logo
logo
Jak vyplnit IVP? Poradíme s částí o organizaci výuky i hodnocení znalostí – část III.

Jak vyplnit IVP? Poradíme s částí o organizaci výuky i hodnocení znalostí – část III.

24.09.2020
Kristýna Musová
Učitel/učitelka
Školní poradenský pracovník/ce
Třídní učitel/ka
Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) má být užitečným rádcem pro učitele a asistenty pedagoga. Ovšem pokud je kvalitně sepsán. Jak při jeho sestavování vyplnit například část o organizaci výuky dotčeného žáka nebo ověřování jeho vědomostí? Nejen to si ukážeme v poslední části třídílné série o IVP.
Obrázek článku

Zdroj: Freepik.com

V předchozích dílech Individuální vzdělávací plán: S kým při tvorbě spolupracovat a kdy zapojit žáka? – část I. a Individuální vzdělávací plán krok za krokem: Rady a tipy pro třídní učitele – část II. jsme se věnovali spolupráci s rodiči a žákem i vypisování první poloviny plánu. 
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je věcí a odpovědností školy. Na kvalitě jeho vypracování se podílejí zejména třídní učitelé, kteří si však leckdy nevědí rady. Níže si tak krok po kroku ukážeme, jak vyplnit část o organizaci výuky, hodnocení žáka, pomůckách či personálním zajištění hodin. Každá ze sekcí bude opatřena komentářem a tipy, jak ji úspěšně vyplnit. 


Vysvětlivky k ikonám v jednotlivých následujících sekcích:

vedeni_skoly

Je potřeba probrat podrobně s ostatními pedagogickými pracovníky.

rodice

Je potřeba probrat  se zákonnými zástupci žáka.

zak

Je potřeba probrat podrobně s žákem.

velikost_skupinky

Je potřeba probrat podrobně se spolužáky.


ORGANIZACE VÝUKY 

zak

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

V rámci organizace výuky může být žákovi snížen počet vyučovacích hodin cizího jazyka, které budou nahrazeny výukou jazyka mateřského, žákovi bude doporučeno docházet na hodiny speciálně pedagogické péče či u něj mohou být realizovány hodiny pedagogické intervence. 

U žáka mimořádně nadaného se můžete setkat s tím, že bude např. docházet na výuku matematiky do vyššího ročníku. Na některých školách můžete mít zřízené speciální skupiny žáků či třídy, ve kterých probíhá výuka určitých předmětů.

Uvádějte vždy nejen počet hodin, ale, v případě nahrazení nějakého vyučovacího předmětu, také do jaké třídy (skupiny) a ročníku bude žák docházet.

Vaším úkolem v této kategorii je zapracovat informace z doporučení do vyučovacího procesu žáka. Například doporučené 2 hodiny předmětu speciálně pedagogické péče zaneste do jeho rozvrhu – jasně stanovíte kdy, kde a kdo tuto péči povede a zaznamenáte to v IVP žáka.

Příklad: 

 • Místo hodin anglického jazyka (ČT 3. VH) bude Petr docházet na výuku českého jazyka do 5. A (Mgr. Nová).
 • 1x týdně (PO 2. VH) bude Anna docházet na hodinu PSPP do kabinetu školního speciálního pedagoga (Mgr. Malá).
 • Ve středu po vyučování bude Kateřina docházet na hodinu pedagogické intervence k Mgr. Novotné (kabinet matematiky, 13:00).
 • Adam je v rámci výuky českého jazyka zařazen do skupiny A (výuka probíhá vždy v 5. A, pod vedením školního speciálního pedagoga Mgr. Malé).
 • Eva v rámci obohacení výuky bude v PO 1. VH a ČT 5. VH docházet na výuku matematiky do 8. A (Mgr. Veselá).

V rámci organizace výuky může být také zmíněno, kde je žák v rámci třídy usazen, jestli má stálého spolusedícího, jakou strukturu má výuka. 

Možná je také poznámka o sníženém počtu žáků ve třídě či skupině, případně o nevhodnosti přijímání dalšího žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do této třídy/skupiny. 

Příklad: 

 • Žák sedí samostatně v přední lavici.
 • Žák střídá pracovní prostředí v průběhu hodiny.
 • Žák střídá odpočinkové činnosti s aktivními.
 • Vyučující využívá práce ve skupinách či ve dvojicích.
 • Asistent pedagoga pracuje s žákem individuálně na zadaných úkolech.
 • Žák má jasně strukturována pravidla vyučovací hodiny atd.

Tyto organizační změny a způsob jejich ukotvení ve výuce jsou v kompetenci pedagogů. Učitelé jednotlivých předmětů sami zváží, jak zapracují uvedená podpůrná opatření do výuky svého předmětu. Jestliže mají ve své hodině k dispozici asistenta pedagoga, dohodnou se s ním na rozdělení práce se žákem/žáky.

V případě podpůrného opatření, kdy má žák například jasně strukturována pravidla vyučovací hodiny, je vhodné, aby se všichni vyučující dohodli na jednotném systém pravidel / struktuře výuky (může navrhnout třídní učitel po konzultaci se školním speciálním pedagogem) a tento systém poté sdíleli se žákem. 

Příklad: 

 • Každá vyučovací hodina začíná pozdravením se s vyučujícím, v první polovině hodiny pracuje žák společně s kolektivem třídy, v druhé polovině pracuje s asistentem pedagoga na zadaných úkolech, po vypracování zadaných úkolů má žák zařazenu odpočinkovou aktivitu dle výběru (kresba, hra na koberci), hodina končí odchodem učitele ze třídy apod.

Není nutné, aby se všichni vyučující podíleli na vyplnění této sekce, ale je nutné, aby doporučení znali a podle svých možností se jimi řídili.

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Mnoha žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je nutné upravit způsob zadávání a plnění úkolů. 

V doporučení můžete najít následující podpůrná opatření:

 • ústní zadání či kontrolu porozumění slovnímu zadání;
 • poskytnutí delšího časového úseku pro vypracování úkolu;
 • poskytování častější zpětné vazby (spolupráce s asistentem pedagoga);
 • zadávání vždy jen jednoho úkolu;
 • zkrácení zadaného úkolu (psaného textu, množství příkladů, množství informací v zápisu);
 • zařazení odpočinkových aktivit;
 • modifikace úrovně zadaného úkolu apod.

Tato opatření a způsob jejich ukotvení ve výuce jsou v kompetenci vyučujících. Učitelé jednotlivých předmětů sami zváží, jak zapracují uvedené postupy do výuky svého předmětu. Jestliže mají ve své hodině k dispozici asistenta pedagoga, dohodnou se s ním na rozdělení práce se žákem/žáky. 

Při vyplňování této kategorie se držte informací v doporučení, můžete také doplnit informace vycházející z vaší zkušenosti se žákem.

Příklad:

 • Jestliže víte, že žák neudrží pozornost, když mu dáte více času na splnění úkolu, raději zvolte zkrácení zadaného úkolu.
 • Jestliže má žák potíže s grafomotorikou, zařaďte po psaní nějakou odpočinkovou aktivitu.
 • Jestliže žák vyžaduje slovní pobídky při práci, zařaďte individuální práci s asistentem pedagoga apod.

Není nutné, aby se všichni vyučující podíleli na vyplnění této sekce, ale je nutné, aby doporučení znali a podle svých možností se jimi řídili.

ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

rodicezak

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Způsob ověřování vědomostí a dovedností žáků by měl vždy odpovídat jejich aktuálním možnostem
a schopnostem. 

Jistě jste se setkali se žáky, kteří pravopisné pravidlo odprezentují jako poučku slovo od slova, ale v písemném projevu ho nedokážou aplikovat. Nebo se žáky, kterým naopak více vyhovoval písemný způsob zkoušení, ale při ústním zkoušení ze sebe nedokázali dostat ani slovo. Úkolem pedagogů je tedy najít takový způsob ověření nabytých znalostí, který bude vyhovovat jak žákovi, tak jejich klasifikačním potřebám. 

Tato opatření a způsob jejich ukotvení ve výuce jsou v kompetenci konkrétních vyučujících. Učitelé jednotlivých předmětů sami zváží, jak je zapracují do výuky svého předmětu. Jestliže mají ve své hodině k dispozici asistenta pedagoga, dohodnou se s ním na rozdělení práce se žákem/žáky.

Příklady k vyplnění sekce: 

 • žákovy znalosti ověřujeme vždy po předchozí domluvě na termínu zkoušení;
 • diktáty žák píše po domácí přípravě;
 • v anglickém jazyce preferujeme ústní zkoušení před písemným;
 • tolerujeme fonetický přepis slovíček;
 • stanovili jsme si jasná a srozumitelná pravidla zkoušení;
 • respektujeme Petrovo osobní tempo (zadejte mu kratší úkol a nechte ho pracovat jeho tempem);
 • v českém  jazyce využijeme k hodnocení častěji doplňovací cvičení;
 • při ústním zkoušení využíváme názorné pomůcky apod. 


Není nutné, aby se všichni vyučující podíleli na vyplnění této kategorie, ale je nutné, aby doporučení znali a podle svých možností se jimi řídili.

Ohledně způsobu ověřování dovedností a vědomostí vždy informujte žáka samotného a jeho zákonné zástupce a potvrďte si, že jste se správně pochopili. Se zákonnými zástupci spolupracujte při zadávání domácí přípravy žáka a snažte se dodržovat stanovená pravidla (ústní zkoušení vždy po domácí přípravě, termíny větších prověrek oznamuji tři dny dopředu, neznámkuji domácí úkoly atd.).

HODNOCENÍ ŽÁKA

rodice

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je často diskutovanou a pro některé vyučující obtížně uchopitelnou kategorií. Jelikož hodnocení navazuje na žákův výkon ve výuce, a je tedy plně v kompetenci vyučujícího, školské poradenské zařízení tuto kategorii pojímá pouze rámcově. Můžete se setkat s následujícím doporučením:

 • hodnocení by mělo probíhat podle předem dohodnutých pravidel; 
 • žák je hodnocen slovně;
 • žák je hodnocen klasifikačním stupněm; 
 • žák je hodnocen kombinací obou způsobů, využijte také mimoslovní hodnocení (nálepka, obrázek, razítko);
 • využívejte často formativní hodnocení a motivační pobídky.

V IVP žáka můžete tuto kategorii vyplnit pouze heslovitě. Uvědomte si, že tato opatření a způsob jejich ukotvení ve výuce jsou v kompetenci vyučujících. Učitelé jednotlivých předmětů sami zváží, jak zapracují uvedené postupy do výuky svého předmětu. 

Není nutné, aby se všichni vyučující podíleli na vyplnění této kategorie, ale je nutné, aby doporučení znali a podle svých možností se jimi řídili.

Jak informovat zákonné zástupce?

Je dobré si se zákonnými zástupci předem vyjasnit, že hodnocení jejich dítěte není totéž jako jeho klasifikace. Zavedení a dodržování podpůrných opatření nemusí vždy vést k výraznému zlepšení jeho prospěchu a v žádném případě to neznamená, že žák nemůže dostat „špatnou“ známku. Zdůrazněte, že na pomoc z vaší strany musí existovat adekvátní odezva v podobě domácí přípravy, pozornosti, aktivity a snahy ze strany žáka. 

Velmi důležitou roli hraje také průběžné formativní hodnocení, které žáka motivuje a podává mu zpětnou vazbu o jeho výkonu. Hodnocení nemusí mít vždy slovní podobu, žák často reaguje na pohled, úsměv či gesto.

Frekvence hodnocení by měla odpovídat specifickým potřebám žáků, aby byli správně motivováni. Je vhodné je hodnotit častěji, než je běžné.

POMŮCKY A UČEBNÍ MATERIÁLY

rodicezak

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Při výuce dětí se specifickými vzdělávacími potřebami se kromě materiálů a pomůcek, jež běžně využíváte pro všechny žáky, můžete setkat také se speciálními pomůckami a učebními materiály, které žákovi mohou pomoci kompenzovat či eliminovat jeho obtíže. 

Může se jednat o:

 • speciální učebnice a pracovní sešity,
 • přehledy a tabulky učiva,
 • čtecí záložku či okénko,
 • názorné pomůcky k vyvozování či procvičování učiva,
 • software a jiné IT vybavení,
 • relaxační pomůcky. 

Výčet speciálních pomůcek, které bude mít žák k dispozici, naleznete v jeho doporučení společně s jejich formou pořízení a finančním zajištěním. Vy sami můžete seznam doplnit o pomůcky, které máte běžně k dispozici (mapy, encyklopedie, výukové programy atd.) a budete je pro žáka využívat.

V případě, že má žák doporučeny speciální učebnice, pomůcky či software, na jejichž nákup získala škola finanční prostředky, uveďte jejich seznam v IVP žáka a nezapomeňte je využívat.

Není nutné, aby se všichni vyučující podíleli na vyplnění této kategorie, ale je nutné, aby doporučení znali a podle svých možností se jimi řídili. 

Pokud je specifikována pomůcka pro využití ke konkrétnímu předmětu (matematika – kalkulačka, fyzika – fyzikální tabulky, český jazyk – bzučák, čtecí okénko), je vhodné ji uvést také v tabulce specifikací jednotlivých předmětů na konci IVP. Je odpovědností konkrétního vyučujícího, aby žákovi umožnil její používání ve výuce.

Některé pomůcky bude žák využívat napříč výukovými předměty nebo k domácí přípravě. Stanovte si s ním i jeho zákonnými zástupci, jak se bude o pomůcky starat, kdy a kde je může využívat, kde budou případně uloženy. Předejte žákovi část odpovědnosti za to, že si pomůcky přinese a bude o ně pečovat.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ JINÉHO DRUHU 

rodicezakvelikost_skupinkyvedeni_skoly

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Podpůrná opatření jiného druhu mohou vyplývat ze:

 • zdravotního stavu žáka: respektování časté absence, zajištění učiva k domácí výuce;
 • jeho postavení ve třídě: pracovat na začlenění do kolektivu, podpora spolužákem, pomoc při navazování nových kontaktů;
 • nebo osobních obtíží a rodinného zázemí: respektování náboženského přesvědčení žáka, respektování osobnostních zvláštností žáka aj

Při vyplňování této kategorie v případě potřeby spolupracujte se školním poradenským pracovníkem (metodik prevence, výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog) a dohodněte s ním postup při konzultaci se zákonnými zástupci. Sjednejte s nimi, zda a jakým způsobem informujete ostatní vyučující a spolužáky. U starších žáků citlivě situaci rozeberte také s nimi a zeptejte se na jejich názor.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚPRAV PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ (ASISTENT PEDAGOGA, DALŠÍ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK)

rodicezakvedeni_skoly

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání spočívá ve výčtu všech pedagogických, případně i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí dle doporučení na péči o žáka ve vaší škole. Zde uveďte jmenovitě:

 • školního speciálního pedagoga;
 • školního psychologa;
 • výchovného poradce;
 • asistenta pedagoga.

Co se týče asistenta pedagoga, je dobré uvést také počet hodin týdně, které péčí o žáka stráví, případně jedná-li se o asistenta sdíleného. Podpora asistenta pedagoga může být doporučena také v rámci školní družiny.

Příklad: 

Asistent pedagoga – Bc. Adéla Malá (20 hodin týdně + 5 hodin týdně ve školní družině)

Jestliže to bude poprvé, kdy žák bude spolupracovat s asistentem pedagoga, školním speciálním pedagogem nebo jiným pedagogickým pracovníkem, informujte o tom jeho i jeho zákonné zástupce. Nejlépe to uskutečněte na osobní schůzce, kde se spolu seznámí ještě před započetím péče.

Informujte o vzniklé spolupráci také ostatní vyučující žáka a jeho spolužáky. Třídní učitel či školní speciální pedagog by měl kolektiv třídy zpravit o tom, že u nich ve třídě bude působit asistent pedagoga. Vhodné je zmínit jeho kompetence a předem ho žákům představit. 

V případě, že se jedná o nového člena pedagogického sboru, mělo by ho vedení školy představit ostatním vyučujícím.

Dle zavedených pravidel na vaší škole může předávat informace také koordinátor vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

DALŠÍ SUBJEKTY, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA

vedeni_skolyrodice

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Další subjekty podílející se na vzdělávání žáka mohou být například školní družina či školní klub. Při vyplňování této kategorie doplňte informace z doporučení a další, která vám připadají relevantní. Po rozhovoru se zákonnými zástupci můžete doplnit například základní uměleckou školu či středisko volného času. 

Sestavujete-li IVP žáka, který má potíže také v sociální oblasti a dochází do školní družiny nebo klubu, informujte a spolupracujte také s vychovatelkami, které mají žáka po vyučování v péči. 

Příklad: 

Petr má nastavená pravidla chování a k nim odpovídající motivační systém nejen ve výuce, ale také po dobu jeho pobytu ve školní družině, kde za něj odpovídá vychovatelka Petra Nováková. Případné potíže konzultuje se školním psychologem a zákonnými zástupci Petra.

V rámci školní družiny může být žákovi doporučena péče asistenta pedagoga. Jmenovitě ho uveďte, tak jako v předchozí kategorii (Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání), a specifikujte délku a povahu jeho péče o žáka. 

Příklad:

Asistent pedagoga Bc. Adéla Malá se ve školní družině věnuje Petrovi 1 hodinu denně. Náplň péče: Individuální činnosti na rozvoj sociálních dovedností, podpora Petra při skupinových aktivitách, pomoc s domácími úkoly, ukotvení nastavených pravidel chování, oblíbené a odpočinkové činnosti.

Při vyplňování této kategorie spolupracujte s koordinátorem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKA

vedeni_skolyrodice

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka je v případě sestavování IVP nezbytně nutná. Podpora vzdělávání by měla být nejen prioritou vaší, ale také prioritou žáka samotného a jeho zákonných zástupců. Ti mají právo vědět, jak se stavíte k doporučeným podpůrným opatřením a jakým způsobem je budete naplňovat. 

Školské poradenské zařízení vám může v rámci doporučení navrhnout užší či častější spolupráci se zákonnými zástupci žáka, je ale ve vaší kompetenci, jak si tuto spolupráci nastavíte.

Berte zákonné zástupce žáků jako partnery, jako spolupracovníky. Vy se jejich dítěti věnujete po dobu školní docházky, oni zase zodpovídají za jeho výchovu a domácí přípravu. Vy i zákonní zástupci žáka se snažte dělat vše v nejlepším zájmu dítěte. 

 1. Dohodněte s nimi, jak bude během roku vypadat vaše společná komunikace, aby byla co nejefektivnější. Nevyužívejte jen osobních konzultací, ale také telefonního či elektronického kontaktu. 
 2. Dohodněte se na četnosti vaší komunikace i na způsobu zpětné vazby.
 3. Vysvětlete jim, jak by měla z jejich strany vypadat péče o domácí přípravu, specifikujte, jak budete zadávat úkoly a jak mají být plněny. Mějte prosím na paměti, že žák se specifickými vzdělávacími potřebami je často výukou unaven více než ostatní žáci, nepřetěžujte jeho (a zákonné zástupce) proto prací navíc, nenechávejte ho dopisovat to, co ve škole nestihl, netrestejte ho za jeho potíže.

Příklad: 

Petr si každý den nosí zvláštní deníček pro komunikaci s rodiči. Vyučující stručně informuje o Petrově chování (negativa i pozitiva) v rámci dohodnutého motivačního systému. Zadání domácích úkolů si Petr zapisuje z tabule sám, vyučující to jen zkontroluje. Rodiče každý den podepíší. V nutných případech využíváme telefonické komunikace nebo konzultačních hodin vyučujících po předchozí domluvě (e-mail, telefon). Do deníčku zapisuje informace nejen třídní učitel, ale také asistent pedagoga a školní speciální pedagog.

O nastavených pravidlech komunikace informujte i ostatní vyučující žáka a všechny osoby, které se budou podílet na jeho péči. Rychlé a spolehlivé sdílení informací mezi žákem – školou – zákonnými zástupci je důležitým prvkem při vzdělávání. 

Dle zavedených pravidel na vaší škole může předávat informace také koordinátor vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Při vyplňování této sekce v případě nutnosti (obtížná komunikace a dohoda s žákem či jeho zákonnými zástupci) spolupracujte s výchovným poradcem nebo vedením školy.

DOHODA MEZI ŽÁKEM A VYUČUJÍCÍM

rodicezak

Praktické tipy a doporučení k vyplnění:

Dohoda mezi žákem a vyučujícím může být součástí IVP zejména u starších žáků nebo žáků s problémovým chováním. Její vznik a dodržování je zcela v kompetenci školy a v doporučení školského poradenského zařízení ji nenajdete.

Jestliže byla dohoda se žákem uzavřena, uveďte to zde společně s datem jejího podpisu. Můžete ji také připojit jako přílohu IVP. Dohodu můžete uzavřít či měnit nezávisle na IVP kdykoliv v průběhu roku, je vhodné ji zde potom doplnit a uvést datum její změny. Může vzniknout nejen na váš popud, ale také na popud žáka, zákonných zástupců žáka či jiného pedagogického pracovníka (žák může uzavřít např. dohodu s asistentem pedagoga, výchovným poradcem, jiným vyučujícím).

O dohodě se žákem by vždy měli vědět jeho zákonní zástupci a případně mít také její kopii, stejně tak i žák. Dohodněte se se žákem, kdo další by měl o dohodě vědět (spolužáci, asistent pedagoga).

Dle zavedených pravidel na vaší škole může předávat informace také koordinátor vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jestliže uzavíráte se žákem dohodu, respektujte vždy jeho aktuální schopnosti a zralost. Dbejte na to, aby uzavřené dohodě rozuměl a souhlasil s nastavenými pravidly, motivačním systémem, systémem odměn a sankcí. Požadavky stanovené dohodou musí být pro žáka i vás samotné vždy splnitelné a měly by plnit svůj účel. 

Stanovte si rozumný časový horizont, ve kterém budete dohodu hodnotit (u některých žáků stačí 1x za měsíc, u jiných je nutné hodnotit i 1x za týden). Vždy stanovte závazek nejen pro žáka, ale také pro vás (školu).

Příklad: 

Petr uzavřel dohodu se svou třídní učitelkou. O dohodě ví také jeho rodiče a ostatní vyučující.

Bod 1: Jelikož si Petr často zapomíná pomůcky a domácí úkoly, zavázal se vést si deníček, do kterého si sám zapisuje úkoly z tabule, na konci vyučování ukáže zápis třídní učitelce. Pokud Petr zapomene 3 úkoly/pomůcky za týden, musí v pátek po výuce pomoci s úklidem třídy. Pokud Petr celý týden nezapomene žádnou pomůcku/úkol/deníček, v pátek odchází ze třídy první atd.


Jednotlivé předměty a podpůrná opatření


V případě větších zásahů do výuky v rámci konkrétního předmětu je třeba toto opatření specifikovat v tabulce pro jednotlivé vyučovací předměty. Může se jednat o výčet minimálních očekávaných výstupů či konkrétní modifikaci očekávaných výstupů daného předmětu (najdete v příslušném RVP). Kromě modifikace obsahu učiva (v souladu se ŠVP školy) zde také uveďte podpůrná opatření, která se konkrétně týkají daného předmětu, je-li to nutné.


Specifikaci podpůrných opatření v rámci jednotlivých předmětů zpracovávají a doplňují konkrétní vyučující. V případě potřeby mohou využít metodickou pomoc koordinátora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 


Příklad:

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření

(Je-li potřeba specifikovat)

Matematika

Petr může po dohodě s vyučujícím k výpočtům používat kalkulačku. 

Během hodiny může na pokyn učitele používat speciální sešit s přehledy učiva, vzorečky, vzorovými příklady.

Anglický jazyk

Petrovi je tolerován fonetický přepis slov. 

K procvičování využívá Petr speciálně zakoupený software.

Český jazyk

Petr píše hůlkovým písmem, velká písmena podtrhává. 

Petr používá čítanku pro dyslektiky II a pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky.

V rámci doporučení podpůrných opatření zaměřujících se na obsah vzdělávání se můžete setkat s formulací – zaměřte se na základy učiva. Pokud se to týká vašeho žáka, co nejdříve (nejlépe na začátku školního roku – před vyplněním IVP) proveďte pedagogickou analýzu učiva daného předmětu a stanovte si, co je pro vás základem a co budete tedy po svém žáku vyžadovat a také hodnotit (v souladu se školním vzdělávacím programem a očekávanými výstupy). Tyto základy učiva poté také specifikujte do tabulky výše.


Jestliže jsou žákovi doporučeny minimální očekávané výstupy, také je doplňte do tabulky k jednotlivým předmětům (u žáků s mentálním postižením se to může týkat všech vyučovacích předmětů).


Podpisová část


K vytištění a podpisu finální verze IVP přejděte až poté, co jste jeho obsah vykomunikovali se všemi zainteresovanými pracovníky školy, zákonnými zástupci žáka a žákem. I když může být sbírání podpisů pracné, mějte na paměti, že každý, kdo IVP podepisuje, bere na sebe svou část zodpovědnosti. Stvrzuje tím, že se s plánem seznámil, zná jeho obsah a bude se jím řídit. 

Osoby odpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka

Jméno a příjmeníPodpis

Třídní učitelVyučujícíVyučovací předmět
Název

Jméno a příjmení vyučujícího


Název

Název

Školní poradenský pracovník
Zákonný zástupce žáka
ŽákJestliže zákonný zástupce nebo zletilý žák podepsali informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření, neposkytují zvlášť informovaný souhlas se vzděláváním dle IVP. Škola je měla s vypracovaným IVP seznámit a všemi dostupnými prostředky se snažit o jejich spolupráci.


Tabulku závěrů vyhodnocování vzdělávání podle IVP ponechte prázdnou. Budete ji vyplňovat společně s pracovníkem školského poradenského zařízení na konci školního roku (platnosti IVP). K tomuto závěrečnému hodnocení si připravte informace (hodnocení) od všech zainteresovaných členů školy a předložte je pracovníku školského poradenského zařízení. Závěrečná evaluace by měla být odrazovým můstkem pro další vzdělávání žáka.


Závěry vyhodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Jméno a příjmení pracovníka školského poradenského zařízení

Podpis

Mohlo by Vás zajímat

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka se sociálním znevýhodněním

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)