VÝCHOVNÝ PORADCE (dále jen VP) je pedagogickým pracovníkem školy, který absolvoval specializační studium a působí v rámci systému výchovného poradenství ve škole. Výchovný poradce představuje základní úroveň poradenského systému. Učitelé, žáci i rodiče ho mohou požádat o pomoc při řešení obtížného případu, jeho výhodou je znalost školy, na níž působí. Představuje spojovací článek mezi školou a školskými poradenskými zařízeními. V rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problém

V rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problémů vyplývajících z nepřijatelného chování některých žáků. VP a učitelé mohou také využít možnosti spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče či oddělení dětské psychiatrie.


“Výchovný poradce má již tradičně na starosti kariérové poradenství včetně volby vhodné vzdělávací cesty odpovídající individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků. Kromě toho se zabývá vyhledáváním dětí a dospívajících, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a cílenou pedagogickou podporu. Pomáhá zpracovávat individuální vzdělávací plány pro mimořádně nadané i pro žáky nějak postižené či znevýhodněné s potřebou podpůrných opatření. 

K tomu provádí orientační šetření. Na základě učiněných zjištění i objednávek od participantů edukativního procesu (žádostí žáků, upozornění učitelů, podnětů od rodičů) organizuje výchovný poradce nápravu poruch učení, věnuje pozornost integraci jedinců se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, ale také přispívá k podpoře rozvoje nadání a talentů. Při zajišťování odborných služeb, které již přesahují možnosti a kompetence školy, spolupracuje s PPP, SPC, SVP či s informačně poradenskými centry při úřadech práce. Kolegům z pedagogického sboru zprostředkovává metodickou pomoc, odbornou literaturu a nové informace týkající se metod pedagogické diagnostiky a intervence.” (JEDLIČKA, R, KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018, s. 370-371)

Významnou součást činnosti výchovného poradce představuje práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud ve škole nepůsobí speciální pedagog ani psycholog, je v kompetenci výchovného poradce:

 • evidovat tyto žáky,

 • zprostředkovat informace o žácích vyučujícím a pomoci jim se začleňováním podpůrných opatření,

 • koordinovat tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů,

 • komunikovat se školskými poradenskými pracovišti, která tyto žáky mají v péči.

(https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/vychovny-poradce-a-zaci-s-svp.zs-181.html)Standardní činnosti výchovného poradce 

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
  1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
  4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
  5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
  7. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  1. v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  2. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  3. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  4. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  5. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Podívejte se na web Asociace!

Každá profese potřebuje mít jednotná a uznávaná pravidla, která slouží jejím potřebám, jakož i potřebám klientů, pedagogů, kteří připravují studenty na výkon této profese, a pro informaci i pracovníkům spolupracujících úřadů a institucí. Smyslem kodexu je vymezit etická pravidla pro výchovné poradce: http://www.asociacevp.cz/o-asociaci/eticky-kodex-vychovnych-poradcu/Další literatura:

KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 258 s. Pedagogika (Grada). 

OTÁZKY A ODPOVĚDI – Asociace výchovných poradců, z.s. (asociacevp.cz)

VÝCHOVNÝ PORADCE - Katalog podpůrných opatření (upol.cz)

 

Články z Řízení školy - je zapotřebí být registrován:

Kdo je výchovný poradce | rizeniskoly.cz

Výchovný poradce – metodické vedení učitelů | rizeniskoly.cz

Výchovný poradce a další (ne školské) organizace | rizeniskoly.cz

Výchovný poradce a žáci s SVP | rizeniskoly.cz

Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.