. Využijte náš vzorový dokument, který popisuje jeho náplň práce, i s nápovědou, jak ho vyplnit. (Ilustrační foto / FOTO: Pixabay)

Obrázek článku
Strana 1 (1/5)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Stažení formuláře

Doplňte adresu zaměstnavatele a kontakty (telefon, e-mail).

Doplňte jméno zaměstnance včetně titulů.

Doplňte název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává.

 Doplňte katalogové číslo a konkrétní činnost z katalogu prací dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Doplňte platovou třídu / stupeň zaměstnance.

Doplňte velikost úvazku.

Doplňte datum, od kdy má náplň práce platnost.

 • Je odpovědný vedení školy za veškerou odvedenou práci.
 • Poukazuje na závažnost a četnost výskytu rizikových jevů ve vzdělávání.
 • Účastní se pravidelných schůzek / porad s vedením školy / s… (doplňte).
 • Má aktivní povinnost chránit před zneužitím osobní údaje a informace o zdravotním stavu dětí.
 • Dodržuje spisový a skartační řád školy.
 • Dodržuje etický kodex pedagogického pracovníka / etický kodex pedagogického pracovníka mateřské školy / jiný etický kodex…(doplňte).
 • Má povinnost zachovávat při výkonu profese mlčenlivost a diskrétnost. I po skončení spolupráce chrání osobní a citlivé údaje dětí, aby neohrozil jejich soukromí a důstojnost. Výjimku představuje průlom do povinné mlčenlivosti, viz § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
 • Vede přehled svojí pracovní činnosti, předává … (doplňte komu).
 • Účastní se podle možností vzdělávacích akcí a programů pro asistenty pedagoga.
 • Jeho nepřímá pedagogická činnost zahrnuje např. samostatné přípravy, konzultace s poradenskými pracovníky, účast na pedagogických radách a samostudium.


 • Zajišťuje přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele. Tato činnost (a pomocné práce s ní související) je zaměřená na individuální podporu dětí.
 • Neposkytuje podporu pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale působí jako další pedagogický pracovník ve třídě pod vedením učitele.
 • Pracuje podle přesně stanovených postupů (speciálně-pedagogické metody a formy práce) a pokynů učitele.
 • Asistuje při řízené i volné činnosti.
 • Zajišťuje podporu dětí v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku. Děti vede k nejvyšší možné míře samostatnosti.
 • Zajišťuje výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.
 • Jednodušší postupy zprostředkovává samostatně, kvalifikovanější činnosti probíhají podle přesných instrukcí učitele.
 • Podává informace o dětech pedagogickým pracovníkům školy.
 • Zapojuje se do tvorby, realizace a revize plánů (PLPP, IVP).
 • Podle instrukcí učitele pracuje s dětmi podle jednotlivých bodů PLPP, IVP.
 • Pomáhá učiteli s přípravou a plánováním výuky.
 • Pomáhá učiteli s přípravou učebních pomůcek, třídy, organizace práce.
 • Připravuje pomůcky a materiály k výuce, upravuje pracovní listy podle pokynů.
 • Podílí se na výzdobě učeben a dalších prostor podle pokynů učitele a potřeb školy.
 • Připravuje soutěže, výstavky a exkurze spolu s učitelem.
 • Pomáhá při zaškolování práce s pomůckami pro děti.
 • Ve spolupráci s učitelem přispívá k pohodové atmosféře ve třídě.
 • Pomáhá učiteli s dětmi, které mají výukové a kázeňské problémy.


 • Pracuje samostatně podle zadání učitele s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vykonává přímou práci s dětmi podle stanovených postupů a pokynů učitele zaměřenou na jejich specifické potřeby.
 • Poskytuje podporu v dosahování vzdělávacích cílů při výuce.
 • Věnuje se individuálně dítěti v průběhu výuky, zejména při zprostředkování obsahu učiva, obrazového materiálu a dalšího materiálu, při procvičování učiva.
 • Upravuje pracovní listy a jiné učební texty.
 • Poskytuje nezbytnou pomoc dětem při sebeobsluze nejen během pobytu v mateřské škole, ale také při akcích pořádaných mimo školu.
 • Směřuje děti k podpoře rozvoje komunikace a vytváření sociálních dovedností.
 • V případě potřeby se podílí na zklidňování dětí.
 • Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, se souhlasem zákonného zástupce zajišťuje podporu při vzdělávání i v domácím prostředí (nebo využívá online propojení školy a rodiny).
 • Pomáhá při pohybové aktivizaci dětí.
 • Kontroluje a zajišťuje materiální vybavení dětí.
 • Podporuje děti při zapojování do výuky a při zvládání úkolů, přeformulovává nebo zjednodušuje zadání.
 • Pracuje s celou třídou ve chvíli, kdy učitel věnuje pozornost konkrétním dětem, které potřebují jeho větší podporu (kontroluje splnění úkolů, zadává úkoly, čte apod.).
 • Sleduje zapojení všech dětí do vzdělávací aktivity a v případě potřeby zasahuje.
 • Pracuje se skupinou dětí nebo individuálně ve třídě i mimo třídu (v určených prostorech).
 • Podílí se nebo přímo vede portfolia dětí.
 • Vede si záznamové archy (deník asistenta o průběhu vzdělávání dětí).
 • Vede děti k sebehodnocení.
 • Užívá formativní zpětnou vazbu.
 • Vykonává individuální podporu dětí při stimulačních a relaxačních činnostech.
 • Doprovází děti k předání rodičům nebo jejich zákonným zástupcům.
 • Zohledňuje individuální potřeby dětí, připravuje jim vhodné prostředí podle jejich potřeb.
 • Orientuje se v odborné problematice týkající se speciálních metod a forem práce a s jejich pomocí pracuje podle potřeby s dětmi individuálně i spolu s učitelem ve skupině nebo celé třídě.
 • Pomáhá dětem s plněním požadavků učitele při výuce podle jejich individuálních možností a potřeb.
 • Pomáhá dětem s přípravou pomůcek a pomáhá při práci s nimi.
 • Pomáhá dětem s orientací při přesunech ve škole i v okolí
 • Pomáhá dětem při oblékání a svlékání, obouvání a zouvání.
 • Pomáhá dětem při stravování.
 • Pomáhá dětem při osobní hygieně.
 • Pomáhá dětem při nastavování a udržování základních norem chování ve školním prostředí.
 • Zajišťuje dohled nad dětmi během pobytu ve škole.
 • Vede a organizuje zájmové aktivity pro děti.
 • Poskytuje individuální pomoc dětem při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí.
 • Poskytuje pomoc a zprostředkování při vzájemné komunikaci pedagogů s dětmi a dětí mezi sebou včetně užití alternativních komunikačních systémů.
 • Pomáhá dětem s orientací v čase a se zvládáním denního režimu ve škole.
 • Podporuje samostatnost a aktivní zapojení dětí do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávacího procesu, včetně školou poskytovaných školských služeb.
 • Pomáhá při výchově dětí, upevňování jejich sociálních, pracovních, hygienických a jiných návyků.
 • Neposkytuje služby, které se netýkají vzdělávání, např. doprovod dětí do školy, k lékaři nebo na kroužky konané mimo školu.
 • Pomáhá při zajišťování spolupráce a komunikace s rodinami dětí na základě předchozí domluvy s učitelem.
 • Podle potřeby provádí návštěvy rodin dětí – po předchozí domluvě s učitelem a se souhlasem rodin.
 • Spolupracuje s organizacemi a občanskými sdruženími zaměřenými na problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Konzultuje s poradenskými pracovníky v rámci školy (s logopedem).
 • Konzultuje s poradenskými pracovníky školských poradenských zařízení (PPP a SPC).
 • Řídí se pokyny poradenských pracovníků.
 • Pomáhá při komunikaci s komunitami, ze které děti pochází.
Vygenerovat editovatelné PDF

Mohlo by Vás zajímat

Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

Motivace je u dítěte s PAS klíčová pro upevňování chování, které od něj vyžadujete. Dítěti s PAS často chybí vnitřní motivace, neřekne si například: „Budu hodný, abych udělal radost panu učiteli“. Je tedy dobré zaměřit se na motivaci vnější. Odměnové systémy jsou funkční i v oblasti prevence, motivují dítě k práci a k žádoucímu chování. Bodový nebo žetonový systém navíc přináší aspekt hry a umožňuje dítěti věnovat se tomu, co ho skutečně baví a co má rádo.

Základní pravidla komunikace s člověkem se zrakovým postižením

Komunikace, chůze nebo posezení u oběda s člověkem se zrakovým postižením si žádá jen pár základních pravidel a spokojenost zavládne na straně jeho i průvodcově.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Zobrazit další články