Podpůrná opatření u žákyně s neurologickou diagnózou

Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností podpůrných opatření u žákyně s neurologickou diagnózou, která trpí častými migrénami. Co dělat, pokud zaměstnanci školního poradenského pracoviště situaci neřeší? Jak má rodič v takovém případě postupovat? Dozvíte se v textu níže.

Ilustrační foto | FOTO: Freepik

Dobrý den,

dcera trpí na časté migrény a infekční onemocnění, čímž nabírá absence. Učitelé všech předmětů většinou hned co nejdříve požadují dopsat veškeré učivo. Paní učitelky dokonce netolerují, abych jí s množstvím zanedbaného učiva pomáhala přepisovat, ani si to nemůže kopírovat. Takže nám vzniká bludný kruh, kdy stále do noci něco přepisuje a opisuje, a zase ztrácí čas na učení se zanedbaného. Po návratu do školy hned následují písemky ze všeho zanedbaného učiva. Paní učitelka na dceru dokonce v hodině dvakrát křičela, že jsem jí pomáhala něco přepsat, ta je z toho zase ve stresu...

V diagnostické zprávě z neurologie má uvedeno „migrény s aurou“. Žádala jsem školu, zda by jí nemohla nastavit podpůrné opatření 1. stupně (sama pracuji ve školství). Paní výchovná poradkyně je toho názoru, že dcera obtíže zveličuje. Sdělila mi, že dcera by měla více chodit do školy a potom by méně zameškávala učivo.

Máme prosím v takovém případě nárok na nastavení podpůrného opatření ze strany školského poradenského zařízení? Jsou taková doporučení (z PPP nebo SPC) pro školu závazná?

Je škola povinna uvedená doporučení plnit? Ono z podstaty slova „doporučení“ neplyne nějaká závaznost čili „nařízení“.

Děkuji za Vaše vyjádření.

 

Odpověď:

Dobrý den,

z dotazu mi není zcela jasné, zda se dívka vzdělává v základní či střední škole, ani  zda už byla na vyšetření v školském poradenském zařízení (dále ŠPZ). Pokud již na vyšetření v ŠPZ byla, jestli a jaká podpůrná opatření jí byla stanovena. Pokud ne, doporučuji se co nejdříve k vyšetření v ŠPZ objednat a poskytnout jim všechny podklady od odborných lékařů, v tomto případě z neurologie. Pracovníkům v ŠPZ se tak budou snadněji stanovovat podpůrná opatření a doporučení, mohou z vyšetření odborných lékařů vycházet. Ve Vašem případě doporučuji spíše volit speciálně pedagogické centrum (dále SPC) pro tělesně postižené, zde se zabývají právě i žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu závažných onemocnění.

O vyšetření v ŠPZ žádá vždy zákonný zástupce nezletilého žáka, souhlas školy není podmínkou. Tam, kde komunikace školy a rodiny funguje, je zvykem, že k objednání dochází po vzájemné domluvě. Nezřídka doporučují zákonným zástupcům vyšetření v ŠPZ právě pedagogové, protože ti jsou odborníky na vzdělávání a často rozeznají potíže žáka, které třeba rodič neodhalí. Zde však tento postup evidentně nefunguje.

I tak by ale prvním krokem mělo být řešení potíží spojených se vzděláváním nejdříve ve škole s pedagogy, třídním učitelem a pracovníky školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, popřípadě školní speciální pedagog či školní psycholog) a stanovení podpůrných opatření (dále PO) prvního stupně. Ta by měla škola správně po třech měsících vyhodnotit a pokud nepostačují při vzdělávání žákyně PO prvního stupně, stanovují se na základě vyšetření v ŠPZ podpůrná opatření stupně vyššího. Škola by měla vždy ŠPZ písemně před vyšetřením žáka písemně doložit a popsat, jaká PO prvního stupně žákyni poskytovala, a vyhodnotit jejich efektivitu.

Každá škola musí zajišťovat poradenské služby pro žáky i jejich zákonné zástupce, právě pracovníci školního poradenského pracoviště by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozmanitými potížemi při vzdělávání, metodicky vést učitele, komunikovat efektivně a oboustranně se zákonnými zástupci žáka.

Dle § 16 školského zákona mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou. Na uplatňování stanovených podpůrných opatření uvedených v dokumentu „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ má tedy žák právo ze zákona a Doporučení je pro školy závazné v případě, že se stanovenými PO souhlasí zákonný zástupce žáka. Škola je povinna doporučené postupy respektovat a žákovi PO poskytovat. Pouze pokud se během vzdělávání ukáže, že některé z PO nevyhovuje, může je se souhlasem zákonného zástupce a po konzultaci se ŠPZ změnit, nastavit jinak.

V rámci Doporučení ze ŠPZ je možné nastavit právě i ty postupy, jak se budou žákyni v případě její nepřítomnosti ve škole předávat např. zápisky, pracovní listy a další materiály ze školy, odkud a jak si je žákyně může vzít, okopírovat, kdo jí je poskytne, pošle e-mailem, jak jí je pedagogové nebo jiný pověřený pracovník školy bude předávat. Lze stanovit rozvrh individuálních konzultacích žákyně s pedagogy, a to prezenčně nebo např. i distančně. Lze také stanovit termíny a podmínky dohody s učiteli po zameškání učiva, do kdy se co žákyně doučí, co doplní, že nebude zkoušena hned po návratu po nemoci atd.

Jen mimochodem podotýkám, že model výuky, kdy učitel diktuje, žáci zapisují, učitel je pak ze zápisků vyzkouší, je již dávno překonaný a nevyhovující. Pedagogové by mohli např. žákyni poskytovat prezentace učiva, odkazy na vhodné materiály, výuková videa apod. Potom nebude docházet k situaci, že dívka nestíhá a s opisováním jí pomáhá matka. K takové situaci by vůbec nemělo docházet, pokud budou nastavená PO a oboustranná vzájemná komunikace školy a zákonných zástupců fungovat.

(Jinak není zakázáno pomáhat dítěti s dopisováním látky, leda že by to daná škola měla vyloženě explicitně uvedeno ve školním řádu).

To, co jsem vyjmenovala, by samozřejmě mohlo být součástí už PO prvního stupně a škola by je dívce měla poskytovat. Je možné si domluvit individuální konzultaci se zainteresovanými pracovníky školy nebo pokud má zákonná zástupkyně pochybnosti o správnosti postupů těchto pedagogických pracovníků školy, doporučuji obrátit se na ředitele školy, který za kvalitu jejich práce zodpovídá.

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, metodička školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Školní poradenské pracoviště pod lupou: Dobrá praxe v základní škole v Milovicích
Když se Lada Flachsová před jedenácti lety stala ředitelkou základní školy T. G. Masaryka v Milovicích, dala si za cíl mít v každé třídě asistenta pedagoga. Ten naplnila a kromě toho spustila také školní poradenské pracoviště. Svých rozhodnutí rozhodně nelituje a dnes je díky nim o krok napřed před mnoha jinými vzdělávacími ústavy, které s asistenty pedagoga a inkluzí nemají tak bohaté zkušenosti. Jakým způsobem rozdělila role na škole?
Školní kariérové poradenství v Litvě
V Litvě jsou na středních školách v rámci kariérového poradenství nejoblíbenější odborné soutěže, školní exkurze a veletrhy pracovních příležitostí. Přečtěte si víc o tamních kariérových poradcích a jejich náplni práce.
Jak na sehraný inkluzivní tým? Chce to čas i podporu vedení, říká expertka
Sestavit funkční inkluzivní tým nemusí být vždycky snadné, důležitá je vzájemná souhra, komunikace a důvěra mezi jeho členy. Jako příklad dobré praxe v tomto ohledu může sloužit Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí v Praze, jak vysvětlila v rozhovoru Kateřina Bártová, jež zde působí na pozici pedagožky, školní výchovné poradkyně a etopedky. Hlavní výhodu vidí v tom, že se škola začala inkluzi věnovat výrazně dříve než ostatní ústavy.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.