Jak učit nadané žáky metodou objevování

Talentované děti potřebují pro své nadání podporu. Tu jim můžete poskytnout pomocí dobře zvolených výukových metod, které budou děti motivovat. Doporučujeme vám metodu objevování, která využívá přímého pozorování na základě stávajících znalostí dětí. A máme pro vás i manuál ke stažení.

Zdroj: Autorský tým APIV B  


Za nadaného žáka považujeme dítě, které při odpovídající podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Je důležité vědět, že nadání dítěte není limitováno pouze mimořádně vysokou intelektovou schopností. 

Nadané a talentované jsou ty děti, které identifikuje kvalifikovaná osoba a které jsou díky svým výrazným předpokladům schopny podat výjimečný výkon. Jsou to děti, které potřebují diferencované vzdělávací programy a/nebo služby nad rámcem běžných služeb poskytovaných běžnou třídou, aby mohly být přínosem sobě i společnosti. Oblasti, kde se může nadání a/nebo potenciální nadání projevit, jsou následující, ať už jednotlivě, nebo v kombinaci:

-obecn
á intelektová schopnost,
-specifická akademická schopnost,
-kreativní, produktivní myšlení,
-vůdcovská schopnost,
-umělecké schopnosti,
-psychomotorické schopnosti. [1]

Dobré vědět: Zjišťováním mimořádného nadání, včetně vzdělávacích potřeb dětí, se zabývají školská poradenská zařízení ve spolupráci se školami [2].

Využití metody objevného pozorování

Tento přístup se označuje také jako heuristická či problémová metoda. Pro výuku talentovaných dětí se hodí proto, že je staví před problémovou situaci nebo úkol, který mají vyřešit. Učitel žákům nesděluje hotové poznatky, ale vede je k tomu, aby si je odvodili sami nebo s jeho podporou [3].

 Díky praktickému řešení problému si žáci osvojují nové postupy, vytvářejí si nové postoje a nová hodnocení. Na úkolech tohoto typu mohou s výhodou pracovat ve skupinách a rozvíjet svou schopnost spolupráce. Velkým plusem objevné metody je skutečnost, že děti mají nový poznatek emocionálně podložený, spojený s pozitivním prožitkem objevování a nalézání [4]

Objevná metoda ve fyzice

V českém prostředí se heuristické metodě věnuje Projekt Heuréka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, zaměřený na výuku fyziky na základní škole. Učitelé v projektu předkládají žákům problémy (ve formě otázky, experimentu a podobně) a nechají je diskutovat, navrhovat hypotézy k řešení a hledat cesty k jejich ověření nebo vyvrácení. Děti se učí nahlas vyslovit svoje názory, nestydět se za chybu a současně se neposmívat spolužákům, kterým se něco nepodařilo [5].

tip_2Tip:
V Příloze 1 (pod článkem) si stáhnete manuál k metodě Objevného pozorování pro žáky 4. až 6. ročníku.

Praktické tipy pro výuku nadaných dětí ve třídě

Co dělat

 • Veďte děti k pochopení vzájemných odlišností, pomozte jim poznat, že jinakost je obohacující a že nemá smysl porovnávat neporovnatelné.
 • Podporujte spolupráci mezi dětmi.
 • Dávejte dětem příležitost pro co nejvíce vzájemných kontaktů (využívejte ve výuce hry, tance, sportovní a pohybové aktivity, hudební činnosti – zpěv a pohybový, rytmický a instrumentální doprovod).
 • Rozvíjejte v dětech schopnost komunikace.

Co nedělat

 • Neoznačujte dítě veřejně jako nadané. Takové „nálepkování“, i když dobře míněné, funguje spíš jako stigma. Vyčleňuje dítě z okruhu vrstevníků a vede k útlumu nadání u daného dítěte. Takový žák se pak může vyhýbat určité činnosti, protože by v ní mohl selhat, a tím by nedostál označení „nadané dítě“. 
 • Pokud budete s dítětem mluvit o jeho nadání (což doporučujeme, nejlépe mezi čtyřma očima), veďte rozhovor přiměřeně jeho věku a vyhněte se označení jako „nadané“ nebo „mimořádně nadané“. Spíš popište, co se mu v poslední době povedlo. Zhodnoťte společně, kde vidí svoje silné stránky, oblasti, kde se mu daří a kde má také chuť se dále rozvíjet. 
 • Neporovnávejte ve škole děti mezi sebou. Proveďte osvětu i mezi rodiči, aby ani oni sourozence nesrovnávali a neoznačovali jedno z dětí za nadanější nebo šikovnější. Porovnávání ve škole i v rodině nepříznivě ovlivňuje sebevědomí dětí, vede k životní nespokojenosti a neschopnosti se prosadit. Zdánlivě banální srovnání může dětem způsobit i psychické problémy. Nikdo nevíme předem, jak se dítě s takovým tlakem vyrovná. 

tip_2Tip:
Pro individuální rozhovor s nadaným žákem doporučujeme i techniky kariérového poradenství – obraťte se pro další tipy na některou organizaci věnující se nadaným (kontakty najdete níže). 

Jak podporovat nadání dětí


Uplatněte tyto metody:
 • objevitelské, problémové metody, demonstraci, pokusy, experimenty, pozorování a monitoringy;
 • badatelské metody ve všech předmětech, vlastní, individuální žákovské objevování a vyvozování poznatků, omezte memorování;
 • metody, které rozvíjejí kritické myšlení; 
 • úkoly, které vedou k divergentnímu myšlení – otevřené úlohy, které se dají řešit různými způsoby a nemají tak jenom jedno řešení;
 • hry, které podporují logické myšlení;
 • formy práce ve dvojicích i v malých skupinách;
 • diskuse třídy, dialogy žáků;
 • besedy;
 • projektové vyučování třídní i individuální, prezentace názorů;
 • veďte nadané žáky, aby se učili učit se;
 • prospěchově silní, motivovaní žáci s rychlým pracovním tempem mohou pomáhat ostatním žákům. 

Příloha 1: Objevné pozorování

tip_2Tip:
Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA nabízí pracovní listy k individuálnímu kariérovému poradenství se žáky základních škol – zdarma ke stažení. 


Zdroje

[1] PASSOW, A. H. (1993). National/state policies regarding education of the gifted. In K. A. Heller, F. J. Mönks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook of research and development of giftedness and talent (pp. 29–46). Oxford, England: Pergamon. Pegnato, C. W., & Birch, J. W. (1959). Locating gifted children in junior high schools – A comparison of methods. Exceptional Children, 25, 30.

[2] Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. [online]. [datum citace 25. 7. 2020]. Dostupné z WWW: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

[3] ZORMANOVÁ, L. (2012). Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: Grada. 

[4] KOLÁŘ, Z. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Praha: Grada, 2012. 

[5] KATEDRA DIDAKTIKY FYZIKY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK. Projekt Heuréka. O projektu. [online]. [datum citace 25. 7. 2020]. Dostupné z WWW: https://kdf.mff.cuni.cz/heureka/o-projektu

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.