Plán pedagogické podpory – problémové chování

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte v první třídě u dětí, které vykazují problémové chování s podezřením na ADHD. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

  • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
  • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
  • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
  • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Pavel

Nápověda
  1. ročník
Nápověda

Problémy s chováním

Nápověda

Žák je hyperaktivní, nepozorný, impulzivní, vědomosti vysoce nadprůměrné, slabá sociální

oblast. Ve třídě nemá kamaráda, přestože většina spolužáků s ním navštěvovala MŠ. 

V hodině vykřikuje, poskakuje, pobíhá, často na upozornění nereaguje. Není schopen samostatně si nachystat věci a udržet pořádek na lavici. Časté konflikty se spolužáky o přestávkách a především v hodinách TV (ve snaze být první často nedomýšlí důsledky svého jednání). Ve výuce nevyrovnané výkony, v pracovních sešitech horší úprava, slabá jemná motorika, pohyby méně koordinované. Učivo chápe rychle, je snaživý a zvláště v předmětech, které ho baví (prvouka), prokazuje nadprůměrné znalosti.

Nápověda

Nácvik vhodných vzorců chování, posilování sebeovládání (hlásit se, nevybíhat z lavice, omluvit se, vyčkat, až na něj přijde řada apod.).

Zapojovat do skupinových činností, učit kooperaci.

Udržení pozornosti při plnění úkolů, vést k dokončení zadaného.

Nápověda

Při únavě nebo neklidu střídat činnosti, možnost odpočinku na koberci vzadu ve třídě.

Do výuky vkládat chvilky na procvičení jemné motoriky (gymnastika rukou, mačkání míčku, hry zaměřené na koncentraci pozornosti atd.).

Umožnit protažení, uvolnění během výuky – pomoc učiteli s úkony jako smazání tabule, rozdání sešitů apod.

Nápověda

Vhodné místo v zasedacím pořádku – 1. lavice.

Individuální přístup učitele:

  • dostatek času na vypracování úkolů, zpětná kontrola;
  • jasné a srozumitelné instrukce k plnění úkolů (1 instrukce, oční kontakt);
  • jasná pravidla činností a chování, neustálé vysvětlování, opakování a kontrola jejich dodržování.

Pochvala za dodržení pravidel a kázně, za snahu.

Nápověda

Bez úprav, klasifikace známkou.

Sešitek s denním hodnocením chování – razítko.

Nápověda

Pracovní listy, koberec, míček, motivační básničky s pohybem, tělovýchovné chvilky.

Nápověda

Matka má velký zájem na řešení dané situace. Častý rozbor výuky při příchodu nebo vyzvednutí syna ze třídy. Důležitá důslednost obou rodičů, výchovné postupy projednány, jednotnost i se školou.

Nápověda

Posilovat postavení žáka ve skupině, podporovat jeho sebedůvěru v činnostech, ve kterých je úspěšný. Vést k sebereflexi, nacvičovat techniky zklidnění.

Nápověda

3. 4. 2017

Došlo k mírnému zlepšení. Z pozice třídního učitele nutná důsledná kontrola plnění a dokončení zadaných úkolů. Žák je v péči školního psychologa, susp. ADHD. Rodiče byli seznámeni s tím, jak má probíhat domácí příprava a jak výchovně (jednotně) usměrňovat chlapce. Uvedené metody a organizace výuky se toho času osvědčily, přesto je chlapec stále značně neklidný a roztěkaný.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.