logo
logo
Krizový plán: Podpůrné opatření pro žáky s PAS – část II.

Krizový plán: Podpůrné opatření pro žáky s PAS – část II.

05.05.2023
Autorský tým PROP, NPI ČR
Učitel/učitelka
Asistent/ka pedagoga
Krizový plán, který se zaměřuje na řešení obtížně zvladatelného chování u žáků s poruchami autistického spektra ve výuce, může být užitečným nástrojem pro pedagogické pracovníky. Zejména asistent pedagoga, který je s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v každodenním kontaktu, by měl být obeznámen s těmito plány. V textu najdete ukázky krizových plánů pro žáky s poruchami autistického spektra, vytvořených na podkladě praktických zkušeností pedagogických pracovníků pražské základní školy.
Obrázek článku

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

V minulé části této dvoudílné série jsme představili přehled různých situací, kdy mohou být ve školách použity krizové plány. Existuje několik způsobů, jak krizové plány vytvořit – mohou být součástí preventivních plánů školy, tehdy jsou platné pro všechny žáky nebo jen pro některé z nich. Alternativně mohou být vytvořeny jako individualizované krizové plány coby součást podpůrných opatření pro žáky s poruchami autistického spektra.


V této druhé části textu najdete konkrétní ukázky krizových plánů pro žáky s poruchami autistického spektra, vytvořených na podkladě praktických zkušeností pedagogických pracovníků pražské základní školy. Jména žáků v krizových plánech jsou pouze ilustrační. 

Na konci textu si můžete stáhnout prázdný formulář Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS. Formulář je k dispozici ve verzi pro tisk a také jako editovatelný formulář ve formátu PDF. 

Stáhnout si můžete také Záznamový arch pro vyhodnocování řešení proběhlých problémových situací u žáka s PAS, opět ve verzi pro tisk i jako elektronický formulář ve formátu PDF.

Oba formuláře jsou v pravé části opatřeny nápovědou.

Formuláře jsou určeny pro zaměstnance školních poradenských pracovišť, třídní učitele a další pedagogické pracovníky škol, včetně asistentů pedagoga, kteří se na na jejich vytváření a průběžné aktualizaci také mohou podílet. 

 

Ukázka krizového plánu u Tomáška, žáka s ADHD a poruchami autistického spektra v 0. ročníku základní školy 

 

   Krizový plán

Popis obtíží žáka / popis klima školní třídy

Žák aktuálně navštěvuje přípravný ročník základní školy. Má ADHD a poruchy autistického spektra, také omezenou slovní zásobu. Sám nezvládá sebeobsluhu, jako například chodit na toaletu, udržovat hygienu, jíst, oblékat se, uklízet a připravovat si pomůcky, a proto potřebuje asistenta pedagoga. Žák vyžaduje od asistenta pedagoga a třídního učitele fyzický kontakt, například sedí na jejich klíně, objímá je, chce jim dávat pusu, přitahuje si jejich obličej ke svému a chytá je za ruku. Situace je pro asistenta pedagoga obtížná, protože musí udržovat blízký kontakt s žákem, aby mu mohl pomáhat s jeho sebeobsluhou. Když ostatní žáci vidí, jak se žák chová, někteří z nich si také žádají podobný druh kontaktu, protože jsou mladší a často mají problémy s oddělením od rodičů. Toto chování žáka má vliv na celou atmosféru ve třídě.

Osoby přítomné při zvládání problémového chování žáka

 

Třídní učitel/ka: ………………

Asistent/ka pedagoga: ………………

Vychovatelé/vychovatelky v družině: ………………

Další (pedagogičtí) pracovníci/ce školy: ………………

 

Doporučený postup prevence: předcházení projevům problémového chování žáka

S asistentem pedagoga se rodiče domluví na pravidlech chování žáka vůči pracovníkům školy. Tito pracovníci, kteří mají s žákem každodenní kontakt, s ním proberou a vysvětlí mu, že ve škole je potřeba dodržovat společná pravidla. Vysvětlí mu také, se kterými osobami je fyzický kontakt vhodný a v jakém prostředí (např. s rodinnými příslušníky, zpravidla v domácím prostředí).

Je také důležité informovat ostatní pracovníky školy, jako jsou pracovníci v družině, jídelně nebo volnočasových kroužcích, o této situaci, protože někteří z nich mohou být náchylní tolerovat žákovo chování, což by ho podporovalo. Proto je nutné, aby všichni pracovníci školy, kteří jsou v kontaktu s tímto žákem, dodržovali společně nastavená pravidla, jak se vypořádat s jeho problémovým chováním, aby se tak minimalizoval zmatek vyvolaný různými reakcemi třídního učitele, asistenta pedagoga a ostatních pracovníků školy.

Doporučený postup v případě, kdy se problémové chování u žáka již objevilo

Asistent pedagoga vždy okamžitě zakročí proti problémovému chování žáka, a zároveň mu vysvětlí a připomene společná pravidla.

Pokud je žák při vyučování neklidný, může si po dohodě s rodiči přinést do školy stimulační nebo zklidňující pomůcku, která ostatní neobtěžuje. Je na třídním učiteli, zda povolí ostatním žákům používání této pomůcky, nebo jim vysvětlí, že žák ji potřebuje k zvládnutí situací ve škole.

 

Ukázka krizového plánu pro Honzíka, žáka s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v 0. ročníku základní školy 

 

   Krizový plán

Popis obtíží žáka / popis klima školní třídy

Žák s mentálním postižením a poruchami autistického spektra nastoupil do 0. ročníku základní školy. Tento žák si neustále přitahuje pozornost okolí tím, že ničí vybavení školy. V družině a na chodbách školy shazuje květináče a snaží se jíst zeminu z květin. Také olizuje předměty kolem sebe.

Dále ničí věci svých spolužáků, například sešity a výkresy. Pokud projde kolem spolužáka, rychle mu vezme věc a roztrhne ji. Často vytrhne svačinu spolužákovi z ruky a začne ji jíst nebo ji zahodí.

Když si ostatní spolužáci hrají nebo staví něco, nečekaně vběhne do hry a rozboří ji. Po každé takové situaci se směje a je rád, že si ho ostatní všimnou – pedagogové nebo spolužáci.

Osoby přítomné při zvládání problémového chování žáka

 

Třídní učitel/ka: ………………

Asistent/ka pedagoga: ………………

Vychovatelé/vychovatelky v družině: ………………

Další (pedagogičtí) pracovníci/ce školy: ………………

Doporučený postup prevence: předcházení projevům problémového chování žáka

Asistent pedagoga by měl být stále pozorný a nikdy nenechat žáka samotného, ale být fyzicky přítomen a mít ho pod kontrolou. Pokud se stane, že asistent přebírá nového žáka, měl by být předem seznámen s projevy problémového chování, které má, a být v nejrůznějších situacích o krok napřed. Je nutné mít připravené aktivity pro žáka, aby se nedostal do situace, kdy se nudí a začne vymýšlet nevhodné aktivity. Asistent by měl průběžně sledovat pokrok žáka, poskytovat mu podporu a povzbuzení, pomáhat mu v přiměřené míře s úkoly a dávat mu zpětnou vazbu.

Doporučený postup v případě, kdy se problémové chování u žáka již objevilo

Asistent pedagoga by měl mít připravené zklidňující aktivity, jako jsou omalovánky, spojovačky, křížovky nebo vystřihování, pro případ, že se u žáka objeví problémové chování. Motivuje žáka k dokončení aktivity a pomáhá mu se omluvit a uklidit v případě, že něco poškodil. V případě konfliktu mezi spolužáky by měl asistent pedagoga komunikovat klidným, avšak rázným tónem, aby nepodněcoval další (i budoucí) problémové chování žáka tím, že by na něj reagoval emotivně nebo expresivně.

 

 

Ukázka krizového plánu pro Matyáše, žáka s ADHD a poruchami autistického spektra ve 2. ročníku základní školy 

 

   Krizový plán

Popis obtíží žáka / popis klima školní třídy

Žák s kombinovanou poruchou ADHD a poruchami autistického spektra navštěvuje druhý ročník základní školy a bere medikaci. Žák má velmi citlivé vnímání atmosféry a nálady ve třídě. Je ve střídavé péči a rodiče spolupracují se školou málo a nevytvářejí pro něj bezpečné psychosociální podmínky doma. Žák často přichází do školy nervózní, plačtivý a vystresovaný ze situací, které se odehrávají doma. Má problémy se slovním vyjadřováním a tvoří aktuálně dvouslovné věty. Proto je pro něj obtížné sdělit, co se mu stalo nebo proč je smutný, nedokáže popsat své pocity nebo situace adekvátně.

Tyto stavy v průběhu dne často přecházejí v agresivní chování vůči okolí, při kterém fyzicky napadá asistenta pedagoga, hází po něm věci, bouchá do něj pěstí nebo ho kouše do ruky. Asistent pedagoga si všiml, že agresivní chování žáka stoupá při blížícím se příchodu rodičů po vyučování a následném odchodu ze školy domů. Někdy se také žák nechce přezout do bot, ve kterých chodí domů. Obecně pro něj představuje velký problém změna prostředí, jako je příchod do školy a následný odchod domů.

Osoby přítomné při zvládání problémového chování žáka

Třídní učitel/ka: ………………

Asistent/ka pedagoga: ………………

Učitelé/učitelky dalších předmětů: ………………

Doporučený postup prevence: předcházení projevům problémového chování žáka

Asistent pedagoga se snaží podporovat klidnou a pozitivní atmosféru ve školní třídě. K žákovi během vyučování vždy přistupuje klidně.

Žák se zatím neorientuje v čase, takže pokud asistent pedagoga na čas neupozorňuje, žák neví, kolik je právě hodin. Správná strategie pro práci s tímto žákem zahrnuje potřebu upozorňovat ho v průběhu výuky na čas, ale je důležité upozorňovat ho na konec vyučování až v optimálním čase, aby se minimalizovala pravděpodobnost vyvolání agresivního chování. Asistent musí být schopen pružně reagovat na situaci a najít nejlepší způsob, jak zajistit bezpečné a klidné prostředí pro žáka.

Asistent pedagoga se snaží prodloužit dobu, než bude žák upozorněn na příchod rodičů, aby mohl vytvořit pro žáka příjemné a bezpečné prostředí. Oblíbené aktivity žáka jsou plánovány ke konci dne, aby mohl odejít ze školy s pozitivními pocity.

Při odchodu žáka ze školy asistent pedagoga dbá na to, aby situace neprobíhala příliš dlouho. Hovoří klidným hlasem a vyhýbá se výraznému projevu nebo zvyšování hlasu. Asistent pedagoga dodržuje stanovená pravidla odchodu, jako je například to, že žák se nejprve obléká a poté čeká na rodiče na domluveném místě. V této situaci je velmi důležitá rozhodnost a pevný postoj asistenta pedagoga.

V případě, když se žák chce vyhnout přezutí do bot, které má nosit domů, a tím zdržuje odchod, anebo botami hází po rodičích či asistentovi pedagoga, asistent pedagoga a rodiče se dohodnou, že žák bude muset jít domů v přezůvkách. Boty dá asistent pedagoga nenápadně a bez komentáře do tašky rodičů. Tak nevzniká dodatečný stres a náročná situace není zbytečně prodlužována. Toto pravidlo se vztahuje i na další části oblečení nebo věci, které si žák odnáší domů.

Asistent pedagoga si povšiml, že když žák opouští školu a přechází do jiného prostředí, postupně se uklidňuje. Proto je klíčové minimalizovat délku situací, jako je odchod ze školy, a snažit se je neprodlužovat.

Doporučený postup v případě, kdy se problémové chování u žáka již objevilo

V případě, že žák vykazuje výrazný afekt nebo fyzicky napadne asistenta pedagoga, třídního učitele nebo spolužáky, není možné ho uklidnit, a je nebezpečný sobě a okolí, je důležité rodiče vyzvat, aby si pro něj přijeli co nejdříve. Pokud se rodiče nedostaví, je vzájemná dohoda, že pracovník školy může výjimečně zavolat záchrannou službu a o této možnosti předem informuje rodiče.

V této situaci je důležitá spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště a postupování v souladu s ochranou zdraví žáka, jeho spolužáků a pracovníků školy.

Po vyřešení krizové situace je vhodné vysvětlit spolužákům příčinu reakce žáka s poruchami autistického spektra a diskutovat o možnostech prevence podobných situací.

 

 

Ukázka krizového plánu pro Tobiáše, žáka s Aspergerovým syndromem ve 4. ročníku základní školy

 

   Krizový plán

Popis obtíží žáka / popis klima školní třídy

Žák, který trpí Aspergerovým syndromem a obsedantně kompulzivní poruchou, chodí do čtvrtého ročníku základní školy a je navíc léčen kvůli depresi a úzkostem.

Projevuje nutkavou potřebu ukládat věci na stejná místa, rovnat a zavírat věci a musí vše dokončit. Pokud se tak nestane nebo mu to není dovoleno, projevuje hlučné a agresivní chování vůči učitelům, asistentovi pedagoga a spolužákům. Při zadání školních úkolů považuje dokončení úkolu za vyplnění celé stránky odshora dolů, i když úkol zabírá jen část stránky. Stejně tak musí mít na stole srovnané pomůcky a nikdo s nimi nesmí hýbat. Po dokončení textu ukládá pero na přesně určené místo do penálu, který okamžitě celý skládá a zapíná na zip. Učitelovy šuplíky zasouvá a rovná křídy a fixy do řady na tabuli.

Stále zavírá dveře a skříně, i když do nich ještě někdo potřebuje jít. Musí mít oblečení a boty srovnané a není schopen odejít, dokud není vše na svém místě a dokončené, což může zdržovat celou třídu.

Osoby přítomné při zvládání problémového chování žáka

Třídní učitel/ka: ………………

Asistent/ka pedagoga: ………………

Učitelé/učitelky dalších předmětů: ………………

Doporučený postup prevence: předcházení projevům problémového chování žáka

Průběžné chování a potíže žáka jsou řešeny týmem zahrnujícím školního psychologa, externího dětského psychiatra a pracovníky školy, kteří s ním přicházejí do kontaktu. Tento tým používá postupy, které systematicky odstraňují žákovo nutkavé chování. Asistent pedagoga, který je s ním v celodenním blízkém kontaktu, je zapojen do tohoto procesu nejvíce. Tento proces je časově náročný a všichni zainteresovaní pracovníci se řídí stejným postupem práce se žákem, který doporučil jeho dětský psychiatr.

Na začátku práce s žákem byla společně s ním stanovena společná dohoda, že si může rovnat a srovnávat svoje věci, ale nesmí zasahovat do osobního prostoru spolužáků a učitelů.

Zaměstnanci školy mu také např. neumožňují chodit samostatně za katedru učitele k zásuvkám a zavírat je nebo rovnat předměty u tabule. Pokud se žákovi daří dodržovat výše uvedená pravidla po určitou dobu, mohou být použity další postupy práce s žákem, které se týkají jeho osobních věcí. Například nebude vždy dokončovat celý pracovní list, ale splní jen zadanou část strany.

Důležité je motivovat žáka, aby měl sám důvod dodržovat tyto postupy. Tým se domluví na formě motivace se žákem a jeho rodiči, jako například slíbené volnočasové aktivity, koupení nové hry do počítače, deskové hry atd.

Doporučený postup v případě, kdy se problémové chování u žáka již objevilo

V případě, že se u žáka projeví obtížně zvladatelné chování, například když žák stojí u tabule a rovná předměty do řady, asistent pedagoga ho odvede od této činnosti k jiné práci, aby tak odvrátil pozornost žáka na něco jiného. Pokud žák ukazuje ochotu spolupracovat, asistent mu nabídne relaxační aktivitu nebo jeho oblíbenou činnost.

Pokud žák projevuje agresivní chování a není ochoten spolupracovat, asistent mu může opakovaně připomenout společně domluvená pravidla a zadat mu předem připravenou aktivitu nebo práci.

 

Ukázka krizového plánu pro Péťu, žáka s mentálním postižením a poruchami autistického spektra ve 4. ročníku základní školy


 

   Krizový plán

Popis obtíží žáka / popis klima školní třídy

Žák s diagnózou poruchy autistického spektra a mentálním postižením používá moderní technologie v nadměrné míře. Jeho rodiče se s ním dohodli na tom, že nesmí nosit do školy svůj tablet ani chytrý telefon. Jeho problémové chování spojené s impulzivitou a nutkavým jednáním se projevuje v situacích, kdy vidí někoho z jeho spolužáků nebo učitelů s mobilním telefonem, tabletem nebo notebookem. V takových případech je schopen získat daný předmět vytržením z ruky dotyčné osoby. Pokud mu to nevyjde, může dotyčnou osobu fyzicky napadnout, například kousnutím, kopnutím nebo poškrábáním. Jeho nutkání získat daný předmět je tak silné, že asistent pedagoga má potíže s odtržením žáka od dotyčné osoby.

Osoby přítomné při zvládání problémového chování žáka

Třídní učitel/ka: ………………

Asistent/ka pedagoga: ………………

Učitelé/učitelky dalších předmětů: ………………

 

Doporučený postup prevence: předcházení projevům problémového chování žáka

Asistent pedagoga a rodiče se dohodnou na omezení používání moderních technologií u žáka doma a na úplném zákazu jejich používání ve škole.

Žák a jeho rodiče budou pravidelně navštěvovat školního nebo externího dětského psychologa, s nímž rodina již dlouhodobě spolupracuje.

Pokud je to nutné, psycholog může doporučit návštěvu dětského psychiatra, který může poskytnout léky.

Asistent pedagoga bude vést tzv. komunikační (asistentský) deník a zaznamenávat denní záznamy, aby všichni aktéři mohli sledovat změny v chování a náladě žáka.

Pokud se situace zlepší a žák bude ochotný respektovat podmínky užívání moderních technologií ve škole, rodiče se školou se mohou dohodnout na tom, že žák bude moci nosit chytrý telefon do školy. Pokud se situace nezmění, platí původní pravidla úplného zákazu používání moderních technologií ve škole.

Asistent pedagoga musí být také pozorný a předejít těsnému kontaktu žáka s osobou, která má nějaký digitální přístroj.

Doporučený postup v případě, kdy se problémové chování u žáka již objevilo

Pokud žák napadne asistenta pedagoga, spolužáka nebo jiného pedagogického pracovníka fyzicky, asistent pedagoga jej odvede stranou, snaží se udržet klidný hlas a pevný postoj. Pokud je to možné, dá žákovi samostatnou práci, aby se uklidnil. V případě, že by chování žáka znamenalo ohrožení pro něj samotného, spolužáky nebo jiné pedagogické pracovníky, pověření zaměstnanci školy kontaktují rodiče, aby si žáka odvedli ze školy.

 

Ke stažení:

Příloha 1: Vzorový Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS_verze pro tisk.

Příloha 2: Vzorový Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS_k_editovatelné PDF.

Příloha 3: Vzorový Záznamový arch pro vyhodnocování řešení proběhlých problémových situací u žáka s PAS_verze pro tisk

Příloha 4: Vzorový Záznamový arch pro vyhodnocování řešení proběhlých problémových situací u žáka s PAS_k_editovatelné PDF.

 


Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán – ADHD a autismus

Jak správně a objektivně sepsat individuální vzdělávací plán (IVP)? Vzor od našich odborníků vám napoví, jak by mohl vypadat IVP pro žáka s ADHD trpícího poruchami autistického spektra. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Dopady poruch autistického spektra na vzdělávání žáků

V mnoha heterogenních třídách základní školy jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají nárok na poskytování podpůrných opatření při svém vzdělávání. Žáky se SVP lze pro přesnější popis specifik jejich vzdělávacích potřeb řadit do skupin, které jsou charakteristické složením a podobou potřebných podpůrných opatření ze strany školy. V tomto pětidílném seriálu si popíšeme, jak zohledňovat v rámci heterogenní třídy potřeby žáků s poruchou autistického spektra (PAS). V prvním díle popíšeme specifika této skupiny žáků a dozvíte se o osvědčených postupech, které se při vzdělávání žáků s PAS využívají.

Specifika vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

V tomto pětidílném seriálu si popíšeme, jak zohledňovat v rámci heterogenní třídy potřeby žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Ve druhém díle seriálu vás seznámíme s tím, jaká podpůrná opatření pro žáky s PAS školy na základě doporučení školského poradenského zařízení nejčastěji realizují.

Zobrazit další články