Asistent pedagoga a děti se SVP: příklady z praxe, které se osvědčily

05.10.2020
Učitel/učitelka

Práce asistenta pedagoga (AP) bývá výzvou. Co teprve, když má na starost při výuce hned deset dětí s individuálním vzdělávacím plánem najednou? Jak může něco takového fungovat? Základem je tolerance a správné nastavení třídních pravidel, jak ukazuje příklad dobré praxe ze ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze. V článku si ukážeme konkrétní případy dětí a jaký způsob pomoci se u nich na škole osvědčil.

Obrázek článku

Zdroj: Autorský tým APIV B

Práce asistenta pedagoga je v mnoha případech velice náročná vzhledem k tomu, že je potřeba „dohlédnout“ na více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které se potýkají s různými obtížemi při zvládání učiva. Někdy je to navíc v kombinaci s nedostatky v sociálních dovednostech, což jim brání plynule „zapadnout“ do třídního kolektivu. K tomu je potřebná nápomocná ruka asistenta pedagoga, který ve spolupráci s učitelem vytvoří optimální klima a nastaví podmínky pro fungování výuky a sociálních vztahů ve třídě. 

Jak vypadá pracovní týden konkrétní asistentky pedagoga z pražské ZŠ, která má na starosti 5. třídu základní školy se třiadvaceti dětmi, přičemž deset z nich má vypracovaný individuální vzdělávací plán? Své zkušenosti a metody popsala níže, u  konkrétních kazuistik dětí je vždy zachována anonymita.


Bořkovi pomohl systém odměn

Chlapec trpí poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), zároveň se jedná o dítě s nadáním. Bořek je velice bystré a akční dítě. Nastupoval do školy s odkladem, navštěvoval přípravný ročník. Vykřikoval, poskakoval, občas ubližoval svým spolužákům. Jeho projevy nebyly extrémně agresivní, spíš si drobným pošťuchováním a nepřiměřenými reakcemi říkal o pozornost. Od počátku bylo třeba nastavit systém odměn. Zhruba od konce druhé třídy jsme systém odměn společně s třídní učitelkou vysadily, protože jsme pozorovaly pozitivní posun.

priklad_bezPříklad dobré praxe
ŽÁK S DVOJÍ VÝJIMEČNOSTÍ


Doporučení: Zadávání individuální práce navíc.Aby nevyrušoval, stačí Bořka zaměstnat. Někdy dostává úkoly navíc, jindy stávající úkol rozpracovává do větších detailů nebo pomáhá ostatním. Nejprve spolužákům pouze radil, ale postupně si osvojil dovednost skutečně pomáhat a ostatní navádět na správné řešení. Navštěvoval hodiny se specialisty na grafomotoriku, čtenářský klub a matematiku pro nadané. Mezi dětmi je oblíbený, rád hraje fotbal. Bořek je velmi inteligentní, vždy má vše hotové jako první a správně.


Bart a trénování úchopu tužky

Chlapec trpí poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Jedná se o drobného, aktivního chlapce, velice obratného. Intelektové nadání je v pásmu lehkého podprůměru, chlapec je ale ctižádostivý. Je o dva roky starší než vrstevníci, protože byl o rok déle ve školce a potom jeden rok v přípravném ročníku. Od první třídy je v péči specialistů na grafomotoriku. Velice rychle se unaví a potom jeho výkon rapidně klesá a je třeba udělat přestávku. Bartův písemný projev se v průběhu prvních tří let výrazně zlepšil. V nižších ročnících jsme používali násadky na správný úchop tužky. Ve čtvrté třídě už grafomotorické nápravy nebyly potřeba. Přetrvává jen psaní „nosem”.

priklad_bezPříklad dobré praxe
ŽÁK S ADHD, SNADNO UNAVITELNÝ

Doporučení: Snížení objemu učiva. Aby se Bart rychle neunavil, nastavujeme mu menší objem učiva.


Mila potřebovala hodiny češtiny navíc

Mateřským jazykem Mily je turečtina. Mila je snaživá, výtvarně nadaná. Její intelektové nadání je v pásmu průměru. V anglickém jazyce má dívka širší znalosti a dovednosti v porovnání s vrstevníky ve třídě. Oba rodiče jsou Turci a pohybují se všichni převážně v turecké komunitě. V českém jazyce měla Mila omezené výstupy RVP. 

priklad_bezPříklad dobré praxe
ŽÁKYNĚ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Doporučení: Hodiny češtiny navíc – výuka češtiny jako druhého jazyka.Do čtvrté třídy dívka jednou týdně navštěvovala hodiny češtiny pro cizince. Její jazyková vybavenost stále není úplně dobrá, ale je na dobré cestě.


Tabule na dohled, aby Jiří dobře viděl

Jiří trpí poruchou zraku. Je průměrně inteligentní, bystrý a sportovně nadaný. Ve výuce je třeba zohlednit jeho specifické zrakové potřeby.

priklad_bezPříklad dobré praxe
ŽÁK S PORUCHOU ZRAKU

Doporučení: Je nutno zohlednit jeho zrakové potřeby.Musí sedět vždy čelem k tabuli a pracovat s dostatečně přehlednými materiály.


Vaška je třeba začleňovat do kolektivu

Vašek má epilepsii a lehké projevy poruchy autistického spektra. V první a druhé třídě byl medikován. Má projevy obsedantního chování. Jeho intelektové nadání se nachází v pásmu průměru. Chlapec je slabý v sociálních dovednostech a používá zvláštní slovník. Má nepořádek ve věcech, je roztržitý. Rodiče k němu mají ochranitelský přístup. 

priklad_bezPříklad dobré praxe
ŽÁK S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Doporučení: Prioritně ho vést k zapojování do kolektivu.
Hlavní náplní naší práce u něj není učivo, ale začlenění do kolektivu, a také vedení kolektivu k respektu k němu. To se postupně daří, děti si zvykají, akceptují a respektují jeho chování.


Průběh výuky za přítomnosti asistenta pedagoga

Výuka by měla být naplánována ve spolupráci s asistentem pedagoga, aby probíhala plynule a dosáhla určité efektivity pro všechny žáky a nejen pro žáky se SVP. Zde předkládáme příklady z praxe ve škole během vyučovacích hodin, na kterých se asistentka pedagoga běžně podílela a popsala nám jejich průběh.

 1. Český jazyk: 

Věnujeme se přednesu referátů na téma Evropa. Předtím si děti vytočily na kole štěstí určité téma (země, architektura, hlavní město, jídlo, příroda) a samy si zvolily zemi, o které chtějí napsat. S námi mohou referát konzultovat, radit se o grafické úpravě atd. Protože je chceme vést k samostatnosti, navedly jsme je s učitelkou, aby se samy zapsaly do kalendáře a referát v daný den přednášely pravidelně každé pondělí a pátek.  Každému vychází jeden referát měsíčně, a to už zvládají všechny. 

POMŮCKY DO HODIN ČEŠTINY

V hodinách českého jazyka využívám především vlastnoručně vyrobené přehledy jednotlivých jevů – vyjmenovaná slova, pády, slovní druhy, pro pomalejší čtenáře a dyslektiky mám k dispozici čtecí okénka a vlastnoručně vyrobené poloprůsvitné záložky.

ZÁSADY BĚHEM VÝUKY

 1. Průběžné připomínání úkolů dětem s SVP – tuto povinnost několikrát týdně plním.
 2. Nepřímé upozorňování na chyby v diktátu – při diktátu děti se sníženými výstupy a děti s dyslexií píší pouze každou druhou větu. Mým úkolem je sledovat je a diktovat jim v pomalejším tempu. Také je nepřímo upozorňuji na chyby. Opakuji špatně napsaná slova, protahuji hlásky.  
 3. Pozorování dětí při osvojování nového učiva – při probírání a procvičování nového učiva obcházím děti, a pokud vidím, že někdo tápe, individuálně se mu věnuji.

Na konci hodiny společně s třídou hodnotíme referáty a vidím i výsledky. Děti se velmi zlepšily ve formulaci vět a prezentaci vlastního názoru. 


 1. Matematika

V hodině matematiky používáme různé nápomocné metody s kolegyní. Často se během výuky střídáme při nápomoci žákům se SVP, abychom u nich posílily proces osvojování nové látky a zároveň je navedly k samostatnosti při plnění úkolů na základě aktuálně získaných znalostí. Obcházím děti, pozoruji je a kontroluji, zda plní úkoly správně. V případě, že něco nepochopily, látku jim dovysvětlím. Při této činnosti se s kolegyní střídáme a tímto způsobem máme obě bezprostřední představu o žácích a jejich dovednostech. Pokud já osobně potřebuji vysvětlovat dětem něco nového a ve třídě není zrovna klid, odcházíme s žákem nebo žáky se SVP ze třídy do jiné místnosti.

POMŮCKY DO HODIN MATEMATIKY

V hodinách matematiky nejčastěji používáme dřevěné hranolky se stovkovou sítí, klasické počítadlo, barevná víčka nebo barevné molitanové kostky. Dále používáme skutečné mince a stovkovou a tisícovkovou tabulku. Občas pro obměnu saháme po destičkách Logico Piccolo.

ZÁSADY BĚHEM VÝUKY

 1. Časté opakování a procvičování látky s žáky se SVP jak během výuky, tak i mimo třídu při individuální práci za přítomnosti asistenta pedagoga.
 2. Používání podpůrných pomůcek, které by měly být co nejvíce nápomocné k znázornění probíraného učiva.
 3. Diferenciace výuky a zadávání odlišných úloh dětem ve třídě dle jejich úrovní.

„V této souvislosti bych poukázala na Bořka, který je žák s dvojí výjimečností a potřebuje být více zaměstnán, aby nerušil ostatní děti ve třídě. Bořek pravidelně dokončuje úlohy jako první, takže se ho snažím zaměstnat pomocí ostatním spolužákům nebo mu dopředu připravím úkoly z procvičovaného tématu, ovšem na vyšší úrovni. Když Bořek pracuje na svých úkolech, já se můžu věnovat žákům, které potřebují pomoc při osvojování učiva,“ doplňuje asistentka pedagoga. 


 1. Přírodní a společenské vědy 

V hodinách hodně diskutujeme nebo děti samostatně i ve skupinách zpracovávají zadaný úkol. Provádím průběžnou dopomoc žákům se SVP podle aktuální situace a potřeb dětí. Pomáhám žákům s vyhledáváním informací, vysvětluji souvislosti, vedu je k tomu, aby odlišili důležité od nedůležitého.

ZÁSADY BĚHEM VÝUKY

 1. Vést děti k samostatnosti a k vytváření vlastního názoru ohledně probíraných témat
 2. Inspirovat žáky k dedukci při zpracování informací na dané téma.


 1. Osobnostní a sociální výchova 

„Často se probírají vztahy a důležitá třídní témata, která mě zajímají, a je dobré být v obraze. Nyní jsem prošla kurzem Filosofie pro děti, takže se s kolegyní nově snažíme zavádět techniky P4C (Philosophy for Children)“, doplňuje asistentka pedagoga

ZÁSADY BĚHEM VÝUKY

 1. Vést děti k otevřenosti a přemýšlení.
 2. Navádět je k dialogu a učení se praxí.
 3. Posilovat u nich rozvoj komunikace a myšlení skrz sebepoznání a kladení otázek.


Průběžná náplň práce AP a podpora efektivního učení

Občas není náplň práce asistenta pedagoga přesně definována a uchopena ještě ani při jeho nástupu do školy. Vyjasnění náplně práce a jejího případného přesahu je přitom podstatné pro spolupráci jak s učitelem ve třídě, tak i v rámci spolupráce odborného týmu ve škole. Proto zde předkládáme osobní zkušenosti asistentky, která se úspěšně uplatňuje a cítí užitečná a motivována jak v rámci nastavení vlastní náplně práce, tak v rámci nastavení a naplnění vzdělávacích cílů školy.  

„S kolegy asistenty systematicky pracujeme na rozšíření portfolia sdílených pomůcek. Máme k dispozici spoustu her a názorných didaktických pomůcek, které používáme „za odměnu”.  Další náplní mé práce je příprava testů. Pro děti se SVP připravuji po dohodě s třídní učitelkou lehčí verze testů probíraného učiva. Vybírám vhodné didaktické pomůcky.

Na některých předmětech, jako je hudební výchova a FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování), není potřeba být, proto se v tu dobu věnuji nadaným dětem ze sousedních tříd, kde společně probíráme matematiku pro nadané, šifry, logické úkoly apod. Na tyto hodiny se chystám v rámci svých přípravných hodin (jako asistent mám třicet hodin přímé a deset hodin nepřímé práce). V rámci doplnění úvazku mi bylo umožněno vybrat si, čemu se chci věnovat. Vybrala jsem si práci s nadanými dětmi. Možnost pracovat s různými typy žáků s různými potřebami vnímám jako velice dobrou prevenci syndromu vyhoření.

Nadprůměrně často také s třídní učitelkou bereme děti na různé jedno- i vícedenní výlety, což by v jedné osobě nešlo. Díky zpětné vazbě máme potvrzeno, že tak si děti látku mnohem lépe zapamatují a každé si z probíraného tématu nakonec něco odnese. Mým úkolem je podílet se na přípravě a průběhu výletů. Jsou to drobnosti, kterých je ale strašně moc. Výsledkem naší práce je především dobré klima ve třídě. Děti jsou samostatné, vzájemně se respektují a pomáhají si. To nám nakonec připadá důležitější než objem zvládnutého učiva. Ten se dožene časem.

Celý první školní rok jsme s kolegyní věnovaly upevňování třídních pravidel asi i na úkor probíraného učiva. Učily jsme děti vzájemné toleranci. Vysvětlovaly jsme, proč jsou naše hranice tolerance u spolužáků se SVP posunuty. Výuka ve třídě, kde je deset dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálním vzdělávacím plánem, je zvladatelná hlavně díky nastavení pravidel v rámci kolektivu. Naučily jsme děti, aby se nenechaly rušit mojí přítomností a mými aktivitami s jednotlivými žáky.“

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem je nezbytně důležitá, protože jen tak lze dosáhnout individualizace a diferenciace výuky. V těchto podmínkách žáci mohou zažít pocit úspěchu a spokojenosti s tím, co se naučili. Zároveň se jim naskýtá šance uvědomit si získávání znalostí a osvojování určitých dovedností, tedy celkový posun dle vlastního potenciálu. Asistent pedagoga přispívá také k sociální komunikaci a vytváření i udržování dobrého klimatu ve třídě. 

Mohlo by Vás zajímat

Průvodce školním rokem pro třídní učitele: Deset klíčových kroků

Jaké jsou různé role, které plní třídní učitel? Jaké základní schopnosti a znalosti by měl mít každý učitel, který si přeje stát se třídním učitelem? A má učitel, který se pro třídnictví rozhodne dobrovolně, větší šanci na úspěch? V našem textu se nachází deset klíčových kroků, které pomohou nováčkům v učitelském povolání zorientovat se v průběhu školního roku, počínaje přípravným týdnem.

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga: Jaká mít očekávání a pravidla?

Vhodně nastavená spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga může nejen oběma zefektivnit práci, ale také je velkým přínosem pro žáky a klima ve třídě. Již na začátku se ovšem musí určit jasná pravidla, role a kompetence, stejně tak je potřeba během kooperace otevřeně hovořit o problémech a snažit se o nastavení a udržení přátelské atmosféry. V článku přinášíme tipy, jak na to, a také zkušenosti několika pedagogů z praxe.

Zobrazit další články