Kompenzační pomůcky pro děti s poruchami autistického spektra (PAS)

14.04.2020
Zuzana Rendek, NPI ČR
Rodič
Pedagog

Děti s poruchami autistického spektra během výuky ocení různé druhy kompenzačních pomůcek a technik, jako je muzikoterapie, vizualizace nebo upravený vzdělávací plán. Podívejte se na tipy ze Speciální ZŠ v Poděbradech a z dalších škol.

Obrázek článku

Ilustrační foto, antistresová dotyková hračka/FOTO: Freepik

Pomůcky pro děti s autismem

Autismus narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat sociální vztahy. Děti s autismem špatně rozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají. [1] 

Proto je třeba jim co nejvíce vyjít vstříc a usnadňovat jim práci v hodině pomocí nástrojů, které zpřehledňují školní výuku nebo jim umožňují chvilku relaxace. 

Děti s PAS mívají lepší výsledky při aktivitách, u kterých jim informace předáváte vizuální cestou. Stejně tak se jim lépe daří v činnostech, při kterých využívají vizuální paměť. [2]  

Ke kompenzačním pomůckám proto patří různé formy vizuální podpory, které usnadňují vzdělávání spojené s prostorovým uspořádáním, tedy vymezením prostoru na konkrétní činnosti a vymezením prostoru na pomůcky. [3]  

Tyto pomůcky pak dětem s poruchami autistického spektra (PAS) pomáhají ve strukturování hodiny a nalezení určitého řádu a pravidel, které tyto děti velmi potřebují. Pojďme se společně podívat na některé z nich. 

Rozvrh

Strukturovaný rozvrh se zalaminovanými kartičkami na suchý zip je pro dítě s PAS ideální, obzvlášť pokud je připevněný třeba na zeď, poblíž které má lavici. Na rozvrhu má znázorněny zkratky předmětů nebo ještě lépe piktogramy, tedy obrázky s předměty. Pokud dojde ke změně ve vyučování, dítě se snadno přeorientuje díky kartičkám na suchý zip. Na stěně může mít dítě i další piktogramy, pomocí kterých snadno vyjádří své potřeby. Například potřebuje na chvíli opustit třídu, nerozumí zadanému úkolu, popřípadě potřebuje asistenci nebo pomoc. 

Ve Speciální základní škole v Poděbradech používají učitelé pro rozvrh magnetické lišty na magnetické tabuli, kde každé dítě má svoji barvu a fotografii, kterou má i na své židli. Pokud dítě ten den chybí, učitel fotku otočí. Všechny děti mají tak přehled, kdo je ten den ve třídě přítomen. 

Vzdělávací plán

Správná skladba rozvrhu je důležitá nejen pro děti s PAS, proto je pro učitele stěžejní, aby vzdělávací plán děti nepřetěžoval. Na ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi přišli se zajímavým nápadem, který únavu uprostřed školního týdne dobře kompenzuje, a zavedli si v 1. až 3. ročníku tzv. volné středy. Děti nemusí ten den nosit do školy učebnice. V tento den nemají matematiku, český jazyk ani jiné náročnější předměty. Tento den slouží k uvolnění a přerušení přísunu nových informací v českém jazyce a matematice. Přednost mají oddechové a kreativní předměty typu výtvarné, hudební nebo sportovní výchovy. Děti jsou potom více odpočinuté a lépe zvládají učivo v následujících dnech, jak potvrzuje také učitelka a speciální pedagožka místní školy. [4]

Pokud se chcete dále inspirovat, podívejte se na webové stránky této školy, například do sekce s názvem „Napsali o nás“. 

  

Vizualizace prostředí lavice

Pro děti s PAS bývá často nejvhodnějším řešením, pokud sedí v lavici samy a tento prostor mají také jasně definovaný. Jak je uvedeno výše, vizualizace úkolu, ale i prostoru je pro tyto děti srozumitelná, přehledná a dává jim pocit jistoty. Pro organizování věcí na lavici se hodí vyznačit místa pomocí barevné pásky. Žlutý obdélník vlevo nahoře je určený pro umístění penálu. Červený obdélník ve formátu A4 – prostor pro pracovní listy a plnění pracovních úkolů, zelený obdélník v pravém dolním rohu lavice může sloužit pro úkoly, které už dítě splnilo. Úkoly přicházejí zleva a posouvají se doprava. Modrým obdélníkem můžete vyznačit místo vpravo nahoře pro učebnici a další pomůcky. 

Ve Speciální základní škole v Poděbradech má dítě možnost dojít si z lavice samo pro svůj úkol, který má uložený na polici s úlohami. Ty jsou odlišeny podle barvy nebo postavy, kterou má každé dítě podobně jako u magnetických lišt s rozvrhem, jak už bylo popsáno výše. Na polici jsou na levé straně nevyřešené úkoly, na pravou stranu přesouvají děti úkoly již vyřešené. Zadání se liší podle věku, pro mladší děti na 1. stupni je úkol označený fotkou činnosti nebo kresleného piktogramu, pro starší děti jsou v krabičkách písemné kartičky se zadáním úkolu, jak uvádí pedagožka Jitka Šípková ze ZŠ Poděbrady. [5]

Osobní prostor mimo lavici

Některé školní aktivity můžou probíhat v kroužku nebo neformálně na podlaze a v tom případě je pro děti s PAS dost obtížné udržet svůj prostor například v rozsahu metr krát metr. Dítěti velmi pomůže, pokud bude mít svůj malý kobereček, který bude na aktivity v kroužku používat, aniž by přitom rušil ostatní děti anebo byl jimi rušen. Zároveň tím získá zkušenost a jistotu pohybovat se a pracovat ve skupině, což je pro děti s PAS velmi obtížné. Spouštěčem nežádoucího chování bývá u těchto dětí situace, kdy se k nim někdo přiblíží, nebo když dítě s PAS překročí osobní prostor ostatních spolužáků. 

Pohybové kompenzační pomůcky trampolining

Je prokázané, že učivo spojené s pohybem si děti, nejen ty s PAS, efektivněji a trvaleji ukládají v paměti. A právě k tomu je určena speciální aktivita trampolining. Jedná se o velkou trampolínu s hrubým potiskem, který dětem pomáhá v orientaci, a kromě jednoduchého skákání nabízí tato pomůcka dětem celou škálu didaktických her. Je možné tu vyučovat češtinu, hudební výchovu, přírodovědu nebo třeba matematiku.

Trampolining_ZŠ Komenského_Žďár n.S

Ilustrační foto/FOTO: ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou

Pro trampolining je nutné mít samostatnou místnost a stanovit pravidla, která budou děti dodržovat. Na trampolíně je během výuky jen jedno až dvě děti, ostatní sedí kolem dokola. Trampolína je bezbariérová, takže děti nemusí nikam lézt a zároveň z ní nemohou vypadnout. Výuka pomocí her dětem s PAS umožňuje být pozornější a lépe se soustředit. Rozvíjí také jejich sociální kontakty, protože na základě hry se snaží porozumět svým spolužákům, procvičují kooperaci a smysl pro rytmus. 

Například během hodiny matematiky si můžou děti opakovat násobilku. Jedno dítě je na trampolíně a vždy, když skočí v pravidelném rytmu na kolínka, řekne požadovaný násobek. Podobně fungují třeba hry na vyjmenovaná slova nebo tvrdé a měkké souhlásky. 

Trampolining aktivně provozují na ZŠ Komenského ve Žďáru nad Sázavou a podle slov výchovné poradkyně Dany Bučkové si aktivitu pochvalují děti i učitelé. K tomu, aby mohli s dětmi tyto aktivity provozovat, absolvovali učitelé ze ZŠ Komenského dvoudenní školení ve Speciálně pedagogickém centru Jihlava. Dostali certifikát a také CD s metodikou konkrétních her. Odkaz na kontakt SPC Jihlava zde. [6]

Uvolňovací kompenzační pomůcky muzikoterapie a džembe

 Pro uvolnění, zábavu a radost z rytmu si na ZŠ Komenského oblíbili také hraní na bubny, tzv. džembe. Bubnování probíhá jako zvláštní kroužek mimo výuku, v  rámci něhož se děti protáhnou, zahrají si a uvolní ze sebe napětí. Jak dodává paní Bučková, tato aktivita prospívá dětem s PAS, ale také dětem s poruchou chování a impulzivitou. Děti se musí soustředit a spolupracovat s ostatními, čekat na sebe, navazovat ve hře na buben a dodržovat rytmus a dynamiku. O oblíbenosti a úspěšnosti tohoto kroužku svědčí také společenské akce několikrát do roka, kterých se paní Bučková s dětmi účastní. Když jde například o doprovod při předtančení na maturitním plesu, s kolegyní asistentkou vyberou nějakou písničku z rádia a podle ní zkouší najít pár rytmů, které pak s dětmi nacvičují. [6]

Muzikoterapie_ZŠ Komenského_Žďár n.S

Ilustrační foto/FOTO: ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou

Uvolňovací kompenzační pomůcky – Snoezelen

Speciální základní škola Poděbrady využívá relaxační místnost Snoezelen, což je speciálně upravená místnost s technickým vybavením, které využívá multismyslovou stimulaci. Děti si tam můžou vybrat z různých speciálních pomůcek, jako je bublinkový vodní válec, aroma lampa, vyhřívaná vodní postýlka a speciální lávové kameny, které pozitivně ovlivňují psychosomatiku dětí. „Během relaxace pouštíme relaxační hudbu, povídáme si, čteme pohádku nebo si zpíváme a děti si můžou vzít i relaxační masírovací válečky,“ uvádí jedna z učitelek ze Speciální ZŠ Poděbrady. 

Vizualizace a kompenzační pomůcky jako klíč ke vzdělávání dětí s PAS

Využívání kompenzačních pomůcek je pro většinu dětí s PAS klíčové a bez nich by se nedokázaly podílet na vzdělávacím procesu stejně efektivně jako jejich spolužáci. Je tedy dobré zvážit formu vizuální podpory, individuálního uzpůsobení pomůcek, strukturalizace a motivačních impulzů. 

Kompenzace deficitů souvisejících s obtížemi, která má dítě s PAS, souvisí vždy:

  • s individualizací
  • vizualizací
  • strukturalizací
  • motivací

Na tyto čtyři premisy by měl učitel myslet, pokud pracuje během hodiny s žákem s PAS. 


Zdroje:

[1] Pokludová, E., (2016). Kompenzační pomůcky pro děti s autismem.  [online]. [datum citace 12. 12. 2019]. Dostupné na: https://docplayer.cz/2407464-Kompenzacni-pomucky-pro-deti-s-autismem.html 

[2] Charvátová, K., (2018). Motivační systémy u dětí s poruchou autistického spektra. Diplomová práce, FP-Fp, TUL.

[3] Čadilová, V., Žampachová, Z., Kompenzační pomůcky, reedukační pomůcky. [online]. [datum citace 12. 12 .2019]. Dostupné na: http://katalogpo.upol.cz/poruchy-autistickeho-spektra-nebo-vybrana-psychicka-onemocneni/pomucky/4-4-3-kompenzacni-pomucky-reedukacni-pomucky/ 

[4] Ústní sdělení.  [Brožová, M.] [ZŠ Dr. Malíka, Chrudim.] [2019]

[5] Ústní sdělení.  [Šípková, J.]  [Speciální ZŠ Poděbrady. ] [2019]

[6] Ústní sdělení. [Bučková, D.] [ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou.] [2019]

Mohlo by Vás zajímat

Jak na dítě s problémovým chováním? Základem změny je ho pozorovat

Problémové chování tresty nevyřešíte, to už asi víte. Co tedy můžete dělat? Nejlepší metodou je analytické pozorování a skutečný zájem o dítě. Přečtěte si zkušenosti a tipy, jak na to.

Psychologický profil a vnitřní svět dítěte s ADHD, které překračuje hranice

Podívejte se na poruchu pozornosti optikou terapeuta. Julius Bittmann, který ADHD pociťuje na vlastní kůži, popisuje, co se skrývá za problémovým chováním a jak můžete dítěti s jeho pocity pomoci.

Moderní výuka a design školní třídy

Různé styly učení si žádají různé uspořádání lavic ve školní třídě. Rozdělení třídy na učební centra podle Davida Thornburga zlepšuje studijní výsledky a naplňuje individuální potřeby dětí, jak dokazuje například montessori pedagogika.

Zobrazit další články