Plán pedagogické podpory – potíže s komunikací a výslovností

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor, který uplatníte ve školce u dětí, které s vaší laskavou pomocí zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

David

Nápověda

Chlapec 4,5 let

Nápověda

D. je vietnamské národnosti, naši MŠ začal navštěvovat před měsícem. 

Socializace probíhá pomalu a postupně. Je samotářský, nepřiměřeně dětský ve svých projevech i při činnostech. 

Mluvený projev je stále minimální v obou jazycích, na otázky nedovede odpovědět. 

Slovní zásoba prakticky žádná.

Reakce na pokyny a otázky je bez zjevného porozumění, kdy beze smyslu opakuje slova, směje se, utíká. 

Vše vede k obtížné motivaci při soustředění a pozornosti, při vzbuzování zájmu. Práci s dětmi narušuje pobíháním, válením se, odchodem za jinou hrou atd.

D. je spontánní, stále veselý, nezáludný, milý, spokojený „ve svém světě“.

Nápověda

Zapojení dítěte do kolektivu, socializace, získání jistoty a bezpečí.

Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby v běžných činnostech. 

Porozumění jednoduchým pokynům důležitým pro život v MŠ a bezpečnost.

Komplexní rozvoj dítěte podle výchovně vzdělávacího plánu.

Nápověda
 • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti s přímými zážitky, vzbudit radost z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a rozvíjet další dovednosti
 • situační učení – vytvářet a využívat situací, které mu poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak aby se učil dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápal jejich smysl
 • spontánní sociální učení – zapojit D. do společných činností s ostatními dětmi, pomoci mu vytvořit roli při hře, podpořit přirozené napodobování
 • didakticky zacílená činnost – motivovat k učení, kdy si hravou formou osvojuje v malé skupině či individuálně názvy předmětů denní potřeby, věcí okolo nás, slovíček k osvojovanému tématu, rozvíjí se ve verbálních a neverbálních komunikačních dovednostech
 • uplatňovat názornost – spojovat slova s obrázky, piktogramy, předměty, používat při komunikaci
Nápověda
 • začlenění dítěte do všech činností spolu s ostatními dětmi ve třídě 
 • individuální činnosti – využívání chvil a situací k rozvoji slovní zásoby a pozitivnímu přístupu k zapojení se do činnosti  
 • zapojení do projektu výuky češtiny pro děti s OMJ
Nápověda

Hodnocení přiměřenou pochvalou, povzbuzením. 

Nápověda

Didaktické pomůcky a hračky třídy.

Nápověda

Spolupráce s dalšími učitelkami a provozními zaměstnanci – konzultovat přístup k dítěti.

Nápověda

Rodiče se nedorozumí. Rodiče seznámíme za pomoci maminky stejné národnosti, která mluví česky, se záměrem a hodnocením, s případnými problémy a požadavky. 

Nápověda

Jazyková bariéra.

Nápověda

5. 4. 2017

Velmi malé pokroky v komunikačních dovednostech – dovede si ukázat nebo říct jedním slovem, ale zná jen pár slov.

Dovede na krátkou dobu soustředit pozornost, zajímá se o hru ostatních dětí. 

Nadále pokračovat v pedagogických postupech.

Rodičům doporučeno psychologické vyšetření.  


12. 6. 2017

D. nedosáhl výraznějšího pokroku v rozvoji. 

Po vyšetření v PPP je zařazen do 3. stupně PO s IVP a s podporou asistenta pedagoga.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.