Frontiera Lavoro – kariérové poradenství a sociální služby v Itálii

Nezisková společnost Frontiera Lavoro, poskytující kariérové poradenství a sociální služby, jen podtrhuje atmosféru inkluze, která panuje na italském trhu práce. Jakých úspěchů dosáhli a jak bojují proti ageismu?

Pracovní tým Frontiera Lavoro: Tatiana Catallo stojí v řadě devátá zleva. Zdroj: archiv Frontiera Lavoro

Přinášíme vám rozhovor s Tatianou Catallo, poradkyní ve společnosti Frontiera Lavoro. Text vznikl v rámci projektu Follow your way podpořeného z  programu Erasmus+.

Tatiana pracuje jako profesionální konzultantka-poradkyně, která pomáhá klientům z ohrožených skupin populace – dětem, mladistvým i dospělým – plánovat jejich další vzdělávání, doučování, pracovní stáže a kariéru. Její poradenství funguje na základě klientových vlastních znalostí o sobě sama, postojích a profesionálních cílech, které si v průběhu sezení postupně uvědomují.

V rozhovoru Tatiana představí neziskovou společnost Frontiera Lavoro, která působí v regionu Umbrie (střední Itálie) a  která už dvacet let pomáhá lidem s nejrůznějšími handicapy vyplývajícími ze zdravotního postižení či zdravotního a sociálního znevýhodnění, ale i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Výsledkem spolupráce sehraného týmu právníků, psychologů, sociologů, lektorů a jazykových mediátorů zaměřených na interkulturní komunikaci je úspěšné a trvalé uplatnění mnoha osob ze zranitelných skupin populace na italském trhu práce. Důležitou součástí práce poradců je i kariérové poradenství, které pomáhá klientům lépe zmapovat vlastní silné stránky a  ujasnit, čemu se chtějí profesně věnovat. Tatiana také vysvětluje, proč je italská společnost výrazně pro-inkluzivní.

Jaká je vaše cílová skupina klientů? A jaký je jejich věk – pracujete s teenagery, nebo s dospělými?

Služby poskytujeme všem bez rozdílu. Věnujeme se různým oblastem, například máme sektor bývalých vězňů, sektor pro klienty s různými typy handicapů, sektor pro migranty. Naše cílové skupiny jsou tedy velmi různorodé a můžeme tak nabízet pestrou škálu vzdělávacích služeb. Klienty jsou děti mezi 11 a 18 lety nebo dospělí mezi 18 a 60. Nejpočetnější skupinu tvoří dospělí ve věku 30 až 50 let.

Odkud vaše organizace získává peníze – od regionu, města, vlády, ministerstva?

70–80 % příjmů pochází z veřejných peněz od obce, od ministerstva práce a sociálních věcí (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), regionu a také od Evropského sociálního fondu. Zbylých 20 % pochází z naší činnosti v oblasti poskytování soukromých služeb. Tyto služby jsou poskytovány žákům ve školách, ale i absolventům se speciálními potřebami a různými druhy postižení, jako je ADHD, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Za tyto soukromé služby tedy platí rodiče.

Jakým způsobem se o vás klienti dozvídají?

Máme různé informační kanály od webových stránek po dny otevřených dveří. Klienty k nám posílá také veřejná sociální služba a městský úřad Služby hygieny a veřejného zdraví (Servizi di Igiene e Sanità Pubblica), takže někteří dospělí už k nám přicházejí s nějakými předchozími zkušenostmi.

Zprostředkováváte klientům stáže v sociálních podnicích i běžných firmách. Jak probíhá taková spolupráce?

Spolupracují s námi jak sociální podniky, tak jakékoli jiné – malé obchody i velké společnosti. Důležitější než velikost firmy je pro nás její schopnost přijmout člověka z ohrožené sociální skupiny. Každý podnik by toho měl být schopen. Nejdříve do podniku zavolá náš pracovník, vysvětlí situaci a  přiblíží potíže příchozího stážisty, aby se na něj mohli předem připravit. Společně se domluví na nejvhodnějším druhu práce.

Sociální podnik v kostce

Sociálním podnikem se mohou označovat organizace, jejichž veřejně prospěšný cíl je formulován v zakládacích dokumentech a naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit.

Principy sociálního podniku

Sociální prospěch: Provozování aktivity prospívající společnosti nebo specifické skupině (znevýhodněných) lidí, účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

Ekonomický prospěch: Použití případného zisku přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů.

Environmentální a místní prospěch: Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky, využívání přednostně místních zdrojů, zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. [1]

Máte předem uzavřené nějaké dohody s jednotlivými podniky?

Předem ne, ale jakmile stáž začíná, aktivujeme protokol. Jedná se o dohodu mezi třemi stranami – podnikem, naší společností a  klientem. Stážisty platíme my, podniky neplatí nic kromě vstupní lékařské prohlídky pro ověření způsobilosti k práci, případně pracovní pomůcky.

Takže každá italská firma je připravena přijmout takového zaměstnance, pokud ji oslovíte? Ví o takové možnosti a jsou jí otevřené?

Zaměstnávání osob s různými typy znevýhodnění či postižení je zakotvené v legislativě. Existuje zákon, podle něhož je firma povinná přijmout na každých 15 zaměstnanců jednoho zaměstnance se znevýhodněním či postižením. Jestliže to neudělá, je povinna zaplatit pokutu. Podle naší zkušenosti je zhruba 50 % firem otevřeno této zkušenosti. Některé mají zájem zaměstnat jedince se zdravotním znevýhodněním či postižením, ale už nemají zájem zaměstnat migranty, jiné to mají přesně naopak. Mnoho firem, které dosud nemají praktickou zkušenost se stážemi, se vyptává a zjišťuje, jak se zapojit. Ze začátku spolupráce sice mohou narazit na určité obtíže, ale zároveň je běžné, že po skončení stáže nabídnou stážistům práci natrvalo. V italské společnosti obecně panuje atmosféra inkluze, tedy přijímání lidí s odlišnostmi. To se projevuje i v dalších oblastech. Například ve srovnání s jinými zeměmi jsou Italové více ochotni poskytovat náhradní rodinnou péči dětem se zdravotním postižením.

Jestliže firma nemá žádnou zkušenost s pracovními stážemi pro osoby se znevýhodněním či postižením a chce se do nich zapojit, co k tomu potřebuje? Nějaké speciální semináře, vzdělání, informace?

Jsou pouze dvě důležité věci, které je třeba dodržet. Je potřeba určit ve firmě člověka, který si vezme stážistu na starost, a také je potřeba jednat v souladu se zákony a  vnitřními bezpečnostními opatřeními firmy. Není těžké se do stáží zapojit, neexistují žádné speciální požadavky. Nedávno se k nám například dostal padesátiletý migrant se zdravotním znevýhodněním. Nepoužíval vozík, ale měl zraněnou nohu. Po šesti měsících stáže dostal práci v podniku, který se stará o životní prostředí a údržbu historických center měst. Anebo třicetiletý muž se středně těžkým psychickým onemocněním (schizofrenií) obdržel po stáži stálou práci ve vyhlášeném strojírenském podniku ve městě Marsciano.

Když přijde například student s psychickými problémy podloženými diagnózou a potřebuje pomoc s hledáním práce poté, co dokončil školu, jaké služby mu poskytnete?

Ze všeho nejdříve se setká se zaměstnanci Služby hygieny a veřejného zdraví (Servizi di Igiene e Sanità Pubblica). Následně se setká s pracovníky naší organizace a spolu vytvoří individuální program podle jeho individuálních potřeb, který zahrnuje tři hodinová setkání.

Italská veřejná správa

Služby hygieny a veřejného zdraví (Servizi di Igiene e Sanità Pubblica – SISP) se zabývají ochranou zdraví občanů, životního prostředí a podporou správného životního stylu. Služby jsou zaměřeny na všechny složky populace (děti, dospělé a starší osoby) a jsou poskytovány formou podpory, kontroly, dohledu, školení a osvěty.

Služby hygieny a veřejného zdraví jsou součástí odborů prevence Místních zdravotnických společností (Azienda sanitaria Locale – ASL). Souhrnně se jedná o orgány italské veřejné správy, které plní nejen úkoly státní Národní zdravotní služby (Servizio sanitario nazionale), ale i další povinnosti stanovené zákonem vždy v konkrétních územních oblastech.

Pokud by se ukázalo, že klient není schopen dokončit pracovní stáž například kvůli psychickým problémům, je nějaká jiná možnost, kterou byste mu mohli nabídnout?

Ano, pro to může existovat více důvodů a samozřejmě nabízíme jiné možnosti. Například pokud je stáž příliš časově náročná, je možné se domluvit na upravení pracovní doby. Ale pokud třeba pracovní prostředí není vyhovující, nebo pokud je potřeba stážistu více připravit na práci pomocí kurzů, vrátíme se zpátky a naplánujeme stáž od začátku.

Navštěvujete klienta v podniku? Sledujete, jak se pracovní stáž vyvíjí?

Když stáž začne, navštěvujeme klienta jednou za týden nebo i  častěji, pokud to je potřeba. Po ukončení prvního měsíce stáže mu voláme každé dva týdny. Klienti také docházejí na monitorovací schůzky. Pokud to je potřeba, pracujeme i s jejich rodinou.

Jakým způsobem pomáháte klientům získávat dovednosti potřebné pro vykonávání stáže?

Klienty vždy podporujeme v získávání měkkých dovedností („soft skills“). Společně s nimi mapujeme jejich silné stránky a kompetence. Této činnosti se věnujeme ještě před samotnými stážemi. Někteří klienti mají možnost docházet zdarma k psychologům. A v případě, že nedocházejí, ale bylo by to vhodné, vysvětlíme a doporučíme jim to. Přímo u nás sice psychologové působí, ale Frontiera Lavoro prozatím neposkytuje tento druh služeb. Jsme nápomocní také v získání rekvalifikace („hard skills“), potřebné pro výkon stáže. Například jsme měli podnik, v němž byly potřeba dovednosti týkající se strojírenství, který nabídl klientovi odborně zaměřený kurz ještě před zahájením stáže.

Máme také do budoucna zájem klientům nabízet podpůrné skupiny, ve kterých by se mohli sami scházet a sdílet vlastní zkušenosti. Praxe z jiných organizací totiž ukazuje, že tento způsob pomoci je mezi klienty velmi účinný.

Ze srovnávacího výzkumu evropských zemí Evropské sociální sondy vyplývá, že ageismus je nejrozšířenějším typem diskriminace v České republice. Podle české výzkumnice Romany Benešové je lidmi ageismus zažíván ve větším měřítku než diskriminace na základě pohlaví nebo etnické příslušnosti. Setkávají se i v Itálii lidé nad 50 let s diskriminací a předsudky, když si hledají práci?

V Itálii máme stejný problém. Naše společnost je v kontaktu s lidmi staršími 50 let, kteří ztratili práci, protože např. onemocněli nebo mají nějaký jiný problém, který jim znemožňuje dosavadní výkon práce. Zároveň nemají dnes požadované dovednosti (například práce na PC) a  potřebují se rekvalifikovat, což je pro ně náročné. Někdy nabízíme příležitost k rekvalifikaci skrze stáž, protože ne vždy je zrovna dostupný vhodný rekvalifikační kurz, který by byl zdarma. Vždy musí jít minimálně o šestiměsíční stáž.

Podporujete své interní experty formou supervizí a výcviků?

Máme zaměstnance, kteří tu pracují i dvacet let, důležitá je jejich motivace. Jednou za dva měsíce pořádáme motivační setkání zaměstnanců za přítomnosti poradce (psychologa). Jednou za rok se účastní výcviku s psychologem, který většinou sestává ze tří skupinových setkání. Jestliže je potřeba podpora v nějakých zvláštních případech, pak je k dispozici Oddělení pro řízení lidských zdrojů (vnitřní součást společnosti).

Jestliže chce někdo pracovat pro Frontiera Lavoro, jaká je potřebná kvalifikace a vzdělání? Je potřeba mít absolvované nějaké kurzy, semináře, diplom z univerzity?

Například diplom z práv z magisterského studia musí mít všichni, kdo pracují s vězni. Také je ale právnické vzdělání potřeba, když jednáte s podniky o pracovních kontraktech. Lidé s diplomem z práv jsou tu užiteční. V sektoru pro migranty jsou lidé s diplomem z oboru Jazykové mediace a mezikulturní komunikace, kteří zároveň nabízejí kurzy italštiny. Zaměstnáváme také ty, kdo vystudovali psychologii, sociologii – obecně humanitní obory.

Bakalářský program Jazyková mediace a mezikulturní komunikace

Vysokoškolský program v jazykové mediaci a mezikulturní komunikaci (aplikovaný na ekonomii, právo a společnost) nabízí například Università degli Studi di Milano. Studium zahrnuje osvojení cizích jazyků (arabština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, hindština, japonština, ruština, španělština), literaturu a kulturu soudobé Itálie, komparaci právních systémů a kultur jednotlivých zemí, obecnou lingvistiku, problematiku mezinárodních organizací, sociologii kulturních procesů a italianistiku (jazykověda týkající se italského jazyka).

Absolventi tohoto programu se stávají jazykovými mediátory, kteří mají osvojené znalosti a dovednosti v používání cizích jazyků v kombinaci se znalostmi kulturních studií a principů ekonomiky, práva a sociologie. Jsou proto schopni poskytovat mezijazykové služby v nejrůznějších kontextech, od veřejných a soukromých institucí, škol a středisek odborného vzdělávání až po jakékoliv další organizace, v nichž má jazyková mediace a mezikulturní komunikace zásadní význam.

Spolupracujete s Konfederací italských neziskových organizací (Confederazione cooperative italiane) a s Konsorciem ABN (Consorzio ABN), sítí 44 neziskových organizací v regionech Toskánsko, Kampánie, Lazio, Puglia, Sicílie, Furlánsko, Kalábrie, Emilia-Romagna, Basilicata. Jak taková spolupráce vypadá?

Jde o asociaci, která na národní úrovni podporuje potřeby a zájmy různých neziskových organizací, například v rámci navrhování zákonů. Poskytuje dohled a pomoc se získáváním a realizací grantů. U zprostředkovatelů práce dohlíží na správný, spravedlivý a transparentní průběh. Také neziskovým organizacím radí, jaké služby mohou efektivně využívat (technický servis, pojištění).

Děkuji za rozhovor.

Galerie fotek:

Frontiera Lavoro

Nezisková společnost zaměřená na sociální služby působí v regionu Umbrie (Itálie) už dvacet let. Společnost byla založena v prosinci 2001 na základě odštěpení společnosti z neziskové společnosti Nuova Dimensione, která se aktuálně zabývá podporou rodin, mezigenerační soudržnosti a péčí o seniory. Frontiera Lavoro od roku 1995 zavedla „pracovní politiku pro ohrožené skupiny“. Prosazovala opatření k boji proti vznikajícímu a stále více rozšířenému riziku marginalizace slabších vrstev populace z trhu práce. V průběhu let posílila své know-how v oblasti aktivní politiky práce, která má nyní v organizaci silnou ústřední roli.

Nyní rozšiřuje své spektrum činností, které souvisejí s otázkami mezikulturní mediace a vzdělávacích služeb pro děti. Vytváření služeb pro místní komunity funguje v souladu s Evropskou unií a jejími politikami v oblasti sociálního začleňování, řešení nezaměstnanosti a plánování a řízení nadnárodních projektů.

Sociální služby

  1. Vzdělávací aktivity pro žáky

Ve školních hodinách i mimo ně pomáhá žákům v primárním a sekundárním vzdělávání s dokončováním domácích úkolů a trávením volného času. Zaměstnanci pracují s žáky ve vhodných různorodých prostředích, aby je kreativně a hravě zapojili a podpořili jejich aktivní experimentování. Podporují zejména rozvoj dovednosti identifikovat a řešit problémy, stejně jako zlepšování koncentrace a metody efektivního učení. Všechny aktivity jsou navíc zaměřeny na podporu well-being a občanské angažovanosti.

  1. Kariérové poradenství pro žáky

V rámci spolupráce se základními a středními školami

  • podporuje žáky v hledání vlastní profesní cesty a dalšího studia/uplatnění,

  • motivuje žáky ke studiu a tím předchází předčasnému ukončování školní docházky.

  1. Poradenství a školení pro sociálně ohrožené skupiny na trhu práce včetně školení profesionálů pro poskytování těchto služeb

Organizace ve spolupráci s dalšími organizacemi regionu Umbrie nabízí odborné vedení a podporu zaměstnanosti zranitelným skupinám. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na ty, kterýmhrozí sociální vyloučení, s cílem zvyšovat jejich šance na zaměstnání. Vzdělávací programy jsou určené především pro:

  • osoby znevýhodněné na pracovním trhu (osoby se zdravotním postižením, migranti, vězni atd.),

  • dospělí a teenageři, nezaměstnaní a uchazeči o zaměstnání, kteří si chtějí rozšířit své technické a odborné dovednosti,

  • osoby, které chtějí zlepšit své kompetence potřebné pro celoživotní učení.

  1. Inovace

Organizace zavádí inovativní aktivity v oblasti sociálního začlenění a zaměstnanosti. Na národní úrovni využívá zdroje z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro integraci,prostředky z Fondu rovných příležitostí a prostředkyz regionů. Působí v národních a nadnárodních sítích, které jí umožňují získávat a přebírat inovativní nápady, prostředky a metody a efektivně plánovat a řídit projekty.

  1. Mezikulturní mediace

Organizace řeší problémy související s integrací cizích státních příslušníků tím, že zaměstnanci poskytují osobní a přímý osobní servis, nabízejí podporu prostřednictvím komunikace se službami a místními institucemi.

Zdroje

[1] SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. PRINCIPY A DEFINICE. [online]. Dostupné z: https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice Datum citace: 7. 2. 2021.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Školní poradenské pracoviště pod lupou: Dobrá praxe v základní škole v Milovicích
Když se Lada Flachsová před jedenácti lety stala ředitelkou základní školy T. G. Masaryka v Milovicích, dala si za cíl mít v každé třídě asistenta pedagoga. Ten naplnila a kromě toho spustila také školní poradenské pracoviště. Svých rozhodnutí rozhodně nelituje a dnes je díky nim o krok napřed před mnoha jinými vzdělávacími ústavy, které s asistenty pedagoga a inkluzí nemají tak bohaté zkušenosti. Jakým způsobem rozdělila role na škole?
Školní kariérové poradenství v Litvě
V Litvě jsou na středních školách v rámci kariérového poradenství nejoblíbenější odborné soutěže, školní exkurze a veletrhy pracovních příležitostí. Přečtěte si víc o tamních kariérových poradcích a jejich náplni práce.
Jak na sehraný inkluzivní tým? Chce to čas i podporu vedení, říká expertka
Sestavit funkční inkluzivní tým nemusí být vždycky snadné, důležitá je vzájemná souhra, komunikace a důvěra mezi jeho členy. Jako příklad dobré praxe v tomto ohledu může sloužit Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí v Praze, jak vysvětlila v rozhovoru Kateřina Bártová, jež zde působí na pozici pedagožky, školní výchovné poradkyně a etopedky. Hlavní výhodu vidí v tom, že se škola začala inkluzi věnovat výrazně dříve než ostatní ústavy.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.