Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni ZŠ

Nechte se inspirovat naším vzorovým plánem pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 2. stupni ZŠ. (ilustrační foto | FOTO: Freepik.com)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Olena

Nápověda

Nápověda

8. ročník

Nápověda

žák s OMJ

Nápověda

září 2016

Nápověda

prosinec 2016

Nápověda

Olena nastoupila v září 2016 do české školy bez znalosti češtiny. Pochází z Ukrajiny, její mateřštinou je ukrajinština. Čte i píše latinkou, rychle se učí, je pilná a zvídavá, na komunikační úrovni se už částečně dorozumí, ale má zatím potíže s vyjadřováním. Olena si potřebuje prohloubit slovní zásobu a jazykové struktury pro běžnou komunikaci a také osvojit akademický jazyk a specifikou slovní zásobu používanou v naukách a odborných předmětech na druhém stupni ZŠ.

Nápověda

Postupný rozvoj jazykových struktur a aktivní i pasivní slovní zásoby ve vyučovacích předmětech a naukách (přírodopis, zeměpis, dějepis) s cílem postupného zapojení do výuky a stejných témat jako zbytek třídy. Zapojení do kolektivu, další rozvoj na komunikační úrovni.

Nápověda

Upravit nároky na zapojení do školní práce – výuka by měla být přizpůsobena aktuální jazykové úrovni. Například redukce učiva, zadávání menších celků, využití vizualizace a názornosti (tabulky, grafy), kontrola průběhu činnosti a porozumění zadání, dostatek času na práci. Při skupinové a samostatné práci ostatních žáků individuální práce s žákyní.

Nápověda

Účast na intenzivním kurzu češtiny jako druhého jazyka v rozsahu 12 hodin týdně s docházkou místo vyučování v kmenové třídě. 

 • Individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů.
 • Posílení domácí přípravy na školu ve škole. Odpolední domácí příprava 1x týdně.
 • Zapojení práce s počítačem – vyhledávání témat k výuce.


 • Nápověda

  Povzbuzující slovní hodnocení individuálního pokroku žákyně.

  Nápověda

  Učebnice pro češtinu jako druhý jazyk, pracovní sešity a učebnice Fraus i z nižších ročníků, pracovní listy, gramatické tabulky, slovníky, knížky, časopisy, didaktické hry, obrázkový materiál, e-learningové programy a portály.

  Nápověda

  Podpora rozvoje vyučovacího jazyka ve všech vyučovacích předmětech.

  Volba metod výkladu spojených s vizualizací a možností praktické aplikace – názornost (obrázky, videa, klíčové vizuály).

  Práce s jednotnými a stálými instrukcemi (přečti, ukaž na mapě, doplň).

  Aktivní zapojení do výuky (žákyně dostává zadání odpovídající jejím schopnostem – přizpůsobené zadání, přizpůsobený obsah).

  Zajištění pomůcek vycházejících z potřeb žákyně s OMJ – např. individuální pracovní materiály.

  Ověřování porozumění žákyně, popř. individuální konzultace.

  Využívání mateřského jazyka (vyhledávání informací, práce se slovníkem, internetem).

  Snaha pozitivně hodnotit i menší pokroky.

  Vyhodnocování úspěšnosti strategie práce s žákem v hodinách, informování dalších učitelů o úspěšnosti zvolené strategie.


  Nápověda

  Zákonný zástupce dostal písemně informace o způsobu a organizaci výuky, možnost konzultovat studijní výsledky Oleny s pedagogy.

  Kontrola pochopení zadání domácího úkolu, individuální pracovní materiály, využívání grafických úprav poznámek, využívání mateřského jazyka (práce se slovníkem, internetem), opakování klíčových informací (hlasitě), odpolední domácí přípravy 1x týdně.  Nápověda

  Respekt k sociokulturní odlišnosti. 

  Posilování postavení žákyně ve skupině – zapojení do činností, ve kterých je úspěšná. 

  Vybrat pro žákyni tutora z řad spolužáků, který pomáhá s orientací v provozu školy.  Nápověda

  V rámci pravidelného vyhodnocení nastavené strategie dochází k úspěšnému naplnění dílčích cílů, s žákyní se i nadále bude pracovat v rámci PLPP, není třeba ji doporučovat k odbornému vyšetření. 

  Nápověda

  NE

  Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
  Nabídka poradenství v ukrajinštině
  Пропонуємо консультації українською мовою
  Potřebujete konzultaci s odborníkem?
  Napište nám.